De werkman

955 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 12 Mai. De werkman. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kh0dv1dp8p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 44eJaargang ^ 12 Mei fioofdppsteUer Volksvertegenw. DAENS îJraKicers-UitKevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. De MEIMAAND, gevierd in aile Kerken... Rijk en Arm vinden Troost en Moed in de Kerken ; bijzonder de Moeders die versterkt worden door de Moeder Gods; op den Kiu'sweg zag Zij haren eenigen Zoonvol bloed en wondeti naar zijne dood sleuren... Ik zou veel wipp.r WprkvnlK' wilJpn yipn in Sf-Martpnçk-prk om 6 u. ' - - iw—rm —ai mmw * wiwsaï® mmmv j Ik lees in een gazet van Juni 1868 : Napoléon* III weent niet over den Oorlog die gevreesd wordt ; maar hij weent over zijnen HOND NERO die gestorven is. Nero kon bukken en groeten, vleien en strelen als de beste hoveling. In den Werkdadigen iever voor zijn werk en voor zijn plicht, ligt het waar Geluk. | Luyten, ik zeg u, dat Gods Engelen hun gelaat be-jtë dekken uit schaamte, omdat de mehschenkinderen el-kander zoo liefdeloos behandelen. Pastoor Heldewijs, Oùderdoms-Pensioen. In Àalsi is betaald • in Herdersem en veel^ ander Ee Parochiën ook ; in Wieze maandag nog -niet, 't gaat ee er komen, gelijkoveral ; in G.nt wordt nu ook be- ze taaid ; er is daar veel Bureelwerk aan vast \loor dii overleden Titularissen kan of mag niet betaald wor- da den : zoo werd mij ZaterJag uitgeiegi in T MINiSTERIE VAN DEN ARBEID. Eens dood, 't Pensioen komt toe aan de Familie. Bl Al de Kir.deren, zelfs de uitgetrouwde hebben recht, rii ook de onderjarige.. En dan moet de Vrederechter er ^ tusschen komen ; de Wet gebiedt het : Voor 5 fr. zoo- or wel als voor 5 duizend .. ^ ? | g - M en ziet dus : het is van 't aller- j c C '^grootste belang dat de betaling zoo re • spoedig mogelijk geschiede .. Za- s[ turdag is Daens in 't Ministerie van den Arbeid ^e- dj weest... OngelooflijKe moeife heeft het gekost die 40 fr. te krijgen voor 19i5 ; de algemeene 'ienstover zc ste, heer Dubois, de Bureeloverste, M. Sterck, en al D hun Volk verdienen Lof en Dank, waarachtig... Nu ^ wordt ailes bereid om met Juif aanstaande de uitdee E ling van 1916 te beginnen, ware dees jaar 80 fr.. Aalst n was nu ten achteren doch een zeer goed woord mij v gegeven werd. Dat Heer Moyersoen gelieve meê te K heîpen. v Van in 1894 sprak Priester Daens voor dit Pensioen v in de Kamer ; in 1897 deden de Kristene Demokraten e . een Veldtocht van Verzoekschriften in welke zij één c trank daags vroegeri. Den 6 Maart 1912 deed ik een Interpellatie in de Kamer over het Pensioen ; waren aanvvezig : 12 Katholieken, 7 Liberalen, 15 Sociaiisten .en Daens ; ziehier het begin der Zitting : M. De Bunne beweert dat de Arbeids-Pensioenen zeer slechl worden bedeeld, omdat de Comiteiten uitsluitelijk zijn samengesteld uit Katho-lieken die de Pensioenen geven of weigeren volgens hunne politiek. Als de Ouderling niet aanstaat, voor de rninste re'de wordt hij beroofd van r zijn Pensioen ; zoo haalt hij 'tgeval aan van een Ouderling die zijn Peu- 2 sioen niet meer kreeg, omdat hij eenmaal dronken was geweest. ( Minister Hubert antwoordt dat zulks het werk der Comiteiten is. Na , mate Leden der Comiteiten sterven, benoem ik er uit d'ander Partijen. ] M. Daens. — Dat gaat zoo traag ; t'Aalst is een Demokraat op 15 , Leden. i M. Moyersoen. — Er zijn 3 Liberalen bij. M. Daens. — Wij vragen Evenredigheid, in al de Comiteiten. Af. Reynaert betwisfde gezegdens van M. De Bunne. Een iiiiSitîiir Comîteit in Aalst bestaat.uit d'Heeren Graaf Glenisson, Moeyersoen, De-nyn, Direkteur der Bank, Baron Bethune, Nofaris De Windt. De werkende klas was niet vertegenwoordigd ???. Eindelijk is bij dit Comiteit van Volksbelangen een Socialist benoemd; heel goed; doch waarom niet een Kristen Demokraat? Is 't misschien omdat hij er geen fransch zou willen spreken gelijk in 't Regionaal Komiteit ? . Na5 maand benoemd te zijn, onze Afgevaardigde werd uitgenoodigd. 't Was er parlé fransé. Onze Afgevaardigde zei : Ik versta geen Fransch !. Het moest dus zijn : In Vlaanderen Vlaamsch !. Ja, voor den Oorlog ! binst den Oorlog ! En nog meer NA den Oorlog ! Het is immers 't Vlaamsch Werkende Volk dat meest geleden heeft en nog meest lijdt.. STOOMTRAM 7 Mei .1916 : Aalst-Gent : 10,40 - 3,05 — 8,35. (Uur van 't Belfort) Meirelbeke-Aalst : 7,30 — 10,30 — 3,00 — 5,30. Assche-Aalst : 9,45, — 11,1.5 direkt-Aalst, staat aan den Beer ; 2,10—7,45. Aalst-Assche : 8,25 — 9,40 direkt — 12,15 — 5,30. D® Negen-Djnstiageri , j Antonius van Padua was de beste Redenaar van zijnen Tijd : ' i-Een stem als een heldere klok, een uitermate groot verstand en J een vrome goedhertigheid zonder païen. (1) Leefde hij nu, in de- ; zen tijd van langdurigen wreeden Hongersnood, en was hij Pre-dikant in de Kerk der Capucienen, zijn eenigste en opperste ge- i j dacht zou zijn : î ! Het lijdende Volk ; de Voeding ; Van op zijnen Predikstoel zou hij aanklagen het SLECHT -i BROOD, dat men in Aalst aan de werkende menigte geeft. De j rijke en welstellende Menschen hebben Bloem of Tarwe inge- a daan, en uit 't Meel dat uit Amerika komt, wordt voor hun nog , Bloem uitgetrokken, zoodat het Brood der Voeding slecht is en | ongezond .. Men zou het niet durven iaten onderzoeken door de • j Geneesheeren. (2) Preêkte Sî Antonius â P. dua in de Kerk der ' i Capucienen, hij zou Schepene Moeyersoen noemen en blarnee-ren, omdat hij ongevoelig en hartloos blîjft voor de herhaalde i smeeking in De Werkman, om toch een kommrken goedc soep of , eenige brooîkes meer te geven aan de Travo-mannen; er zijn er J die vallen van flauwte. MAAR, zullen er zeggen : Preêkte hij zoo, .de rijke menschen f zouden hem en zijn Kloost^r niet meer geerne zien, INTEGEN- -DEEL.—Ja, maar staat er niet in 't Evangelie : Gij kunt God ; nietdiencn en de Rijkdommen. Werd Ons Heer niet vervolgd door i ' de rijke Geslachten en ter dood gebracht? En zijn Apostelen ? ; En allen die Hem van rabij volgden... In 't Leven van Sirit Antonius Eremijt, door Priester Daens. staat op bl. 11, dat in de Pro- | vincie Thebaïs van Egypte, onder de schromel\jkevervolging van ' Keizer Dioletianus 444,000 Kristenen voor hun Gelooî werden vermoord en 700,000 uit hun Land gebannen. Het is juist OMDAT Antonius à Padua vervolgd werd door de J i Wereldsche Machten, dat hij HEIL1G is en cveral wordt vereerd ] en aanroepen. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. DAENS. ( 1) Zie 't boek Sinf Antonius en Bisschop Lambrecht, door Pieter Daens. Oorlogsprijs 0,20. (2) Bestaat de Geneeskundige Kommissie nog?- 1 % I 3 % Dat het daar geweldig spookt en spant J is onloochenbaar. Kardinaal Dechamps • noernde het een Slavernij op termijn. Soldaat zijn is eigentlijk Moorder zijnen Zelfmoorder. Nu over Ierland : De opstand wts uitgebreid en ernstig. Er gaat een andere Onder-Koning komen. De Gemeenteraad van Dublijn is ontbonden, omdat de Leden geen bijeenkomst wilden houden, zoolang er geen algemeene kwijtschelding was voor d'Opstan-1 delingen. — Den 3 Mei, ten 3 en half is te Holyheud een stoomboot aan-gekomen met 500 gevangene opstandelingen die per trein naar een on-bekende plaats werden gestuurd. De opstand is erger geweest dan men schrijft, in aile Ierland-sche landouwen... Men is daar Amerikaansch gezind. Vele Vrou-wen hadden zich als Soldaten gekleed, om hun Mans en Zoons uit het vernederend Slavenjuk te houden. Het Militarismus moet vernietigd worden, overal... Een Leger met Policie, gelijk Advokaat De Backer zegae in de Kamer, maar geen Leger om te vernielen en te moorden. De Wereld mag geen moordkuil zijn. j ,■■■■■ .u..i- » i Studie ovar dan Oorlog 3 gaat voort in ons volgend Nrs, nu een korte bemerking over Bien Public, 1 sedert meer dan een jaar in pennentwist met Vooruit; lange hoofdarti-ï kels worden gewisseld, 't is passen en meten, zoo wordt den tijd ver-6 sleten. Een woord van Bien Public viel ons zwaar eh pijnlijk : Ons Land, : dat nu bloedt, zal eens opkomen; de verloren voorspoed zal herleven... "" La prospérité qu'il a perdue, renaitra !!! Welke dwaling ! De Wereld-: brief van 1891 luidde : Een klein getal schatiijke eneen ontelbaar getal arme Werklieden, die een leven hebben, weinig beter als dat der Mei" ■ densche Slaven.. Die droeve toestand is verbeterd, maar 't is nog verre •; van Welvaart... Bien Public, na den Oorlog zal krachtigcr dan ooit ge-! werkt en vereenigd worden, opdat de Arbeider hier niet meer zou zijn: | Een slaaf en een bedelaar, gelijk Priester Daens uitdrukkelijk zegde. o* . ï « S? I s1 g - S o- . j B © |L » * £ ^ ; = O a a © (70 , oi M 1 2 e l S- a-r ' S » 5 ; =: ^ i a. i I a> s» g wa n C ÎS-OIO II ' <D ^ O i " l o* ' d 1 ir ; «'£;£- ? — C. o . i °b.< n CB 3 Il ^3 n s Sa , • O 3 le 1 ^ m j ro W d ! n t er ^ 0 o _ f3 = int ,_J » c5" ps ■ g g § 1er g „ en pr s- "*■ ad ST ^ CD ~ O en n g m- -o s g. an- a> ~ 5 an- 5f"' J11 ® nl3 - B CD Ci ld" >u- cr g s,, >ns g-| ius t» g ijk , s» ■-<. te » c> !5 ! CD 5 S H S. — : g S- • ' S 3 o 1 a» • f t—«• v P 'lie, cr arti- 5S g ver- _p- and, g -n- o reld- ^ * i w jetai Mei- B rerre g t ge- &

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume