De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad

604 0
15 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1bv0m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Men schrijft in op het bureel STEENWEG, 72, MECHELEN DE WAIRE ABONNEM ENTSPRIJS Voor de Stad 2 fr. - Voor den Buiten 2.25 fr. VOLKSVRIEND VERSCHIJNENDE ALLE ZONDAGEN Van 't Oorlogsveld Oui de Zege Om ons Vaderland en onze ver-bondenen nieuwe zegepralen te ver-zekeren, moet liet nauwkeurigste stil zwijgen worden bewaard over de minste beweging der troepen, welke in het vuur gaan. Aile dagblad, aile Belg die — zelfs zonder slecht inzicht — het nummer of den stand vaneen op march zijnde regimenl zouden noemen, zouden aan hun land een zeer slechlen dienst bewijzen. Ook hebben onze medewerkers het formeel bevel ontvangen hoegenaamd niets te ontsiuieren van wat er op lil is. Alleen onze opperstaf moet op de hoogte blijven van deze geheimçn, waar het geluk onzer wapenen en de toekomsl van ons geiiefd Vaderland van afhangen. Om deze redenen, welke al onze lezers volkomen zullen beseffen en goedkeuren, vergenoegen wij ons slechls, sinds het begin der vijande-lijkheden, hun zoo juist mogelijk in te lichten nopens de feïten welke ge-beurd zijn, nopens de voltrokken be-wegingen der troepen en veldslagen, de meest vnrige wenschen vormende voor de glorievolle zegepraal van ons klein België! Onze Koasisig Sinds het begin der vijandelijkhe-den heeft de Koningeen aanhoudende verkleefdheid vertoond. Hij bezoekt al de troepen alom in vervoering toe-gejnicht. Nochtans de Koning wil niet dat men hem toejnicht, zelfs niet dat men groet. Hij wil tôt zijn man-nen spreken aïs « kameraad », het woord komt van hem. — Wij zijn kameraden, zei de Koning, wij moelen ons allen helpen en ons de handen toesteken. En aan een soldaat die een briefin de hand heeft, zegt hij : « Gij hebt aan uwe ouders geschreven ? Geef den brief hier, ik zal hem op zijne bestemming brengen. » En alzoo brengt de Koning heele pakken brie-ven naar het algemeen kwartier. Doch ge moet onze soldaten van hem hooren klappen ! Nauwelijks is de Koning terug in zijn auto gestegen, ofinal derangen" breekt een onweerstaanbaar gejnbel los. — Hebt g'hem gezien ? Hij komt flink voor, niet waar, onze « Albert. » — lk geloof het wel, of hij flink voorkomt... en door al de soldaten wordt hij aanbeden, want voor allen is hij een verkleefde kameraad. een zeer geëerbiedigde overste en een generaal gehoorzaamd lotterdood. Te Luih hebben de Belgen beslag gelegd op eene aanzienlijke boe-veelheidDnltsche wapens en schlet-▼oarraad.Men heeft te Luik gevonden, name-lijk in de St-Margarethaslraat en in de Jonckensteeg aanzienlijke hoeveelhe-den wapens, geweren, lansen, sabels, schietvoorraad, milrailleusen, paar-dengetuig, dat de Dmtschers in 'l ge niep hadden in gereedheid gebracht bij zoogeheeten wapenhandelaars, met het oog op eene nieuwe uilrus-ting voor hunne overrompelingstroe-pen.Men beweert dat honderd duizend mausers, van 't laatste stelsel, door de Belgen werden verbrand, die er niets mee konden aanvangen, gezien het verschil van caliber met onze mausers. Maar al het overige zal benuttigd worden. De Belgen gana xingeud naar het vunr. - Met het blanke wapen. Eén tegen tien. Hoe dapper onze kleine soldaten zich in het vuur gedragen, werd ons reeds met talrijke bijzonderheden verhaald en bevestigd door otïicieren, die van het slagveld terugkwamen. Het kenschelst de hooge hoedanig-heden van harten heldhaftige hoeda-nigheden, welke alleen de edele zaak waarvoorwij strijden, kon opwekken. Zingend in zulke Iragische oogen blikken, stormen zij los op den vijand, zooveel talrijker in gelai dan zij. En niettegenstaande deze vervoering, verliezen onze mannen nooit hunne koelbloedigheid en behouden eene zekerheid in het schieten, welke den vijand sehrik inboezemt. Dat legt de schrikkelijke verliezen uit door de Duitschers ondergaan. Deze hebben een doodelijken schrik van het blanke wapen. En wanneer onze dappere soldaten, nageschoten te hebben, zich op den tegenstrever werpen, bajonet op het geweer, wordt het eene dolle vlucht onder de Pruisen. Aldus kon een carabinier, die met het blanke wapen op den vijand los stormde, er een twintiglal krijgsge-vangen maken,die de handen omhoog staken. Rond het slagveld is ailes verwoest. Men bewondert vooral de juiste viseering van ons vestinggeschut, welks kanonnen nimmer vruchteloos een houwitser werpen. Men meldt als voorbeeld van die juistheid, de be-schietingvan deArgenteaubrug, welke vernield werd naar gelang zij afge-werkt was. Ilulde aan België Onze Koning heeft hartelijke tele-grammen vol gelukwenschen ontvangen van wege HH. MM. Koning Joris van Engeland en Czaar Nicolaas van Rusland. In even hartelijke taal heefl Koning Albert geantwoord. De Regeering der Fransche Repu-bliek willende eene glansrijke hulde brengen aan de heldhaftigheid van het Belgisch leger en aan de schitte-rende militaire hoedanigheden van den Vorstdie het aanvoert — 't zijn de eigen woorden van den Franschen minister van Oorlog — heeft den Koninig der Belgen vereerd met de Krijgsmedalie,de hoogste onderschei-ding welke op 't oorlogsveld verleend wordt. De Fransche en Engelsche bladen staan dagelijks vol lofartikels ter eere der dappere Belgen. Zich wendende tôt de Fransche soldaten die oprukken tegen den vijand, zegt hee*r Clemenceau in « L'Homme Libre » : « Kleine pioupious van Frankrijk, die ons verlaten hebt met uw hart overloopende van dapperheid, om op te rukken tegen de Duitschers gelijk onze Belgische vrie:den, aanschouwt die mannen zij behoefden slechts drie dagen om voor eeuwig eene plaats te veroveren in deeeschiede-nis. » In al de bladen klinkt hoog dezelfde , loon. De stad Luik en het Belgisch leger vereerd met 't Vraussh Eerelegiocn. Parijs, Elyseum 1 u. 40. Aan Z. M den Koning der Belgen, Brussel. Ik ben gelukkig Uwe Majesteit aan te kondigen dat het gouvernement der Republiek komt le decoreeren met het eerelegioen, de moedige stad Luik. Het houdl er" tevens aan de de dappere verdedigers van de plaats en het heele Belgische leger te veree ren, waarrnede sinds heden morgen, het Fransche leger zijn bloed vergiet. fGel.J Raymond Poincaré. Etredegeu aan generaal Léman Te Parijs is een comiteit gevormd, op initiatief van de « Ligue Jeanne d'Arc, » met het doel bij inschrijving een eeredegen aan te bieden aan generaal Léman". Die degen zal overhandigd worden aan den roemrijken verdediger van Luik, door eene afvaardiging van Kamerleden en Gemeenleraadsleden van Parijs. De hoofdbt velhebber van het Fransche leger, inspecteert de forten rond Lnik. Generaal Joffre, de opperbevelheb-ber van het Fransche leger, heeft de forten rond Luik bezocht Zijn oordeel klonk : Deze forten kunnen niet inge nomen worden. Eluslaad mobiliseert 7 miljoen inau, wanrran 5 miljoen Dnitschland moeten bianenvallen. Het gouvernement te Sint Pelers-burg heeft al de burgers van 21 lot 50 jaar onder de wapens geroepen. Het Russisch leger telt 7 miljoen man, waarvan 5 miljoen naar de Duitsche grens zullen optrekken. Holland en Bel&ië De Regeering zelf verzoekl ons aan de bevolking mede te deelen dat de betrekkingen tusschen de Neder-landsche en t Belgische Regeeringen allerbesl en vriendschappehjkst zijn. Het Belgisch gouvernement geett formeel order Nederlandsche onder ■ danen en hunne goederen te eerbiedi-gen.Belangrijk berlcht aan de bevolking; In tijd van oorlog mogen maar alleen soldaten vechlen. Een buger, bij voorbeeld, die op den \ijand revoi verschoten zou lossen, zou de oorzaak van het platbranden en uilmoorden zijner gemeenle kunnen zijn. Men weet dat de Duitschers voor zulke gruwelen niet achteruilgaan. Zij hebben het te Visé en rond Eysden bewezen Dat zij die den vijand willen te lijve gaan als regelmatige krijger den in dringer tegemoet trekken Kalmle en moed moeten ons volk bezielen,maar het moet zich volstrekt onlhouden van aile uitzinnigheden, die aanleiding tôt eene verschrikke-lijke wraakneming vanwege den vijand zouden kunnen leiden. Hef kouinklljk paleis in gasihuis herschapen In October 1910 vlotte boven den rechtervleugel van het koninklijk paleis te Brussel de fiere vlag van den keizer van Duitschland, alsdan op be zoek bij den Koning en de Koningin der Belgen. Thans wappert aan denzelfden vlaggestok het vaandel van het Roode Kruis, en het paleis is in hospitaal i herschapen; opde geslotene vensters gansch den voorgevel langs, bemerkt men het Roode Kruis op wilten grond, alsook op de vensters uitge-vende op de groote binnenkoeren. Het is onze edelmoedige Koningin die eraan gehouden heeft het koninklijk verblijf te herschapen in een toe-vluchtsoord voor de slachtoffers van den oorlog, om het even dewelke, want het is een internationaal hospitaal.TOT GOD I In oogenblikken van gevaar heriri-nert het volk zich dat er een God is, machtiger dan al de keizers en konin-gen der aarde, in staat de trolschen te vernederen en de nederigen le ver-heffen.Hij heeft het lot der volkeren in zijne handen, en wat Hij bewaart is wel bewaard. Tôt dien God richten wij ons hart en Onze smeekingen, en vragen Hem, met onwrikbaar vertrouwen, dat Hij ons geiiefd Vaderland redde te mid-denderbeproevingen,en onze wapens zegene, welke wij opnamen, niet om andermans erf le vernielen of le veroveren, maar om onze vrijhpid le verdedigen, ons goed en ons bloed, al wat de Heer ons in zijne goedheid schonk. Daarom zijn iederen morgen en iederen avond onzekerken opgepropt met vurig biddende menigten ; daarom brengen dagelijks ontelbare scharen hulde- en smeekoffers op de comrau-niebank.Ouders,zendt er uwe kleinen lieen, en geeft zelf het goede voorbeeld ! Terwijluwzonen, uw echtgenoolen, uw broeders ginder, op 't slagveld, hunnen plicht doen, kwijt den uwen! Zij verdedigen, met de wapens in de vuist, al wat hun lief en dierbaar is ; vraagt gij den God der Heirscharen dat Hijhen zegene, sterkeen behoede, en de ' Rechtveerdigheid de zege schenke! •Vergeet het nooit : boven den keizer is God. Te Mechelen. Het zoo rustige Mechelen is heden niet meer kenbaar, île oorlog breng! ons dagelijks nieuwe soldaten in de muren, en dezes aan-wezigheid verwekt eeue beweging die ons het feestgetij van Oogst 1913 herdenken doet. Doch men jubelt niet, integendeel angst en vrees is bij eenieder dé indruk. In den om-Irek der slatie is bijzonder de beweging druk en de gazelverkoopers maken er gulden zaken. Niet een persoou of hij heeft een dagblad in de handen en aller gesprekken is de schan-dige moorderij die de Duiîsche keizer hier in Belgie doet verrichlen. Dezen toestand heeft in vele werkhuizen den arbeid doen staken tengevolge van hel verlrekken der werkliedeu naar deu krijgs-dienst of uit hoofde, en dit soms voornamelijk, om rede der schaarsheid van bestellingen. De oorlog heeft den handel en de nijver-heid onzer stad gedood, de magazijnen der goederenstatie ziju ledig en ziju sprekende getuigen der rampzalige gevolgen van den beuauwden oogenblik. De zoo druk bezochte merkten vau Mechelen worden niet minder gespaard. Zaterdag werden niet de helft der marktkramen inge-nomen en koopers waren er nog minder. De avoudmerkten kwijnen, vreemde kooplieden ziet men niet meer en de afzendingen per ijzerenweg zijn nietig geworden. De land-bouwers werden meermaals gedwongen met hunne koopwaren huiswaarts te keeren. Zaterdag 15 Augustus 1914. Een-en-\ijftigste Jaargang N° «^3.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Mechelen von 1863 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume