Dixmude en omstreken, op het vreemde

542 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Mai. Dixmude en omstreken, op het vreemde. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2b8v98074d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DIXMUDE en omstrekesi, op Sist vreesrasie VERSCHÎjNENDE ALLE MAANDE Inschrijvingsprijs per jaar : Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. Buiten België en Frankrijk : 2,50 frs. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WEIDEN, HEEL HET LAND GOLD UW LIJDEN ; HET BLEEF VRIJ DOOR WW DOOD. C. V. Ailes worde gezonden naar : E. H. Joseph Van Ryckeghera voor België : te Leysele Dorp N° 2 Buiten België : au Presbytère à Hondschoote (Nord). Komiteit der Yluchte-lingen van Dixmude. Toen in Oktober 'i4, na opvolgentlijkedagen van bombardement de inwoners van Dixmude verplicht waren te vluchten en dat sommigen zelfs door geweld van wege de troepen ter plaatse uit hunne huizen verwijderd werden, trokken ze henen met benepen hart, den treurigen gezichteinder van 't onbekende te gemoet. Wie zou de verschillende gevoelens kunnen vertolken, waarmede ze op dezen oogenblik van pijnlijke beslissing bezield waren ? Lang nadenken kon noodlottig wor-den en het meerendeel vertrok dus, op Gods genade, de stad uit, meenemende wat hun eerst onder handen viel, met de overtuiging na eenige dagen van geweld, hunne haard-steden terug te kunnen betrekken. De ontgoocheling bleef niet lang uit, en spoedig waren ze overtuigd dat van terug-keeren geen spraak kon zijn. Hoe zou het 00k ? Het bombardeeren onzer stad nam gedurig toe. Ten andere, het was onmogelijk terug in de stad te gaan, daar de toegang er van streng ontzegd was door de militaire overheid. Eens eruit, men kon er niet meer binnen. Aarzelend was de vlucht geweest ; niemand wilde zich verre van de geliefde stad verwij-deren, en behalve eenigen die naar het Fran-sche gevlucht waren, hadden de inwoners van Dixmude zich hier en daar in de omlig-gende dorpen ncergezet bij vrienden en ken-nissen, of 00k nog bij lieden welke hun medelijdend de gastvrijheid aanboden ; doch het meerendeel had zich in de Panne geves- tigd, waar allengernand anderenhenkwamen vervoegen. De tijd verliep in angstige verwachting en spoedig 00k begon de nood zich bij velen te doen gevoelen. Doch hoe hierin voorzien? tôt wie zich in deze tijden, gewend ? Aile Besturen waren ontredderd, velen van hunne leden verder op gevlucht en men kon zich nergens wenden om dadelijke hulp te beko-men.Getroffen door dezen heerschenden nood, stelde de heer Eugeen Devos zich de eerste aan 't werk om hierin te voorzien. Zich zijne goede betrekkingen, ten nutte makende, stelde hij zich met zijne gewone belangloosheid, in verbinding met het be-staande « Comité du littoral », waarvan hij de eerste hulp bekwam, bestaande in kisten kleedingstukken, welke door de wehvillende medehulp van de heeren Kommissaris Focke en Polrc Wyllie aan de vluchtelingen onzer stad, uitgedeeld werden in de «Villa Donny» van den Hr Deswarte. Langs een anderen kant werd door de heeren Schepen Ghyssaert en gemeente-raadsleden Eug. Devos en Ed. Geldof, een oproepgedaan aan de inwoners van Dixmude om een komiteit tôt stand te brengen tôt het verbeteren van den toestand onzer ongeluk-kige stadsgenooten, en waarvan wij de ver-slagen zullen geven, in onze volgende num-mers.EEN BEZOEK BU DEN PfiUS Gedurende den maand November laatst-leden, ondernam Pater Nivardus Gardiaan NUMMER 5 MEIMAAND 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Dixmude en omstreken, op het vreemde gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume