De werkman

936 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Januar. De werkman. Konsultiert 07 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bk16m3427v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

« £>*1 De Werkman I , LïZAHUS ! LAZARUS ! fi LIZA! LIZA! LIZA! Nu weet de Baronnes dat Adriaan van hare Flavie niet wil. I iWac/tf en listigheid gaat zij gebruiken om Liza buiten 7 Kasteel I te hebben. Hoofdopslelîer^Bestuurder . I* P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordigej p Drukkers-Uitg'evers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, i goede en spoedig-e bedieninsr. aanbevolen £< Het lot der menschen die kunnen lezen, schrijven en rekenen, p en hct tôt dergenen, die dit niet kunnen, zeer verschillend is, 5p Hebt gij reeds hierop nagedacht, dat door dit verschil, de eene jg mensch veroordeeld is om inden nederigsten toestand te blijven, | terwijl de dndere zich tôt de hoogste waardigheden verheffenkan? j| Dit verschil heeftmen den Onderwijzer te danken. Nieuwjaar 1916 Geiiefde Menschen, wie zou dat gepeisû neDDcn op • ieuwjaar 1914 ? # In dit jaar, dégroote Kiezing... Gelukkig een Volk i it in vrijheid zijn Overheden mag kiezen... En hoe j eer macht de Werkende klassen hebben op de Kie j ngen, hoe beter... Men ziet en ondervindt het nu. Achter de kiezingen de Gemeentefeesten en Kemis-;n die begonnen... Met Augusti donkere Wolken, -nsklaps, botselings tosberting van den OORLOG... Een Gazet schrijft : Goddelijke Raadsbesluiten!!? et "Rijk Gods, de Wil Gods is VREDE. Het ongelijk irgeven ; Goed doen, zelfs aan de Vijanden. OORLOG ! Dwaasheden der Menschen ! Vechten, srnielen en mcnrden als wilde dieren... Leven in GEWAPEN E VREDE !!!... Elk jaar in uropa 20 milliards uitgeven, de Jonkheden van hun rerk trekken om te leeren vernielen, vechten en moor-en...Gewapende Vrede is den Oorlog bereiden. r Nieuwjaar 1916. « Heden Dijnsdag 4 Januari, iemand mij zegt : Leefde J tester Daens nu, wat zou hij zeggen ? ( Och, ia, hij de voorstaander van maatschappelij- { en VREDE, VAN WERELD-VREDE, zijn woord j «s : ' ; Ili zou elk wsllen gelukldg zien ! En nu, elk zucht, elk is beducht een goed en geluk- , :ig Jaar te wenschen. ' Volkomen geluk heeft niemand op aarde... nie-nand, hij weze Paus, Keizer, Koning, Milliardair. Zelfs de rijke menschen, gevlucht naar vreetnde ; .anden, kunnen zedaar zonder onrust, zonder kna nng zijn ? Maar hier ?.. al de pennen der wereld, kunnen ze t lijden en 't verdriet beschrijven ? In de Loopgrachten, aan de Fronten, in d'Hospita en, in de Kampen, in d'HuMioudens, onrust, angst, iag en nacht, ellende, armoede, een talloos Leger /an uitgemergelde menschen. Om één enkel voorbeeld aan te halen, d'ander week vrijdag, een Vrouw van 30 of 35 jaar komt bij mij, ze vraagt om haren toestand te mogen uitleggen; laar Man werkt sedert 4 maand in de Gaz te Brus-sel ^ na 2 maand zal hij 4 fr. hebben, 6 maand later 5 fr. Te Brussel geeft hij voor logist met morgend en avondeten 1,25; den maandag morgend gpeft zij hem meê een halve kilo vleesch en een halve kilo vet voor zijn noeneten, aile dagen koopt hij een brood ; voor tram 60 cens en tabak, geeft ze 2 fr.; dan blijft haar over 5,50 om 7 dagen te leven zij en haar drij kinder-kes !!! Welken grouvvelijken toestand ! Juist was Vriend Jan De Neve aanwezig en wist aan 't mensch te zeggen dat ze recht heeft op hulp door 't Werke-loozenfonds.NIEUWJAAR 1916! Een zee van smart en lijden.. Maar ook een zee van reine zielsvreugd en eeuwig zoet aandenken voor de ontelbaren die Tijd, Verstand en Geld offeren aan de Noodlijdenden. Moedige bermhertige Zielen, vurigen en eeuwigen dankzij U!.. In dezen wreeden toestand, ge zoekt gedurig nieuwe Hulpmiddelen. Nu wordt t'Aalst ingericht het Kluitjeswerk voor de menschen die van 't Werkeloozenfonds niet kunnen genieten ! Gelukkig jaar, gelukkige toekomende jaren voor die hun plicht begrlj-pen Maar 't Zout der bewaring mag niet vergeten. Daarover in een vol-gend NI EU WJA ARAR T1KEL. Gtgroet ex-corde, uitterharte. DAENS i O'HLLSCHE ORAGONDERS I Lucifer braakt dat het kraakt : Helleknollen, roept hij, ik zou u een GOED JAAR wenschen, maar GOED bij ons niet bestaan kan; bij ons is ailes SLECHT en ons eenigste wtrk is elk door 't SLECHT in d'eeuwige SLECH T1GHEID te brengen. « Helleknollen, niet veel WOORDEN, maar WERKEN. Blaast overal haat, wreedheid en vaischheid in.. Hoe meer ze vechten en moorden, hoe meer de wereld trekt op ons HELLE.. Blaast in, dat de Oorlog den WIL is en de SCHULD van Dengenen die ons uit zijn Rijk heeft gejaagd; ofschoon, alhoewel wij weten dat bij Hem oneindige Goedheid is en eeuwige Vrede, dat zijn Lee-ring is NIEMAND kwaad doen, zelfs aan zijn VIJANDEN NIET; dat Zijn Rijk een. RIJK is van VREDE.. Kaïn, de eerste Moorde-naar, was opgestookt door ons; de ontelbare Ooriogen in Kris-ten Landen, zijn ontstaan door ons ; 'ne Wereld, volgens 't ge-dacht van Hem dien wij niet kunnen noemen, ware zoo zacht en zoo zoet als een Lammeken.. Dit weten wij, maar 't moet onder ocis blijven.. « Aile helsche Machten en Krachten, luistert : Als de menschen d'hanlen eerbiedig omhoog willen, om troost en hulp bid-den, blaast in dat ze moeten terreesten en vloeken; reeds ver-heugt het ons te hooren dat afgrijselijke woorden van smaad en verwenschingen naar d'opperste Goedheid gestuurd werden, als zou hij KUNNEN en MOETEN den Oorlog BELETTEN en NIET WILLEN...!!??? Hi ! hi, hi !. Hetgeen de Menschen ver-heft boven de Planten en Dieren, hun VRIJHEID, VRIJ-ZIJN, om VERD1ENSTRIJK TE KUNNEN ZIJN, dat zou moeten belet worden !!? Hoe dwaas 1 Maar hoe dwazer voor ons, hoe beter... « Makkers, in 1916 voortgewerkt.. Het rijk van den Vadrons moet ONS RIJK worden; het is reeds verre gevorderd; maakt de menschen hooveerdig, ongevoelig, geldzuchtig, ongenadig, wel-lustig, gretig om hun lusten en driften te voldoen, dat is al boni, winst, voldoening voor ons. « ...... M-,!! ■ —MM . . Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten « H O L L A i\ D I A » Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren, Gepasteurizeerde voile Melk in verzegeide fiesschen. Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 » 1/2 . » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit à 1h pakies van 1/2 kilo ) Si » » » 1/4 » ) Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zulver, versch en van | prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepastenrizeerd ls, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be* lieadea Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke mlcroben es bakteriea yeraiatigé worden. Nieuws. St-Gillis-Dendermonde. Verleden week zijn dieven, gebruik makende van de afwezigheid der fa-milie Lauwers, wonende Breestraat, dietermarkfc van Dendermonde met ellegoederen waren, in de woning ge-drongen langs een vensier der kelder-kamer en hebben er eene som van rond de zes honderd îrank gestolen. PJen onderzoek is ingesteld. Uit Lebbeke. Zaterdag napht zijn dieven in de hoeve gedrongen vari Louis Coppens, landbouwer, aan de Pollepeistraat, en hebben aldaar 12 hennen geroofd. — In den nacht van 27 tôt 28 T3T-cember laatst, hebben dieven de loo-den pompdarm uit den pompput ge-haald bij Frans Luypaert, op den Hoogeweg, en in verschillige hoven, gelegenin de Kerkstraat, habben zi) eene groote hoeveelheid koolen en an-dere groenten gestolen. Op de Ziek-huisveldbaan hebben zij de konijnen gestolen bij L. Van der Veken. Men is in Lebbeke meer en meer overtuigd dat er alhier eene goed in-gerichte dieven bende bestaat die, niet-tegenstaande het onraiddelijk optre-den der poiicie, hun stieltje blijven uitoefenen. Naar men verzekert, is de poiicie op het spoor der daders. Uit Brussel. M. Jan H..., wonende te Leuven, ! was naar Brussel gekomen om zaken | af te handelen. Alvorens zijne bood-j schappen te verrichten.gsf hij in e^ne ! brouwerij der Boterstraat. in bewaring, S negen fiesschen schuimwijn en twee | fiesschen Deymanbitter, die hij later ' zou terughalen. Ben uur na zijn ver-| trek kwam eene 40 jarige vrouw het " j pak, op naam van den heer, af halen. : i De bediende, geen kwaad vermoeden-| de, overhandigde haar den drank. Een ' | weijjig later keerde M. H... terug en I dan werd men gewaar dat men het . I met eene aftroggelaarster te doen had. , j — M. B..., handelaar, wonende | Groendreefstraat, stelde over enkele | dagen de verdwijning vast eener baal i breikatoen, wegènde 48 kilo en heb-| bende eene waarde van 400 fr., die y.ich S in zijn magazijn bevond. Van de da-j ders geen spoor. Uit Kortrijk. | Zaterdag morgend hebben voorbij-I gangers uit de vaart aan de Stace-I ghemsteenweg, het lijk opgevischt van \ Jan-Baptist Staelens, zonder beroep, S geboren te Sweveghem den 24 Juni j 1844 en wonende alhier Pottelbefg, 1. | Het lijk werd naar het doodenhuis j oveigebracht. | — Zaterdag avond, rord 51/2 ure, I kwam Vermaercke Maurits, 17 jaar, j B'okhellestraat, te Sweveghem, pe* { rijwiel gereden la» gs de ijzerenvpsteu, i waar het nogal duister is Op 't onvei-S wachts werd hij door twee onbekend# S bandieten ten gronde gesmeten. Ter-! wijl de eene met het rijwiel wegreed, | hield den anderen schurk den jonge* | in bedwang en liet hem vervolgens | na eenige minuten los. 4.4! Jaai^ane. 7 Januari *9i6. ]\0 2^45,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume