Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2164 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Januar. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sx6445jf3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

———fWW r ■—WIH1 ■«—MM—M— il MIMH) ABONKEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 3.75 per fcvartaal. (ALLE KOSTEN INBEQREPEN) Men wende zich tôt de postkantoran. ! VERSCM1J8T 'S !*»*IÛBÂÛS met &! de echteiidleSegramme». BEHEER EN PUBLICITEIT : | 7Sf AMspachiaan, 73 (Beurs). 3 Kantoor (e OENT : GazeyniBrussal, j Voor Stam Ta al en Vo<k ^ Qpufa jfc Viamtoé "H AANKONDIOINGEN worden aangenomen : 75, Aaspachlaan (Beuis). — 52, Warmoesberg. PubliciteitDE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Oîîicc de Publicité, 36, Hieuwstraat, Brussel. VERSCHÎJNT s$ NAMIDOAGS met al de echiendteSegrantmen., Elke jnedewerkei is vcraiiiwGordeh'jl; va or het-geen Ijjj schrijft. Ongevraagde stukkcii worden in geval van niet ©puetfîiug, eak<l teruggexonden zoo *r het noôdige porto is bijgfc voegd. irs. ooidLopstellei* s Dr. Hené X>EJ CLBKCQ. HBT UUR VAN VLAANDEREN £ U U C%. V fk VI V jun £% rj U je. JK. XZ iM Uitroeping van Vlaanderen's Zelfstandigheid H et pi et is beslecht! VlaaedtTcns tttir keofb geslagen! Voor het aanschiju der wercld heeft hot puik van iVlaandere»s denkeivde en u illende, voifcskrachb zijm (voornemen bovesti-gd om in het verjongd Europe, der toekomst ecn eigen, onafhankelijk en ze!fsta«dig levea te lciclcn. Zoo is de loop der gesehiedenis. Op liet tijdstip zelf, 8at de vijanden van Y iaandwn hoopten het t«a doode opgos^reven ic hebben, breekt het zijn keteoen en riaakt zijn vrijheidskrcet de wcreJd in. Xaast Poien. Finland, Oekrenië, Koerland, Litha-uen, Estéand, Liji-î-and is ira ook "het geding van Vlaanderen voor de lîa-ropcesche vierschaar aanhangig gemaakb en geen twij-fel lijdt het meer of deze vierschaar zal de mondigheid jwan ons volk moeten erkenneii. Vlaanderen zal nu terstord eea eig-eii bestuur, een ieigen parlement dienen in te rkhtec. Het- Vooiioopig Bewind zooals bij elke nieuwe sta-abs-vorming, door een eigcnmachtigc daad aan het roer ge-feomen, zal er dienen voor to zorgen, da-t tea «poedig-ste een Konstituante yïrkozen worde, niet door cen «enigzins wiliekcnrigc volksraadpleging, maar door ds op broc de, demokratisehe, met heb verieden en deii geest der Ylaamsche Bewegmg strookende, raadple- fing van athn, die den nicuv, en staab van zakrn er-eanen.Do proklamatie van den Baad van Vî a a n d e -ren sjuit de era der aehteï-de-sohermenpoîhiek. Thans treden onze lciàcre vooruit. Zij moeun nu in hun volk verbrouwen en dit volk m hen leexen vertrou%veD._ t-el-lern, door hun politie'ke debatt-en vooïtaaa op»?nliik en loyaal te voeren, zoodat heel hct volk kunne ;k-elne-men aan den opboaw, aa-a deca groci. van het Vla-ain-Bcho staatswezen. îvog een ontzfikciijke tiuiSc ligt voor den boeg. Alicen *docr"do cciKh-aeht van alîen zal zo ton uit\oer ge-■braclib wordesi, d'por do ecadraeht gosteund op onder-img vertrcHiWSa eu op de aanwcding van aile fci'acli-tfctn, die Viaa.nrîcréa groot willen, om het^ even door •woike wijsgcîrige, g<xisdienstige of politieke boginse-ien ze bezicîd wczen. Zoo'n echt demokratiseh Vlaandrei'en hebben wij ons fiteeds gedi-ocand. Van de elaadki-acht diergeiisa, die het lieft :n handMi hebbea genomen en die_ ou s ver-trouwen hebben gevraagd, hangt voortaan ai of onze droom wcxfcelijkh'id zal vorden. Hun veraiitwoords-PW-K " ' «j.-. Mogen zij ojis vortroawen. waard blij- is - ien Eaad van Vlaarderen ven ! « , , . i - aaiigegeven in zijn S Proklamatie Vdil ^ ^ vs^hetea, heeft d© Ovcrccnkomstig d© doe-lc;-." ©erste manifest, één jaar geledea v^ ^anu3- ilaad van Vlaanderen in zijn algemeene yv. van 22 Deccmbcx 191V, pleehtig en éônparig \u rens vc-ltedigo zelfstaindigheid besloton. Ingevolge* deze verkî^i'ing legt de Raad ^ an '• -'i ji~ Beren hct mandaat neder, hem door den Vlaamscfacîi Lamddag van A Februiari 1917 tocverirouwd, en zai zieiî Aaai een nieuwe Volksraadp'eging onderwerpen, die het Vlaamsche Volk gelegenheid moefc verachaffen, zijn wi Hop en s dit besluit van den Eaad uit te drukken. E>e Kommi&sie van Govolœachûgden : Sekretaris, Voo-rzitter, A. Brijs. .Prof- Dr P. Tack. j Buiu n.and^c'he zakeii: Prof. Mr. A. il. Jonoks. liandbotiw en openbare werkeu: Pi'OÎ. T. VeiT»;ea\re> GeidAvtzen : Léo Meert. Itechisw'cz n : Mr il or. Henvelmans. 2^ijverheid cri Arb-eid: Mr. T. \ er Hçes. Posteriieu, Xolegrafca on Zeewezen : h. Bruiez. 'Biniiemand&ehe z&ken :Prof. Mr. B. Heycdiietoc. WeteiiS:oha.pp^n en kursr.t u: Proi. Dr J. De Decker. Kateoaaal Vcrweer: Dr Aug. Bornis. Het Bureau van cîen Raad van \laanderen: De se kTCtarissen: Mr J. Van den Broeek en I;roi. Mr Ajfons-Bosa Van Roy. Voorzittev :ProE Dr W. de Vreese, dj ondervoorzitt-ers : Dr H. Do Ciercq ch. Prof, li J. d' K.ec-rsxna'eckaa: j kwe®tor: L. Ma&iraaiekx. De Grootsclie Voiksbetooging van 20 Januari in den Aihamkra -Scnonwlmrg te Crusse!. Stampvol Vlamiagen is do ruime zaal. ^ o crkenaet fcekeode gezichten uit aile gou\rai. Sober versierd me e-eai paar îeeuwenvlaggen. Gewigde stemming h-eerscj. onder de gcduldig wachteude massa. Op hct tooneel ut men de leaders van hct rueuwo VlaaJidemi kalni liui iplaatsen in. Geca geesldiift aog. Waardjgo oariogs etemmiug. Op cleu vcorzitt i'szestol : do heer A. Isnjs Kekretaiis van den Eaad vas ^ laanderm me ira a st zie-h de heeren Prof, de Taek, Léo ^leeit, J. Laiîi biiehts, Mr. J. van den Broeek, Dr. E. Verflees, J. ^1 Brans, Dr. J. L. vou Ziegesar en Mr. M. Josson. Te II uur 20 doefc l>r. Aug. Bonus, Vlaandcrens hoc gepriester, o-nder geestdriftig gejuich zijn inti'cde. D hcer Bïijs Ôpenfc de vergaderiug: Vlarniagen ! Een gewiohtig uur is geslagen in de geschiedeois va: Vlaandoren. De grootste gébcarteàis vu de lustopo va UW voile is ge&ehied. Vlaancteren ;s aan zieh zelt teruf ce*°*©vQn. K u- a- ci van Y 1 <x. r ji d g 1 g k.oz*. d'OOff den Vlaamschen Landdag van -1 Fcbnwm 191 h,eefb in zijno algemeene vergaâering van 22 Decen ber 1917 censlcmmirg de voliedige zelf&téfidigheid %a V ] aan der en uitgeroopen. De Baad van Vlaanderen heeft zelf dat oogei îolik gekozen. Aldus heeft de Baad van \ la an de a*eiii de poîiti-: k vain ivil© voLkcreu, die de eecigo doe mati«e, de vem&Q vi edelieyende politiek i», aangen< men, namelijk de zelfstandigheid van auo natio-naiite teoi. De uitroeping.van den Btaat ^ jaanderen stennt o HET Beehb en op ons on ver vreemdb aar reciit. tiin a îaekcnd te makeii en to bekrachtigen, hebben m] îiitaeinoodigd lot deze vergadenng, b-iegd door de vc gemde aktivist isehe kiesvereenigmgeii van het Uaan Eclre land: « Vrij Viaauderea u, « Zelfstandig Maa. dieren », « Jong Vlaanderen »> en « Vlasuaschen Land 5bond ». Deze gebeurtenis zal bekendgemaakt worden do< Vereaderingen, aanplakbiljetten çji in de peis. T>e Yooiziti-T veraoekt ver der de toehoordcj's get betoogingeiL te hou den bij het verlaten van de zaal. Ziehier nu de verklaraig aangenonien m de vei-gad vjuvg van den R a a d y a n Vlaanderen op 14 J CV.ari 1018, H. :1 de zaal staat- bij het lezen tîier proklamatie reeht: » De Saad van Vlaanderen ny^kt bekoad « dat hij m zijn algemeene vergaderiug van 22 Deocic-•.< ber 1017 de zelfstandiglieid van V laancteren piecnue « m?ib eeiipcfigheid van steniraen beeet uitgeroepeo. « Daarmeo besehouwb hij cre opdracût htm geg&veai « door c'en Landdag van 4 Pebruari 1917 a.® voibraciit « en besluit, ten era do tôt de voiming van een « grondwei geven.d tiehaam over to ga;ia, een voiks, « raadspleging te houcien op zoo oreeditn gronasiag nwgelijji, jn ovej'eor/stemniing met heb zeiffoesehiic-» kingsreclit der volkeren. •i De vefdrukkjDg, waaronder heb Viaamsche volk ce-« doit 1830 gebuki, gaat, bouiit op. .( De btaat Viaewidertin is geborea, « Vlaanderen voigb daarin de groot-s fitrooming der « wereitipe^itiek: o© zcifstacdigJieid dlear fcationaiitei-« ten. « Aoodoendo wordt hct Vlaanisehe Volk eindelijk ge-« red. <i Help nu U zelf, zoo heipt U God ! » Deze proklamatie wordt oathaalu op een geestdriftig gejuich, aat etteiijke m mu ten duurb. Moeaen, zak-doekeii werden '«Uifcf op het tooneel en m de zaal. ALen stean als geëlefctriseerd recht. Het is een een .g moment in het leven van oen menseh, dat cloor bet pen-=oel van. een knnstenaa r even zoo dLent vereenigd te \v or-den als op het oogenblik waa-rop in 181 j onzaiigcr ..cage t. i s e(o « Muette do Portiei » werd opgevoercl in het-zedfde Brussel, waar nu voor 't t-ei'&t de zegevierencle ton en der Viaamsche vijhcidshjmne w or clen aangehe-vea.H-,i we»ord is aan Dr Aug. Borrns. ( Gee&tdriftig ap-plaus.)vlaanderen! Vlaandoren! Gij wordt weer een land èîi een volk, mec een esgen taal, escn eigen landaaid en eea eigen be«4aaa. Mija Visandenen ! Ciij woicit weer cen land ! Zoo ongeveer spraik Luc bij de opeaing der Gentsche hoogesciToo!. Nu klmkt liet lied: Vlaancifci"ja! V laandereai ! Uij ZUT weer &n laEd. Wij soaan woer op en werpen liet doodenautsel al. Wij zijn weer een volk, dat straalfc ia zijn pracht en luister. Die blijde boid&ciiap ai]na we mot Kea'stdag gaan oreu-gen aan hea, die er het eerst redit op hadden, aan onze krijgsgevaogenen. Daar in Gôttingen, in do hou-teei stad, hebben v.'o toea cen geestdrrit DÎet als zoo-<vrn biigewoond, maar een geestdriît van maîiaen, die in 't vutsr hebben gestaan, wàaria nog Jbe-t krurt der kamonnen en het gcknetteir der machmege-weren hing. En mochten wij nu ook, door een magisch© kracht, dit zelfdo nieuws scion aa-n onza broeders op hot tronc ! Mochten -nij hen «einen, dat hun lijden, hunne achter-uitetoliing hunne verdrukkmg n.et meer nutteloos z;jq, dat het nog sâeehts eesi klein olfer is, alvore-ns zij zui-len mogea gemeten van d» weivaart, die hun hier zal to heurt vaikn. Ook hem, die tirons boet als geban-nen priester. op oen kale rots < langdui'ige toejincinn-Ja'ijgsgevangC'ne van Havere, dien we den '"^den, den. kelk, zinniebeeld van lij-m hem het golf je, dat aati- gou4en *kelk aanW ^-®bre-ei!and iets zeg- dea en opofferingeo, nw - klotst tegeQ de rois van het I gen van hetgewi hier gobeurt! Bij de eerïto gokgenteid. zullen we ook aan onas gemtcmeerdea in Hollaad do biijdo boodsehap gaan brengen, want hen oox mo»un we, hoowel ze bij onze taadbïoe'dois verblijven, nos over veel oareeht trocs ten. Zoo zal ket gaan, nadat zij die meest lijden et meest redit h&bben, tôt de blinde boodscliap eindelijk de lauwen en weifciaar-s zal beieiken en ten slotte ook hen, die 0113 sarren en uittarten en die nu zulicn ver nemen, dat ze mocten buigen of barsten.. (vS.ormach-tia- applaus.) ;/-oo is voor ons volk weer l\et uiu- geslage-n, dat vcoi de voifcrcn dikwijla maar 11a eeuwen tenigkecrt. Çyricl Versehaevo zegt in zijn « Jakob van Arte veïdo *: . « Der volkeren uur sJaat éênniaal m hun bestaan, « Eea uur beslist voor eeuwen. » Driemaal heeft Vkuandemn zoo'n uur gehad. De eer sto maal onder Jakob van Ariovekle, die ook op hc î punt stond den Vaamscben Staat te scheppen, maa die in 1340 zijn droom in bloed zag verzmden, dooj de seliuld d-r Vlamingea, die door broodertwisten ver-deoîd waron. Voor cto tweed» maal sloeg dit uur in 1576 bij d< Pacifikatie van Ge n t. We lieten weer, doo. ? godsdiensttwisten verdeelcl, dit uur voorbijgaan. Voor do derde maai sJaab het in 1917-11)18. Ditmaa laten wo 't ens niet ontglippeu. We zuilen nut en voor desol ti-ekken uit de lessiai der gesohiedenis. We ziji h niet meer verdeeld door twist pi gedsdieJistgeschilleu t- We laten niet meer ontsnappen wat wie mot vast Viaamsche hand vasthouden. (roejuichingen.) Veriie , zen wo 't oocenblik nu, dan, dan ou he:t waarsehijnlijl in don loop"der tijden g.eea yierdte maal meer terug keeren. Dan waro 't met Vlaanderen gedaan! t Wo woioa dai dezo strijd nu gaat om te zijn of nie te ziju ; we weten wat er op 't spel staat. Ook ditmaa weer wid.cn onze eeuwemoude vijaaden verdoeddhen zaaien onder ons door gevoelsargumenten uit te spe Wn. Zo wiileai cars scheiden, os.s uiteenrukken en z j zijn vaar ook gedoelteliik m geslaagd, maar toch nie zoozeer, dat we niet klaar zien in liyn spei. Zij lierha leu liet weik der Leiiaai-ts van yooriieon maar ze zu kn er dit maal niet in geiukken. We zien kiaar in deze oorlog. We laten ans geen zand meer in de oogen smi, 1 ten. we zien aat de ocrlog een karnp van mactit tege a macht is. We raoeien ook onze eigen macht nu voc atlijd vestigon. (Applaus.) 2 Hot is ons des gemaJrkeëjker geweest dio gevoi lorigheden te ovei'winnen da» de viiaadcn er voor g» ' zorgd htb'bc.n ons do oagçn open te trckkei!. Van^ besnn ai j «bel en ze. De oorlog wa^ hun welkom. Z zagen or een geJegenhcîd in oui oos volk voor goe L" onder den knie te krijgesa. « Après la gnerre, on n'e parlera "p'ns. du flamand ! » Heel den oorlog was hc ô£n haat tegen al wat Vlaamseh is. En was er 00 mtaà- één franskiljoD, die zijn oniecht van vro.eg* l" heeft bekend, die oas zijn besluit heeft medegedeel P a .les wat hij ha>d misdieven weer goed te maken 'I E Ijceft onze regeering iets voor haar kindcreai gedaan u Z" haalt onze' iinfcjcs uit onze —.oopsgatcn. (barren ï- gtlach.) Ze heeft een te kortoa aam om ons recht t creven maar haar arm is lang gendeg als hct er <-> aankoiat daad op daad te stellen t-gen al wat Vlaamse s- i«. Z inaakte een nationaal xninistorio en • daai'ic baalde ze di'ie Vlaainsehliaters in het kabineA. D.iarb >r û as Paul Hjmaos (Hoe-geroep), de bloedyijand va ons vollr, de man van het « L'université flamande a Oand 1 Jamais! » (Gejoinv.) Die komt nu in het nati naal ministerie. Herdenkt dan verder heel dien vloc e- van laster, A-an beleedigingen tegen Antwerpen, di( a- veldtocht \au hatelijkheden. Dit ailes bet de regeicrni , begaan; zij die er zieh aan bezondigden, de Neurav de dos Ombiaux, en tutti quanti ze werden nog btloond op den koop toc. Do En^entemachtcn vergaderden te Parijs en beslo-ten er tôt den handelsocrjog na dezen bloedigen strijd. Zij bedreigden daardoor Antwei'pen en lieei ons land. Jktuaa' wat gaf nuii om Aatwerpen als Parijs maar ge-red was. (bpottend gelacn.) Daarûa voigdai de straf-fen van de nooglecrnai-s van Geut. Men mocht in ons land de aJtkcrs ùe&ouweu, men mocht woeiieren, maar men moest- de cenigo aciei «m intellektueel levien on-aangeroeid laten. (Jonservatoïia en se ruina ries mochten weitcn. De hoogescliolen niet. Dat is vadorlaïuis-iiei'do ! tn wanneer klaaxzietide mannen weigerden verder bctaald to \v or tien voor lcssen die ze niet gaven en be.'bloi.en de hoogascholen te heropenen (tiiare wor-den te Gcnt clo îeeraars die niet werken eciiter nog altijd bctaald (hocj-geiocp !), wanneer die mainon zei-den : we zuden zorgen voor de tœkomst- van ons volk, we wrien na elen oorlog, die v;er-vijf jaai- kan tiuren niet staan z onder imeUeKtueeie jeugd, en toen zij daar met des le meer vreugde toc besioten dat onze taai nu tôt onderwijstaal zou wordea georuikt, toen kwam^n de giiipvingei-i \-an II a vers en de Imtjesroof begon. i(Goiacn.) lit z'ilf weet hoe.z^aar hct is zoo'n Imtjo te vctli. zen. (Gelach en gejuich.) ik diaag net nog. jk heb het gedaegen voor diensn.cn bewezen in Peru en men n ceint heo rnij ai' voor diensten bewxzesi aan mijn volk. (Ltud applau3.) Ik diaag hct nog omdat ik ne<t beschouw als een ee-roteeken mij indertijd gegeven door mijn V larunsche medestrijdcrs der <1 Urocningerwacht » van Marksem, die me zeiaen : « Bornis, ge moet dit dragen als eea Vlaainsche nddeï. » Maar, hot wecgt me thans. Ik vruag U vandaag de toeiatmg om heu. niot meer te moeten dragen. (De i^al roept luid: Ne en. ixnms netmt net imtje af en zegt) : Het gaat nu m een muséum. (Gelach.) We 1110e te n zorgen voor een muséum van anti-Vlaamjsche antikiteiten. ^Appiaus.) Daaain zu len we leggon als eerste geschenk, liieit'lintje, vvaarmede men getraeht heeft mij te binden en dit kiuis, (Bornas toont zijn ridaerkruis in een foedraa!) dat ik maar cens gedragen heb in mijn leven en dan nog omgekeei'd wan Let draagt aan den voorkaat een u?masch opgschrift. (Geiach.) lin nu gaat het in 't muséum. (Gelach en applaus. Gcroe-p : Een ander kruis Voor Bonn s !) Er moet nog veei bij in dat muséum: Ro-^i«f (Gejuich) Surlet de Choekier; de verzameliig der eeètalige atraatna.ajni-)laten van E sece. en _def tAVe^ta.-Jjgvï tcil Brns&cl; ct "Veel -araJer nî5t«a-raaî. De regeering heeft gemeend, dat ze ons kon plat-iaaai. Ze is vçortgegaan met straffen en betlreigm-,i|en. Het hatejljkstrwa het knarssend refreto dat kiwïk n do conen van onze jong en s op het front: » Vecht en jwijgt ». Die joogens zijn werkedijk te beJ#ageii. Ho-aen wij dat we spoedig vre&e krijgc 11 voor hen, d -e ■Jnder Porbugeezeu, Benteigaleezen, Hindoe's enz. de ^enigen zijn, die niet in hun taal in den dood gejaagd [vorden (Applaus), zij die het meest &lachtoffers heb->en in het Btelgische léger. Luidens de door hct Rood Kruis uitgegevcn vierde ligst der gesneuvelden waren *r van de militickkts van 1914 op 166 gesneuvelden 147 yiaftiœcho jeaogtns. ( Dreigend gemoinpel.) Ik horinner Jog aan dien De Coster, die weigerde een Frarscho iirculaire t-e onderteakenan en gestraft werd met ver-p],n n+--ir>rr Tvsvar een tuohthuiskompagnio. Wel&u, vriea- [>i6 macht is gebroken. Allie ,tr«* kijken naar ors uur, den," dit 'fel-cs is geoMui. "'^nscho zittipg sentimentalisme is gedaan. •■«■tag- naar den 22 Dceecr'jer 1917, op die n—„ van den Raad van Vlaanderen, dien gtnu_.=. sten dag van mijn leven. Toen wiide ik sterven. 1k ma storven, wract ik heb Vlaanderen vrij gezien. (Een g< ijuieh zonder eindie gaat op.) Vlaanderen vrij ! Viaamsche broeders en zustersl leg uw hancl op uw hart en zegt, hadden we dat 00il kui : nen verwaehtaa van Havere en van do fraaafci jeu En dat was nochtans die inzet van dczen oorlog. E wanneer we overtuigd zijn dat dit niet kon komefl va ginder, kunnen we dan nog aarzelen, den eecigen we te kiezen om Vlaanderen onverduitseht, onvorl'ransch 'Vlaamseh te maken? (Applaus.) Wat zoudt ge zegge 'als de Piussen gewaeht nadden, _tot do Tsaar geclaa ; bad met zijn oorlog, om zich vrij te maken t Wat d Rnssischa demroknaten, deden, do-en wij, Vla+.msei "tionalisttai en demokraten ook. Wij breken oas ts« ris me ! We neanen 't aan en we verwerken 't met eigen haï s den door eigen Viaamsche kracht. (Applaus.) Wij hc! jbcii onze tOi-komst in handen genomen. Hier zitten c inannen ran uw blood, die VJaamseh denken en vo 1 kn. Hier hefeben we de gevoîmaehtigden van de Raad van Vlaanderen, die in haredm aeen 1 M7ait de anderen niet hebben gedaan. Zij zijn hc-t., d het werk vemehten, dat we nooit van een Hyman 3 noch van een Gobkt d'Alvieila, nocli van een Carto ■ (de Wiari*, noch van een Broqueville (gejouw) kurme : Verwaehtcn. Als we *t zeii niet h ad den gedaan zoude pij nochtans Over ons gericht hebben aan die tafed d< vicdeskonfercntie. Zeker, ak van ons bekoopt het m< |i feijn leven als de vijaiid tcnigkwam. Trots dat kome j jvs vooruit en maken onze namen openbaar.__Wo zij I île bouweis en de stiijdoi-s van dit uur. Wo zijn de d înofcraten van Vlaanderen. We zullen verwezenlijkc 3 kat noch Jakob van Artevolde noch die. Paciiikaiie vis t Geat gckund hebben. Luîster naar 011s programma. Dr Borms houdt i zing van het bekende programma van den Raad va II Vlaanderen waar o. m. op voorkemen : i- Vlaandemi vnjî In vredestijd en zoo mogelijk ree> n nu: verschaffing van werkgclegenlieid voor heb vol r Opbeuring van onze nijvernera. Bemvchtmg, uitbrt ding en uitbartdag in volksgezinden gcest onzer eKon m».sche fafctorcn." Voo-rbercid.ng eener onaîhankcslijt î- toekomst voor onze Vlaamseàe kinderen door mkid t van degdijk v«koadervi7ijs. Recds is daarom eea kr i] diet van 1,100,000 frank dit ja-ar toegestaau. Bevord d fting der openbare gezondheid. Degeiijk onderwijs. Ho a gere loonen. Buimere woningen. Verbetering _ der wc <t t'en tôt bescherming va- dfin arbeid. Vezckci-ingsplicJ k yoor arbeiders. Gistcren besloot de Raacl met ajgeme r jue stemmen het hatelijk artike-1 310 af te schaffeai (A d .(plans) want onze Viaamsche werkhrooders moeten m n 'ons hun ketenen breken. (Aplans). Betere regciing v; 1 | jdca land- en tuinboiiw. Tuiasieden. Regeling van 1j d Ijpecht- en huuratelseL Uit^rciding van het klein kr e iijit. Klimmende bedasting op hea; irkouien en verni p pe'nb'-iasting op demokralischen grond&lag. Bchartigii h van do middenstanelsbtlangeii. e Dit ailes zijn geen kicsbeàoicn. Dit is eccn , ea'ra^ ij zooak het in den vrœgcsœn parlement air t-n strijd g n pleegd Word, toen we van verroti ing in verotting ri H, 13 C11 • d- ; Luistert naar de namen, die voor hot anondis&erne id Brussel voor den Raad van Vlaanderen en den gou' ■n raad van B-: alvaul veordtia vooigedragen. g De. lucer Bi ii- : Zooals U werd gezeid onderwerpt s. Raad van V1 a an d e r c n zich aan een volksraa ' 1 pleging. Zoo. ook worden de gouwrackn der vijf Vlaam-sehe provincies en de Bestenerige Afvaaroigingen, die hun ontsiag namen vervangen. De volgende porsoneu wier namen voorgelezen wor. den, werden, voor het arrondissement Brussel voorge-diagen door aktivisti&ehe vereenigingeu en gis gekozea geproklomecrd : A) Voor den Raad van V1 aan de ron: 22 afge-vaardigden : do heeren F. Jiogaerts, J. Borrema-ns, A, Kn® R. de C'ri end t, A. Fairgnaert, H. Halsband, M. Josson, J. Lambncnts, L. Masirunekxt H. Ai eer t, h. Meert, A, Paeilty, L. Peerenboom, J. Hpincemailk, j-*. Taok, E. van Bergen, J. Van den Broeek, J. van den Eyrjdo, E. Ver Hees, T. Veniieuwe, J. L. von Ziegeear. B) Voor den Gonwraad van Brabant: 52 ai-gcvaardigden : de heeren Aerts, D'raas Brams, Maarten Brans, J. Bcnoy, Brugmann, Léon Jiuyst, C'oessens, J, de Boevé, T. J. do Juncker, L. Deipire, 0. W. de Koy, K. d© Visschere, Bert ae Visschere, Phil. de Wîtte, Forban, Pliil. François, Jochmans, Kayenberg, F. Ken-n'f'Sj Viet. Lambeaux, Lauwens, Lccmans, Leeten, Lem-melim W. K. Marote, Neetcns, Frit® Pauwels, P esters, Ed. Piasch, Raemdonck, Eaggacrt, Aug. Keynaers, Ed. R.etjc-ns, Robijaa, Maur. Sacré, Sehaienoonig;, Hendr. Schucrwegen, Jos. (Stoppie, D. T' Jollijn, ri. T'Sjben, D. van jbeslo, Van Brcctwater, M. van Caste-ren, Hugo van deii Broeek, Van der Bekc-n, Van Kessel, Van Outrivc, Joz. van Wettcren, Is. Verdoodt, O. V er m eer s cil, J. Warocquiera. Dr. Borms gaat voort: Dat zijn dus d© mannen, die wiilen zijn ,d® dienaars van het Vlaamsciie volk. 1k vraag dat U hen zou begreeten met een « Love Vlaanderen! Hoezee? » (De zaal staat recht en" roept: Levé Vlaanderen.) Op het ftest der Paiiathcncia vereenigd^r de Aineen-sche jor.geiiiigen zieh 's avonds voor eien tercpel van Promctheus, ontstaken een too«ts en iieoén er niede, ze van de oene ' and in de- anctere overgevend tôt voôr de poortca van de stad. Zoo ook geven wij de Viaamsche toorts van het eene gesdae-ht »•->*< hot andere. iJe eea-sso die do toorts oetstak was Jan Frans Willems. Ze ging over \ uylstcke on Ro^enbach tôt ze smeuiend hj de handen van Lodewijk d© xîaet kwam, die ze haast . wallend aan ons overgaf. Heb vuar is nu cen gioed ge-worden en vcrlicht van hier uit aile Viaamsche gou- wen. Het 7al met In di 3—wtragsi- rnost~opgaan Tn Vlaanderen, anders gaat Vlaandcrea in Brussel op. Liederik schrijft ciat er goen Via.ande-rea zonder Brussel bestaat. We moeten het cmtstoien Bntasei terng -, . rovcren door het bcstuur, de seholen en h-^fc _kapitaal. Wc zullen van Brassel weei- maken het kloinood van Brabant, de stad waar Herfaog Jan uitschi'eeuwde : « Het lichtet. overai ! » Brussel wordt temg Vlaamseh! We verzaken dio taak niet. We hebben al onzen grond ontwrongan aan de zee en met ons zweet en b.oe-d g-edrenkt, we versagen ook nu niet om Brunei te heroveren. We laten de fiatkiljons niet les. Do Walen krijgcn hun ejgen Yadedand. maar zij moeten erkcnnen dat Brussel ors toekomt. _De Fr-ar.schgezinden zullen atuurhjk beelrogen zijn. Zij moeten nu erg en î maar een Fransltiljonië zeeken, met' Bculenians tôt konine (gelach en applaus). Die zullen dan biijven het spotoee.d van heel de besohaafdo wereid. Ze zullen ger-n Franseb maar- « du belge » spreken. (Gelach.) Wisteu de Biasselaars maar wat de echte Frarsehen van hear schrijven. Baudelaire sprak van « stupidité; menaçante n, Hugo zei : « Bruxelles, la, ville de la contrefaçon », Mirbea-u, « c'est une le comique, une capitale d'opérette k. ç de ukslag dei « Senne î-pedago-gie » (1). Dat capitia k van hen, die- ons beg'a-aî'd volk al zijn eaer- Dat k ^tstoien. Er uit, die! Ekocomieten hebben -t is het we*- door <ie verfransctnng aan loonea ai-i- gie hebben t... ank jaarlijks voor oas volk verloren uitgerefcend à&„ -rmàa&à 'I Hier ge-beurt een onna-n îeen -100 m il j cen U apinç dor « iniddclmates ». Dr u gaan. Is dat geen ^ " vjo schreef over de Brnsse-ir tuurlijk werk, dé scbei ' -'V zaal. Een kerei roept: Borms leffist wat J. Des^, 11 n'y a que la, vérité n laars. El* gaat protest op ui tu. waarheid is u « C'est faux ! » Men antwoord : » -eu'baster- e qui blesse ». Dr A. Borms merk op :ue e licm te raak! en Jeest ongestoord voori.. Die \v_ i- don zijn vijanden van de Vlamingen en van de Walen. Zo zijn tuuiciien i wee stoelen gaan zitten en wij Laten ze op den grond liggen. (Applaus.) >- Het cngolukkigc volk zuilen we redden met eea e Vlaamseh bestuûr ea Viaamsche seholen. î- We hebben onze politieke zelfstandigheid. (Applaus.) n Brussel wordt weer de sehoone Vlaainsche stad. Kijkt t naar uw Groote Markt en zegt me of ge wilt ruileu te-O gen heb klatergoud van nu. Dat- Brussel kan men ons s, niet meer betwistën. En met Brassel, Antwea-pen ons n Vlaamseh Mekka. onze handelsmetropool. En met Ant-n werpen heel Vlaanderen! Deze oorlog was voor on® net n lijden dat elke geboorte voorafgaat. Bmnen een haive 'r eeuw is het vergeten. Zieb naar Frankrijk en Engeland, :t naar Engeland en de Boeren, naar de Turfcen en do B Bulgaren, naar de Japanners esi de Rus*en. Eén we6 n gaat boven ailes : het « sains populi » ! Het heil van 3- Vlaanderen is onze hoogtsia wet! (Applaus.) Aile voor-n teekenen zijn er dat het zoo zal komen. God a zal ons op dît historisc-h oogenblik niet verin.ten en ons naar de zegepraal voeren. Dr. Borms cindigt met b~ Rodenbaeh's psalm te bidden, dio eindigt met de vvoor-n den: 1 Zesent don eed door ailen trouw gezworen. Vlaan-ls deren, Vlaanderen bovenai! » Een gejubel stijgt op, waaraan geen eind schijnt te î_ zullen komen. Bonns omarmt in één armuitstrekking ganyeh de jubelende zaal. :u Richard de Cneudt is weerhouden en do heer J. cl : Lambricht komt aan 't woord. e" Hij betoogi d«.t al de Vlamingen die tôt dueverre den Staat Vlaanderen hebben arkend gerust mogeî beschouwd worden als de vertolkers van den wil van 1" het Vlaamsche volk. Zelfs Riussel -verzet zich niet. ^ De h*er Lambrichts ontwikkelt de oxwolgen enzei 2" daad voor ocis zelf en voor ons volk. Hij legt nadruk op de voile oaafhankelijkheid, die wij nastreven, waar-in wij onze toekomst willen rcgelen. (Langdurig ap-plans.)De vcrgadei'ing drukt, op voorstei van Dr. Bcrm.s den c" wensc-h uil, dat de nieuwe Raad het procès van Ooueke en Goeih-als zou herzien. S Staando worden de » Vlaamsehe Le»"nw » en « Gro-e-- uïnge n gezongen. Kalm ganu pllen huis-toc, ontreerd door het onvcrgetelijk schouwspel, dat ze hebben bij-gewoond.Ad. PEREMANS. Dt- (1) Woordenspe] op « gaine pédagogie », waarmede. lc do inwoners van de lioofdstad aan d» Senne hun on-d- derwiis btsbempelen! — Red. B® JAARGANG. N» IA PRIJS : â S CENTlEM. «•MMMHHHEKcaHffKaMUM IU ? "-^rriTri—1 11 rrri n»~ir Tntnrr—rt —ri r r m- 1 nrm m D J NSDAG 22 J ANU AR1 191 ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume