An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

455 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 November. An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps. Konsultiert 22 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/c24qj78n5r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

AN FLABDERNS KUSTE KRIEGSZEITUNG FUR DAS MARINEftORPS Cftummer 41 O^einertrag fur Q3>oF)IfaF>rtô5tt)ecfe 15. Sîobember 1917 Benn icf bleeo... . ©un icf ôen £)oô oft 23Iaanôem$ gluren ftarOen, ©robt mi een (SraO an ©tranô, too 3fteutoen ïreiF)t. Olexn an &e 2)fer oôer an ^ortol, ^o^enn' no 2Beften ! Ofttoartë ôat (§eftcf)t; Sot ©eeï un £orfter nicïj in ©ttcf Oerôarfoen; 3cf mut ôor ïjenfeïjn, ioo ôe ©iinn o^>geif)t, 3cF beeô jo: „£)râgt mi no ôe ©ee F>enôoï)ï!" 28o an 5e (£10 min fcF)euneô £amborg tiegt. Sor fett fe ©eifô, min ©eel, ôor fann fe fïeegen; (Sreut mine gro; Oerteïït ef»r: icf toeur bleeben. ©liôioeftentoinô, ôe nimmt eï)r mit no £uô. £:iifît mi ôat ïiittje, bïonne, feute £inô. 2)e frifcïje 33rieô fatf em no'n (SïOftranô ôrâgen, £reuft jem: een 2Beôôerfeïjn ôat geOen, OTlin ïe^ten, alïerle^ten £eimotëgru|3. 28o £)ogë ôe ©iinn un 3ïacïjtè ôe ©terne fiinô. £)ann, ^ameroôen, ftelït jo nocfjmoï ofc; £>e CHtii&en aO, un in ôe £anô ôat 33ooï, ©ingt mi een £eeô no'n btauen £eben ro£ £>£ $lattôutfcï), mine ïeeOe OTloôôerf^roof. 2QaIter ^îotfjenburg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in S.l. von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume