De werkman

1705 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 August. De werkman. Konsultiert 07 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mq3h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 45e JAARGANG N° 2326 10 Augusti 1Ç Q17 HrtevfHnnstellar S Vnlkswrf-porAnur nàKNK Priis : 4xtm. ïifrrpf/p'rc * RDAKI7 r^APfMQ ;CV OTfCî? ' Emilius-Joannes SEGHERS door de barmhartfgheid Godsen de ger.ade van den ; H. Apostelijken Sto. 1, Bisschop van Gent. Aan de geestel^ken en de geloovigea van het Bisdom Gent, zaligheid . en zegen in Onzen Heer 'jezus-Christus. Zeer beminic Broeders, Het is Onze plicht a!s bisschop de leering van Christus niet te jaten verduisteren en u voor te hou-den hetgeen toegelaten en hetgeep. verboden is. 't Is ook Onze plicht het eerste bij te brengen tôt veriich-ting van het lijden dergenee die zich in nood bevin-den. ' Daarom meenen wij in ae tegenwoorciffê omstan- , digheden Onze^-s&m te moeteh verheffen tegen de handelwijze dergerten die misbruik maken van het ongeluk der tijden en van de sçjiaarsçhheid der le-vensmiddeien om overdreven prfjzen voor den ver koop der waren te eischen. Wij willen noch de landbouwe/s noch de hande-laars in 't âîgemeen scha^wlèJWren. Merggen onder hen bHjven geenszins te kort aan hun ne' plicht. Wij bekennen ook dat in 't algemeen de waren orn ver-schillende îedens tamelijk dulîMer kosten dan voor den oorlo'g. Maar de reciit, tai$jg!»id en de.çh'riste-lijke liefdè stellen hier paden dle-men niei^rnâg over-schrijden.Aile waren hebben eene waarde die de hèogste is die men, ailes ingezien, aan dezelfde geVen kan. Welke is die waarde ? Dit is moeilijk om juis"Më be-palen en hangt af van de onisiandigheien. Maar te-genwoordig vragen zekere verkoopers voor vele waren zulke groote prijzen dat zij zonder^twijfel de hoog-ste waarde der waren ver overtreffen; zulk eeqf har -del is niet rechtvaardig en mag een woekerhantfeLj genoemd worden. " j Daarenboven zulke handelwijze, zelfs in gevallen s dat zij de rechtvaardigheid niet zou kwetsen, strijdt \ toch tegen de, çiiji- télijke Iiefde. Zij is iramers de oor- \ zaak dat geringe menschen zicfr het noodige tôt hua : onderhoud niet kunnen verschaffen en'grootelijks ge j brek; lijden aan levensraiddelen. Welnu, is er wel ; eeÏÏë deugd die Christus meer bevolen heeft dan de Iiefde ? « Gij zult God beminpen bovenal, ziedaar het eerste en het grootste gebod,% heeft hij gezegd; en het tweede gebod, voegde hij erbij} gelijk aan het eerste, is datgljuwen naaste moet o&mttinen gelijk u zelven». De Aposiei Jbannes, de leering van den Meester uit-leggende, zegt : « die zij net broécler nood ziet hebben en zij ne ingewanden voofKtin slait, hoe zal de Iiefde Gois in hein wonen ». 1s her niet in dezen tijd van buitengewonen nood en aigëm%sne ellende dat men volgens die voorschriften zijrî ;mrt aan de christene Iiefde moet openen en medelijden hebben met dege-nen die gebrek lijden ? In den paam van Christus smeeken Wij dan Onze diocesaneh die metterdiad christene menschen wiilen zijn, vo@r de gerustheid /an hun geweten en uit medelijden tôt hunnen e'/enmensch, te verzaken aan dien handel welke Wij moeten veroordeelen, en aan die ! eischen van die prijzen welke de waarde van de waren ver overtreffen. » Wij smeeken eeniëder in dezen tijd van algemee-nen nood het zijne Dtj te brengen om de ellende der menigte te lehigen en door het oefenen der christe-lijke Iiefde, Gods barmhartigheid te bekomen tôt het welzijn van 't Vaderland en van gansch de bevolking. \ Om die barmhartigheid van God te bekomen zullen ■ wij nog onze toevluciit nemen tôt Maria aan wie Ons : bisdom in he jaar 1888 op bijzondere wijze is toege-wijd geworden, In der jnerkwaardigen brief waarin 25. H. Monseigneur' Lainbrecht die aanstaande toe-wijding aan zijn volk erkondigde, schreef hij onder andere : « De geschiedenis der aloudste tijden van Vlaanderen leert ons, hoa, in de dagen van rouw, het gansche volk zich gezanjNUiktot Maria wendde, als * een kind dat tôt zijne t^srakmoedej zijne toevlucht neemt. » Dagëiivai'î fotiw; ijn er wederam opgeko-men; het ganschëkom moet zich nu ook gezamenlijk tôt Maria wenden. "a • Verders* v/aagt Bisschop Seghers : 1° Dat op Haîf Oog'st al de Geloovigen t'Onzen Heere zouden gaan ; 2° Dat de gewone Processier zou rondgaan in de Kerk; 3° Dat de Akt van Toe-wîjding door^ Bisschop Lambrech^ opgesteld, zou gelezen ' worden tusschen Vespe s en Lof na 't Sermoen. Bisschop Seghers zal in Sint Baafseen korte aanspraak doen en die Akt voorlezen. Deze Herderlijken Brief is geteekend. f EMILIUS JOANNES, Bisschop van Gent. Afstand doen ioiuiiu uwm en ; van VOORdeelen en van rechten, zelfs al zijn het ONrechten dat is lastig en meeielijk. — In 't Evangelie, een rijke Jongeling ejj braaî, rein, godvreezend, luisterende uaar de woorden van On Heer als een Eerste Cemmuiiiekant; isaar als er spraak wa van afstand te doen van zijn overtoUige Goederen, clan keerd hij den rug naar Ons Heer en ging voort. an Van woekeraars en sjackelaars spreken we niet; ze ziji )U- sche'machtig van natuur; maar bij ze«r ve«I Landbowwers, ho lo gaat het ? Ze moeten bekennen dat de Prijzen der Eetwarei >h. DIEVERIJ en MOORDERIJ zijjs; maar z'en hebben zij die pri; zen zeo hoog nietgesteld;-ze woïden aangekode»; de Geburei entvangen zeoveel; beven Gentis 't nog meer... Ge ziet, 't i |eti zaak van AFSTANE? D©EN... * ., ili", . Ôvej- eeiige maanden deed de Aartsbisschop van^ Mechelen ii de al de Kerken van 't Aartsbisdom een Brief aflezen tegen die hoog iet ste prijzen; bij ens, Bisschop Seghers schudt aile menschelijl Je- opzicht af jegens Voorzaat en Groot-Vikaristen; eere en dank zi pr hem ! d'opejnbare epinie komt atout en streag «p tegen é'uithon C'1 geraars vaa 't Volk; wat Baens vr#eg; in den Gemeenteraad va: j Aalat, werd Vrijdag 3 Augusti bekrachtigd door een hoofdartike 'S- der Volksstem van Aalst, in dezen zin : « Die schandeen uithongering moet eindigeri; den wêttelijkei v ij prijs moet men volgen; dien mag niemand te boven gaan er- den wettelijken prijs door de Duilsche Overheid vastgesteld. >or jaT }^oll:sstem, ij'hebt gelijk; riet boven den wettelijken prijs te- vo'or d* Voeding, voor de Rîist en voor d'Eer van ons Lanc er- Met de heogste prijzeîa van nu, een allerverschrikkelijkst Winter, een afgrond" van haat tusschen Stad en Buiten en 't ge is dacht geheel Europa, ja geheel de wereld rond : Is dat nu de m ioo hooggeroemden Katholieke» Buite», die 't Katholiek Bel gisch Milisterie zoo rotsrast hield ? DAENS. e- ♦ a" A Aï QT GOED NIEUWS. - SOEP, ?" HALO 1 DE SOEP ! - ARM MET- f eï-f TEKEN ! EEN VRA^@ VAN DE WITTEN VAN [ \ WELLE. - PALING EN PEST. — HULP EN {J | TROOST. i r- î Het rantsoen brood is vermeerderd maar Gent heeft J n j betef brood dan Aalst. M'iandag beginthet ontbijt in i î j de Jpataiende scholen : profijtig voor de Familien en el | aangenaam voor de Scholieren, samen spijsteren. c le — ®e SOEP voor niet ondersteunden wordi ook in- | ?t gericht. — Maandag voornoen, rond 9 ure, tusschen j; zt Nieuwstraat en Groote Markt, een massa Volk rond 2, een Mettekeri dat plat neerlag, van Bambrugge was ». dat arm Metteken gekomen met een Hondeken en een t- Boerken van 16 à 18 jaar, gedurig was 't Metteken | m blijven staan, gevallen, reciit gezet, voortgetrokken, al ^ le hinkepinkencle, maar nu kon het Metteken, Hondeken ■ in en Manneken niet meer voort. Raad geschoren ! Het :n Beestje moest naar 't Slachthuis. Zou men het hier îe niet slachten en verdeelen ?... In d'oogen van 't Mette-e- ken gezien ! Slap ! Slap i Eindelijk naar 't Slachthuis om een kerreken gegaan. — De Witten van Welle, le vriend Baude gevraagd had : Niet mogen trompetten t in is brâ moeiiijk. Vraagt eensj of er niet mag geschuifeld e- of gefiuit werren, gelijk de Vogeis doen ? d'Antwoord îr. is : Nein, roepen : De Werkman en dormee amen en ie j uit. Zondag avond en maandag morgend stonk a- het in ons gebuurte als de PEST* in Egypte. Een groote hoeveelheid Paling in de Iakkeri| der Achter- , e- straat, elk was er op verlekkerd, maar hij was zoo rot { er als funs en moest sito diep ingëdolven. — Uit Ninof * e- komen in Aalst droeve Communiké'sf over de Soep, [ et grôoten embras te Ninof geweest, er was maar gerief c g. | voor 3 dagen om soep te maken voor 7 dagen ;'daar- r m t op ziin uit Aalst pakken toegekomen maar seffens als -ns ; ciie-pficken in de soep waren, branddezij aan en 4>e-e- gon verdomniilijk nijg te stinken van de smeeriapperij c in die er in was. Ais 't niet betert riskeert die soep in de e- geschiedenis te staan als een zekere Trien Van der er Auderenhove, een Jesabelle van eerste klas die hier ^ in leefde ten jare 1536. Ze was nog een brok eeldom, f et maar een boozer wij f zag men nooit. Ats eens haar ils meubels aapgeslagen werden voor eene boet die ze j ht niet wilde Detalen, toen verweet zij den Meyer en den o- Officier voor Verraders, creetsers, worp stukken meu-jk bels naar hun hoofd, sprak van sleutels op hun bak- . kes te si aan en een mes door hun darmen te steken. , Een andere dag kwam die Trien roepen dat al d'hui- , in zen der Schepenen moesten afbranden, publiek op de ) Markt kwam zij schreeuwen dat er in hcel de geb)iur--,rr te der Markt maar twee eerbare vrouwen leefden ën waarvan zij er eene v/as. Eindelijk werd ze voor al de iS. forise, violentien, horribele eeden, injuriose en oneer-ak bare woorden, metsgaders tdesoliet leven, door-de Schepen ven-.ordeeld publiek op haar knieën vergiffe- < nis te vragèn en voor 3 jaar de Stad en 't Land van Aalst te ontruimen. (Zie geschiedenis van Aalst, dll, bl. 359, 60 en 61) prtiK.Kcr»-*jiigcvcrj> i riv/iiNZrf UACiNO <X ibUQU Leven van den H. Petrus DOOR, TEN' VOLKSVERTEGF.NWOORDIGER PETRUS DABNS ing, Ons —o— w^s Wat is de eerste Preekstoel geweest ? De trde visscherss(ihuit van Petrus in welke de Za-ligmakeï atoud om tôt d« menigte der Velke-zijn ren te spreken.,, boe Wie riep d'Apostelen t# saam in Jerusalem aren «P deo-Berg van Olijven, om onder elkander prij. de Wereld te verdeelen ? Wederem Petrus uren als Opperhoofd der Kerk aaBgesteld en her-•t is ËTend. Vooraleer te scheidea stelden zij de Geloofs-belijdénis ep, den CREDO, geluk hij nu nog !Î110 bestaat zonder een letter vemndering. Ik ge-loof in Ged den Vader, geleerd in aile Scho-len, gelezen of gezongen in aile Missen, sedert k Zli bijni tweeduizend iaren,in aile Landen der ion- Wereld. vân #.•» tikel Ple'chtig en aandoenlijk moest het afscheid zijn.Geburen en Landgenoten, nederige Werk-,ften lieden. door Ons ^eer uitgekozen als zijn xan; ^postéls, na zijn Hemelvaart twaalf jaren sa-" men gewerkt als Priesters en Bisschopeen, irijs, vèreenigd doer lijden en behalpzaamheia en :md. nu gescneiden veer lang, allicht voor altijd; . . nu naar verre vreemde Landen, elk afzondtr-pp lyk, zonder ander macht of hulp dan de Waar-? heid ra* 't Evangelie; Petrus was door zijn Dgi broeder Andréas tôt den Heer gebracht... c Plechtig aandoenlijk was de scheiaing, maar ook pynlijk. EP Ze zijn weg de nieuwe Regeerders ésr we-reld, naar Spanje, Gallië, Groot Bretanje, Ita-^ 1 " lië, Schythia, Ethiopia, Zuid-Afrika, Midden-'avr Azië, d'Indie, naar Cùina. Gaat en onderwijst aile Volkeren. EN Petrus ble,ef nog eenige tijd te Jerusalem ; de ChristteRe Gemeente moest hij daar vast inrichten; KoniDg Agrippa stond op als kerk-vervolger; Petrus werd gevangen en opgeslo-?. ten in den Toren Antonia; met uiterste streng-r in heid werd hij bewaakt door vier wachten .en van vier Soldaten; gedurig stond en twee Sol-daten aan de poort van den kerker en twee in- binnen; Petrus lag vastgeketend met sterke uen boeien; nog eenige uren en de eerste Paus der Christenen gi»g sterven. was *°*°* een Den nacht voor zijne halsrechting, een En- j^en gel door Gods Almacht gezenden, verlost Pe-trus, hij is op straat; hij gaat naar de geheime i» al Vergad'erplaats der Christenen, zijn twee be- ken • wakers worden ter dood veroordeeld ; Petrus Het weet waar hij gaan moet : de drij groote ste- hier den der wereld waren : Babylonia, Jerusalem en Roomen... labylonia was de stad van _ • wulpsch bederf, Jerusalem ging vernield H worden, en Roomen, de stad der nieuwe we- îlle, rei(j) daar moest Petrus het Kruis gaan plan- tten ten. 't Vervolgt. - ° > .... Nieuws. Moord ! Wreede Moord ! o? Schaarbeek-lrnssel, ïlslmetschen Steenweg, 229, b§ é'Echteliagen Van den Eynde, terw^l ze vrijdag van buis waren om hun greensels te verk«open, zijn wre«ie wiUe iieven in huis gek«men, heblien de dienstm«id Mari# Sayers verm«erd SN AL 'T GELD GESTOLEN; ge zitt wat de geldzucht vermag; die dienstmeid was.te Meyse geberen in't jaar 1909; ze moest waken over twee kinderkei, 't eene 5 jaar en 't ander eenije maanden; 't kleinste kind lag in zijn wiegskea, 't ander was «nder 't bed gekropen. Niets dat «oit zoo wreed gevenden werd als een ontmchtig hert. Groote Sigaren-diefte T'Antwerpen, in de Terliâstraat, bij Leopel Nato^ wis, zijn in de nacht van 31 Juli tôt 1 Oegst 4000 Si* garen gestolen. HULP c» TROOST AALST Met spyt brengen wy ter kennis van de he-langhébbenden datons Komiteit voortaan de pakken voor opgeeischten niet meer mag aan~ vaarden,Deze moeten rechtstreeks op het Post-kantoor Hopmarkt afgegeven worden, Donder-dag en Vrydag aanstaande. Nochtans ten einde de verzenders zooveel mogelyk te helpen, zullen onzebedienden. zooals gewomte, ten hunnen dienste staan in het lokaal der Melkuitdeeling, om hunne adrtskaarten en vrachtbriefjes op te maken op de twee bovenvermelde dagen, van 8 tôt 12 ure en van 2 tôt 4 ure. De Voorzitter, V. DE VALKENEER Snoeck Almanak is verschenen voor 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume