De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

625 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 06 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/639k35n562/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NR 41 TWEEDEJAARGANG 1917 DE VRIJE STEM Belgiscli orgaan «oor de provincie Antwerpen Vôrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. KONINKLIJKE WRAAK. Bewerkt naar de schoone proza van « ANGELUS » Stil klimt de zon, daarginds aan de oosterkimme En baadt zich schijnbhar in een zee van bloed ; Het vogelijn, uit zijnçn slaap geschrokken, Juicht 't daglicht t^e met schellen, blijden groet. Doch, 't helder lied wo dt nijdig overtroffen Door luid geschal, uit kopren borst geuit... Een kort bevel — en kloeken, îorschen helden Wordt in der haast hun plichten aangeduid. Zij zijn gewoon aan storm en kogelregen, Koen, onbevreesd en vaardig tôt den strijd ; Hun overste zegt hun : « Mijn goede vrienden, 'k Wou een'ge mannen van goedwilligheid ! » Op korten tijd is 't heldental volledig. In 't morgenduur — hun grootheid onbewust — Gaan zij ten dood, met onvervaarde harten, Wijl 't dagend licht hen zacht ten afscheld kust. I Bij hen is er een mooie, goede jongen, I Het frisch gelaat vol kracht en mann'lijkheid ; Ujtf d'eersten i^hij uit de rij getreden fflelt Land en Vorst zijn leven toegewijd ! Zijn beste vrienden onafscheidbaar makker ITreedt hem ter zij. In vreugd en smart vereênd Is beider hart door vaste trouw verbonden, Hebben zij saam weerom hun steun geleend. Men komt aan 't doel — geen wezen dat zich roerde I — Gelegen in het modderige slijk I Der loopgraaf, wachten zij gerust den vijand ; | Van angst of vrees geeft niet een hunner blijk. I De regen druppelt zachtkens op hen neder I En zingt een lied van doodsheid en van smart ; 1 De tijj schr'jdt aa v, heel langzaam, traag en zeker, S Maar brengt toch geen verad'ming voor het hart.... I Plo's, dicht bij h en, geschut, geweldig vuren, De kogels fluiten sissend door de lucht ; Een bange stond ! Zij willen henenvluchten En uit hun borst ontsnapt een lange zucht. Een oogwenk slechts — de kalmte keert drâ weder — 't Verhitte hooîd wordt wederom gerust ; Zij leggen aan, beslist, en juist en zeker ; In 't bloed des vijands wordt hun haat gébluscht ! Als rijpen oogst van zwaar geladen velden Staan ze onbeweeglijk in den grond geplant Bebloed, gewond, en denken aan geen wijken : 't Is voor hun God, hun Koning en hun Land ! Nog leven zij, ons beide jonge vrienden ; Dicht naast elkaar vuren ze dapper door, Soms spreken zij een enkel woord, en juichen Als door hun schot een vijand ging te loor. Verwoeder steeds wordt \ ijselijke strijden Wijken zij toch ? Zal 't duurbaar bloed voor niet Geplengd zijn ! Neen ! Het moet ! Want met ver- [trduwen S-eunt men op hen, de zége in 't nâ verschiet ! Daar klinkt een kreet, een rauw geluid van smarte, Een ak'lig reutelen uit verwrongen mond ; Een zware val ! — en van een jeugdig lichaam Vloeit 't leven weg uit diepe hartewond. Nauw zag zijn makker Jt in Jt verdwaasde strijden ; En, wendend zich met vriendelijken blik En hart'lijk woord, tôt den geliefden broeder Slaakthij een gil van doodelijken schrik !.... Een droeve klacht.... de knieën buigen neder, Hij zoent het hoofd, zoo bleek en wonderschoon Ncg in den dood. Zijn heete tranen vlieten Op hem, die won der helden lauwerkroon ! Stil zag een man, dat smartvol vriendenlijden, Weemoedig staart hij op den jongen borst Die snikt en zucht en van geen troost wil weten ; Met brekend hart het diepe lijden torscht. Hij treedtnabij, hij knielt naast hem ten gronde,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume