De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

963 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2r3nv9b10c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 26 1916. DE VRIJE STEm » Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschiinende gedurende de Duitsche Bezettine- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Ylaming, nochWaal, maar Belg ! En eenwi«r trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Guldensporenfeest van 11 Juli. Ons Vaderlandsch îeest, zeggen de Vlamingen. Da's goed te weten, jongens. Het Vaderlandsch îeest vieren de Belgen den 21 Juli. k Dat weten we weeral; hoewel wij al lang wisten, ^dat de heeren Flaminganten met tegenzin den 21 Jùli vierden, behalve... als ze mogen pronken op de Meir, op 'tStadhuis of in de Feestzaal bij een of ander groote plechtigheid. Dan zijn z'er bij ! De echte Belgen, heeren, vieren echter den 21 Juli, niet met een feest in een herberg, waar de ge-kende Boerinnekens leute en lust wekken. Die zul-len niet feesten, omdat er nu geen feeststemming kan zijn. Die zullen eene Mis bijwonen tôt lafenis der zielen onzer gesneuvelde heldcn, en niet feesten, en niet drinken, en niet schinken; en geen boerinnekens naast hen doen plaats nemen en daarme-de drinken en klinken, gelijk de fameuze Georges P. M. Roose op 11 Juli-avond. Wij zijn dus heel blij, dat gij het îeest van 11 Juli voor uwe rekening opeischt als nationaal feest, en wij staan het u dan ook gaarne af î Vaart er wel mee ! Fonsken Henderickx, de Leeuw van Vlaanderen, was daar ook, natuurlijk, en heeît daar gesproken ; natuurlijk, en vroeg weeral eens de bestuurlijke scheiding, natuurlijk ; en verklaarde dat hij geen Franschman of ook geen Duitscher zijn wil, na-f tuurlijk ! Dat mogen die heeren ,zeggen, en luidop verkla-ren; maar als in eene vergadering het woord duitscher of Duitschland wordt uitgesproken, en een of andere flamingant weet het, en verklapt het, dan vliegt men in de Begijnenstraat. Die heeren mogen dat wèl doen; anderen niet. Zij willen geen duitscher worden, 't is ook niet meer mogelijk het te worden, ze zijn het al. En is 't daarom dat de duit-schers hen laten doen ? Wie waren op dat feest ? Het Vlaamsche Nieuws geeft eenige namen. Zijn dat de fameuze activisten? de redders ? de helden van Vlaanderen ? Hoe arm ! Hoe arm î Arm Vlaanderen,als dat uw voormannen zijn. De schoone namen ontbraken er ! De mannen waren er niet. Maar Borms waser ! Herr Dr.Borms! De fakkel ! het licht ! het vaandel ! de leeuw ! Als hij binnenkwam werd er gejuicht, gejubeld, geroe-pen. En hij sprak ! Hij had er om verzocht. Wat hij zei weten we al lang, al heeî lang ! En dat het Belgisch gouvernement niet antwoorden wil en niet antwoorden zal, dat weet Dr. Borms even-goed en al even lang, maar dat er een antwoord komen zal na den oorlog, dat weet hij ook; doch hij hoopt dat de landschreeuwers zullen beletten, dat het Staatsbestuur heel fel activist zij tegen al de Belgen, die onder de vleugelen van den duitschen adelaar, het Belgisch volk tergden, omdat niemand kon handelen tegen hen, die alleen vrij spreken en handelen konden. Als allen even vrij tegenover elkander staan zullen, dan, heer Dr. Borms zullen wij eens beginnen te spreken, en beginnen te handelen, en dan zullen wij eens zien hoe lang uw steert van volgelingen iiog wezen zal. Viert nu vrij uw vaderlandsch feest. Het onze zullen we vieren als Koning en Ministers zullen hier zijn en met gansch het Belgisch Volkzijne vrijma-king zal vieren, de verlossing van hetvreemde juk dat wii door uwe schuld dubbel ^evoelen ! Briefwisseling. Antwerpen, 20 Juli 1916. Aan den Heer Hoofdopsteller van de « Vrije Stem », Hôtel der Pattriotten, Begijnenstraat 42, T/S. Waarde Heer, Ik heb wederom een uitstapje gedaan in 't bui-tenland, wel te verstaan zonder pas. Want, geld geef ik niet uit om van de officieele bende een be-wijs te krijgen om mogen te gaan snuffelen. In Duitschland gaat het zeer slecht ; de bevol-king is zeer, zeer opgewonden. Geen dag, oî er zij» relletjes, maar relletjes die grooten schrik inboeze-men aan de overheden, en niet alleen te Berlijn, maar in aile hoeken van de toekomende Duitsche republiek. In Berlijn is op aile muren eene plakkaart ge-plakt, waarin het Duitsche volk aangemaand wordt nog eenigen tijd hun kalmte en geduld te bewaren. « In Oogst zal Duitschland al zijne vijanden ver-« slagen hebben, en dan zal er gefeest worden op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume