Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

273 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 21 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 20 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5x2599zt6k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

43>de J et. — J&To 1 S3i.Hi» S-*rîJ« s O 0©Kîtloi.xi JL2jl = i.i.i<ù ;ïg ï^l IV£©5. 1 €> Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRU5 : Bîuncnlancî (Etspegebied uitgezoarîerd), Ir. 4,58 per kwartaal. .ALLE KOSTEN INBEORBPBm «en wende eicb tôt d« posîksaîereo. Ongevraagûe stukkec «orde» ia '/an aiet- «psumiog cokei ÎWïl£fr<!£*,1iÏPn SOQ »! iàd ?***« » Wîgcv®^. Hoofdopast©l3®fs D? ??©né De Cîercq ÎÏHECR EN SttDAKTIB- I •xj ItaipMlMtotraat, ®, « W8UCITEJT: *■— - ys, Ànspashlaitn (SS«mps) Ëlk« modevrer-ke* a varaotw*** 4«&ffc woï hs*&*a N) «ctatyP» | AANKONDIQïNGEN worden aangenoroen i S 7é, Anssesktotas (B®uts). — 52, Warmeesfcerg. ç P*fcVieitalt D't CERF, s4-&S,de Kreuckerepiein. Oftîee «!e PsMicité, 36, Nieuwstfa»t, BrHS6cl. ftor»cw*jJ»owtfmmwgiB«i*r.-.»eiM*ata«Miiwii »i ■■iniiinii »II neii I J—wm—WM LAATSTE TIJDNGEN Het Duitecb vôrdxagend ^eechut. PAIUJB, 20 Aiei. — De « Matin » meidt : De njand heeit zware besahieting y an j&eims. ieperen ®d Verdun wederooa hemo-men. Ook de beeoh eting op grooten aistand nui het gebied a eh ter ors front werd ner-uomen.Aanhoudingen in lerland. DUBLIJ.N, 20 Mei. — Beuter meiktt dat ca teiders der Sinn-Peiiners De Valera, gravm jtarkievicz, Art/hur Urru.cn, dr. Diilon en de aigevaardigde Oosgrave aangeliouden werd en. LOJS! DE.N, 20 Mei. — De « Times » meidt ait Dublijn dat er een groot aantai persown ai Dublijn aangahoudem werden. LO.N DE Is', 20 Mei. — Am.bte.iijk venu ui jat al de Parlomenuaieden we ke Buin-Feiners àjn, aau^ehouden .veruen. Beuter meu uat voJgenfi meldingen der biaden op 18 's avonds, je aigeraaixfcgd e graai t'imnkêtt, leidei dei Binn-Feiners, aangehouden werd. le Dubiijn werden er onge-veer hondei\. personen aan-ffeihouden.AMolaMDAM, 20 Mai. — De LondeiKMie Verichtge'ver van het, « Aigetneen Hamdels-biad » »ohriift aan zijn blad, d«tf ondér ^e a&ngefooudenen zllî^ °°^ redakteur ^.ggie alsook Herbert. Fellowos en dr. Haye s be-Tinden.LOMDKM, 20 Mec. — De aanhaudmg v-;ti de Valera en Diilon baarde veel opmen. l>e feoes-tard wordt aJ* s»er ïntit.-. be«<^iouwct. De nieuwe vice-koniii* maarSchaUs brenoii croi militaire maafcregelen. De regeerng ts pan p-iai den staat van beieg ov®r geheeJ lere-lajid ai te kondigen. OORLOOSBER1CHTEN. ÔïïÎTSCHE LE5EHBEEICHTEK. BEHLiJiM, 20 Mea. — Ambtdijk b®nciit van gi«bcrav:and : Op den AiidelijJteii o»v»r van de Ancre sakt» <?©n Engeisohe gedeeitelSjike aauval 7Ô6r MaJaiicourt onjd«i' bioedige v«rliftten ineen. BFBL1JJM, 19 Mea. — AmbUl'ijk berwiit vie hedenniiddag : WFSTKL1JK KK1JGSVFHD. ï«n w&it>ea van Hulluch viei de Kngeiscii-man met verRohillende afd«»»linge(fl aan. Un-d«r awaxo veriiezen wead hlj tei"ugg<î\Vorpen. Voor het over«ge beperkue de vo«tvolbb«-drijvigheid z,ich tôt verkenningea. D» op de gevechtelronten iot s morgens roortdureinde levendige geeohutbednjvigiieiO v^rminderdif ia den voonn ddag tsi werd te-ïc« avond wederotn levenVig. Tuascben ^-t-reçiit en Albert was de viiaâd bijw>nder be-irijrig; oaze batterijan la^»n hier herhaaJd«-Ujfc onder heng vuur. BEHL1JM, -20 Mei. — Ambtelijk b«riolit : In he-t Kemmclgetieid werd de ge*ehutDe-4rijvigiiie:cl 's avond* es begen midiUernatiit heriger. Hcdenmorgsn ontwikkeid'fn âeih daar bevige gesciiutgevecihteQ. Ook op de cvengc geveohUlinii S werd de bednjng-heid herhaoJdeiijk levondiger. Op d©n zuide-liikeïi oerer ran iîè Ancra vi®i df Bnt s mor- §ën« met groote strijd'kreujhten aan. xj.ij rong in V IIe-^ur-Ancre binuen Fogmgen , van den vijand om in h«l Ancrs-da.1 reraw op t<- rukkan imialukten. Eeri herhaeJiieiijk op Merkuncourt ond«rnomen aanval aakte vôor het dorp bioedig ineen. Op verschil and» pun-ten van het frort w®rden liingclïchs en I ran-sche v^rkenningsaanval en afgeslagen. In us gevechton op het terrain vôùr onze stelhngfn ca bij ecn »uk*«evoU* onde»', «oung ten noor den van Sa nt-Mihi ! maakteii wij g*>vange-nen Gedwrende den ton^steoa nacht vc8rd<'a Ix>»de;i, Dover en andere Enc-» sctie kuW »te-den suksesvol met t> mmw b*»tookt. . BFBL1JJS, 18 Mëj. — Aintrteitijk benclit ran hod«navond : tiun de km svelden, mets nieuw». 00SÏEÎTEUKSCH2. —WEiiJNFjSi, 20 Mei. — AnibtfoLijtk b*noUt ran giatermiddag : De langs beide kanten otntplooide verken-aingsbedrijvigheid voerdi aan het we»te.ijii rirooijn.ii front en in hel Vicentin sob g»-b»rgte tôt gu et g afgeloopen ge^echteo l en oo«ten van de«i Mont Persil a werd de ' :ancl feweemaal in çëvedhUvj v»; man begen man beiw«e«lagen. In Akbanië .verliauwdea de geivecfa*eii. Vvij hei^Len vati de aa;.valisi's evogereer 100 g«-vaugeneu en ««iiige macâunegsfïfweîi g'&-nomén.Wi^EJMEJM, 18 Mei. — Amibbeiijik bencdit : De italiaanacitie r»i*«miag*bedri]V3gihe«<i op hea *uidvMn.tehjk front je roortduread 18-vWid.g. I>6 gevechten tusaalie» Osoaiai su Dervoii worden voortgesset. Ter zee : Een ouzer dulfcbooten, komimandant iinie-«ohipluitanaiit iia^uu, boorde op 14 M®i vôOr Valona e<:n groot Engelach torr>tdoj«^©x door »en torpedoscjhot in dea grond. BEBiiUiN, 1S Mei. — Anu>tedijk bemeht : De door kapibein-luitenam Grimert aange-voerde duikboot heeit aan de weatedijke isust van Eageiand vijf bewapeuide zwaai- geladaa stoomsciiepôn mot sacien 21,0tX5 bruixjregis-bertoû :n den grond geboord, waaronder eea groot schip van ten inniste 8,000 btxuoregia-terton. Nainolijic werd liet baiwapend stoom-&ch/ip « kaoûKJ'haimoïi » (2,866 ton) vast-g©stald.TUE&SOH. KOJS aTAA TiiN 17 Mei. — .toibt.o- lijk ber.cht : Palestina-front : SteJsK'lmatig levendigôr wordend gescshut--vuur. Lereodige patroeljc-bednjvi^ueri.d op den oostehj'ken o«v®r vajj de joixiaan. Meeopotaanië : K ^ Op het gansohe front vûôr onzea ooetei j keu vkugel un aan de Tigrie weideui er terug-trekkeaidi© l>ewegingea van dea vijand opge-m»rkt.Attdwa ni*%s rac bsteekeois. BULaULRaCH. BOFIA, 17 M«i. — imjottMujx bericiit : Macedonitoh front : Ten noorden ran BibodiA, l«ve£idifi'« par tro«ljeibedrijri®h#.d taiiigs Deide kacten. la ds streik van Mogiena poogd»;: vijand»ij.j-haqvaialroapcn lia g~e«>oh«tvoori>fcre'wl;ng ie-gen csiiZtt proateri fcxtj d*o Koeko«roe« op iTikkcn. Zij w«rden teruggeworpeo «n j zwar# varl.i^un. Ten oo&uan van de Vai'tiar, bij h»t dorp Matejoetkouo in ivru*t*J.e, ;aag-dec, wii vijaad«lijke vorkemmng"»ai<iec^.igMi uit«««i. T«n zuiden van Doirac w«*d h«t v-j-aiid«lijk gcaoiiutvuur hevig«r. jrEAHaoKfl. PAK1JS, 17. M«. — AnM)te«jk b««®fe, van 3 uur 's naniiddags : Gedurende den nacht lerentkge beechietuag in ds stieetk van Haiiâes. In d* riciiting vau Me»niJ-SaiattG«org«s sloegeo wj een vij*i-i dediïken ovorval at en ux^kim gervangenan. In de *ti*âk ten zuideu van (Jaany sur iiiu drongetu onze afdeeJuigen op tw»a puri mi in de V'ijaadiailijke lmie« en maakten c«n ve«ri.g-taJ gèvangiMisti. Op den suiueJijken oerer van de O se mialukte ten vijatKlfikjJce pogin^- op onze kleine po«t«fl in het vak van Varcooes. Kaim# nacJit op h«t orerjge frout. r AiiiJB, 17 Mes.. — AiiU>telijÉL b«*«i- van 11 uur 's avond» : i^iets fae maideti, aignewn ran do gewone bedrijvigheiid van het we<iemjd»efc ge*c~^t ojj het Iront ben noorden en b«a «uuiëa van d« Avre. ALLERHAWDE 8ER CHTEN. D® m»uwe van oosieade, BEitLlJ^, 18 ii#v — De' Engelacùe adnn-raie »tai we«rl»'gt »jn eigen mede^tteiing'ii i ovt>r de leugH?n dsr blokksda ran Uosi^n-ue, ; daaidoor dàit sij in d®c voor- en aajoiKKia^ van 16 ii« :egcD de aoo^Mssgtk» g»uto^ottiu« : en dus aond*r bouuicim^ gewoid*n h»v«c mo-! nitoren uit*oud. De ua/.«rkis van de D&-scJûietmg ondorsatiaitlidô «on in niete v#iii d« ■ sserstf. De door béton en pariteering berei-ijw,de zeew^ikea blere-a Tolkotnen onbeeolifl' | dFgd ; al'lfcan van de inwotierï «wriite ci* ko-»c&eting talrijke siaohton^ra. De iOaffMii JucJiWwuiTai op Pa/ijs. De Z,wiufter«aiie 'i'^.evraiiaohs Per# ver-n®tnm U/it Parij» dat de Tucili iaanv»! van ver. lwr.'n W'oeaiKia^ a» parij«#naars e«u«3janj ha.it vwra»t, daar «ij sedert 12 Aprii mei rneer w#rd#n venintrimt door zulkdanigc aao vaileiu. Eeu groote n. mgte inwoner* rluolitts weder.in dt *fcat>OM van den ond«raards<ah«c sjioorweg. " Pi. ti; t'arisien » iiaki. de onvoorzichtig-he<lfcu de zicli opmeuw in groiten gwtaJe op de boulevaid opiuelden oan van bel idicmw speti te genieten Ln de denouw ^urgzalein w.j a»n de flieuwe voolêi inïten der pre'ekiuui i hf>e^epast. t>e vertooningen w»rd«n ofànaiuoal- lijk omterforokwï wo ht-t &^ioiivvtu«fperscî>:'el bradht de toasefaouwm naar <fe aobml-piaat»eti.Sn^eisaui ea I&rland. S Het « Houanaseii ÎNieuvv&ijureivu » meidt ait Lotid^n : D® surijd vooe <ien fodaratuaven Mialutvrorm van Groot-Biifctaaj» wordt voort-g«»e-t. De « Motiiing Pa»t » kouit befien o--voorsbel op; ds regeeimg heeft ruflt tôt taafc de Bribsohe grocdwet omver te werpen, maar don ooriog t-.e winnen. leriaûd zal uoor etn fedératie niet te^rodea goateid worcten, om->dAt het een voiledtsgç loaeoheurmg viin Eng«-Innd eisc'lit. « Da.iiy (JJiromoie » nieddt uat Dublijn dat de boa&tand in leriaad betert, \coiat ûa"de synupathiiabeUuging^n die de iiberalen en de aÀeiders toi Dation gericht hebbem, Sen laiaisterraad in Itaiië. Me»n meidt uit Korne dat Doniderdag e®n miaisterraad hoeft plaata geihad, die verscih'i-iende uren geduuixf heeft en waarap aile mi-aisters. begeawootdiK warsn, met uibzoitj<ie-ïing ran den lieer u'wa su van d®» mmis-' tor van finarbcîe«Q Moân, aie ateli met tfâ Morne bévond. Volgeue eeia ani.bteiijike nota, iiôeit de mmM'terraaid zxh uit®lu.te|lijk bezig gehoudeji met de ce neinen maatregeden om de algeihoeie vrijibeid van ak'tio van het le-i-<iimïHckleleiiko«iniiiJ8«ai"wi*t t® vereekeren. »• < kl*a .Wasioaaie » vemeetat v«ai Uaar kao! " dat do ra.ad zich 'weneeias heeft bosig gehoU-deji met de reorganisa lie van het oewape-nings- ea mun. u edc.parfceni -ot, in verband mot de bevcagdiheden van het depaa'teinent vsui oot4og. Voorus verneesit de « Corryer© dcila Beia » dat de htiropening lier ltaliaaoeahe Ivainer ok:t voùt 12 Junt »?.•! plaats befobaû. U ïi*ia»d. KOPEi»ULAGEi>i, 17 Aiw. — « Boi'ling&iie T'd«wic « uit Helaingions : De vrstin* lno wajd door de klusche bivd-p&n bea«t. 1>» Bu*sen trakkieo teru#, ww&l zij siaàtal vannedsbe iBiiefeiusgea h*ckieis vemieki. Vei-itdee Dësadag verts-okfc#* ar cti'i2eod«n Huimeii uit HeAsinJlor®. 2it>o,ie o^>lickt«rii in Japon. D» ov&aheid vati Foekoeoka (JMnechoe) teeit het rea^xxi opgetiewa bijiotKiem»d«u beét«ud te maken orer e>sfi gemeht«i»k8»d« iaak ran oplichterij, di« beti-ekiimr l#-ceft op den verkoop ran de voortijienja^l^ der goe-rernemenbe-ineitaaiMatorietken te ï*wata «ai of het koleotrejiapoi't. Honderd zeventien per-eon»a aijti vwrol^d gt-worden, met nb*j{rip vaa de airà>teuai-en der labïvtrkîn van )taw*la «au van de s!d®eiing Kinshoe van d«n ataats-apoorwqj, van ieden der beetmursraien, b^'-(h end eu, soaïtrukteurs en majneigenaars. Vijf gwrechteiijk rervolgde peraonen heb-b-jti zetf«ioord gapiesgd, dr« voor«b1/!r d« stp.at*metaaifabn#kac inbegr&pen. M«n rerwactit noii aan ver d ère aanhoiidia-gstîi, waot de rerroig n$«& «ijn no® wefc at jjtloopwi. De kïisÊs d»r EWugteiJwaùSvtKîiaid ia JT«deriaad. D« JS' ederlaadeah.- majgar.mei»tori«ken wor desi bedrei^gi.1 m»t œn aan«t*ande aluitmg, vv ï.i; oiu gehrâà ^,an de noodi®® groftdatofien Ind«rdaad, de 2Maderland»oh,e kotnmissie, dit Iïy»t Engeland eeu ni«u.w» orereackomst siui-ter: ino«it n>»t b»t oo« op d» laveiing dei kodoeiiaie prodoktan die onontbeerlyk jajx voor df îv «dsj(ia.4>dsaiï® rryfcrgarinemjvertietd. hc^it d« voorwaarda niet kunoen a*nvaard!en. aaa Groot-Brittsmie ai de nwge.rin« af xa sUav , door midd« van d*âe produkten yefr rMirdigd, bebaire 7 Un honderd d«r totaw roortiM^nget, toi. de besetakking der x\eder lMackoii'î reroruikcrs geeteld. D» voorw&ardeti tcs ds Duitack-Xuri^wreske ov«refâskcm«t. .b^.diN, 18 Mei. — Axnbtsanjke med-sdeetij van d-ea Bcudaraad : De btpaJingen vac de ber ond-arteftlsecsiu gsroedliagerKie ov^r^wvtonsst z'jn de vol 1 rtvnd# : Duit»ohia<jd g-esft maaudieihjiwi uitvoortoeia * tin^en voor iioojjtx) l«i koSan eu 18,000 toi ' iji'.eir tn staal. iiei zai «iriiïtîg etre^eo oc lt\K iwerland n>et koien en ijzcr t® voorei«n a« onder de b«etaartde qpisiaûdigtiftdeti al h© mov»lijte doen ojh de Duitecbe larveraara to iovwrmg te dwmgen jiti h»c vtî-wer te verge iïiak'ke ijken Voor de kolen w'erd er ®«3 pri>« van gen»'dd«id 173 fr. 50 per ton vast ■' «! ■ d. IKt) t»ohl'a«d staat op dezon pr j<s voo. , »ep hoev"ieihekd vau 60,000 i,otK w&i oi>«erv>e bert huwhoudelijik vcrforaik van gsdieel ZiWi-p-«aiijwid uitenaaikt, aen venniikdering tee van •40 frank per ton, met iiet doei de pi^ijaver-hooging voor de kieine veubruikens te ver-minderon. Voor rjaer on fetaal zuiien de pnj" son Uwsoben de beiaagiiefobeadeii. overesnge-kouien Word en. De vrachtireQJhoogine^i z^jn ten dén« b*n iaste van den alaender. V«Tkoo-ging van lasten daai'aotegen vailen ten iaabe van den levei'a-ar. Gel^jk bot^nog-boe zuilen er wedeassijdsoh, • uitvoertoalatingen voor overoen te komen ruilhoeveeMiedem gegeven -svofden, in zooverre die. mogdiijk is. JSaai1 aanleiiiing hiorvan werd biœoadôr het volgende voomen : Duiteohland levert ongeveer 3,000 wagon? kuai stmeste offen, kaii-zouben, 'l'hoanaamee'I, verd«r beoziBe, amk, kopenatrioidL gene«s-tounddg proAiiteai, aisooic rawe suiker 1er vervangiag van suiker, wedka in chokoiaae, voixkiurzaaiTide meiik ,in vruchten en kon-aei-ven uit Zwat-seriand geleverd wordife. tt\v— eei'laad geeft uitvoerboeiatingen. voor rnetk-produkteo., onge>veer voor deaçdide hoeveel-noki als t»b-iiog-toe, e\;Miéens voor ohokolaae en kOEserven, en fc*11 slotbe voor 15,000-i.i,ij00^ stAik ruodvee-. voor iruii. en andero voort- . brengseien zijn er geen hoerveeiheden voor-zien. Wei werd de mbvoer in uitzaeht gesteld, indien de oraibandigheiden het toelatten. Aanvrageu bob unvoer zuslen g*yk tpt-ao*- . boe beihaiideid wor d en. lntus*cii«>û biedfc /jWJÇ. a^land daartoe de hand door van 15 oti-ii liJlS ai een toez.cht, gehjk de « bocieté (Suisse de iàur\ i' anoc ecohoanique » door eqû zoogâ-n«.anide*(i Tremhandsbetie » te doen uitoefe-aen. Dit is, gedajk de B. B. S., ean iiaurer ZiV.'îtifei ftciiLe iast^a og en ade zadlk» voilkcmeo. aan d# (ioor den Bondsraad met de Duitsah^ re^«arin»j orereengekoineii b«paling;en onai-litivkelijk en is adiaen de BoaaKcaad ais op-p«rste to'zidhbs ov ert e^d v«r&atvrooru"-« j^. De war«n, w«iko oackir to-eizidib vaa de B. T. B. zuilen stoan z,ijn nog vasb te &te>U«n; iiïbgjssciien kan eon 2iwitsersoh prodaïkt nie® vaai d«û tufcvœ-r uitgestUxon wccd«o, voor zijn faibniâ^ie madiities, werfeui^en, re<.kchappeu gêbruikt worden, we&e U--middeoFijfcen komeai. Een der beiangrijfcste op te loeeea kwesties betreft het gebruik d«r Dtuitsohe koiîii eû den tàbvoer van produkten, -weike door mid-d»l vea Duibsche koien gtanaait worden. JSaai aanioidâng hien'fcn w*rd het vosgeede ^e-paalid : in fesie ia heb verbruik van Diul>.. koien in Zw-tsoriand vrij, çi- béotaait siewht-s «eu. uitaonderiag voor de op een bijnoxidet'e lijet aangoduide kxx>pwai-en. Dea-:; mogen afoohts dan naar de met Dm tsohiand ia ooriog sdjnde laaden uitg«voecd- worden, wau-neer bett «een wordt, dat een getijke hoeveei--litad niet-Dmibscàc braoctetcf » d» bôtrolSeiida nijvei'heid vei-ibinikt wordt en dat <lee© hoe. veeiihçxi van de door de lirma te noudesi r&-ken'iijg afg«8olire\ en is- A^iswti, ook in zoo-vwrre nft waren zijn, wetlke m de bijssoadùre lijiet a*ngediiid jaijn, is hun uibvoer bot 15 J uii lits voikocien vnj, indien bar hunner iabru iratie Duitsche koi%i v«rbruikb wvroAU. Dôzô bsp«iingen namoiijk voor z&ktra pi-odiiilc-teâ der macii• nenniyvei'iietd, w*.ke aie oor* logemaieriaei ki een mtgobretden zin wordea r>«#cibouwd, van groote bo&ôekenjfe, rt4ijfc bij voorb««ld voor machines voor h«u bawejfcea v*o mebaal en houb, cernant- en bvtoiinsaoai. :>®gi «n andere woïtfbrsugye.lasa we&e kuisa#a dieaen voor het ond«rbrengesn ot hefc ves» voeren van t^oepen oi ooiiogsmabeTieei. Vendit worden door de hien£>oven aangeiïaaiklo bepa-lingee getroffien : voorbbrena»eitsn deœ 1 dhoraieme x^averlheid voor ooriog»do*i &Mïey\ Daar «coter de mtro#r vrij is, wanoeer vooe het v9i*vaardigea ran dctgeiijke waren mete | Uiitsohe kolen verb.miikt w>rd«n, oi in zoo» verra het waretn zijin dlie vôôr 15 Juila 1&18 g«f«brioeMd woixien, de kolen be-i'u®Sï«a*vre«l vvord»D, da» kan de lutvoei- daardoor laogei lijk woaxisn, iadisti ait de gfflbied^i det JbA-i tesit® na&r ZvritseriaBd de betreaiead» bo»t ,e*lh&id koien to^eroerd woixit. Juisbe vas*, sttfUingeii Iwfcben t>ew«ia&n, dab het maaads^ li}k»e4i verbmik voor de maohin®n-nijv«r4ieii c<«reveer 40 bot 50 duiaemd ton bedraa^b, «n i in b ge-ÎjW, voor aile in kwàstie Jsom«®tde i Qijvemede». muaitie-faforikatie «a v«rvaai> diffing van «Jefcbriciisita-prodsiktern boogsfeeas 150 tôt 800 duieesid tiou ko!«a badraagt. Dae» echter tot-nog-toe 80,000 bon kolea maanda^ i jke ait de Entent*-!andwi kige-voerd wor» i d«n, zou ©e»i vwdiibfoeding van daae ho«v®«fc heid voor de vooi cb Enteobe werfaend» iif-s r ma's voWtaan, om de bedrijvigfeietd der r s«rsohe nijv<>rh«isd voor da ia

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume