De werkman

654 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 Juni. De werkman. Konsultiert 09 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1g0ht2h41n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 45e JAARGANG N° 2320 29 Juni 1917 Hoofdopsteller i Volksvertegenw. DAENS. Prijs ; 4;ctm. Drukkers-Uitgevers s FRANZ DAENS <£ ZUSTER ^ De Voeding 't Hollands Brood zal te Gent aan 1 fr. verkocht worden, om rede den hoogen koers van éen gulden in Hôlland — Te LUIK is 't rantsoen suiker 725 gr. per kopof500gr.br s. en 1225 gr. crïstallizée aan 85 c. Dat kan nog schikken. GENT. — Levensmiddelen. — Van 25 Juni tôt 7 Juli in den Amerikaa^sche winifels te bekomen per per-soon : Vet 250 gr. aan 3,00 fr. den kilo; rijst cerealine 150 gr. aan 1 fr. den kilo; koffie 50 gr. aan 5 fr. of-wel 50 gr. malt aan 1 fr. zout (gewoon rantsoen); ge-srnolten suiker 100 gr. aan 2 fr. Voor zieken : zealine 0,30 fr.; Florin 0,25;^Ôf biscuit aan 0,50 het pak. DageJijksch versch groensel : bloetnkoolen 0,50 fr. den kilo; salaad 0,40 den kilo; wortels 0,80 den kilo ; komkommers 0,60 fr. den kilo. MECHELEN. — In den stedelijken winkel wordt 800 gram suiker per persoon afgeleverd. Die 800 gr. kosîen 1 frank. ANTWERPEN. — Voîksvertegenwoordiger en Schepen Frank heeft in den Gemeenteraad gezegd : Te Rotterdam zijn 19 Zeeschepen binnengeloopen met aan boord 85,000 ton (een toçL is 1000 kilo) Eetwaren voor België). Daardooris de^bevoorrading vannons Land voor ten minete éen maand verzekerd en zal voor een deel der bevolking ten minste het Brood-rantsoen kunnen vermeerderd worden. Dit allerbeste nieuws zal met groote voldoening vernomen worden. We zullen dus in Aalst en omlig-gen Je weldra verlost zijn van dit afschuwelijk slecht Brood. Ch?er 8 dagen uit Hulp en Troost komende, op de Veemarkt toonde een Vrouw ons een Broôd, waar-lijk te slecht voor Honden. Het is wel spijîig dat het Brood niet aan een Gerieeskundig Onderzoek wordt onderworpen. Als de Geneeskundige -Commissie nu niet geraad- \ pleegd en gevraagd wordt, w&artoe dient ze dan ? En d'Aardappels ? d'Aardappels, de bijzonderste Voeding van ons Volk. Onlangs aan ons Groote Kerk een Heer mij hield staan en zegde : Veel menschen gaan ziek Malien van de vroege Patatteren te eten. Zet toch in De V/erk-man van ze te koken in twee waters. Facta, dat is gedaan.. Maar de Prijs? Gaat het zijn gelijk overjaar ? 70 fr 100 fr. 125 fr. den zak !!! Di1 hooge onredelijke prijs voor een Eetwaar die 't Volk niet missen kan, zullen wij dees jaar wederom dit schandaal beleven? Nu dat de AARTSBISSCHOP MERCIER, Kardinaal van Mechelen, in a! de Kerken een Herderlijken Brief heeft doen aflezen teg n dien woeker? En dat de BELGISCHE BOERENBOND van Leuven al de Landbouvvers praamt geen buiten-sporige prijzen te vragen en de Eetwaren niet op te stapelen om later hoogere prijzen te hebben ? Nu dat de roep gaa< : Aan dit Woekergeld hangt Menschenbloed Vervloekt geld op zulke wijze in huis gehaald ! S 't Is de Bekoring die zou moeten weg j zijn Ons Heer, aïs Hij aan de menschen den VA- RONS leerde, stelde op 't einde : En leid ons niet in bekoring. Als uw gebuur 100 fr. krijgt van zijn Aardappeîs, 't is iastig voor u ze te laten aan 20, aan 25 of 30 fr. wat nogtans een zeer schoone buitengewone goede prijs is. Voor d'Eer en de Voeding van ons Land, voor den ? Vrede tusschen Steeman en Boer, die Bekoring zou 5 weg moeten en wie kan dat bewerken ? De BURGE- 1 MEESTERS, d'Heeren BURGEMEESTERS. Daens. f Oorlog!Oorlog! Oorlog, algrijslijk monster ! Hoelang blijft gij de Volkeien pijnigen en uiiputten ? Elke raisdaadof zonde brengt hare straf meê. En de Oorlog is een Zonde veel erger dan de vier Wraak-roepende Zonden en de Zeven Hoofdzonden te samen. Nu wij de schromelijke ondervinding hebben, die latertijd vin Ooriog nog spie^kt zal verscheurd worden door 't Volk In aile Landen; en aan 't Volk korat overal een groote macht door Steinrecht, Geleerdheid en Veresniging. Zal de Oorlog dets jtar eindigen ? IK GELOOP JA, want het Lijden van 't Volk in aile Lan-den wordt onuitstaanbaar; die drij jaar wreeden Oorlog heb ben ailes uitgeput; het voorbeeld van Rusiand is îuidspre-kend; op lang onbeschrijfbaar Lijden zou wanhopige Volks-woede kunnen volgen. Loopende Nieuws Koning Stant, van GRIEKENLAND, <rijgt voorloopig een jaargeld van 500,000 fr- — Een stuk droog brood, jvaar VREDE is, smaakt beter dan de ekkerste spijs in een huis vol twist. Sa- gf m \omo. ~ Te LUGANO, een Eldorado /an Zwitserland, is Koning Stant beestje gejaagd en moest vluchten in een Palaz-Hotel. — Een ^oede naam overtreft een groote fortuin. Salomo. — t Koningske van SPANJE zit getroond en. gekroond Dp.een zoldering van papier. Aan mij geeft dat nis entier... Doe geen kwaad, en u zal geen kwaad weder-raren. xxx. — In OOSTENRIJK ligt 't Ministerie in de patatten. En 't schijnt dat de jonge Keizer jonge gedachten heeft. —• TeBRUSSEL, in Sint Jans-Hospi-taaf, zaal 9, ligt een jongeling van Erembodegem, de oudste van 8 à 9 kinderen, met vier van zijn vin-gers af. Moeder Liessens zal in mijnen naam dien martelaar gaan troosten. — Het loonder goeden is in den Hemel. Titus Livius. — Socialist Kamiel Huys-mans schrijft : Aktivist, zekerlijk, geweldiger dan iemand, na den Oorlog. — Het is te PAMEL, aan den Dender, d'eerste Parochie van Brabant, recht-over Okegem, het is te Pamel dat de Volkeren schoon geleverd zitten, gestraft, niemand uit en niemand in ; overlast van Aardbeziën. En geen suiker voor den op-leg. Veel menschen fzouden willen te Pamel wonen, voor eenige uren. — Is 't waar ? Gaat de straf van Ni-nove, Okegem en Pamel deze week uit zijn ? — Een oogenblik wttar genoegen is beter dan uren zinnelijk genot. (Kotzebuen). — In Duitsland is 't gebruik van Papier scheip gepegeld, voor de groote dagbladen tôt 44 p. h., voor de boeken 75 p. h., de kleine pers is uitgezonderd - In Antvverpen heeft Raadshser Hen-derickx uitgerekend : In tijd van Vrede werd het Vee 1 fr. den kilo gekocht en 't beste braadvleesch stond 4 fr.; nu gelden de beesten 3,50 à 5 fr. den kilo, le vend gewogen en 't braadvieesch staat van 14 tôt 16 fr. !!!??? ACjUT In 't GAZ-GESTICHT, eigen-IL* I I dom der Slad, kan elk een rantsoen van 50 kilos Kolen bekomen aan 3,50 fr. vrij l'huis voor 25 centiemen. ~~ Mijn Coilega Lampens was woensdag niet thuis ; elke voormiddag moet hij zich aanmelden en na den noer gaat hij wandelen. Zijn gezondheisl is zusen zoo, beter zeu winnen. — 't Pra-ces van Veoruit tegen De Waarheid en De Nieuwe Gezet en De Werkman wordt gepleten den 3 Juli — Te Gentverwacht elk zich aan beter brood. IIJM CST"3 2ooo Vluchtelingen zijn ver-£*%£*% i wacht. Moestenzij 's nachts ko-men, men zal ze schuilen in de groote Lokalen tôt 's anderendaags. In Volksverhefftng spreekt men van 4o vluchtelingen. - In 't Park begint veel Volk te komen. 't Is er zeer rustig, aangenaam en gezond. — Dijns-dag waren in St. Martenskerk drij diensten van Ber-mertigheid : om 7 ure, om 7 en half en om 8 ure Qnze Hoofdkerkis primusvoor den aandoenelijken zang. St. Jozefs en Mijlbeek worden geprezen oradat aile lijken, arni nevens rijk, ôp dezeli'de plaats staan. — 't Park vraagt meer van die ' goede schoone leunbanken ; de Graanmarkt vraagt eeniae banken, de Statiestraat vraagt evn dreef para-plu boomeh. — Zal er niets ten beste zijn voor Aalst Kerre-rnis ? — Ik hoorde schrikkelijk klagen over den Amerikaan: Dees week niets dan honing saroop en zout. 't Is zoo mager als 't hout van een galg. âa» de-Godvruchti^e Xieikeos De arme ootmoedige Pastoor van Ars preekte : « 1k vrees sterk voor de Zaligheid der Godvruchtige ziel-kens die geen medelijden hebben met de lijdende en arme menschen... Ondanks ai hun Gebeden, a) hun Kruiswegen en bun Com-muniën, ze zullen booren uitdenmond van Ons Heer: GA WEG VAN MIJ!» f y s tu î I Veel Volk, zeer veel Fiouuoai&i Vo]k; ingezien pu. bliek van Hofstade, Wieze en Herdersem moest afv/ezig zijn. In d'ferste lutte won Hofstade met 7 spelen tegen Dender-houtem 2; — de tweede lutte was biizonder merkweerdig, Moorsel behaalde 7'spel tegen Dender'hautem 6 sp. en 30. — In de derde lutte was het 6 sp. 40 gdijk, doch Hofstade won het spel tegen Moorsel. Wie/e Vryda£ 29 Juni, st Pietersdag, om 3 ure stipt, groot kaatsspel voor goede werken, door de Èartijen van Herdersem Moens-Merckx; St Gillis Gebroeders •e Coster; Wieze Putteman-De Smedt en Hofstade, Van Caekenbergh Goede zitplaatsen en matige prijzen. Aan de Bevolking van Aalst Medeburgers, DeDuitsche overheid komt ons teberichten dat wij de noodige maatregelen dienen te ne-men om -.eerstdaags een twee duizendtal vluchtelingen onder dak tebrengen. In de droevo-iomstandigheden die wij beleven, drukken wij de hQop uit en hebben de vaste overtuigirjg-éat eenieder het ziine zal willen bi]brengen om het lot van die ongeluk-kige door de nood gedwongen zwervelingen te verzachten en dat de bevolking hun de beste ontvangst zal voorbehouden. Te dien einde hebben wij eene bijzondere Commissie benoemd om de noodige maatregelen diens aangaande te nemen. De JBurgemeester en Schepenen, P. DE HERT. Leven van den H. Petrus (1) door VOLKSVERTEGENWOORDIGER PETRUS DAENS (1) Geen bcmerkingen of overwegingen, enkel historische aanhalingen gelijk in 't Leven van PRIESTER DAENS, (te koop aan 0,50 fr. Oorlogsprijs. Vroeger was 't 2 fr. 't Is een groot lijvig boek.) Te Genezareth, een water zoo groot als een see, in dé vruchtbaarste en schoonste landij ierwereld, de oude kronijk Talmund geest-iriftigt er van : . Heeft de aarde een paradijs, dan is het Genezareth.Meer dan 2000 visschersbooten vaarden op dit water ; het was omringd van 25 steden ; in een dier steden, Bethsaida, woonde een visscher met name Jonas die twee zoons had: Simon, "iater Petrus, en Andréas. Simon telde 3 ja en als de Messias geboren werd ; zijne Moeder moet vroeg gestorven zijn, want oude echte schtiften ons leeren : « Simon visschte en ging zijne vangst ver-koopan voor het bestaan van zi]ne Vrouw, van sijn Pamilie en van zijn oude Vader. » Biigevolg zijn Vader woonde bij hem. Simoa had verscheidene Kinderen. Te Rom-i is een bronzen medaîjon gevon-den op 't Kerkhof Domitilla ; op dien brons staan de portretten der Aposteien Petrus en Paulus. Petrus heeft een grof visscherswezen met haar en baard dik zwart gekrold en diepe kloeke oogen. *0^0* Simon, en zijn broeder Andréas en hunnen vriend Joannes, waren naar Bethabara gegaan voor hunnen vischhandel en ook om Joannes Baptista te hooren. Juist ging Jésus de Zalig-maiver daar voorbi] : « Ziedaar, zegde Joannes Baptista, het Lam Gods dat gekomen is om de Zonden der Wereld weg te nemen » De drie vissckers volgden Jésus en bleven bij hem geheel den dag ; later, als zij hoorden dat Jésus in ie Landstreek was, lie; en zij aiet rta Hem te gaan hooren en volgen. Sim®a bij-zonderlijk muntte hierirx uit en sprak gedung en aan l'edereen van den Messias ; hij en Andréas hadden nog niet gezien dat Ons Heer mirakelen deed en reeds geloofden zij in Hem. *0*0* Ons Heer gin" dik wij ls rusten en verb'lijven bii Petrus in zijn buis. Zekeren dag ûe Heer had' gedurig gesproken tôt de Voikeren en oing naar 't huis van Petrus met Andréas, Ja-cobus en Joannes ; de Schoonmoeder van Petrus lac doodelijk ziek ; op het aanzoek der DiciDei n, Jésus nadert tôt haar, neemt de hand van Joannah en zegt haar van op te staan. Ze staat op en z'is genezen Petrus was ook by den Heer als de dochter van Jaïrus van de dooden werd teruggeroe-pen 'tWas Petrus die met d'ander Aposteien de Kranken en? zieken bij den Heer bracht om door Hem genez-n te worden. Petrus werd dikwyls met d ander Aposteien uiigezonden om zijne komst te bereiden. Elk kent de gebeurtenissen op den dag der Bittere Passie. Petrus die op 't woord van eene dienstmeid zijn meester verloochende, maar toch oprecht b eef in zijn Geloof en zijne Liefde voovzijn Goddelijke Meester. 't Vervolgt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume