Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

317 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1bb3d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gazet van Brnssel Staat- en letterkundiq daqblad. Abonnementsprijs 5 Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publldtelt VAN DER VrNNEN, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. 5de Jaargàng. — N. 262, Prijs : 6 Centîem Donderdag 20 September 1918 Oorlogsberichten. BERLIJN, 25 September. — Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Wéstedijk Krijgisveld. Legergroep Kioonprims Rupprecht : Levendige verkennMigsbedrijvigheid in VAaanderen. Tusschen Moeuvres en het woud van Havrincourt werd de geschutstrijd leven-dàger. Moeuvres misluktan herhaalde aanvallen des vijands. Legergroep Boehn : iTen oosten van Epéhy namen wdj door een j$aatselijken teganaaval de v66r de gevechten van 22 September gehouden linie. Tusschen de Omignon-beek etn de Somme namen dte Engelschem en Framschen hun aainval-lesn op St-Quenitin weder op. Zij waren door sterk geschut en pantserautos begelaid. In Ponfcruet, Gricourt en Francilly-Seloncy vatte de vijand Js morgans voet. Pogangen des vijands om door hevige tôt !s middags voortdu-rende aamvallen hun inbraakplaatsen te verbree-den, mislukten. Door geschut en viiegers wexk-dadig gesteunde tegenaanvallen van ons voet-volk en onze pioniers brachtcn tegen den mid-iag Pomtruet en Gricourt wederom in ons be-jit. De tusschen beide plaatsen gelegen hoogte (verd na afwisselenden strijd heroverd. Fran-sily-Sefency bleef iin de hand des vijands. Op het overige front zakten zijne aanvallen meestal reeds vôôr onze limies ineeo. Waar hij ze bereikte-, werd hij in tegenaanval terugge-worpen.Legergroep Duitschen Kroonprins : Tusschen de Vesle en de Aisne brakem aan-vaAsafdeeiingen in de vijandelijke limies ten zuiden van Glennes binnen en brachten 85 gevangenen terug. Een hevige tegenaaval welke de vijamd na het ekidigen dezer gevechten, op onze uitgan'gsteldiaigen deed, werd afgeslagen. Bij klednere ondernemingem over de Vesle en in Champagne maakten wij gevangenen. Wij schotan gisteren im luchtstrijd 28 vijandelijke vliegtuigen ai aïsook drie kab'dbaiUonsJ * Luitenant Rumey behaalde zijn 43e, luitenant Jacobs zijn 30° overwinning in de lucht. BERLIJN, 24 September. —, Ambtelijk be-Ticht van hedenavond : Ten noordwesten van Saint-Quentin zijn herhaalde hevige aanvallen van den vijand tusschen de Omignoobeek en de Somme afgeslagen.WEENEN, 24 September. — Ambtelijk be, richt van hedenmiddag : Italiaansch krijgsveld : Op het zuidelijk front in Tirool geschut- en oatroelje-gevechteo. Op de hoogvlakte tusschen Kanova en Monte di Val BeUa ondernamen onze vijanden een nieuxven aanval. Aan den Monte Sisemol tegen welke de vijand zijn steuuend geschutvuur tôt groote hevdgheid deed stijgen, ïlaagden Fransche en Italiaansche aanvalsat-àeelingen er in in onze linies binnen te dringen. Een tegenaanval dreef den vijand naar zijn Joopgraven terug. Pogùngen om onze stellin-gen ten noordem van den Monte Tomba te na-deren, werden afgeslagen. Op het westeldjk front en in Albanie geen bijzondere gebeurtenissen. PARIJS, 23 September. — Ambtelij- bericht van hedenmiddag : In het gebied ten zuiden van St-Quentin hebben onze troepen gisteren hun opmarsch tegen het einde van den dag en 's nachts voortgezet. Zij drongen door in het bosch ten noorden van La Fontaine, namen het fort en het dorp Ven-deuil en drongen op één punt naar de 'Oise vooruit. Onze verkenningsafdeelmgen maakten eems ge gevangeneai ten noorden van de Aisne en in Champagne, bij de Butte du Mesnil. Onze troepen sloegen vijandelijke overvailen af ten noorden van de Vesle en in de Vogezan. PARIJS, 23 September. — Ambtelijk bericht van hedenavond : Ndets bijzonders in den lçiop van den dag, behalve ten zuiden van St-Quentin, waar onze troepen de Oise bereikt hebben tusschen v en-deuil en Travecy. In de lucht. Onderkiitenant Hérisson haalde op 18 September twee vliegtuigen neer ; dit zijn de 10° en 11e overwinning van dezen loods. PARIJS, 23 September. — Ambtelijk bericht van het leger in 't Oosten : De door de geallieerde lcgers in Macedonie behaalde suksessen nemen hat karakter aan van een groote overwinning. Het snelle opruk ken der Fransch-Secvische légers in het een-* trum naar de midden-Vardar heeft over het ifeheele front van 150 km., begrepen tusschen Monastir en het Doiranmeer, den haastigen te-rugtocht der vijandelijke légers ten gevolge, die krachtig door de geallieerde troepen wor den achterna gezet. Ten noord-oosien van Monastir is de liaie Mogila—Kanatlartsi—Kalyani bereikt terwijl meer naar het noorden de Servische troepen op rukken naar Prilëp^n den rug van den Da bouna, tegen de Vardar aanleunende van Gradsko tôt Demir Kapoe ; zij hebben zeifs troepen naar den linker oever der rivier ge-worpen.In het Vardar-dal zijn dê geallieerde troepen de linie Koynsko—Gurmcet o<p den rechter-oever voorbijgetrokken ; op den linkeroever hebben zij Gevgheli en de geheôle eerste vijan delijke stelling tôt aan het Doiranmeer vero-vsrd.De Bulgaarsche achterhoeden spannen zich in om de vervolging te vertrageo. Op de wegea van het gebied Monastir—Kicevo—Priiep stroo-meu de Bulgaarsche kolonnes in een onbesciinj-felijke wanorde terug, zonder ophouden ge-mitrailleerd en gebombardeerd door ue g>-al-lioerdé viiegers. Tal van dorpen en magazijnen staan in brand. Gevangenen, kanonnen en e°n ontzaglijke hoeveeheid oorlogsmaterieel, welke meai niot heeft kunnen tellen, zijn nog in han-den der Geallieerden gevallen. Dezen heboen in het bijzonder op den spoorweg van de Vardar lokomotieven, drie vol'.edige treinen en twee stukken vèr-dragend geschut op spoorwagens vermeesterd. Op vele plaatsen zijn de gedemo-raliseerde troepen verspreid en hebben zij de wapens weggeworpen. Volgens de laatste berichten duurt de opmarsch over het gehesle aanvalsfront voort. ROME, 23 September. — Ambtelijk bericht : Hevig opviammende geschutaktie langs de Piave en verspreid hmdervuur op het overige van het front. In het Ledrodal hebben onze at-deelingen een aanval gedaan, een patroelje en een kleine wacht van den vijand op de vlucht gejaagd en eenige gevangenen g-enomen. Op de hoogvlakte van Asiago deden Fransche afdeelingen 's morgens een schitterenden over-val ten oosten van den Sisemol; zij drongen diep in de vijandelijke linies door, vermeester-den de verdedigingswerken, brachten ernstige verliezen aan de bezetting toe in een levendig gevecht van man tegen man en keôrden naar de 'éigen loopgraven terug met vele gevang'e-nen, onder wie 3 officieren. Verder maakten zij drie machinegeweren buit. Een kleine Engelsche afdeeling bracht gevangenen terug van een mval in de vijandelijke linies ten noorden van Asiago. Twee vijandelijke vliegtuig-en werden in ge-vecTiten geveW. LONDEN, 23 September. — Ambtelijii stat-bericht : Gisteren en vannacht hebben onze troepen op verschillende punteu welgeslaagde kleinere verrichtingen uitgevoerd. 's Middags lieuoen Engelsche troepen een versterkt Duitsch punt in de buurt van den weg Roussoy-Bony geno-men, dat zich den ganschan dag liardnekkig had verdeôigd. Er zijn 80 gevangenen gemaakt. Later op den middag is ee,n vijandelijke aanval uit de richting van de Gillemont-hoeve door hevig machinegeweervuur afgeslagen. Gedurende den nacht hebben andere Engelsche troepen vorderingen gemaakt in de richting van de Tombols-hoeve ; na veîe uren hef-tigen strijd hebben zij verder noordelijk een groep krachtig verdedigde loopgraven en ver-sterkte punten genomen aan de Saeur, ten noordwesten van Vendhuille, waarbij éSn aan-tal gevangenen is gemaakt. 's Nachts hebben wij ook meer dan 100 gevangenen gemaakt in een geslaagden plaatse-lijken aanval ten zuiden van Villers-Guislam. Ten oosten van Graveile hebben Engelsche troepen vorderingen gemaakt over een front van ongeveer drie kwart mijl ten zuidoosten van Graveile, waarbij zij 60 gevangenen maakten. In het begin van den nacht heeft de vijand een aanval gedaan bij Berchaucourt, onder dek-king van zwaar geschut-spervuur, waarbij hii op een punt in onze lime doordrong. Eeai on-middeliijk volgende tegenaanval van onze troepen heeft onze stellingen volkomen hersteld. Bij een welgeslaagde plaatseiijke onderne-ming, hedenmorgen ten noordoosten van Epehy uitgevoerd, hebben wij een Duitsch sterk punt genomen, dat de vijand gedurende de gevechten der laatste drie dagen liardnekkig had ver dedigd. Ten noorden van deze plaats is ce vijand er vanmorgen in geslaagd op een punt onze stellingen binnen te dringen, waar een deel van den vijand zich nog staande houl'. Elders is de aanval afgeslagen. Onze beschietingsv.iegtuigen hebben gisteren 11 ton bommen geworpen. Acht vijandî.;^e toestellen zijn vernield; vier der onze woei'-a vermist. Vannacht heeft, in wcerwil vau het buitengewoon slecht weer, een onzer vliegeres-kaders met goed gevolg een vijandelijk vlieg-kamp nabij Valenciennes aangevallen en daar ruim vier ton bommen geworpen ; het is zon .er verliezen teruggekeerd. » — TER ZEE Eon Franssh troopantransportstoornsoSiip in tjyn grotid geboard. BERLIJN, 24 September. — In de "iiddel-landsche Zee boorden onze duikbooten 20,000 brutoregisterton in den grond, waaronder een Fransch troepentransportstoomschip nabij de Fransche kust. Een Redevoering van den Duitschen Rijkskanselier. BERLIJN, 24 September. — De rijkskanse-licx- heeft heden in de hoofdkommissie van den Rijksdag over den toestand gesproken. Hij zegde het volgende : Mijne Heeren ! De kommissie is bijeengeko-meii om op dit ernstig oogenblik van de regee ring inichtingen over moeaijke kwesties te ant-vangen en deze met de regeenng te bespreken, Deze wensch is begrjjpelijk. Eerst en vooral zal ik echter eenige algemeene opmerkmgen ma-ken. Mijne Heeren ! Het is u wel bekend, Cat ex onder de bevolking een diepgaande onticeci-ming bestaat. De reden daarvoor is de dxuk van den oorlog, welke lijden en ontbermgen als g«-volg heeft, waaronder elkeen hjdt. ik denk et niet aan deze drukkmg door woorden te ver-nainderen, maar indien deze ontstemming door onzen militairen toestand en door de gebeurtenissen op het westeilijk front beïnvloed worat, dan moet ik verklaren dat zij niet gerechtvaar-digd is. Zeker, ons jongste ofîensief heeft ons met het venvachte sukses gebracht. Onze leger-leiding heeft zich g-edwongen gezien terug op de Siegfriedlinie te trekken. De toestand is ernstig, maar wij mogen niet klemmoedig zijn. Wij hebben reeds moeil'ijker tijden beleefd. Denkt aan dern zorr.er 1916, toen het otfensiel vôor Verdun mislukte, toen wij de Russiscùe sto.rmaanvallein af te weren hadden en Roemo nië ons den oorlog verklaarde. Toen hebben wij de.n moed niet verloren. En hoe staat tel thans? Wij hebben vrede met Kusland en i\oo-menië gesloten, en alhoewet de ioestanden m Rusland nog met klaar en duidelijk zijn, ' va is de bedreiging langs twee kanten van ons land verdwenen, en een gedeelte van ons leger in 't oosten kan in 't westen gebruikt worden. H^t Oostenijksch-Hongaarsch leger heeft mtge-breid Italiaansch gebied bezet. In Frani-. slagen onze troepen de aanvallen der Kran-sclifcii, Engelschen en Amenivanen af. De liard uekkige doorbraakspogingen des vijands zullen mislukken ! Onze zonen zullen liet vaderland beschermen, maar wij moeten hun ons vertrou-wen schenken. Dit niet te doen ware snooefc? ondankbaarheid. En onze veldheeren zullen too neu wat zij kunnea, en het vijandelijk zege-gejubel doen eindigen. De vaders en moedern in het vaderland zullen daarom hun zonen, echt-genooten en broeders in 't veld niet in den steek laten, nu dat ailes op het spel staat. Wij hebben van het begin af een verdedi-giagsoorlog gevoerd en slechts om ons te ver-dedigen moesten wij Belg-ië bmnenrukken. Toen wij in België binnenrukten hebben wq een geschreven recht uit het oog verloren, maar voor een land geldt ook èen ander recht : der zeùfverdediging. Later is uit de Belgische ai rhieven gebleken, dat de Belgische onzijdig-heid erg aan 't wankelen was. Wij hebben twee maal de hand aan België gereikt om door het • and te trekken, mits schadoloosstelling, maar de Belgische regeering wilde er niet van hooretn en sloot zich bij onze vijanden aan. Om ons te verdedigen moesten wij ook m het oostem weerstand aan de geweldige Rus-sische legers bieden, welke in Oost-Pruisen ailes verttieldcn. Wij hebben den vijand daar te geugehouden. Evenzoo streden wij in het zuiden schouder aan schouder met Oostenrijksch-Hongaarsche soldatem tegen Italië, en in FranK-rijk, waar thans het bijzonderste oorlogstoo-ueel zich nog bevindt, maar nooit hebben wl) aan veroveringen gedacht. Hoe. staan echter de zaken bij de tegenpartij t Bij het lezen der ambtelijke uitlatingen on-<er vijahden zou men zeg'gen dat zij strijden om aan de wcreld de vrijheid te schenken. Maar wij wetein het beter. De wereldoorlog werd voai'-hereid door de bekande omsing'elingspolitiek >ran lconing Edward. In Frankrijk ontstond er een uitgebreide oorlogsletterkunde, welke op een toekomenden oorlog tegen Duitschland wees-: aan den invloed van Oostennjk-Hongarije up dan Balkan moest een einde gesteld worden. Aldus ontstond het Russisch uitbreadings-streven en de panslavistische gedachte. Maar niet de Pruisische militaire partij heeft den wereldoorlog doen ontbranden. De Russische militaire partij heeft tegen den wil van den tsaar het leger gemobiMseord en aldus den oorlog on-vermijdelijk gemaakt. Wij zijn gerust over het oordeel der toekomst. Thans verbergen de vijandelijke regeeringen de waarhëid door een on-gehoorden leugenveldtocht. Ik wil hierover thans nier spreken, maar daai ik weet dat niet alleen het lijden van den ooi-log, maar ook zekere bezorgdheden van poia-tieken aard invloed op de ontstemming uitoe-ionen, wil ik hierover toch eeii kort woord rep-yen. Wat de kieshervormingskwestie betreit, wijs ik op de verklaringen, welke ilf in het l'ruisisch Heerenhuis hierover afgelegd heb en verklaar dat de regOenhg vast bésloten is, het voorstel te doen aannemen; zij zal zich door geen enkel grondwettelijk m:ddel laten al-bchrikken. Maar gij moet allen nagaan, dat ex hier kwestie is van een groote verandering in den historischen staatsvorm van fi"uisen. De vertegenwoordigers van het volk mogen in het Parlement hun standeunt uit£enzett.en çn hun opmerkingen zullen besproken worden. Mochteo wij er niet in slagen het doel op parlementai-ren weg te bereiken, dan blijft de weg; nog- over, walken de grohdwet ons toont. En nu over de toekomst. Het menschdom sid-dert bij de gedachte dat deze oorlog niet de laatste zal zijn, maar nog oorlogen zal'iia zich sieepen, en de vraag wordt overal gestéld of er geen middel is om dit te verhinderen. De voorzitter der Vexeénigde Staten heeft in *eer-tien punten de grondbeginselen van den vrede samengevat. Ik heb deze punten hier in Ja-uuari besproken. Wilson heeft dan op 1 Februari nog een stap g'edaan en er nog vier punten bijgevoegd, weiKe bij eesn wederzijdsche gedachtenwisseling zou-den aangewend moeten worden. Ik heb mij daarmee eéns verklaard in mijii rede van 25 Februari, dat een algemeene vrede op deze grond-slagen zou besproken worden, maar Wilson heeft daar nooit nota van genomen. Het blijkt ondertusschen dat de vroegere vredesvraend een Amerikaansche imperialdst gewoxden is, maar het plan van een volkerenbond blijft bestaan, het wordt verdedigd door staatslieden in Eu-ropa. Maar er moet ook gesproken worden ovej-ontwapening, over oprichtan van scheidsg'erecfep ten, over de vrajheid der zee en over de bescher-uiing der kleine naties. Wat de ontwapening betreft, zoo heb ik reeds op 24 Januari verklaard dat deze gedachte kaa besproken worden en heb er bijgevoegd dat de gelde'ijke toestand van aile landen door een bevredigende oplossing dezer kwestie kraclit-dadigen s-teun zou vinden. De scheidsgexechten hebben reeds een lange voorgeschiedenis. Ik wil niet in bo/jzonderhedeu treden. Het blijkt echter dat Dudtschlaad in batw.isite zaken reeds herhaaldelijk het stichten van scheddsgeiechten aanbevolen heeft, maar dit altoos misiukt is ingevolge de protesteti van Engeland en Amerika. Indien het mocht zijn, dat er een internationale overeenkomst gesloten wordt om al de betwiste zaken aan éea scheidsgereclit voor te leggen, dan zou er een groote stap tôt handhaving van den algemee-nen vr«de gedaan ziju. Over de vrijheid der zee heb ik reôds vroe-ger g;esproken. Wat dit betreft maken wdj met de minste moeildjkheden. Maar onder vrijheia der zee verstaan wij : vrije toegang der binnen-zeeën voor aile landen, geen Engelsche hecr-sqhappij in Gibraltar, noch in Malta. noch aan het Suez-kajnaal. Ten slotte de bescherming der kleine nat.es. Hiermede stenimeu wij zonder voorbehoud in., Mocht aidas de volkerenbond geen loutere toe. komstdroom zijn. De eerste voorwaarde hicr-voor is de eerlijke en kïachtdadige wil tôt vrede. Thans eindig ik. De staatssekretans van buitenlandsche zaken zal nog nadere toeiicli-tingen over den politieken toestand geven eu . bijzonder over de Oostenrijksch-Hongaarsciie nota. Met grooten spoed hebben de regeeringen der zoogezagde demokratische staten, zonder hun volkeren te raadplegen, een afwijzemde houding aangenomen ; zij hebben wederom gc-toond waar verovering9eucht, imperialismus on inilitarismus feitelijk moeten gezocht worden,- AAN ONZE LEZERS. Toen wij met 1 September de leiding der CAZET VAN BRUS8EL overnamen, hsbben wij restis dadelijk ernstige verbeteringen aan-gekondigtJ.Met de uitvoering onzer piaeinen zijn wij thans zooyer gevorderd, dat met 1 Oktober de CAZET VAN BRUSSEt. op groot formaat ver-schijnen zal en tevens van naam zal veran-deren." OE TSJD ,5 aldus wordt ons blad lierdoopt, zal niet alleen het grootste hier te lande verschijnende dag-biad zijn, maar ook als nieuws- en informatie-blad hot voernaamste en het eerste. Door aansteiling van korrespondenten ta Amsterdam, Berlijn, Weenen en Genève, zal " DE TIJD „ zijne lezers op de hoogte houden van al wat er in het buiienland otrsgaat. Uit de voornaam. ste steden van Vlaanderen zullen insg^lijks tal-rijke korrespondenten en medewerkers de zers van " DE T8JD „ geregeld'inlichten over aile binnenlandsoh8 aangaiegenheden. Door de ongelooflijke stijging die de grond-Btoffen ondergaan is het ons niet mogelijk da prijs van " DE TÏJD „ op 6 centîem te behouden. De verkoopprija zal met 1 Oktober cp 10 centiem worden ge< bracht. Wij twijîslen er niet aan, dat al onze lezeri aan Si DE TSJD „ list verîrcuwen zulicn blijven gunnen dat zij de CAZET VAN BRUSSEL verleend hebben. De Dlrekteur, E. H. RIETJENS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume