De werkman

1113 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 10 November. De werkman. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rj48p5wf58/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i i i. m—«Ml—P——i^————mb—«Mf m■'iii |i |i i ii ii ' i" i i riTM i im ii ———■Maappjg——p—| «&He Werkman 44e JAARGANG N° 2287 lONovember 1916 Hoofdopstelier ; Volksveîte&cn . • ^-Uît^ vers. FRANZ DAENS & ZUSTER <±*~ in «ûao/ îu jmuvemuci îtuu nooioopsieiier ; VOlKSVeru^eh ^ Aalst. - G e m e e n t e ri ci (Vervolgi Den Inieuwen Barema voor de politi# wordt ver-worpen met 13 stemmen tegen 3. M. Eeman. — De coeiedie is afgespeeld ! M. Daens — Mr. de Burgemeester bestaat artikel 23 van 't règlement der inwendige orde niet voor mijn-heer Eeman ? (1) Nu begint de dagorde. Eene zilting van meer dan 2 ure snelschriftelijk opnemen,zou plaats vergen om 2 ef 3 Werkman's vol te zetten. Wij kunnen dus enkel de gedachten terug geven. Eerste punt : ONTLEENING. Sciiepene Moeyersoen. Stelt voor de leening van 500.000 fr. te veranderen in een leeaing van 1 milli-ocn, door nieuwe kagbons van 4 1/2 uitbetaalbaar 31 Dec. 1919, met ©nmiddeiijke inschrijving.Zoo kunnen de leeningen, rechtsen links gedaan,aanstonds gezui-verd w@rden. M. De Windt geeft zijn goedkeuring aan dat voorstel. M Daens geeft zeifde antwoord namens zijn groep. Nooit zulien wij zeggen dat de heer Schepene te veel gevraagd heeft voor de voeding. Uw hert zou breken als gij onze brave werkende bovolking op de straat ziet gaan, uw hert zou waarlijk breken ! Ons arm, braaf werkzaam Wervolk ! Welke toekomst voor uw geslacht ! Ach, mijnheer de Burgemeester, ware 't mogelijk eenige schepen îardappels te doen komen uit Zee-land, lijk cverjaar ? M. de Burgemeester. — Er zijn pogingen gedaan, mr. Daens, doch 't is onmogelijk. Althanshoop ik in 't kort 80,000 kilos aardappeis te ontvangen. M. Daens. - - Tracht hêt onmegelijke te doen, mr. de Burgemeester. Onze bevolking zal U dankbaar zijn. Schepene Moeyersoen doet een lange, geweldige aanval tegen mr. Daens en De Werkman. Hij leest een artikel uit De Werkman van 20 Oct. overd'Aard-appeis.AARDAPPELS. Volgens een Duitsche verordening is de prijs 8 fr. waarbij de kosten van vervoer en van verkoop. Nu de rijke Menschen en de welstellende Burgers hun provisie binnen heb-ben, nu hangt het de Burgemeesters af, de kiein Burgerij en de Voeding te voorzien van Aardappeis aan betamelijken prijs. Die ophitserij van arm tegen rijk, Mijnheeren, is een steisel in De Werkman, en kan niet genoeg be-treurd worden. Zijn de tijden nog niet slecht genoeg? Moeten wij nu nog verdeeld worden ? Verstaat M, Daens niet hoe afgrijslijk het is in deze treurige dagen twist en Iweedracht te zaaien onder de Belgen? Is 't nog niet erg ge toeg ? Moet men het doen gelooven door zinspeiingen en tegenstellingen dat de rijken, zelfs onrechtstreeks de oorzaak zijn van hun lijden ? Wat ziet men aan het hoofd der Komiteiten en der Besturen ? tenzij zoogenaamde rijken die sedert twee jaren alie dagen hunnen tijd, hunne kennissen en hunne wiiskracht ten beste geven om de noodlij-denden te helpen Die Personen, M. Daens, verzach-ten het lijden, terwijl uw artikels, M. Daens, geen goed kunnen doen. M. Daens zetelt in geen enkel Ko-miteit. Waarom niet ? De Christene Demokraten die wij er ontmoeten en met wie wij in voile overeen-komst werken, zijn nogthans door hunne eigene Par-tijgenoten aangeduid, waarom heeft men u niet aan-geduid ? Spreker doet een oproep tôt M. Daens, opdat hij zijne handelwijze zou veranderen. (Hevige toejuichin-gen der Katholieken, Schepenen en Raadsheeren). Schepene De Wolf. — hoopt dat M. Daens de rechtzinnigheid zal hebben die uitleggingen in De Werkman te geven; vele artikels in dit blad schijnen sommige personen verantwoordelijk te maken voor het tekort van Aardappeis en .andere Voedingstoffen. (Toej.) (2) RAADSHEER DAENS. — Mijnheeren, op de geweldige aanvallen die gij komt te hooren, en die heel vast aangeprikkeld zijn bij den heer Schepene door andere zaken welke ik niët kan gebeteren, op die uit-valien tegen De Werkman en mi], een korte, klare en vaste antwoord. ja, er was een missing; in 't artikel van De Werkman, onze Vriend Jan De Neve deed het (1) Hoe spijtig dat M. Eeman, nog zoo schoon in zijn oude dagen, die in 'tBestaur zetelt der schoone kunsten, hoe spijtig dat hij zulke LEELIJKE manieren heeft ! (2) Schepen De Wolf, menschen en missen begint «n eindigt met dezelfde letter. M1JNE missing is kersteld met 6 regels ge-schrift; maar UWE missingen als Schepene, onder andere de dooikotjes van den elektriek, kunnen ze hersteld worden met 50,000fr.? En nogthans die elektrieke kotjes MOETEN WEQ ; elk ziet er scheel op, weswege de Geneesheeren aan de jonge Huismoeders verbieden langs daar te gaan. Te GENT liepen de geruchten dat Voorzitter WILSON niet herkozen is. ; mij bemerken op ons Veertiendat '• <d •; g; i want bij ons, Kristene Demokraten, worden de mis-? singen, van gelijk wie, aan i i levenswijsheid. Heeren, tracht dit ook te doen, gij 2ult vele onheilen sparen vc 1 De missing kwara hieruit oer :k L ihsch Bericht dacht gelezen te hebben dat de Burgetnees ters het recht hadden de Aardappeis op te eisschen, terwijl zij enkel belast zijn te zorgeft dat geen Aardappeis verkocht worden boven den hoogsten prijs oj verborgen. Die missing is i En nu het artikel uit De Werkmar : Aile nj menschen en aile welstellende menschen hebben hun provisie opgedaan, (tegenspraak bij de Katholieken), hebben hun provisie opgedaan, Heeren, al stondt gij ailen op uw hoofd, dat is e h - ben zij geen ongelijk; is het nu een siechte daad te schrijven : Lar.dbouwers g'hebt nu overgroote wins-ten gedaan, levert nu aan kiein Burgers en Werk-menschen de Aardappeis die gij kunt missen, aan ge-nadige prijskes. Mijnheer Moeyersoen, gij die zoo.veel invloed hébt op de groote Boen woord gezegd, éen woc > : • m:j h te helpen ? Mijnheer Moeyersoen, ; : e dat ik mij onttrekaan't werk in de Komiteiten, Als in Gent geflikt werd dat Aalst zou vertegen woordigd ïijn door Volksv. Bâron Bethune en een bocïalist,dan vroegen de Demokraten er hunnen Volksvertegen* woordiger bij te voegen en als dit 1 werd, wilden ze niet dat ik als lid in een Komiteit zetelde ; en vermits gij bekent dat zij die plaatsen zeer deftig bekleeden, wat hebt gij daartegen te zeggen, Mijn heer Moeyersoen ? Daarmeê kan ik mij gansch toewijden aan 't Werk-volk. (M. Eeman rikkanneert.) Hindert het iemand van u, Heeren, dat ik mijn eerste v I Volksver-tegenwoordiger Goed doen dan e!.-:, nu bijzonder toe-pasin dezen wreeden tijd ? n rt t Daens voor zijn verscheurd i i. e liefde voor de werke de De waarheid schrijve i, : , ' si r lijk; de ophitsing komt i- siechte toestanden, er ; 1s s vertegenwoordiging te G t < . is M. Karel De Wolf, broedef v Scife^en, schuldig aan ophitserij, vermits hij meer dan eens in Komiteiten kloeg .e» c We ':t. vuisten op tafeî sloeg. in een volgend Nr de woorden van Raadsheer De Windt en 't vervolg der Zitting. Geëerde Stadsgeno-ten bemerkt a. u. b. dat De We de woorden van Schepene Moeyersoen rechtzinnig aaiihaalt. De Voiks-stem geif't de woorden van Schepene Moeyersoen n regels en aan M. DAENS VIER REGELS !!!??? 't Is oprecht superbia. ™ • . - Z H. MGR SflLLEMÂNS Zondag morgen, rond 4 ure, is de man Gods zàclatjes in den Hee ontslapen. Eenigs dagen te voren had lu] do ' dooi zij Hei 1 lige Rechten gevraagd. I- Bisschop Still.emars was geboren. in 1832, te St. Niklaas. Zijn Vade was een Meester-Schoenmaker. Me ' :tde et" nioero.tiseh( ir.richtiBg blijft. S Na goede sn groote studiën te Leuven, Doctor in Godgeleerdheid e werd hij Leeraar en Principal in 't klein Seminarie zijner geboortestad - Zijn oud le«rling, Bisschof Lambrtcî , C ;t om he greot Saminarie te bestieren. f In Juni 1889 stiert Bissehop Lambr clit te 1 ^ .v ; zijn out leermeester sprak de Lijkrede u .en vol; . c'nop, Gadurende zijne lange regeering heeft Bisschop Stillemans mild moedig ea aanh«udend gezorgd voor 't Onderwijs. Gelijk 't kiein Gollegi van Aalst een greot College is gewordçn, zoo aile onder»vijsgestichtei :1 in zijn Bisdom. f Tôt zijn laatste dagen bleef de Hoogweerde zijn Bisdom bestieren Voor de Vorming hadhij esn Hulp-Bisseliop Z. H. Van Re'ckem zonde recht van Opvolging. Het Bisd> ; :-n De pleehtige lljkdienst, doc:- , rct ' ti ;1 Marlakerke, 1s donderdagten elf en half. In het Testament staan talrijki ,(• giften van 500 fr. voor de ooi .c : k.uis, hu! kluitjaswerk, kriigsgevar.gïnen, arme zleken, ens. Bisschop Stillemans was een zeer uitmuntende Vlaamsche Schrijve Het Bisdom wordt na b-stierd r V. al Z. H. D ® Bock en den pro Vicaris Z. H. De . - - HET OU 'T Dirk Martens, geboren te Aalst in 1450 en aldaar overleder bij deSterheeren aan d'Houtmarkt in 1534,is de eerste in Europ? die Grieksche letters teekende en afgoot; behalve 't Vlaamsch zijne Moedertaal, sprak hij Latijn, Duitsch en Fransch en kend< Iheel goed Grieksch en Hebreeuwsch, ja steldeeen woordenboet op in 't Hebreeuwsch. I I ■■■■I MIL I » 4 Nieuws. Moorddacîige Bandieteridaad te HELDERGËM • Vrijdag nacht rond 12 ure, zqn zes stowtmoedige bandieten aan de deur komen kloppen der kinderen MatUijs. D3ar de bewoners niet kwamen opendoen, hebben zij de ingangdeur opengestampt, zijn vervol-gens de slaapkamers ingedronges en daar broeder Matthijs tegenstand bo d, hebben ejj hun slachtoffer met messteken doorkerfd op zulke wreede wijze dat het noodlottig einde aile stonden verwacht wordt. Koffers, kasten, ailes is opengebroken en de waar den er uitgeroofd, voor ongeveer 6000 fr.De Duitsche soldati n verwittigd, zijn ter plaatse gekomen en hebben de voetstappen met plaaster opgenomen, op den koer en rondom het huis ; doch er werd geen ander spoor derdadersgevonden. De geburen hebben vele inlichtingen kunnen geven wn rdoor de Jastitie de plichtigen hoopt te ontdekken. De moorddadige bandieten warea allen het aan-gezieht zwart gemaakt en van kop tôt teen gewapend. ASPELAERE. — Er is hier in de Melkerij, in den nacht van woensdag tôt donderdag, 60 kilos boter ge-sfolen. De diefstal werd gepletgd met braak en over-klimming. Men velgt nog geen spoor der daders. IfinrH fA Qpnt Maandag in de Roode U*U tî" '«ncïll Torenstraat, een jong dochterke van 19 jaar, Clémentine Bombaat, die daar huis hieîd met Alfons Claeys, dagleoner. oad 34 jaar, dikwijls was het daar ruzie en maandag werd de jonge dochter verwurgd en haar lijk op de gesloten kamer gelaten. Claeys heeft zich gevangen gegeven.Hij heeft groot spijt en zegt gehandeld te hebben uit jaloersheid en in :azige gramsehap. De siechte verkeeringen bren- gen in 't bitterste verdriet ! ST JANS-MOLENBEEK. — Twee landbou wers van Opwijck, J. en F., waren naar Brussel zaken komen doen. Zij dronken te samen veel glaasjes en 's morgens was J.. al zijn geld kwijt. Hij beschuldigde F., van diefstal en zoo werden beiden naar 't policiebureel gebracht. ANTWERPEN. — In den nacht van 2 tôt 3 November werd te Sint Pauwels-bij-St Niklaas, bij een landbouwer uit de Potterstraat een paard gestolen. De eigenaar heeft zijn dier teruggevon-den hier te Antwerpen in een stal der Lange Looibroekstraat. De zaak wordt verder onder-zocht,MERXEM. — Verleden zaterdag is bij den landbouwer Marten Joosen een stier gestolen. Eene aanzienlijke belooning wordt uitgeloofd aan dengene die de daders kan aaawijzen. Ons Ez«lken van Saftelaere — Sjaafken ! Sjaafken ! — Hi-han ! Hi-han! Mijnheer Petrus of betei Petrus, gelijk de Volkeren u noe-men. Hi-han ! Hi-han ! — In zoolang h niet ge-zien op 't Veerleplaatske ? Is Sjaafke ziek geweest f — O neen.... Hi-han ! Hi-han ! Ezelkens worden zeer - L 'zelden ziek... Ezelkens le- ven hun natuurlijk leven... nemen geen vreemde spij-zen of dranken... Hi-han ! Hi-han ! ezelkens leven ge-duldig en verdmldig... ezelkens werken niet driftig en als z'.al eens ziek worden, hi-han... dan zoeken zij ? kruiden i,i de weiden en in de boschjes. Daar vioden wij duizenden geneesmiddelen, zoo dienstig voor menschen als voor ezelkens Maar... Hi-han... gij, slimme measchen, wilt daar niet van hooren. Ge meent dat uwe geneesmiddelen maar goed zijn als gij ze bij doktors enapothekers met veel geld betaalt.... Hi-han... hi-han !... Slimme kenschen ! !... Daar moeten wij, ezels, onzen kop om schudden ! — \Vel bedankt voor die les, Sjaafken... Doch waar zijt gij dan zoolang geweest ? — Waar ik geweest ben ? Hi-han... Hi-han... Mijn je meester die verscheidene dagen zot-razig van droef- heid geloopen heeft... Hi-han ! hi-han !... Hij riep :i- gedurig : Wreed ! Wreed ! Wreed ! — Ezelken toch, wat is er gebeurd ? ;r — Maar, Petrus toch, leeft gij buiten de wereld ? Je Hi-han, mijn meesteres ook liep al kermen : Wreed ! wreed ! Nooit gepeinsd !... De dochters, de kleinste j kinderen jammerden en weenden... 'Eindelijk, Hi-han, 1 eindelijk twee personen min in 't huishouden. et — Dood, Sjaafken ! Gestorven? — Deod ! Hi-han... Hi-han... dood ? Petrus ik niet id weet ! De klokken hebben niet geluid... Toch zijn ze weg !... Nooit heb ikalzoo hooren kermen, zuchten 1, en treuren. Hi-han... Petrus wat gebeurt er dan toch ^ in de menschenwereld ? 'n — Ja, Sjaafken 't is neg altijd oorlog ! — Oorlog ? Nog altijd oorlog ? Hi han... Hi-han... *— Ja, Sjaafken en van langs om erger. --- Hi han .. Van over twee Jaar heeft mijn meester mij al van oorlog gesproken en heb ik het kanon hoo-[e ren donderen. Hi-han ! Hi-han !. . Datgaat dan nooit , ophouden ? Zie Petrus, van als gij mij zoo vriçndelijk ;lf toespreekt heb ik somtijds wel in een mensch willen veranderen. Hî-han ! hi-han!... — En wij zouden u welkom heeten, Sjaafken... --- Doch als ik 'savonds, op mijn mager stroobedde-: en lagen dat kanon hoorde, hi-han... en aan al de gruwelen der menschen dacht, dan, hi-han ! ik rekte mijn ezelspootjes eens uit en'k was zoo blij dat ik geen mensch was... Hi-han... des morgens sprong ik î'iuks recht, ik stak mijn kopop, trok mijn karreken met meer iever en... hi-han... nu denk ik elken dag : >n Hi-han ! dat er om Gods wille torh nooit nen mensch in nen ezel verandert ! ! !... Hi-han ! Hi-han ! Han ! u Haaaaan ! — ? ? ? ? ?.... — Dag vriend Petrus... Mijn meester is daar. Tôt later nog eens. Hi-han... Hi-han.... i *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume