Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

610 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Konsultiert 27 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9919j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7afar« un 7nnrinfi fi-Q Aiinustus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 183 FONDSENBLAD ffï AAMQPTI T AT^R iishikijviy(.si>kijs oot nlle aankondigingen wende mon zich ten bureele V UAA£t1mvA1 uAllI# VOOROP BETAALBAAR: Tan het blad. .. . . Per jaar fr. 15.0 Handeî, Nijverlieid, Taal. ©n G^odsdienst Perhaifjaar ».«> —0— * Per drie maandeii i . . » 4L.o< KETELVESTi Num. tfl. te CENT. VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN BBNIGE TJITGA.VE [ Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent I îf" "■ 8,7 11 ■ nieuws» Per re&ei u. ■ vO. — Begrafeoisbenchten Yoor d« niet geabonneérden, fr. 5.00 NIEUWE SCHITTERENDE 0VERWINN1NÛ DE BELGEfl EH FRAHSÇflEfl JiEBBEN DE DUITSÇHERS VERSLACEN 7 reéimenfen Duitsch oaardenvolk in de /Haas. — 15.000 Duitschers t© Libramnnt u&rnlottovA EEN ONVERQETELIJKl TOCHT naar Luik, dan naar Limburg, vai daar naar Zeebrugge en Gen over Brussel. [Van onzen bijzonderen OapIagshoprBspandcnt). Voopwoord. Woeosdag avond ontmoette ik bij toeval dei hcer Bes'uurder van 't fondsenblad. Het ginj natuurlijk over den oorlog. Hij vroeg mij of il niet naar Luik ging ? Ik antwaordde : Ja, ik bei bereid ! Waarschijnlijk verwachtte den heer bestuur der zich niet aan zulk een kategoriek ant wobîd, want een oogenblik nadien zei hij Het gevaar is groot en ik zou toch niet «aarnt hebben, moest er u een ongeluk overkomen dat ik er de schuld zou van aangerekend worden Daarop namen wij afscheid maar mijn voor nemen was genomen. Ik zou toch naar Luil gaan ! Ik heb nu al zoo dikwijls verslag sedaai over groote internationale gebeurtenissen ik ben ook meermalen tegenwoordig geweest it den vreemde, toen het prachtige, grootsch< ffcestelijkhedert gold.Waarom zou ik nu ook vooi mijn eigen land mijn pen niet ten dienste steller van de lezers van dit blad. De soldaat is vo moed op het slagveld en het zou schande zijr moest een oorlogskorrespondent een oogenblil vervaard wezen, maar zooals de Belgische sol daat niemand vreest, zoo ook weet de Belgische journalist zijn plicht te doèn. Het vertrek. Na een hartelijk afscheid genomen te hebber van hendie mij dierbaarst zijn op deze wereld vrouw en kinderen, was ik gereea ôm den toch te beginnen. Mijne papieren waren in reee zoodat ik overal kon doorgaan zonder moeilijk iheden. ïvi de StÊtie çekotn^n, iiâm ik ean ticke naar Luik. Men kon mij niet verzekeren of ik e: zou geraken. 1k antwoordde beîeefd : ik moet ei zal. Maar hoe ! werd mij door den b'ediendf gévraagd ? En ik antwoordde : Iemand die aai gazetsenrij ven meêdoet trekt altijd zijn plan er daar bij : A la guerre comme à la guerre 1 De bediende glimlachtte, die glimlachscheen noch tans zoo droef, en dacht misschien : die komt ei niet heelhuids van terug ! In de statie (Gent-Zuid). Debeweging was nog al groot. Vele jongelin gen vertrokken naar hunnen post om hunner toldatenplicht te vervullen en toen de treir vertrok. was het een geroep van : Levé België Zij zullen ons niet temmen ! Wij verlietei 't station en vrij zagen op de kaaien velé vrouwèr ' en kinderen met tranen in dé oogen. Naar Brussel* Van Gent naar Brussel was er niets bijzonderî op te merken. Hier en daar langs den ijzerenweg stonder burgerwachten op schîldwacht. Aankomst te Brussel. Toen ik te Brussel aankwam, ontvingen onze jôngelingén, waarvan hierboven spraak, eene warme ovatie. Zulks deed ons allen goed aar het hart. In de stad was er veel beweging. iV kon zulks gemaUkelijk bemerken. Toen de «reir vertrok, vroeg ik wanneer wij te Luik zouder aankomen ? Men kon zulks niet verzekeren, Onvoorziene dingen konden aile oogenblikker den tiein doen stilhouden. Dat maakie natuurlijk mijne zaak niet. Ik moest toch te Luik zijn. Toen de trein te Landen aankwam, voorzag il dat hij een weinig aan 't vertragen ging en t< Warcmme stapte ik af en : Sprong In een auto. Ik had juist de statie verlaten toen ik op weinigen afstand een auto zag afkomen. Il stelde mij in 't midden van de baan en gebaarde het « toet ! toe...t! s niet te hooren. De geleidei was verplicht te vertragen en toen hij zeer dich-bij mij was riep ik : Oorlogscorrespondent ! Correspondant de guerre ! Warcorrespondent ! Ik wachlte mij wel zulks in 't Duitsch te doen Ik zou het heel mijn le ven beklagen, moest il in deze oogenblikken Duitsch spreken. Een elektrisch uitwerksel. Correspondent de guerre ! Vos papiers Ik toonce ze en... wii vlogen over de baan naai Luik. Onder weg werd er niet veel verteld Ik deed zelfs de môelte niet oiïi te weten te komen met wien ik reed zoodanig Wâs ik gejaa'gc om toch maar het doel te bereiken. Aankomst te Luik. Na aan d<* strentre en zeer gèwettiçde forma liteiten voldaan tè hebben kwam ik in de stac Luik. Ik ben meermalen in die prachtige Walen stad geweest en dit met de gevoelens van eer waar en echt Vlaming. En toen ik nu Luit binnentrad vergat ik tijdelîjk wat dan in mijr VJaamsch hart omging. Ik ging naar een eenzame plaals waar ik eokel< oogenblikken stil hield en dacht aan VJamingcr en Walen die dàar verder in de fortin de ver dedi^ing namen van 't geen ons dierbaar is : hei land van Walèn en Vlamingen: Onsdierba>i Belgenland ! Ik ook, zooals d" Vlamingen op der Groeningenkouter deden, nam een bee'je var. die aarde, het was nu inte£endeel W-ialsche aar.lc ik bracht ze aan mijn mond en ik kuste ze. U vergaf op dezen oogenblik aan onze Waalsche broeders al het.^êen zij tegenover ons uitge bi acht hebben in deze laatste jaren. En toen ik daar stond en dàt ik m de verte he gebulder van 't kanon en 't geluid der geweer schoten hoorde, toen vielen mijne tranen op d< aarde die ik aan miine lippen hield en zo< maakte die Vlaamsche tranén en Waalsch< aarde één symbool uit : De Eehdracht van hc Bèlgisch Volk ! In de stad Luik. Ik gevoelde dat er weldra een einde raoîs komen aan die overwegingen indien ik nuttig d< toegestane tijd wilde besteden om de stad t« gaan zien. In de stad waren al cle huizen me luikengesloten. Weinig menschen zijn er t< zien. Een groote hoeveelheid autOB van he Roode Kruis rijden in de stad. • Ik had nu wel wat meer willen schrijven ove 1 Luik, maar er zijn plichten die men nooit ma * v< rgeten te doen : ir.en mag nooit de geleget heid geven aan spioenen om nut te trekken u verslagen over de troepenbewegingen van or Bèlgisch leger. 1 Rond Luik. t Ik werd in de gelegenheid gesteld om bij mi< del van een verrekijker. rond Luik ailes i ooi?enschouw te nemen. Vele plaatsen zijn pijt lijk om aan te zien. Vele dorpen zijn verwoej en gedeeltelijk in brand gestoken. Op deze oogenblik moeten er velen zijn die nog enke i een puinhoop vormen. Van Luik naar 't Limburgsche. i Ik vertrok uit Luik naar Tongeren. Hic hoorde ik duidelijk het gedonder der kanonner Hier werd mij verteld dat de bevelhebber va het geniekorps, de watervergaarbakken de statie doen springen heeft. Van Tongeren tro ik naar Hasselt. Overal in het Zuiden van het Limburgsche zij er menschen moeten op de vlucht gaan, ailes vei latende wat zij bezatten. Ik zag vele manuen vrouwen en kinderen, die nauwelijks kleedere genoeg aan hadden en wien niets anders te doei stond dan een onderkomen te gaan zoekeu b vrienden of kennissen. Van Limburg naar Zeebrugge. t Van Hasselt ging ik naar onze zeekust. T [ Oosrende is nog altijd volk op duin en dijk. E l iedereen schijnt daar den gezichteinder te raac plegen en allen hebben betrouwen in het mach tige land dat giuder ligt : Engeland. Al d huizen zijn bevlagd en iedereen is fier over d heldhaftige houding onzer Belgische soldaten Te Zeebrugge was ailes kalm. Tuist had de boc voor Hull de hâven verlaten. En de Engehch , passagiers die naar hun land terugkeerden had deneengroct vol bewondering gebracht aan d Belgische natie. Te Brugge was er veel volk aan de statie | Men had hier ju:st een groot getal Duitscher gebracht u!t Antwerpen. De inarnen werd.-» iîaàr de kazerne geftuurd, terwijl aan d ( vrouwen een onderkomen verschait werd in d verschillige kloosters. | In de stad zelf is het stil en kalm. Al de harte zijn te Luik. Enkel in de hoofdstraten is e beweçing. Uit Brugge kwamen wij te Gént aan waar d straten krioelden van 't volk en waar men laatst heldhaftige gebeurtenissen besprak. Overal, waar ik te lande kwam was het kalir ! Men is er zoo zenuwachtjg niet als in de groot i steden. Toch zijn de buitenmenschen met bar en ziel met onze moedige strijders. Een Waal t sche boer zegde mij : « Wàarom zich aanjagèn i Wij moeten kalm blijven, wij mogen nie zenuwachtig worden ! » Ziedaar enkele woorden welke wij nooit ui het oog mogen verliezen. Overal waar ik kwan 1 waren de huizen bevlagd, zoowel in de kleinst dorpen als in de groote steden. 1 Al de menschen met wie ik in aanraking kwar waren één en al vaderlandsliefde. Zij waren vc genegenheid voor onze twee vrienden : Engelan en Frankrijk. Meer dan eens hoorden wij d « Brabançonne », de << Goa save the king » e: de « Marseillaise » zingen. En 's avonds gaan er heelegroepen menschei kleine dorpen bôwonende nnar ae naastbijge legen stad om er de laatste nieuwstijdingen ti vérnemen en zij keeren dan terug hulde brea gende »an dezen eiie op dit oogenblik bezi? ziji onzen onafh -nkelijkheid te verdedi^en. En nu kom ik dit Veréla* te eindigen met aai de lezers te vragen, wat er co'< moj.e gebeuren nooit eên oogenblik hun kalmte te verliezen Dat men nooit luistere naar menschen di nieuwskens uitvinden welkè op niets gesteun< z^n. i Wezen wij kalm en vol betrouwen, aan hf hoofd van ons Belgisch leger staat onzen wel beminden KonMg,naasf hehi staan onzè dapper Belgische soldaten. De Fransche en Engelsch troepen staan nan onze zijden. Als er hier of daar etn tegenslag is zal he weldra door eene overwinning worden vei vangen. Wij strijden voor eene rechtvaardige zaak Wij moeten, wij zullen overwinnen ! Wezen wij al'en : groot en klein, rijk en artn vol betrouwèn, en roepèn <vij allen uit ééùe: mond : LEVE BELQIE I M. De hertog van Vendôme in het Fransche leger. Volgens de * Daily Tèlegraph » ^ou de hè£fb van Vendôme zich in het Franscne lege geangageerd ljebben. Zijnè diènsten werde door dén staf aaàKénomen. Prins Philippe-Emmanuel, hertog van Ver dôme en van Alençoà, werd geboren te Obermai: bij Merau, in 1872. Hij werd officier in he Oostenrijksch leger. Prins Roland Bonaparte heeft zich ook te beschikking van hèt Fransch gouvernem-r ' resteld. De Belgen zijn belden! zegt di minister van RusSand. Zijne Excellentie, p:in4 Koudacheff, ministe L van Rushnd te Bi ussel, heeft aan zijneregeeriD het volger.degetelcgr.jfaerd : «De Belgen we.rstàan en gedragen zich al warë h'elden ! » Engeland wenscht België geluk. De Engelsche militaire geattacheerde, hee zich in het ministerie van oorlog aangeboden oi den minister geluk te wenschen over de schitt* ; rende ze^egraal van het Èelgisch leger. > De militaire geattacheerde heeft zich verhaa: : aan koûing Joris dé o\er^inning der Belge t o'p oè Duïtschërs te di6én kennen, dié hèt Be gisch leger ook gefélicitèerd heeft. Een militaire luchtvaarder t gekwetst. i De liutenant-lnchtvaarder Tapproge, van li< s vllegplèfn ra'n Belgrade-Ndîrten, deed Don'de t dag met zijn vliegioestel eene verk'énting. B î het landen plofie het vliegfoestel schiéiijk te 1 grontie; de hïch'tvâBrdfer werd den ruggrat gebroken en stervend naar het krijgsgasthu ■*——WB—i———■IMIMÉMi ■ Il Ml r van Namen gebracht. Er is geene hoop hem te g redden. J; Krljgsgevangenen te Antwerpen. s 105 Duitsche krijiîsgevangenen zijn Donderdag avond te Autwerpen aangekomen. De luchtvaarder Lanser '* aangehouden. De luchtvaarder Lanser had aan de Belgische it regeering voorgeàteld om de vliegtoestellen te Q pointçeren. Het gerucht werd ver=preid dat ;1 Lanser onlangs de Duitsche naturalisatie had gévraagd. Het aanbod aan België scheen verdacht en daarom heeft men Lanser, tôt wanneer men r meer inlichtingen over hem heeft ingewonnen, i. in de doos gestopt. J De Duitschers rukken op t tegen de Franschen. De Duitsche soldaten die geen deel hebben i ' genomen aan den aanval van Luik, rukken op - j naar Condroz, ten Zuiden van den Maas, langs , j Namen en Dinant. I j Hoe onze iuchtvaarders werken. J Het was nog pikdonker toen op het vliegplein van Luik, de loodsen ie^ds ieverig in de weer waren, om bij het aanbreken van den dag met hun vliegtoestel in de hoogte te gaan, om de b i posities van den vijand te verktnnen. i • De luitenanten Demass^t, Legros en Massaux, • alsook De Muyter, die zijne aiensten aan het ; l«*ger had aangeboden. waren de verkenriers, die na eerst over de stad te hebben gevlogen. i bovende vijandelijke legers zweefden. Massaux was vergezeld van luitenant Daumery, die ailes opnam. Zoohaast de Duitschers het vliegtoestel hadden bemerkt, schoten zij met « slirapnels >» naar de vliegmachien, doen Massaux steeg spoedig ho«*>trer en hooger en werd niet ketroffen. Van aile kanten werd het vliegtoestel be-schoten, doch vruchteloos. Toen .a'>>. ^oed wjk, kutain.. e Massaux die tôt Vjsê wis gevlogen, langs Ver-e viers terug en daalde op het vliegplein, waar hij en luitenant Daumery door de soldaten werden 1 toegtjuicht. r De koene Iuchtvaarders min of meer ontroerd, zegden : « De Duitschers mikken slecht. » e ln het algemeen hebben de Iuchtvaarders een 5 prachtigen uitslag opleverd ; zij hebben de omstreken van Luik overrlogen, niettegen-' staande zij het mikpunt waren der schuiters. Wanneer zij te Ans nederdaalden, werd vast-gesteld dat verscheidene kogels hun vlieg-q toestel hadden getroffen. t Stipte bevelen zijn nù gegeven omdat ér geene vèrgissing zou plaats hebben en onze Iuchtvaarders niet zouden blootgesteld worden aan t de Belgische projektielen. i De Duitsche tweevlakken zijn overigens zeer t moeilijk om te herkennen en daarom zal men ! denkelijk een onderscheidingsteeken aan de 2 Belgische luchtschepen vastmaken. De sergeant Crombez lieeft ook verscheidene i malen met de luitenanten Legros, Notermans, ] Hagueûians en Gallez, de Duitsche kampemen-ï I ten overvlogen. *' 5 Te Soisson werd het vliegtoestel van Crombez ! getroffen, doch niet beschadigd. i | De s^uitschers hebben honger. - ! Een kamion der samenwerkende bakkerij van > St-Hadelîn, die te Fleron wàs aangekomen. was - i de vuurlijnen doorgetrokken én werd door de i ; Duitschers ontmoet. ; De geleider werd te St-Hadelin door de i : Duitsche soldaten tegengehouden, die hem al zijn breod, 400 kilos af-ochten en dadelijk . j 104 frank in gouden en zilveren muntstukken 3 | betaalden. I , De geleider had Duitsche soldaten doodge- | vonden langs de baan ente Ayeneux lagen vele { } doode piarden. De Duitschers zouden aan een , lid van het Rood Kruis verklaard hebben dat zij I , gebrek hebben aan levensmiddelen. > Generaal Warnant. t Generaal Warnant, gewezen kclonel van het 9° linie, die op pensioen was gesteld, had bij den minister van oorïog aangearongen om zijnen I dienst te hernemen. Aan zijn verlangen werd spoedig gevolg gegeven. Generaal Warnant werd voor dezen bliik van i vadfrlandsliëfde gélule gewenSchl en dadelijk aan het hoofd gesteld van de troepen, met den graâd vin generaal. Gelukwenschen van den Tzàr aan het Belgisch leger. De gezant van Rusland te Brussel, werd door den Izar gelast. het Belgische léger geluk te * wenschen, wegens den heldhaf igen tegen3tand r te Luik 1 i De taktiek van generaal Léman i. De taktiek van generaal Léman was de vol- * gende, de Duitschers laten voontilrukken tôt tusschen de forten in, en vervolgens deze te doen r vuur i even, terzelfdertijd als onze troepen. Tel-t kenmale maakten de onzen honderden, en zelfs dui7enden slachtoffers. ^ » Op sommige plaaisen, zeggen soldaten, naar Brussel wedergekeerd, wàién de grachten der r fo<t^n sjevuld metlijkcn. Zij Iagenl meter ôOdik ! c> ï>uitsohland bQwetrt de onzijdigheid van Zwitserland niet te hebben 5 gresohOnden. Het nieuws volgens het wel k Duitschland de onzijdigheid van Zwitserland zou geschonden - hebben werd onecht bevonden. , Men verldaart in bcvopgde kringen dat er gèene schendihg van Zwitsersche onzijdighèid plaats ^reep. , De Zwitsersche BondTaad heeft hiernopens \ do stelligsts verzekering van wege Duitschland jr ontvangen. Een veelbeteekenend feit i I3sr E3sra-EXiA.isrr>. | Dé Bank van Engeland heeft haren ° eskompteei'ingtaks vei'laagd tôt 6 ten s nonaerd. Officielle berichten VAN HET Geveclit van Donderdaa Ç ' De groote algemeene staf van het leger heefi aan de bladen, Donderdag avond, om 7 ure, hel volgende officieel medegedeeld : « De Duitsche troepen die ons grondgebiec hebben overweldigd, werden sedert twee dager door de heldhaftige houding van de verdediger; der versterkte positie van Luik tegengehouden. » Deze plaats, tôt hiertoe bezet door een sterk garnizoen, gedekt door de mobilisatie, zal te rekenen van Vrijdag, op hare eigene machl steunen. » Lnik is eene plaats, bevattende forten, welke de verdediging toelaat zonder den steun van een midden garnizoen. >> Het versterkt garnuoen, die deze laatste dagen gedurig in schermutseling was met de Duitschers, zal nu het gros van het leger ver-voegen,, dat met medenulp der Franschen en Engelschen, den vijand zal terugslaan. » I De toestand van Donderdag: avond. i De toestand op militair gebied blijft normaal. Het plan van den staf volgt zijnen geregelden loop. I De derde afdeeling van het Bèlgisch leger, in en rond Luik Kekampeerd, heeft gedurende drie dagen het 7e, 10° en 9e Duitsche legerkorpsen, zijnde 120,000 Duitschers, met zeer zware verliezen achteruitgeworpen, zonder een enkel oogenblik de Luiksche beîangen uit het oog te verliezen. Op dit oogenblik nemen zij enkel rust en zullen zich daarna wederom in slagorde opstellen. De manschappen zijn vermoeid, vol-strekt niet ontmoedigd, wel integendeel. De forten weerstaan voortdurend, meer dan verwacht werd. Geen enkel is beschadigd. De (Duitsohers-sturen voor'.durend onderhande laars naar Luik en trachten springbussen op zekere gebouwen te werpen. De verliezen der Duitschers zijn aanzienlijk. Telegram van onzen oorlogs-briefwisselaar. Vrijdag, 12 1/2 ure. « Kondigt in oris blad aan dat morgen verslag zal verschijnen van mij, van mijne tochten in Luik en Limburg. » (Handteekening). De honden-ambulanciers doen oneindig veel dienst in onze kampen. Indien veél menschenlevèns gespaard zijn is het aan de trouwe honden té danken. Van zoohaast zij eenen gekwetste ontdekken, blafifen zij. De brancandiers komen hem afhàlén en redden hem dikwijls van eenen gewissen dood. Bespieders aangehouden. De burgermacht van Gent heeft Donderdag vier persoien aangehouden die van Wondelgem langs de spogrbaan terugkeerden. Zij beweerden dat zij in de creosootwerf te Wondelgem arbeid-den. Zij zegden Italianen te zijn. Alie vier zijn opgebracht, om door het parket ondervraagd te worden. Donderdag nacht, rond 1 ure, hebben de burgerwachten die op dienst waren aan de brug van den Zwijnaardschensteenweg, een Duit-schen spioen aangehouden, die drager was van eenen bom. Twee kerels dragers van een armbanden van het « Roode Kruis », die bleken Duitschers te ziin werden ook aangehouden. De versterkte positie van Luik De versterkte positie van Luik heeft twaalf forten, zes op iederen oever van de Maas, te weten : Op den linkeroever, in het Noorden, Noord-Oosten, Zuid-West, de forten van Pontinei Liers, Lantin, Loncin, Hollogne-aux-Pierres, en Flémalle. Op den rechteroever — deze die de Duitschers zôuaen willen oversteken — in dèii zelfden ziù als den linkeroevér, de forten van Barchont Evegnée, Fleron, Chaudfontaiûe, Embourg en Boncelles. Het front ten Oosten van de plaats van Luik, tôt hedén toe heldbaftig verdedigd door onze dappere soldaten, tegen de Germaansche indrin-gers, bevat dus de reeks d^r zes fortent het een nevens het ander cirkelvormig geplaa'st op ongeveer 8 kilometers .langs den rechteroever der Maas. Hetzijb, van het Noorden tôt het Zuiden, het fort van Barchon dat de hoogten van Watidre en van Chevatte beheerscht, rechtop Herstal; het fort van Evegnée, als voorpost geplaatst op debergvlakte van Herve, tusschen de gemeenten van Evegnée en van Tignée ; het fort van Fléron dat de baan van Luik naar Hervc beheerscht ; de fprte'n van Chaudfontaine en van Embourg, het eene den heutfèl van dèn rechter oever deï Vesder, tusschen Chaudfontaine én Chèvremot.t. het andere behéerschende den top, tusschen dt Vesder en de Ourthe, aan den ingang van he-bekken van- Luik en eindelijk het Brusselsch fort, tusschen de Ourthe en de Maas. Het zijn dus de drie eerste forten gelegen langs de wegen van de bergvlakten van Herve, die zich eerst tegen het vooruitrukken de Duitschers hebben verzef. De Duitschers poôgdéh alsdan langs de pôm om te draaien en de Maas over te steken iangs de streken van Visé, waarvan de brug werci weid vernield. Het is daar dat het fort van Pontisse geleger is, het eerste van de reeks van den linker oever en van den Noorderkant., dat geheel den loop van de Maas stroomafwaarts beheerscht tôt op he' punt van de gréns tusschen Belgic en Hôlland Ophefiing van den staat van beleg De staat van beleg,door de regeering in ganscl het land uitgeroepen, werd Donderdag, on middernacht, opgeheven voor de vijf provinciën diè verschoo'nd bleveù van den in val. Diensvolgens blijft de butgérlijke ovérhei( met hare gewone macht bekléed. De ontroerin? die werd veroorzaàkt dôor het eerste snelbericht had cen goed gevolg : het bleek klaar dat d< ■ • burgerlijke en militaireoverheden in Opst-Vlaan-deren volkoinen 't akkoord waren nopens de te nemen maatregelen, bij geval der tiitrôeping van den staat van beleg in de provincie. Wij herinneren aan al onze rhedebuir'gei s dat, volgens het « oorlogsrecht », de Duitsche ge-kwetsten en krijgsgevangen, recht hebben op aile aanzien en oplettendheid van wegé de be-volking.De generaal-bevelhebber der provincie (Get) : LauWers. Het gérait stagt al ia net Duitscfi imMn TE BRUSSEL. De Duitschers maken waarlijk wat al te veel misbruik \an de Belgische herbergzaamheid, Bij al de aangeklaagde feiten komt zich nog een nieuw voegen. Men weet dat de gezantschappen der mogend heden onschendbaar zijn, en feitelijk worden aanzien als zich bevindend op het groiidgebîed van het rijk dat zij vertegenwoordigen. Van die onschendbaarheid heeft het Duitsch Gezantschap te Brussel misbruik gemaakt om op haar gebouw een draadlooze telegraaf op te richten waarvan gebrûik is gemaakt om de Duitschers in verbinding te stellen met Brussel. Daaraan is n\i een einde gestel^» De minister van justïciè, H. Carton de Wiàrt, vergezeld door H. Brand Whittock, gezant van Amerika die te Brussel met de Duitsche belangen is belast, stapten in het Duitsch gezantschap af. De ambtenaars van de telegraaf, policife en burgerwachten vergezelden den minister van justicie. De draadlooze telegraaf op het dak van 't gezantschap is vernietigd geworden en een man en eene vrouw van Duitschen oorsprong zijn gevankelijk medegeleid. Een aansîag tegen M. de Broqueviile. De mislukte aan'slag tegen den generaal Léman heeft den minister van oorlog er toe doen besluiten, de voorzorgen te nemen die zich opdrongen voor dè bescherming. van zijnen persoon. Tôt hiertoe ging men het hôtel van de heer de Broquevilte, Wetstraat, 28, waar het kabinet van den minister gelegen is* in en uit naar be-liefte.Geene schildwacht aan de deur, noch soldaten in de wachtkamér. Talriike dagbladschrijvers, Belgische en vreemde of ten minste personen zich als dusda-nig uitgevende, zaten nacht en dag in hét groot salon, nevens de bureelén derofficieren van het kabinet, in afwachting van nieuwstijdingen. De ordedienst wordt waargenomen door de boy-scouts, met eenen ijvér eii èéne handigheid die fiiet genoegzaam kan geprezen worden. Het schijnt evenwel, dat Donderdag, Vijf boy-scouts, een twintigtal jaren ôud, een ver-schillig unifOrm dragendë, in de wandelgangen, dicht de wachtkamér, gezien werden. Zij moesten, naar zij beweerden, bevelen afwa'chteu. Op zeker oogenblik wérd er bestatigd dàt zii binnengedrongen waren in een der bureelen van het kabinet van den minister. Daar zij geenè voldoende redens konden opgeven hunner aanwezigheid aldaar, en dat overigens hunne handelwijze meer dan verdacht voorkwam en dat zij ook met eenen vréemden tôngval Fransch spraken, werdeù iij ondanks hunnen tegenstand aangehouden. Ziedaar ten minste wat er verteld wordt. Sindsiien, heett de Butgerwacht bevel ge-kregen hèt hôtel van den miDister van oorlog zeer nauwkeurig te bewakén •*- wat thans ook zeer streng wordt gedaan. De Duitschers naderen Dinant en Namen. Donderdag kwamen twee Duitsche uhlanen eensklaps het stadje Dinant binnengereden. Met buitengewone kalmte en stoutmoedigheid xeden zij voor uit. Plots verschenen twee wielrijders-karabiniers. De uhlanen wilden vluchten, doch twee schoten weerklonken. Een der uhlanen werd gedood, de andere werd zwaar gekwetst. Een karabihier-wielriidër overtfiel op de baan van Chainape een anaeren uhlaan, die even-eens werd verwôcd. Karabiniers op verkenning stippen aan dat een belangrijke groep uhlanen de stad ^aderde. Een briefdrager werd door 7 uhlanen 's morgends bij Boiselles aangehouden. Zijne b'rievèn werden doorzocht. Hëèl den dâ'g haîdtîeii sch'ëfrfaût'sclingè^plaats. De Voorzittsr der Frsnsche Kamer M. Paul Dsschaa^I heeft aan M. Sçhollaert, Voorzitter dér Belgische Kamer van Volksvertégenwooriigers,het volgende telegram geionden : « Mijnheer de Voorzitter, » Ik ben voorzeker d* tolk mijrier kollegas, » wanneer ik aan Uwe Excellentie de hùlde der » bewondéringtoestuur,wegéns den heldhaftigen » weerstand van het dippere, Belgische leger, » tegenover den overwelaiger. » Belgiè verdedigt niet alleen de onafhanke-» lijkhéid van Europa, het is de kampioen der » eer, en zoo, op 't oogenblik dat het nart aller » Frànschen met het uwe klopt, zoo er zich » onder ons bevinden die eene bijzondére liefde » voor uw land gevoelen, dan zijti het wel de » zonen van hen, die in 1851 verbannen, van^ego » het vnje België, en zijnen Koning Leopold I, i » degulhartigstegastvrijheid genoten. i » Uit Belgisch bloed en op uwen grond » geboren, uw land eene kinderlijke liefde toe-» dragende, bid ik u, mijnheer de VGorzitter, df» l » verzôkèring te a^nvaardèû mijner bijzondére : » hoogachtiiig. » (Get.) Paûl Désôhaxel : » Voorzitter der Fransche Kamer. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1871 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume