De werkman

788 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 Januar. De werkman. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/319s17tj2q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

J\To 2245. &&*■ Jaar^anir. 21 Januari I9l6. De Werkman Hoofdopsteî'er=jîestuurder : H P. DAENS-MAYART, Volksvertegenwootdige Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. |j Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, H Jfoede en spoedigre bediening, aanbevoles I't groot Schip feruggekeerd naar de Koolputtcn voor een nieuwe Iciding. Schoone en goede Kolen, veel brofcken ; op de grootste brokken, ziet men vurige gouden strepen, veines, zeggen de Wa-len of 't merkteeken van supra-extra Brandst»f. ï//"\7'r,/"Oï7r?r"»rrr?r7r'rxr/'> it» 1: r - ; VOLK SVE R H E F FIN G. Na spoedige lêssing is îl HEkinks.-Ki\g£N Klachten -Komiteit. Ben schoon deftige inrichting zeteît in Aalst, om de Klacl ten t'ontvangen; elken dijnsdag van 9 uren vooraoen te 's middags en van 2 tôt 5 ure, in de Kapellestraat, Koophar delsreçhtbank Elken Zaterda*;, van 8 tôt 10 ure is M. Remi Eeman. va: Welle, Lid van 't Komiteit, in Volksverheffing, om elk t'aar hooren. Ov»r 't Wèrkeloozenfonds (bureel Pontstraat, 61, neven d'Arme Klaren). zijn inlicbtingen te bekomen bij M. Jan D Neve, elk n Zondag en Zaterdag voornoen in « Volksverhe: îing » en aile dagen te zijnen huize, Lange Zoutslraat, 24. —+ A n de Jonkhedeu Gebruikt toch, bid ik u den kostelijken tijd, om schatte ▼an wetenschap te vergaderen in uw hoofd. Leest, studeei thuis, gaat naar de Leergangen en Scholen. Ge ziet wat er moet gedaan worden voor de Voeding. Hel gij iets te veel, verkwist. het toch niet in rermaken die mi! st'aan ia dezen droèven tijd. Gebruikt dit geld il) Huisgezi of deel het meê aan Werkbroeders en Werkzusters die oi gelukkiger zijn dan gij. DAENS. Elk ziet dat wij hier de Cinémas bedoelen. In gewone ti den, die Cinema's kunnen leerzaam, verheffend zijn : maar n in Aalst, aen der armste Steden van ons Land, waar 't g* brek aan voedsel veel jong Volk, veel Mueders krenkt: buite de Voeding door de Komiteiten, er wordt persoonlijk veel gi geven; indien er nu rede was om te zeggen : Met ons Ka'r Uten gaat veel jong Werkvolk naar de Cinémas ! Wij geve niet meer !.. Ware dit niet wreed spijtig ? Wij kopen dat c werkende klas die gegronde redens zal verstaan. » A »-*. I Petrus Daens. — In Aalst Vlaamsc, ijk | g — De Policie. — Soep en Melk. -A. a. h. Avondfeest der Demokroten. — Opslc in Amerikaansthen Winkel. D'ander week donderdag aan 't oud Kerkhof, nab de nette gerieflijke Huisjes Blok-Borreman, ee Vriend die mij tegenkomt en mij verbabbereerd to< roept : M. Petrus, zegt hij, 'k ben blij dat ge ni< dood en zijt ! — Ik, weêral dood !!? Och, ja, s zijn bij ons komen dagvaarden de dood van Petrt Daens... Inderdaad, waarachtig.. Maar 't wa. Petrt Joannes Daens, camionneur onzer Statie-zaliger, di ad patres is, 65 jaar, een braaf en werkzinnig man. Wat mij aangaat, gelukkig dat mijn naam Petrt Franciscus is, anders had de Dood mij kunnen me< doen.. In aile geval, voor mij is 't gebeîd voor c kaartjes; ik ben er goed op voorzien ; mijn Paspo voor de groote Reis gereed is... Die tracht eerbaar e eerlijk te leven, daarbij oprecht in 'tKristen Gedach de dood nietvreezen moet. — In Aalst-Vlaamsch. - ia, sedert lang is Aalst-Vlaamsch, dank aan 't ouc )avidsgenootschap, aan Davids- en Willemsfond aan Land van Riem, Taal en Vrijheid, aan ande: Tooneelkringen, Taalgilden, Kunstkringen, aan ve Vlaamsche Schrijvers Stadsgenoten, bijzonder wil hier noemen Pater Bauwens en Doktor Bauwens Aalst is eiksterk ge -vorteld in 't Vlaamsch; dus gee het geen wonder dat de titel van een Vlaamsch Pla: kaat Œuvre du Sou algemeen afgekeurd werd < met spotnamen overladen : Seldesou, schertst 't Vol chou... Ingelijks wordt met afKeurende walg vern men dat in 't Regionaal Komiteit 't Parlé-fran heerscht met fransche Verslagen. Die geen Vlaams kent, moet hier niet komen presidenten. Onze Policie verdient waarlijk lof en dank ; waakt neerstig voor d'openbare veiligheid.. Do verdient Aalst lof en dank voor de Jaarwedden ? F leven is duur voor elk. SOEP EN MELK. — Melk voor de Jonge Moedi en hun Kinderen, er mag geen spraak zijn de Melk verflauwen. Te Brussel blijft de Soep excellent . hier komt ze dikwij !s niet van Suikertant, maar var t Watertant.. Veel schoone werken worden ingericht. - { Een inrichting die geld jondhaalt om goede kloeke \ Soep te geven, ware benevenuto. I | BIJ DE DEMOKRATEN. — Zondag een welge H lukte avond; elk die een kaart nam, had zijn plaaîs. s s zonder geloop of gedrum.. Zaterdag avond werd uit e | geplakt : Van heden af is 't verboden aan allen die onderstand genieten, zijn geld te geven aan Cinema's Concerts en Feesten. Na redesterke bemerkingen is aanstonds tegenbericht gegeven voor de 2 opvoerin gen der Demokraten.. Ik bedank Schepene Moeyer n soen voor zijn medehulp in die zaak. Niemand is on :t j faalbaar. Naar goede redens luisteren, is teeken ge ven van Ievenswijsheid, Naar raad luisteren en raac >t vragen.. Indien Schepene De Wolf raad gevraagd hac ' over de.Elektrieke kotjes, hij zou de wreede SEN " TENTIËN (!) niet hooren die thans geslingerd wor den naar die doodkotjes en ook naar tempestiev< j. Hofkes.. Schepene De Wolf neme deze vermanin^ u niet euvel op. Hij herinnere zich de woorden der Na ? volging Christi, boek I, hoofdstuk XII, Vers I : Het i: n goed dat wij soms tegenspraak lijden, dit dient on; ?" tôt ootmoedigheid en behoedt ons voor ijdelen roem n Amerikaanschen-winkel, Brood. — ,îs 't waar ' le Wordt het een Cooperatief van Geldleening aan 51.h.' Komt daaruit voort den grooten opslag sedert maan dag ? Wat zijn d'inzichten ? — Te Gent kloeg t Voit h. d'ander week van SLECHT brood. — Hier is me - botten Brood, g'hebt brood zoo malsch als verschei 'S mastik. — Het Brood der T'emokraten wordt met d< .. tweé handen omhoog gesteken Is 't waar ? bestaa ^ 't plan van een enkele groote Bakkerij voor de Voe n ding?. Welk openbaar nut zou dat kunnen hebben - 'daens. t « — :e DE KLEiNE WÏ^STEV :S zijn de zaligste! In Amerika de maatsebappii Fould voor he 1S maken van Ottomobielen, heeft een intresl gegeven van 60 e per honderd; 't kspitaal is gebracht van 1 tôt 10 millioe dollaars. > DE OOGST IN ARGENTIN A •e is buitengewoon ; voor den uitvoer blijft 3,250,000 tonne graan en 1 millioen tons en haver.. En hier zoo wreed gep< n geld zijn in 't brood ! en de peerden moeten paaien m< t, rauwe patates frites! le Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van s, Melkprodukten \l « Il O L L A S IM A > ik Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis tweé maal daags van Melk, Boter en Eîeren. •* | uepasteurizeerde voile. Melk in verzegelde flesschen. Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken, Flesch 1 Liter fr. 0,30 J" » 1/2 » c 0,15 ^ Gepasteurizeerde voile Melk _ ' per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 c" 1 Roomboter, fijnste kwaliteit | in pakjes van 1/2 kilo ) ze I » > » 1/4 » ) jj Aile dagen versche Eieren. . ■ S Onze artikelen zijn gegarandeerd : zniver, versch en van 161 s prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeerô ife | te, dat wil zeggen, bebandeld volgens de methode van den be* ". I ke»den Doktenr Pasteur, waardoor aile schadelqke mlcrobec te ^ en bakterien vernietlgd worden. Nieuwa. Schipper verongelukt. Schipper Jan Cobbaert, van Dender<-leeuw, 39 jaar, vader van 8 kinderkes, woonachtig te Gent, Scheldelaan, 88, ging maandag bij zijn zuster op 't Kleim Meerhem, viel er van den trap, ten ge-volge waarvan een wondeaan zijn hooîd, ligt in 't Hospitaal, er is veel vrees. — .^eMACHELEN, bij Deinze, aan de Leie, zijn 1372 kilos graan gestole® ten nadeele van 't Voedings-Comiteit ; 5 personen zijn in die diefte bestrokke*. 't Gestolen goed is teruggevonden te Peteghem Deinze. , De Moord te Bonheiden . bij Mechelen, gepleegd in dea nacht ra» 28 tôt 29 December ; dien nacht deed de Secretaris van Bonheiden zîjn policie-nachtronde en vond ten 3 ure het lijk van zekeren Lucien Dierickx, landbouwer e» vader van 2 kinderen ; onberispelijk van gedrag, geerne gezien van elk ; hij is vermoord op 100 meters van zijn huis; voor die moord zijn 6 personen aange-houden, 5 uit Bonheiden en 1 uit Muyzen. Tct hiertoe is de dader niet gekend. Bandietenstreek te Opbrakel. Op de Boschstraat, niet verre van de grens van Vloersberge, staat de hofstede, bewoond door de kinderen Van Malder-ren : twee broeders en twee Zusters. Vrijdag avond, om 7 ure, drongen plotse- 1 ling negen gemaskerde bandieten in de 2 keuken. t De bewoners sprongen op om zich te verdedigen. De eene broeder Van Mal-p dergern werd met een zwaar voorwerp het hoofd ingeslagen. De ongelukkige stortte ten gronde zonder nog een teeken van leven te geven. De tweede Van Maldergeni kreeg ee* j. revolverschot in den rug. De kogel door-q boorde eene long. Tengevolge van eene n onbeschrijfelijke verwarring dooîde het licht uit. De baanstroopers kregen wan-trouwen en namen de vlucht. De eerste viel over een emmer en eene melkkuip, de anderen vielen insgelijks ten gronde. Zij vluchten zoo spoedig mogelijk weg. Op het gerupht kwamen de gebure* '1 toegesneld. Terwijl de eenen deslachlof-j fers verzorgden, zetten de anderen de bandieten acl terna, doch vrucbteloos, deze verd.wenen in een bosch. Een onder hen heeft zijn revolver ver-loren in de keuken. De toestand van het geschoten slachtoffer is wanhopig ; de andere zal men kunnen redden. Het parket van Audenaarde is zaterdag ter plaats geweest. Men heeft nog gee« spoor der moordenaars gevonden. Dezè | misdaad heeft gansch de streek in oj»-| schudding gebracht. Brussel. — Ontrouwe meid. | De echtelingen H... hadden sedert I eenigen tijd eene meid in dienst genomen. ? Toen madame H..., na eenige bood-I schappen in de stad te hebben gedaan, | terugkeerde, was de meid verdwenen. I* | hare kamer tredende vond zij hare kas, I bij middel van etn breekijzer, openge-| broken. Eene som van 800 fr. en talrijke ! juweelen waaror.der eene gouden damea-| horlogie met ketting en eenen kosibare* | ring, waren verdwenen. î De naam van Virginie D..., opgegeve» \ door de dieristmeid, werd valsch bevon-[ den. Zij is rond de 25 jàar oud.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume