Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2311 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Oktober. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Konsultiert 27 November 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3775t3hk8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

'Vrijdag 2 Okfober ISI4 frij's per nummer: 5 cenlieinen 45e jaar, num. 229 FONDSENBLAD MlKMMeafCiH : Voctf Siie sa»îaiEâi»nKea mid< mu »ci tea k*i.eel« vjin h& blnd. —•— KETELVEST, Nam. i«. to •CNT. WLAàMEŒ LÂNB Handel, Mijverheid, Taal en Qodsdiens VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IISCHKUV lt<V Gill'ItlJS VOOROP BETAALBAAR: 3« i*« fr. 15,OU 3er haKjaar . » S.O» 5er deie iMuœden » 4.00 Voor WnerciM» : fr. ï ».©•: fr. «,5«; fr. S,SO. \ ooc Tresatie ltidea, de vereendâo£sko«ton bij t. voegen. BENIGB UITGAVE | Gant, 1S, Ketelveet, 18, G#nt I !Tfr" V4*--RikIamenondet W staas. 8 ' ' ' ' » pêt i*etl k. 1.«». — Bceaincwbsrichtto toor de ni»t £«bonneerd»«, fr. i.OO 18 Um 339 i M VAM KRÂKOW. Uit Petrograde wordt geseind dat de Russische legermacht aan de poorten van Krakow aangekomen is; zij ontmoette geenen den minsten weêrstand van wege den Oostenrijkschen vijand. De troepen van keizer Franz-Jozef zakken af in wanorde in de richting der Vistule. Die terugtocht geschiedt met eene zekere overhaasting, daar de Russische artillerie hun zware schrapnells achterna zendt en meer dan twintig regimenten kozakken hun op de hielen zitten. De Oosf@3iri|k@rs steken de steden en dorpeh in Hongarië in brand. De Kussische legers dringen dagelijks meer en meer vooruit in Hongarië, lu hunnen aftocht, steken de Oostenrijkers hunne steden en dorpen in brand, achter zich slechts puinen en steenhoopen latend, dus eene wezenlijke woestijn. Zij doen zulks om de vcorwaartsbeweging der aan-rukkende Russische legers te verhinderen of teu minste te belemmeren. De Oostenrijkers doen dus wat de Russen hun in 1812, tijdens den oorlog tegen Napoléon vôôrdeden, en, bij welke ver-nieling.de stad Moskow vier miljards schade leed. Ér is evenwel een groot verschil tusschen den toestand van toen en dien van heden. Inderdaad, de wegen van verlteer en de middelen voor het aanvoeren van levens-middelen en ammunitiën waren in 1813 heel anders en primitiever dan nu. Door op hunne wegen ailes af te branden, ontnamen de Russen aan Napoléon de gelegenheid zich onder wegte bevoorraden, en daar het hem onmogelijk was voorraad voor zijn groot leger, in voldoende hoeveel-heid uit Frankrijk mede te nemen, was het den grooten keizer onmogelijk te blijven vooruitrukken en over de Russen te zege-vieren. Van daar dan ook zijn beruchte aftocht. Nu evenwel, zullen de brandstichtingen, door de Oostenrijkers in Hongarië gepleegd, het Russisch leger niet beletten vooruit te rukken, want in de veronderstelling dat de -Russen geenen voorraad meer vinden in de verwoeste streken, dan hebben zij nog altijd de groote hoeveelheden voorraad welke hun, dagelijks uit Rusland, per ijzerenweg of per autowagens worden aangevoerd. De Oostenrijkers vernielen dus moed-willig en zonder eenig nut hunne eigene steden en streken en vermeerderen de reeks rampen, welke het ongelukkige Hongarië teisteren. Wat de Russen sparen wordt door de Oostenrijkers zelvenvernietigd ; kan men uitzinniger te werk gaan. Keizer Franz-Jozef en zijne raadsmannen zijn bepaald den kluts kwijt. Officiëele frahsche MEDEDEELSMGEN M TOESTAND De officiëele mededeelirigen van den Fran-schen staf zijn kort en eenvoudig afgemeten. Zij toonen echter aan dat de toestand sedert gisteren verbeterd is. Op de meest bedreigde punten hebben de Bondgenooten de hevige aanvallen van den vijand afgeweerd, hem groote verliezen doende ondergaan. Zoo was het tusschen de Oise en de Aisne ten Noord-Westen van het Arendswoud. Het was daar het center van de groote kromming welke de legers der Bondgenooten beschiijven rond de Duitsche legers. De vijand poogde daar door te breken, gelijk hij het reeds beproefd had, in den loop van den slag op de Marne, het center der Bondgenooten door te breken te Mont-mirail, toen hun leger sieunde op Parijs en Verdun. Hij is nu niet beter gelukt dan toen, en « de uitbreiding van het gevecht naar het Noorden », is integendeel het bewijs van de meesterschap welke de Bondgenooten over den toestand zullen hebben. De vooruitgang der Bondgenooten ten Oosten van St-Mihiel, waar zij in de laatste dagen grond hadden verloren, zal het werk op den linkervleugel vergemakkelijken. De nieuwe goede uitslagen van de Russen in Galicie en hunne intrede in Hongarië, doen ook het vertrouwen aangroeiën dat het gezamenlijke der krijgsverrichtingen moet ingeven. Parijs, 30 Sept., 11 u. 's avonds. DE I100TE SLAG. De toestand is voldoende* Aan het front is er geene verandering ; ten zij in dea omtrek van de Woevre, alwaar onze troepen zich meester gemaakt hebben van Serchevre3\ Londen, 30 September. Een briefwisselaar van « Daily Telegraph » seint uit Frankrijk dat het klaar en duidelijkis dat de tweede poging der Duitschers, om de lijnen der bondgenooten door te breken, mislukt is. De Duitschers zijn geklopt en verslagen op gansch de lijn. Hun weêrstand aan de Aisne is gebroken en verbroken. In de richting van het Noorden en het Oosten, zijn de Duitschers op het puut zich terug te trekken. De krijgsgevangenen. De eerste lijst der Engelsche krijgsgevangenen wordt met ongeduld te Londen verwacht; zij zal woiden gezonden door den Amerikaanschen gezant te Berlijn. De Duitsche regeering is reeds in ,het bezit eener lijst Duitsche krijgsgevangenen die inEngeland vei'blijven. De Daily Tele-graph zegt dat het opmaken dier lijsten een moeilijk werk is daar de spelling der Duitsche namen niet gemakkelijk is. De Vlamingen zouden daar zooveel iast niet mede hebben. Doch de angstige familiën vragen zich af, of de ambtenaren van het ministerie van oorlog zich wel de moeite zullen doen, aan het département van buitenlandsc'ne zaken te vragen, onderhandelingen met Duitsch-land aan te knoopen. Er dient hier op gesteund te worden, want tôt hier toe werd er nog niets gedaan. Een keizer!ijke bandiet Moord, valschheid, diefstal, zijn iets zeer ge-woons bij de Duitschers : de soldaten van den keizer, die zich aan dio wandaden pîichtig maken, volgen enkel de voorbeelden die hun door de biizonderste opperhoofden worden ge-geven.Uit den volgenden brief blijkt waartoe de kroonprins in staat is : « De kroonprins, die nooit de kroon dragen zal, verbleef twee dagen in ons oud kasteel van Baye, bij Champaubeït. Hii hééft er het muséum geplunderd, waar M. de Baye met de meeste zerg de vruchten bewaarde van acht-en-twintig jaren navorschingen en oudheidskundige reizen. « Al de vitrienen der kasten, in eeie galeiij van 45_ meters lang werden verbrijzeld. De keizerlijke bandiet roofde ailes : de wapens, de kleinooden eenig ter wereld, de medaljen de kostbare vazen, de gedreven gouden schalen, en al de prachtige geschenken waarmede de Czaar, M. de Bave, als herinneringen aan zijne zen-dingen in ^Rusland had vercerd. « In het muséum van 1812 werden door dea kroonprins bewonderenswaardige beelden ge-stolen benevens kostbare tapijtsverken, minia-turen, enz. Hij heeft de voorwerpen mede-«enomen, waaraan de duurbaarste herinneringen waren gehecht. Hij deed meubelen en schilde-rijen inpakken en verzenden, die hii uitkoos niet eene kunstkennis, die men waarlijk bij eenen Vandaal niet zou hebben verwacht ; de laatste kisten moesten evenwel teneevolge van eenen haastigen aftocht, achtgelaten worden. » Onze oude, trouwe dienaren konden hunne tranen niet weerhouden. Het was als een stuk hunner zieldatnaar Duitschland werd gevoerd, (Get.) BaroneI de Baye. Schatting der oorlogsschade. Er is in Frankrijk eene kommissie gevormd, samengesteld uit vertegenwoordi^ers van de ! ministers van buiten- en binnenlandsche zaken, en der financiën, ten einde de schade te schatten door den oorlog aan de inwoners veroorzaakt. Later zal te onderzoeken vaîlen in welke ver-lièudiufi die schade kan vergoed worden. Voorzeker zal in Belpie ook dergelijke kommissie ingesteld worden. Oorlogstoeliereidselea ia Tnrkije. De oorlosrstoebereidselen in Turkije zijn geëindijrd. Nieiiwe batterijen zijn op dén Bos-phorus ingericht. De Turksche schepen varen in de Zwarte Zee rond, bemand door Duitschers. De forten van den Bosphorus zijn in hauden der Duitschers. Tusschesikoiîist van Manada. Kolonel Hughes, Kanadcesche minister van oorlog heeft zijn ontslag gegeven om naar hei slagveld te gaan met het Kanadeesche korps. .. z!]n. nu.2000 Kanadeesche en Fransche vrijwilligers in het kamp von Volcastir. Duitsche verliezen. Een telegram uit Rotterdam aan den «Times » meldt dat de 36° lijst der Duitsche verliezen werd openbaar gemaakt. De lijst bedraagt 538 blad-zijden. Ellce bladzijdeis verdeeldin drie kolom-men en bevat ongevëer 2C0 namen. Datmaakt een totaal van 117,000. Er valt op te merken dat deze lijst eindigt met het begin van September. Daarbij moeten de zware verliezen gevoegd worden, zoowel in het Ooèktén als in het Westen, gedurende de maand September. Op het Russisch front. Petrograde, 30 September. Hst Russisch front strekt zich op de Oost-Pruissische grenzen uit, op eenen afstand van 100 kiîometers. Daardoor was aile doortocht der Duitsche troepen afgesneden en ookvruchteloos. Geiieraal Auffenbcrg is ziek geworden. De Oostenrijkers zijn kontenî omdat zij geklopt worden. Weenen, 30 September. — Officiëele mede-deeling (! ?) — De toestand van het Oostenrijksch leger is goed (!!) De aanval van wegens de Russen loopt ten einde. De Oostenrijkers roepen reeds viktorie, omdat de Duitsche troepen eindeliik aankomen. Menziet het, de Oostenrijkeiszijn kontent ! De Daitsçïe algemeene legerstaf erkent en beksnt dat ds bondstroepen vooruitrukken. Volgens eene tijding te Londen ontvangen door Marconi-Honse, bekent de algemeene Duitsche legerstaf dat de verbonden Fransche en Engelsche troepen eene voorwaarts bewe-ging begonnen zijn en met goeden uitslag vol-voeren, op eene groote uitgestrekthejd tegen de uiterste rechtezijde van het Duitsche leger. ïoorlrfflp ïoofuitziGMei. Het Engelsch blad Daily Telegraph schrijft: Van vele punten van de uitgestrekte vechtlijn komt ons nieuws toe dat ons methoop vervult. Het is de indruk die te Parijs overheerscht. Men schrijft dat het leger veel heeft aange-vallen, dat het zich wel heeft verdedigd en dat het zijne belooning verwacht. Richepin zegt dat de Duitsche bloedzuiger begint los te Iaten. Onze eigene officieele telegrammen geven den-zelfden geruststellenden indruk. Ondanks de heviglieid en de hardnekkigheid der tegenaanvallen, hebben de Bondgenooten niet alleen hunne stellingen behouden maar 1 hebben ook gevoelige vooraeelen behaald. Deze veldslag van 18 dagen is eene ware ! 1 j belegering en onze hardnekkige moed is op het punt met goeden uitslag bekroond te worden. Wij zijn een oogenblik ongerust geweest : het was toen we vernamen dat de Duitsche legers die rond Verdun aan het werk waren, het sper-fort van St-Mihiel hadden genomen. Maar daar ook ziin de kansen gekeerd en men kondigt goede uitslagen aan op de hoogten der Maas. Natuurlijk heeft de kroonprins, die op het kasteel van baronnes de Buy getoond heeft waartoe hij in staat is, het goed gevonden het hazenpad te kiezen. Maar wij stellen meer belang in den linkervleugel der Bondgenooten, waar generaal von Kluck tegen de omsingelende beweging der Bondgenooten worstelt. Wij hebben aile retiens vertrouwen te hebben. De stelling van den vijand is sierk, hij heeft ze wel uitgekozen om zijne marsch naar Parijs te hernemen. Maar het schijnt niet meer mogelijk ; en al de aanvallen van de Duitschers stuiten af op den weerstand der Bongenooten, Vroeg ot laat zullen de Duitschers moeten terugtrekken op Namen en de Ardennen. De officiëele mededeeling van Dinsdag namid-dag geeft ons schilderachtige verslagen over verschillige voorvallen van den dag, maar ver- ' sprei^tgeen licht op den algowenen toestand. Wij vernemen dat het weer, beter geworden zijnde, de diensten van onze aeroplannen heeft bevoordeeligd en dat talrijke tweegevechten in de lucht hebben plaats gehad. • Hoewel wij, Engelschen, later begonnen zijn aan luchtvaart te doen dan de Duitschers, zijn wij toch zoover gevorderd als zij. Ons voetvolk blijft zoo sterk in het aanvallen ajsin het verdedigen, als in den tijd dat Napier zijne uitmuntende hoedanigheden roemde. Onze bondgenooten,de Russen,leggen dezelfde hoedanigheden aan den dag. Wij kennen nu het doel der werking van generaal Rennenkampf in Oostelijk Pruisen. Die werking was enkel eene afleiding om de aandacht te verwijderen van de krijgsverrichtingen welke in het Zuiden plaats grepen. Hij is erin gelukt, daarheen machtige en mdrukwekkende Duitsche troepen massas te lokken, terwijl. in het Zuiden, generaal Russky voor zich de Oostenrijk<;che le^erafdeelingcn vooruit stuwde, welke uiteenstoven gelijk zand voor het onwêsr. ^De Kozakken behouden de bergengten der Karpatten en verspreiden schrik in Hongarië. Het hoofdleger der Russen is nog slechts | eenige dagmarschen van Krakow verwijderd. | Berlijn en Weenen beginnen te siddereu en tôt in hunne grondvestenterillen, bij het naderen van den moskovitschen storm. De " Vôrwarts „ verboden Het drukken en uitgeven van het. Duitsche socialistisch - s toiaal 'en bepaald verboden. Algeriaanscîie troepen. De « Patrie », van Brugge, meldt het volgen de : Talrijke gemeenten der provincie West-Vlaan-deren en voornamelijk de stad Rousselare, hebben het bezoek ontvangen van den heer minister van oorlog. aankondigende dat eerst-daags Algeriaansche troepen van het Fransche leger, iu onze streek zouden aankomen eu noodigt de bevolking uit, ze goed te ontvangen, Italiaansch© schepen door Qostenrijkschs msjaen gezonksn Rome, rOktober. — 2 Ita.liaansche visschers-sloepen, die op viottende mijnen zijn gelooDen, zijn in de Adriatische zee, dicht de Italiaansche kust, gezonken. Achttien matrozen zijn verdronken. Het gerucht loopt dat een Italiaansche tor-pedoboot gezonken is, door op eene Qostenrijk-sche viottende miin te loopen. Het Italiaansch gouvernement heeft Oosten-rijk daar rekening over gevraagd. Dat zou de Oostenrijkers die reeds' zoo kontent zijn, slecht kunnen bekômen. k iBitseners op iiiai aûMMgn. x cnu^ittuc, x uMuuei. — ue j_/uuscners zijn met groote verliezen achteruitgeslagen, toen zij over de Niemen wilden komen. Voor de Belgîsche vhichtelingsn TE LONDEN. De Belgische familiën, die in nood ziin en zich te Londen zouden verschuilen gedurende eenigen tijd, zullen kosteloos geheibergd en gevoed worden, gedurende eenen onbepaalden tijd in de « Belga refugees Hôtel », 130, Wiltonstreet, Vittoria, S. VV. Drie honderd bedden zijn gereed. Indien het getal onvoldoende moest zijn zal een deel der lokalen van de Londensche « Miqerva automobielfabriek » in kosteloos hôtel veranderd worden. Enkel de reiskoepon is ten laste van de uitwijkelingen. Diegenen welke zich kosteloos zouden willen doen afhalen in de statie Charing Cross te Londen, worden verzocht per telegraaf den heer J. Chapelle, 34, Coldbath Building, Clerkenwell, te Londen, te ver-wittigen.Het doel van* het Londensch komiteit is de ellende der Belgen te lenigen. Iiet is samengesteld uit Belgen welke verlangen andere Belgen te helpen. De Belgische bladen worden verzocht bovenstaande bericht over te nemen. OPROEP. In de huicftge omstandig'neden is voor de Belgische belastingschuldigen een vaaerlandsche plicht de verschuldigde belastingen ten spoe-digstete betalen, zonder zelfs de wettelijke ver-valdagen af te wachten. Het zal voldoende zijn aan te stippen dat onder ontelbare behoeften van het oogenblik de soldij en de voeding der troepen, aisook de vergoeding aan de huisge-zmnen derj jl daten, den voorrang innemen. Het gouvernement is overtuigd dat deze vaderland-sche oproep tôt de belastingschuldigen door al de burgers wel zal ontvangen worden en dat ze hem met spoed zullen beantwoorden. De Minister van geldwezeu. IN BELGIE. in île streek vas Geeraardsberjcii Zondag en Maandag hebben Duitsche troepenafdeelingen de stad Geeraardsbergen en omstreken doorkruist ; een deel kam-peerde op den Ouden berg, waar men vermeent dat een draadlooze telefoonpost werd opgericht. De burgemeester moest op bevel der Duitsche krijgsoverheid berichten aanplak-ken, dat het streng verboden was op dood-straf, Belgische, Engelsche of Fiansche soldaten in br.rgerkleedij te herbergen. Te Vooide hebben de Duitschers Maandag na eene schermutseling ds gekende herberg« De vuile voorschoot » in brand gestoken. Denzelfden dag deden verkenners de spoorlijnen epringen te Hemelveerdegem, Ninove. Ideghem, Santbergen enz. De vijandelijke soldaten verlieten de st-reek Maandag namiddag om5 -ure. Dinsdag morgend om 7 ure kwamen zij terug en vernielden de bijzonderste deelen der ijzerenbrug over den Dender te Over-boelaere, aldus voor langen tijd het verkeer tusschen Gent en Charlerol afsnijdende. De treinen zullen nog slechts tôt Geeraardsbergen kunnen rijden. Men verneemt dat de treinen door het ijzerenwegbestuur in gang gezet, te Hal en te Buysingen op Duitsche treinen zijn ge-loopen, aldus het doel bereikende : de lijn Brussel-Bergen versperren, en voor de Duitsche troepen onbruikbaar maken. Qvm 't gefecht teAalst en omtrek. Hoe do Duitsche barbaren te Aalst en omtrek aan het werk zijn geweest. Een tSOOtel Duitschers zijn na het gevecht van Dinsdag in de stad gebleven, om te beletten dat de Belgen wederomdestad zouden bezetten. De bandieten hebben aan de statie, al de hôtels en de huizen, door de bewoners ver-laten, opengebroken. De Pruisen hebben in die huizen al ge-stolen wat niet te heet of te zwaar was en hebben daar zoo gedronken. dat velen. na weratgen nid in dronlcen toestand langs de straten liepen en oveïal waar zij voorbij-kwamen, met de kolven hunner geweren de ruiten der huizen stuksloegen. Aan de statie we> d in de hôtels ailes ver-nield. Geen stoel of spiegel dat niet bescha-digd werd. In de huizen der geneesheeren De Naeyer en Bauwens werd ailes verwoest.Kostelijke tafereelen werden in het huis van dokter Bauwens van den muur genomen en mid-den de vloer gelegd, waarop dan de ellen-delingen met hunne voeten trappelden. Later in den morgend hebben de Duitschers in de hôtels, op het Statieplein, en in verscheidene woningen, al de ' matrassen weggenomen en op eenen wagen geladen. In de Leopoldstraat, uit-het magazijn Mon-tens, werd al het goed dat in huis was, op wagens geladen. De dieven waren voorzien van eene biji, om de deuren en meubelen open te breken. In de Brusselschestraat, zijn bijna al de huizen, door den brand der sargiënfabriek De Nayer-Roos-Geerinck, ook door het vuur vernield. De fabriek van Toch werd door het vuur gevrijwaard. Te Lede. Eene Duitsche patroelje verscheen Dinsdag morgend rond 6 ure op de Dorpplaats en nam de richting vah Wichelen, alwaar den vijandinbotsingkwammet de Belgische troepen. Vier Pruisen werden gedood en twaalf gekwetst. Dezelfde vijandelijke patroelje die terug-lceerde naar Aalst toe, kwam later in botsing met eene patroelje lansiers. Een Duitsch onderofficier werd gedood en een soldaat gekwetst. Langs den kant der Belçen had men geene verliezen. Een burger van Aalst die geschoten was toen hij de vlucht nam, was tôt Lede ge-raakt, alwaar de ongelukkige in den namiddag in het gasthuis bezweek. Woensdag morgend verschenen in de gemeente opnieuw een 200tal Duitschers. Eenige ruiters van het 2= gidsen-regiment, die daar in den omtrek patroeljeerden, werden verwittigd en reden de vijandelijke troepen tegemoet. De Pruisen waren niet gekomen om te vechten, maar wel om te rooven. Eenigen der bandieten waren bezig het kasteel van den heer burgemeester Moens van onder tôt boven te onderzoeken. De gemeentesekretaris M. De Corte, 81 jaar oud, werd krijgsgevangen genomen eu werd door de laffe kerels gedwongen voorop te gaan tôt buiten de gemeente. Daar iiet de ouderiing die niet meer voort kon zich vallen. Gelukkiglijk verschenen daar juist onze gidsen en openden het vuur op de ellendelingen, die de vlucht namen. Daardoor was de gemeentesekretaris gered. Een geblindeerden trein die in den voor-middag tôt dicht bij Aalst was geraakt, opende daar het vuur op een 4000-tal Duitschers en richtte groote vernielirig aan. Minstens 300 Duitschers werden gedood en 400 gekwetst. Tusschen Lede en Impe had ook eene schermutseling plaats. Onze soldaten die daar met kanonnen en mitraljeuzen verschenen, deden de Duitschers den aftocht blazen, na den vijand zware verliezen te hebben toegebracht. Bericht. Er bestaat ten Stadhuize van Gent, det'd'î Bureel, Botermarkt, een stedelijk komiteit van huisvesting voor vluchtelingen die over eenige hulpmiddelen beschikken. Dat komiteit licht kosteloos aile belanghebbenden in nopens logies en pensioen bij onze mede-burgers. Nog het gevecht rond Aalst en Lede. De Duitschers die het kasteel van den heer burgemeester van Lede doorzochten en daar veel schade hebben aangericht, dwongen de meid hen overal te volgen. Twee Duitschers gingen voor en drie achter haar. Den heer burgemeester niet vindende, gingen de Duitschers naar het gemeentehuis. Daar bevond zich de Duitsche officier Laexter, die als hij hoorde dat de burgemeester niet te vinden was, eenen dreigbrief schreef aan den burgemeester, hem meldende dat indien de Duitsche patroeijen, welke door Lede kwamen, nog eenmaal door Belgische soldaten worden aangevallen. de gemeente in asch zou gelegd worden bij middel van de zware artillerie. De heer burgemeester gaf kennis van dezen brief aan den heer krijgs-gouverneur, generaal Clooten. De gemeente-sekretaris S. C. De Corte, oud 80 jaren en twee burgers, welke om een vrijge-leide kwamen,1 werden krijgsgevangen genomen en moesten medegaan te Impe, waar zooals wij hierboven gemeld hebben, de Duitschers door eene Belgische mitrailleuze werden aangevallen en op de vlucht werden gedreven. Daardoor werden de twee burgers en den heer sekretaris gered. Rond 5 ure 's avonds kwam er een. tweede brief, 7an eenen anderen Duitschen officier, gekampeerd aan de Vijf Huizen, welke Iiet weten dat Erpe en Lede, aisook Aalst, Duitsch waren en dat al de misdfijven aan de Duitsche militaire overheid moesten vermeld worden, bij zonder) ijk de diefstallen. Toen den geblindeerde trein Woensdag mid-dag zijn werlc verrichtté tusschen Aalst en Lede, alwaar hij een 300-tal Duitschers doodde, terwijl zij bezig waren inet foopg'rkchten te maken, openden de Duitschers het kanonvuur; de geblindeerde trein nam de vlucht in de richting van Sch^llebelle. Tôt Cherscamp toe vlogen er schrapnels, welke naar den yein werden geworpen. De Duitschers om te beletten dat de geblindeerde trein zou terugkeeren, hebben nu vier kanonnen geplaatst op den ijzerenweg, nabij het Sas, te Lede. Donderdag morgend waren er te Erpe een 500tal Duitschers aan de Vijfhuizen, om bezit te nemen van de gemeenten Erpe en Eronde;em, welke zij ook Duitsch verkiaarden te zijn. Woensdag nacht hoorde men het kanon-gebulder tôt Donderdag middag. Het schijnt dat de Duitschers eene brug over de Schelde hadden gelegd. Van uit Uitbergen werd zij door onze artillerie weggokp.goJd- — Eeint spioen te Lede aangehouden* Woensdag namiddag werd er een spioen te Lede aangehouden ; hij verklaarde van Frankrijk te komen. Hij sprak goed Fransch, doch had geene papieren. Personen van Lede die met hem hadden gewerkt herkenden in hem eenen electricien, die vroeger te Aalst had gewerkt ; het was een echte Duitscher ; hij werd met den geblindeerden trein naar Gent overgebracht. Donderdag snorgesid te Lede. Donderdag morgend kwamen een 200tal Duitschers, voetgangers en 8 te paard, bezit nemen van de gemeente Lede ; zij verbleven op de Dorpplaats en vermoedden niet dat er Belgische soldaten in de nabijheid waren. Twee auto-mitrailjeuze, uit de richting van Wichelen komende, openden op de Dorpplaats het vuur. De Duitschers namen in allerijl de vlucht en werden gansch uiteengeslagen ; het getal gekwetsten is tôt heden niet gekend. Donderdag morgend was gansch de gemeente Lede door de bevolking ontruimd. Te Lede werd Donderdag morgend een Duitsche officier gedood door een Belgischen lansier» deze was met eene patroelje van 3 mannen. Te Âutleflem Woensdag avond werden de statieoverste en ie hôriogiemaker Vertongen krijgsgevangen genomen. Men weet nog niet wat er van hen is geworden. In de poederïaforiek van Wetteren. Woensdag hoorde men langs den kant van Wetteren drij geweldige ontploffuïgen. Het schijnt dat men maatregeien heeft genomen om voorloopig de poederfabriek buiten dienst te stellen en het poeder dat onbruikbaar geworden was te vernielen. Te Hofstade Te Hofstade hebben de Duitsche barbaren de woning van *den heer burgemeester Van den Bossche verwoest. De vijand was daar in de gemeente met een groot leger verschenen en dreef de bewoners op de vlucht. De Pruisen hebben ia de gemeente de boomen langs de wegen doorgezaagd, waarmede zij den steenweg barrikadeerden. De Belgische artillerie, opgesteld te Audegem, openden het vuur op de Duitschers. Eenige houwitsers vielen in hun kamp, waardoor talrijke soldaten werden gedood. Twee honderd burgers werden daarop krijgsgevangen genomen en het huis van De Selm in asch gelegd en eene brouwerij verwoest. Te Cherskanip. Te Cherskamp werden 4 uhlanen die op ver-kenning waren, door de Belgische soldaten omvergeblazen. Te Overimpe. Op de wijlc Vogelzang te Overimpe had eene schermutseling plaats tusschen eene patroelje uhlanen, bescaande uit acht man. Twee lansiers die verscholen zaten achter eene haag, openden het vuur. Twee uhlanen werden gedood en de zes anderen namen de vlucht. Te Gijzegem. Eene schermutseling had te Gijzegem plaats tusschen Duitsche huzaren en eenige Belgische soldaten van het voetvolk. Er werd van weers* kanten hevig geschoten. De vijandelijke patroelje nam de vlucht, doch keerde later weder sterker in getal. Zij waren minstens met 300 en gingen op zoek naar de Belgen die de eerste patroelje hadden aangevallen.De genaamde Jan Cool, landbouwer, werd gesnapt en moest vpor de vijandelijke groep gaan. De Belgen die verscholen zaten, openden niettemin het geweervuur. Cool werd in de beenen getroften. Een persoon van Herdersem, vader van acht kinderen, die gevlucht was, werd door de Duitschers staande gehouden. De man werd ont-kleed. Daar de ongelukkige eene soldaten-onderbroek aan had, Werd hij als spioen aanzien en door den kop geschoten. Te Wieze, De Duitschers hebben te Wieze de brug doen springen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1871 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume