De werkman

1280 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 29 Dezember. De werkman. Konsultiert 21 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8fh27/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 44e JAARGANG N° 2294 29 December 1916 HeofdopsteII®r s Volksvartegenw. DAENS. Drukkera-Uitgevers : FRANZ DAENS £c ZUSTER Kerstnacht-Aalst-1847 1 en jare 1847 had men in de Kerkstraat van Aalst op dea hoek der Roozemarijnstraat de vermaarde herberg den- B i e k o r f , de baas Koben Verbert, een kluchtige snaak, was er iagetrouwd bij de Weduwe Peynsaert ; nevens den Biekorf was de Bakkerij Janssens, dan de Bakkerij Van Itterbeek, dea Specerijwinkel Borreman, de Steendrukkerij Van den Bossche, den ellegoed-. winkel Vervack, d'herberg d'H a 1 f M s a n , waar de Zangers der Okzaal en aider Muzikanten ora hun lieters Bier kwàmen ddegoudsmederij Lavahdi, en den ellegoedwinkel Vervack. — rechtover was d'herberg va Wantjen Van den Broeck, de Kleer-makerij Pollyn, palande aan den grossierswinkel Spins-De Vidts, dat hoog huis, waar nu de Volksstem is, korts nadien vertrok Spins met zijn Familie naar Amerika ; daarnevens in een toren-huueken, Vlaamsche stijl, Schaliedekker Daens. Moeder Daens hield mutsenwinkel en stond 's zaterdags op de,' Groote Markt met mutsen en 'oaaien goed ; dan had men het heerenhuis De Rudder, een fij. e goudsmederij, een winkel van tabak en snuif, den ellegoed winkel der twee bejaarde dochters van den Zang-meester D nie en op den hoek, landmeter an Hoorebeeck. Na de K rsimis, terwijl al d'heibergen opgevuld worden met Volk, en de Kerkstra t broebbelt van 't Volk, de meid De Rudder opeut de deur, doch aisjt mensch binnen gaat wordtzij gevolgd door 'nen màns erel, die haar 'ne stamp geeît op haar hoofd dat ze zijlings nedervalt. Die inanskerel springt achter den toog, neémt goui i eii zii . i riirgen zooveel hij kan en stormt voort met 't Volk de Mar : op, de L Z utstraat in, neemt op zijn linkerharid 't Si erslra. tje, loopt voort langsheen de Kerk voor-bij 't iiuis an Pi .ster Cl etens, van kruk Wauthier, van den I gooste . A. S ytens, 't Brouwershuis en gaat recht over de C iij gesi mptvol Volk stak, de Stoof- straat i sla.. ; da ,r werd ij ing> iaald door kalanten uit d'Half M aa die »n ci slàl u . :rkt -.adden en sito met nog ander - Volk derudiet ai L, voï^deis n hem vastgrepen aan den hoek der Stoofs r ; :, a-. iij veel bonken en stampen kreeg met een légende van_yerw.jtix nais : den Sloebber ! den Schobejak ! dea Ke. r eu J3arfa/jjn ! op Ke tdag 1 Als da mensehen uit de Kerk komen ! enz. Juistging Deken D Hert zijn huis bitinenstappen, reeds had hij den siieeuw van zijn voeien geklo t, als hij dit lawaai hoort ; hij gaat er-heen, de menigte sciiuift open.hij zietden dief en herkent in hem den metser i ■ g> or id de P 1 e k k e r, alzoo ge" heeten omdat hij zoo b hendig d Ja pannen kon plekken en nog al dikwijls 'nen druppel ging p'ekken bij de madame uit 't Vis-schersbiiis of in 't Gulden Hoofd. De Plekker was t'halven de veertig jaar, en woonde in een der kleine hui ekèns over de Vischmaiktbrug, huizekens die nu gaan afge'oroke i worden voor de vergrooting dêr fabriekSchuermans. Deken'De Hert aarzelt geen oogeabli . Hij was een ware Her-der die 't v .. oren Se 'ap terug brengt naar zijnen stal. Hij neemt den Plekker bij den ami e gaater meê voort ; een vrouw uit de Klapstraat roept al schetterend : « Maar, mijnheer den Deken, ge zijt gij veel te goed met dat Schramoeiije-volk ! » « Karlun ! Karlien ! zegt Deken De Hert, bidt gij in uwen akt van Liefde niet tôt ons Heer : Omdat Gij oneindig goed zijt?En moet elk als Cliristen mensch ons Heer niet volgen ? Elk nen goeien dag ! » In zijn Dekenij gekomen, daarstak Barbara de armen omhoog en trok oogen als bolleketten ; ze woonde bij Deken De Hert van als hij pastoor was te Meire in 1809, en had een zeker gezag, waar zij nooit misbruik van maakte. Deken De Hert bracht zijn kalant in d'eetplaats, zoo wann als een oveken en waar de fijne koffiereuk u tegenkwam. Hij deed den Plekker nederzitten bij een stoof die bloosde als een kriek. Dan ging de Deken daarnevens in de keuke, maar liet de deur open, een oog in 'tzeil houderrienaar zijnen kalant die er zeer gejaagd uit zag en de miene had te willen vluchten. — Barbara, die man gaat rnetmij kaffé drinken. — Mijnheer den Deken, alzoo 'ne slechte mensch 1 — Barbara, 'I slech't kan er lang en diep inzitten, doch slechte mensehen zijn er niet. — Maar, Mijnheer den Deken, hij is zoo vuil alsslijk en een geprofesten dief. Barbera, deZoon Gods, is Hij niet Mensch geworden in een arm Stalleken voor d'arme mensehen en de verloren schapen:? Er staat geschreven, kind : In den Hemel zal meer vreugd zijn voor ÈÈN ZONDAAR die zichbekeert, dan voor honderd Rechtvaardi-gen die geen bek'ëering noodig hebben. Haast u. Barbara, zet een tas ep le taîel en snijdt een toren van Boterhammen. En aaar de eetplaats ziende riep hij uit : — Wat is dat ? ' t Vervolgt. Volksvertegenwoordiger DAENS. VERMAKEL1JKE, AANGENAME BOEKJES aan 0,10 fr. || ■P De Schadawbeelden met de hand. — Duimken en de Toover ' H nimf. — Koning Welgevoed. — 525 Raadsels. — De Geleersde « Kat en Aicchepoetstér. — Goochelboeksken, of een groote keus 313 van Toovertoeren, geniïikkelijk om uit te voeren. De kleiffe Kabinetsecretaris.of voorbeel en om 't zij gel'ik welke brieven op W* te stellen — Stekjesboek, of vermakelijke toeren met solferstek- „ jes. — Ezelsvel, zeer kluchtig verhaal. — Compliinentenboekje, gg ■j» in verzen en proza, met Nieuwjaarsbrieven. — Onnoozele grap- gg jjj| jes ... 't Hovenierken. — Roza van Tannenburg. Enz. enz. Vrede op Aarde Vrede op Aarde, gelijk de Engelen zongen boven het Stalleken van Bethlehem. Geheel de Wereld was dan in Vrede, behalve Herodus zijn Paleis, alwaar Oorlogs-Vunr gloeide. Het Rijkste Paleis zonder Vrede een Helle is , wat gnogmaals bewezen wordt in Marie Stuart. Werd ooit bij aile Volkeren gesmakt en gesnakt naar Vrede gelijk nu ? — Twee jaren van modernen Oorlog, met millioenen Soldaten, met mekc i; ke Moordtuigen, zijn ze niet wreeder en verwoestender dan'twintig Oorlogsjaren van vroeger Tijden ?... Over eenige v/eken, wo rden tôt Vrede uit den Duitschen Rijksdag vonden geen w'eeïklank in d'hooge Regeerende Wereld; zelfs vreesde men noe meer Oorlogs-Razernij. En ziejjnu e is : W î de K rstdagen de lue! t is eensklaps ver-vuld van Vrede.— Elk foree - van Vrede; — aile Ga-zetten schrijven van Vrede; — Men vraagt : Waarom niei gehoard en onderzod t? — K men blijve-t moorden, vernielen? Is de Schuîd van aile L d-.: , Sieden en Dorpe niet .hoog ge-noeg ? Moeten de Puinhor p i nog groupamer worden ? De schrand e c; se îî ; Denkt iern id d 't het inogelijk is en voordeelig een jong nvei ingericht Rijk van honderd Mil-lioen Inwoners te verileiten:? Loeten deze woorden niet ernstig doen nadenken ? .. ,T ^ En Wilson, aïs Voorzttt : herkozen van Amerika, in zijn JNota voor Verzoening, zijn de volgende woorden niet tastbare Waar-heid : « De geheele Menschheid verzucht naar den Vrede met vurige en aangroeiende begeerte. » «, Bij dien gai m de Volksmacht hebben wij de Tijdirgen uit het Vatikaan, dat het C rhooïd der Kristenheid gedurig in Qnder-handeling is met K; idinalen en Gezanten, om de Bloedstortingen te doen eindigen. W'hebben daar de twee Machten der Toekomst : Werd de Leering Kristi rec'.t innig gevolgd. nooit zou er Oorlog zijn.... En de Volksmacht ? Staat Amerika daar niet, als een almachtig voorbeeld ? Te*. :vrd; ' is geen I and in de wereld of 't heeft zijn wetgevende Kamer; fflôest die Kamer den Oorlog stemmen, zou dat Ministerie in een Land der wereld de meerderheid hebben ? Met Advoî aat De Backer, mijn duurbare Vriend, ik ge-loof aan de bnweerstaanbare vooruitgang op aile gebied.. Als ik in de Kamer sprak iegen de Gewapende Natie, ik kreeg dikwijls voor antwoord : Ah elk Land sterk gewapendstaat, zou de Oorlog al te wreed zijn, verge, >s zal men hem durveti beginnen!. En toch is de Oorlog bego nen en 't wordt een algemeene Moor- derij ! .... Het is d'ONTWAPENING die de Menschheid moet hebben, opdat Je Kinderen en Nakomelingen In de gruwelen niet zouden gedompeld zijn gelijk wij. DAENS. GENT Weet er loch nieman v ons iaafken ? iien klein, grijs-zwart gespekelk Kzelke' 8 à 10 j , room en verstandig van opzicht. Op't Veerleplaatsken zie ik mijn vriendjeniet meer. Een goede eloonifîg ai wie ons kan inlic" tèn. Op 25 Nov. moest de ' ad 25 0 iO-lon le-i in ma 'azijn hebben, en heden is dit cijffer enkel 10.000 ton. Moesten de waters toevriezen het zou serra ouwèlijk zi.i -:et beperken der verl c ling op pleinen, i. winkels en calé's, is als 'nen slag op 't water. Men gaat in et Gas-gesticht regtle; en pegelen, overal, in aile huizen, behalve voor de.I-i'1 vlr .1/ — Te Ge;it is overleden M. Van den Heeke de L ml k- . Bui remeester van Elene, bij Sottegem, in 't Arrondissemei it Aa!s . E e e heeft 843 zielen ; heel 't Arrondissement Aalst 2' 4.297 ie;en. De overleden Burgemeester was 82 jaar oud, te Par s o- ■ oed, zachtmoedig en goedhertig zeer 1 i e f d ad i g, w ■ se onstë en grootste Eêldom is, daarbij een Plicht. Een Plient ? ja ze erlijk. De vermaarde en Fransch Predikant B's chop B -s1 et, van Meaux, deed te Parijs in 1659, een Sermoa v DE UITSTÉKENDE WEERDIGHEID DER A RM EN IN DE KERK. » De uitmuniende Prelaa ' bewess in drij punten van dat Sermoen : 1 Dat zeer rijk z n een misdaad is iegen 't Menschelijk Ge-sl <cht en iegen de leer g Christi ; — 2. Dat de Rijken die misdaad moeten uihvissc' n, door eene groote teedere milde Liefda-digheid ; 3. Da, de Kerk de stad der Armen is. Willen de Rijken den God-mensch volgen en vereeren, ze moeten de Armen en Noodlijdenden helpen en beminnen ; willen zij in 't rijk der Hemelen opgenomen worden, ze moeten in de gunst staàn der arme Mensehen. Wiltgij dus, Rijken, de barmartigheid bij den Heer ? Zoekt ze in de handen der Armen. Te Gent heb ik mij late eezeggen dat de benoeming van den nieuwen Bisschop ee e ver assing zou kunnen zijn. Het B.0 VËNIERK N, aan 5 cens, gaat ook verkocht worden te Ger.t. Als bewijs hoe nauwkeuring ons braaf Hovenierken ailes aanduidt : In Maart staat te lezen : Men zaait best in de nieuwe maan; is de grond te hard:, men begiet met r e g e n- of g r a c h t-water, nooit met s t e e n p u twater, dat is te koud en te mager. Om'het wezen en de handen schoon en rein te houden, wassche men zich met regenw. ter, zonder z e e p. Ad probatum. — De Tentoonstelling van Speelgoed te Gent gelukt is, doch zou het niet voornamet tlijk moeten zij v. : Goèdkoop Kinder-Speelgoed. Een schoon eu goed voorbeeld wordt gegeven door de Fransche Republiek, de Belasting op het Inkomen is er ingevoerd, bijna met éenparigheid ; men begint met 10 % op de groote Fortuinen. Ook de juiste opgave der groote Erfenissen met toezichti Priester-Volksvertegenw. Daens sprak daar gedurig van. Op korten tijd zijn in ons Land 2 Kasteel-Mevrouwen gestorven, die elk 60 à 80 millioen lieten ; en daar had de Staat weinig of niets van.. Krimineel is 't ! Nieuws. Quatrecht. — De Storm. De storm met beestachtigen wind heeft verle-den zaterdag te Quatrecht eene muur ingeworpen en er een jongen onder begraven die erg aan den schouder en d'artnen gekwetst werd. Antwerpen. — Woekeraars aangehouden In de Volkstraat werden twee kerels aangehouden die samen voor 1800 fr.aftroggelarijen pleeg-den. Tevens kochten zij als woekeraars de waren op om z'aan hooge prijzen voort te verkoopen.Nu zitten z'alle twee in 't droog. Dieften in den omtrek van Assche. Bij Jozef Van derKrues heeft men al het groen-sel in den hof gestolen. Bij De Koninck, Ver-brugghen en De Smet, eveneens al 't hoveniersel gepikt. Bij Jacob Pauwels te Beckerzeel, een schaap en een varken gestolen. Des anderdaags heeft men den heft van het Varken teruggevon-den in den kouter. Van de daders is er tôt hiertoe geen spoor te ontdekken. Diefte te Brussel. Bij M. Louis M. op de Kroonlaan, zijn ze binnen gebroken, aeen.feitelijk niet binneng ebro-k e n, want z'hebben met valsche sleutels de deuren opengedraaid, en hebben er gerobberd : een dozijn schilderstukken ter waarde van lOOOf. nen pot in kunstgrès ter waarde van 200 fr. een reiszak enz. De schelmen zijn de pijp uit en de Brusselsche politie wanhoopt hen te vinden. Een jongen in de Koolputten van Charleroi begraven. Ja,hij was van Bray, tegen Binche, de sukkelaar was nog maar 22 jaar en over eenigen tijd ge-trouwd. Hij gaat verleden week naar zijn werk, kruipt in de diepe, diepe mijn, daar grijpt eene instorting plaats, en de arme werkslaaf wordt er onder begraven. Nu zit zijn jong, droef weeuwtje te greizen. ÏJil dancler Landeii — Nederland. — De Nederlandsche boot Bornéo, is uit Amerika toegekomen met 130 duizend zakken bloem De Hollanderkens jubelen van blijdschap. Ik wil 't gelooven ! Want ginder zoowel als in Aalst is er fret te kort. — Amerika — Mexiko — Nog altijd troebels en moeilijkheden tusschen die twee Staten. Hetschijnt dat den Mexikaan-schen generaal Villa,zinnens is een nieuwen aan-val te doen op eene stad. Daar komt in de statie van Bachinoba een exprestrein toe, stampvol volk. De Mexikaanen smijten er bommen onder de trein vliegt in de lucht en daar zijn meer dan 2 0 dooden. Kunnen ze dan in Mexiko toch niet wachten van hunnen duivel te scheeren tôt als de dondervlaag in Europa over is ?... *Aïie^to" Schoon helder zomerweer! *,'% OeilSUd„ £n gjsteren zoo woest en zoo wiid. Hetweeris nen Peer-Ia-la Op nieuwjaar en den zondag nadien na d'Hoogmis, Vrienden-vergadering in 't Lokaal en Nieuwjaarswensch. — Japan — Brazilie — Japan heeft met Brazilie een verdrag gesloten waardoor 20.000 Japaners naar Brazilie zullen gestuurd worden, om ginder het land gaan te be-werken en te bevolken. De uitsturing geschiedt in vier jaar : ieder jaar 5000 man. Brazilie be-taalt het grootste déel der reiskosten. Een zelfde voorstel werd door Brazilie gedaan, tof is op het punt toch gedaan te worden, aan de oor-logvoerende landen van Europa om de krijgsge-vangenen naar Brazilie over te brengen. Wat ieder klaarziend mensch vreest dat gebeus ren zal na den oorlog, staat nu reeds als eene spookachtige werkelijkheid ons voor het brein : DE STRIJD TUSSCHEN DE OUDE EN DE NIEUWE WERELD... OM VOLK ! Amerika en zijne verschillige Staten, jong, bloeiend. levenskrachtig, zal hemel en aarde be-wegen om het volk weg te lokken uit het verarm-de, zieltogende, uitgebloede Europa. Het zal zijne poorten wijd openwerpen en den Europea-nen een hartelijk welkom toeroepen en mooie stoffelijke vooruitzidhten geven die Europa aan zijn eigen kinderen niet zal kunnen geven. Moest nu dat sluw Braziliaansche voorstel den Euro-peesche oorlogvoerders geworden, we meenen dat ze er al het gevaar zullen van inzien ; want trokken onze krijgsgevangen naar ginder, wei-nigen nog zouden terugkeeren, terwijl Europa na den oorlog zijne overgebleven kinderen zoo noodig zal hebben om tôt herstel te komen. Rome is gevallen,Griekenland, dat eens den trotsch der wereld was, is verloren gegaan.... Europa, pas op ! dat gij door geene algemeene landverhuizing algemeen ten onder gaat ! Dat ware het ERG-STE... het ALLERERGSTEdatden Oorlog ons berokkenen kan. Dat Japan zijn volk naar Amerika zet)dt, d i e wetenwel waarom. B.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume