Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

591 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 04 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 14 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hm52f7kp8b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

©de Jaargàng. — IV. 2O0, Prijs s lO Oeantiem 2fondag 4 Augustus lOi8 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4.53 per kwartaal. (AIXS KOSTËN INBEGREPEN) lien wende zich tôt de postkantoren. ■Dngevraagds «tuilten j worden in gçeval v*n niet-opneming enkel tcrnggezor-clen zoo tt bel Boodig» pojto U bijgevoegd, HoofdopsteHSors iD? René Be Ckirc; IBEHEEH ËN REDAKTIE: 9 JtsygsiselsiFasti 9, Asderiesiit PUBL1CITEIT: "■"■■■ " 75* AnspacSîSaan (Saurs) ——— q IBUce medewxrka I» rerïntwoordelijk voot J betgeen hij ictaijft, L-.j-Rvjv.aj-Li" ' >.*!*■> AANKONDIGINQEN wordea aangenomen t 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Waimoesberg., PubHdteitDE CERf, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat BrasseL Dit nummer bevai 8 Ibladzljden en ma g sSecïits tegen 10 centiem wordan verkocht. OORLOGSBERICHTEN. DUITSCHE LEGERBERICHTEH xicht van hede/nmiddag : Wesbalijk Krijgsveïd ; Legergroep Ejroonpanais Bupprechb. Ton zuid-wasben van Ieperen gloegen wij ' trisberm.org en ©en hovigan EngeAschen klei-nere-ii aanvad. al. Yoor heb ovçrige beperkt ■die «evechtd>edri jvjgliedd zich tôt verkennin-cingen en tob aenigen tiid' levendigeir wor-dend geschutvuur. Eegargroep vain den Duibschen Kroon-priais.De grooto sukseesen van het leger van ge-MLeraal koloned v. Boahn in den slag van 1 Augusbus droegen het bonne tôt het slagen Jdter gisteren uitgeivoerde bewegingen bij. Op 'ons oud geveehtsgebeid lag tob den vro.egen margen op enkele punten nog bob 11 u':'r 'a voormiddags geschutvuuir van den vijand. .Zijn voefcvolk- en ruiberij-afdeeliaigea volgdea slechts clrajlend en voorzichtig onze lang-yaam terugbredcikende voorveddtroepen. in •kleinere gevecbten berokkenden wij den. v i-and gevoe'lige verliezen. In Champagne maakten wij bij suksesvollo gevechten ten noord-wesben van Souaiu oa-geveer honderd gevangeoian. Luibenanb Udeb behaaLdo zijn 4le> 42e ea 43", luitenamb vrijbeser v. Richthofan z,ijn 31e en 32', vieefeddwebald Thom zijn 26e over-winn-ng in de lucht. BERLIJN, 2 Augusbus. — Ambtelijk bericht : Aan de westeijke kusb van Engeland werden door onze duikbooten 20,000 toD in den grond geboord. BEBLIJ.N, 2 Augustus. — Ambtelijk be-licbb : Op heb gevechtsfront onsamenhangende ge-vecbtsvoeding meb den vijand. OOSÏENKIJKSOH. .WEENEN, 2 Augustus. — Ambtelijk be- tiçht : rtailiaansok kr' jgsveld : De «eschutbedrijvigheid was op vele nun-ten voa-obdua-e»d le vendis:- in Judikarië. bij Bezzekka, ten zuidwesten van Asiago en ten eui'den van Quaro werden Italiaansehe ver-kennmKeri veani.jdë'ld. Aibanië : De aan beide kanten van de S«men"-bocht oprukkende troepôn vain kolcnei-generaa.1 vriibeer vo-n Pflauzer-Baliin slaagdea in de vervo'-King tob bijna aan de linie Fieli-Berab. Meer naar bet oosteai, in bet opper-Devoia-dal en op de naburige lioogten, stieten ODze dappexe bataijons op hevigen weeirstand. De vijaaid trekt ook bar berug. in de geveohben 'der jon«sbe dagen beefb heb Bosnisch-Herze-goW'inische jageï'sbataljoin. n. 3 zich bijzon-der onderscheiden. Onder de andere dappere troepen. worden in de tot-nog-toe ontvan-^en berichten het Bosaisch-Herzegowiniscb e >jagersbaiialjoit n. 2 en n. 3, gedeeiten van die ireginnenten Bosnisch 7, Oosteurijkschs landjjtorm 32 en Hongarscbe landstorm 4, ^Isook batterijen van de berggeschutreg ment ten 5 en 13 gemeld. FBA1ÎS0H3. PARUS, 1 Augustus. — Ambtelijk bericht vain 3 uur' s namidda.gs Ten westôn van Beims is een vijandelijke Sanval op den bera van Cligny na een leven die sevecht afgeslagen. De vijand voerde verscheidene ovei'xompebngen uit m de buurt Four de Paris en op dem roclicer Maas-oever zander een»^g voordeel te beiiaien. W ij bracii-ten hem veirliezen toe, en maaikten gevan-genen.PABIJS, 1 Augustus, — Ambtelijk bexicht van 11 uur 's avonds : ïen noorden vaa de Ourcq, haboen onze troepen in vereeniging n?jet Bntscha stnijd-kraohten, den vijand teruggewoipen op stel-"ingen waaraan bij met aile kracht vasthield, tusechen het gebied van Pèessier-Huleu en de rivier. , W;i hebben de hoogte ten nooiden van Grand-Bozoy vorm-eesberd, het dorp iieu-gnieux achber ons gelaten en Gramoiseile ©tt Craimaiile bereikt, op dit ^uit een vordermg makend-e van ongevoer 3 kilometer. 600 ge-vangenfin, zijn ia onze handen ge'oleven. Meer naar het zuidôn hebben wij Uierges en het Meuriière-bosch 'genomen. Ten noorden vain den weg van Dormans naar Beams is na een verbitteird gevecht het doa-p Bomigny genomea en ce» hondierdstal gevangenêrâ gemaakt. . Het totaal aantaJ ki-Jjgsgevangen- vijaûden op bet slagfroQb van de iiiarne en Ohampai-giîie giemaakb in heb tijdperk tusschen 15 Jivi 7daa dag van het begin van het Duitsoàâ oflrensief) en 31 Julx, bedraagb 33,400 mau, waarondex 074 officier en. IT ALIAAIï 5 CH. BOME 1 Augustus. — Ambtelijk ber cht : Op éenige puntaa van heb front waa de plaatsalijko gevaçhbsbeaKjvighed den vo-rigen nacht én gisteren ieveadiger. in heo Lcdro-dol sbootbe een onzer verlteniningsaî-deeli'Qgeu op êan vijandebjke patroeilje, joeg haar op de vlucht en maakbe eeaige gevan-ganen.Op d-èn Monbe Korno (Vall'Arsa) en op den Komone (zuidciijk vaavden S.assa Boaso) werd eoa vijandelijke afdeeaug. die na eèn hevig voorbore dend geschubvuur onze liniea trachtbe te naderen ,bïoedig afgeslagen, danJi zij de waakzaamheid der vardedigers en het spoedig ingrijpen vaa het geschub. Op dea Assoione werd door een sloutriioedigea ovei-val een vooruibgeschoven vjijandelajke posi. verj-asb, waarbij 2 onder-officieren en bwaalf man gevangon worden genomen. Drie 'wjandoiijke boestedien zijn in lucht-gevecbten geveild. Allerliande amUellike en half - ambtsiijke l3%ickten BERLIJN, 2 Augustus (Wolff). — Tijdenb deze vier oorlogsjaren hebben de vijandclijke viocen verloren : 25 hmasciiepen, 2\j pantser-kruisers, 45 beschermde kruisers, 187 torrpedo-jagers en torpedobeoten, 87 duikbooten, 23 ka-noaneerbr>cten en momtors en 75 hulpkruisers. Dat zijn veél meer schepen dan onae hoogzee-vloot bij het begin van den oorlog bezat. Zij bestond op 1 Augustus 1914 uit 33 linieschepen; 12 panitserkruisers, 33 beschermdc kruisers, 10 kanorœcerbooten, 16 lorpedobooten en 28 dnik. booten. Tegeniover de greote verliezen der te-genpartij moet er slechts op gevvezen worden dat Duitschland sedert het begin va« den oorlog slechts een linieschip verioren heeft, het tijdens den slag in het Skagerralc gezonken linieschip « Pommern ». Daaienbovem is het groot getal verioren vijandelijke hulpkrujserSj tovpedojagers en duikbocteri zeer groot. Van hen werden allcen in het vLrde oorlogsjaar door de vloten der Middenrijkeu of dcor andere oorzaken C3 torpedojagers, 25 duikbooten en 2i huipkriùsers in den grûnd geboord. BERLIJN. 1 Augustus (Wolff). — Na het misluikken van zijn grocte pogingen op 29 en 30 Juli, zette de vijand op 31 Juili slechts van Fère-cn-Tardenois af tôt aan het Meunière-woud zijn hevige kleinere aanvallen voort, Zijn aanvallen inislukten danlc zij de weer-stand van onze daar sedïrt weken strijdende troepen, vvelke niet allcen den vijand terug-sloegen, masr in hun tegenaanval nog terrein wisten te winnen. Een te 7 uur 30 's voormid-dags dc-or den vijand hcrhsalde ainval werd in ons vuur gestikt. Evenzoo liep voor den vijand een door hem rond den middag ten oosten van het Mcunièrebosch ondernomen aànval af. Te 5 i:ur verwachtt; de vijand van een h:vigen kleineréu aanval od een breed front greot suk. ses. Ook deze mislulcte bloedig in ons afweer. vuur en m onzen tegenaanval. Hetzelfde lot w^s een derde, zvvakkere, nachtelijke aanval besoh^ren. In Champagne maakten wij ten westen van den Fiohtelberg twee officieren en elf man ge-vangen. Op het gisteren aan den straatweg ten noorden van Perthes genomen steunpunt had er na hevige geschutvoorbereiding 's mor. gens een hevige tegenaanvai plaats, tijdens welke de vijand onder verliezen in zijn uit-gangstellingen teruggeworpen werd. Later < daar waargenomen vijandelijke troepenverza-melingen 'agen onder ons vernielingsvuur. Bescbieting van ïîuiiikerke. BERN, 1 Augustus. — De « Matin ~ïîïttldt uit Duinkerke : • In den naehb op 26 Juii vlogcn er Btiitsene vliegtuigen boven DuiDkerke en bestookten de sbad me1-, zeistdg luobbtorpedps van het zwaarste kaliber, weike belangrdjke, stofEe-lijke schade veroorzaakten% Op 26 Juli begon da beschieting dootr een vèrdragend kanon. ^ieaiastijdingen uit het Baiteolaod Aîtreden van admiraal von HoltzendorK. BEBLIJN,' 2 Augtisbus. - - JMaar wij vex-nem©n. lieefb de chef van den. admiraJ&n st"J. .ijiV.aii'raad vou Holtzendoiff, zioh genoodzaakt gèàieïi uib gezondheidsreda en zijn ontsiag aan den keizex te vragan. Als zrjn opvolger wordt de chef der hooge zete-stnjdkraehten, aclmbaal Scbeèr, genoemd. De Duitsche duikbcoten aan as Amerikaanscne kusten. De « Kolnische Voksz&itung » bevab hab l'apport van een Duitschen duik.booLcomman-dant, die dezer dageui von een bocht iangs de Amerikaaascha Irusb is terugge.keerU. Toen de dudiboot ongeveex vijfhonoerd miji ten Oosten van de BermudMilanden was —-zoo vextelt hi.j — werd zij aan de Ameri-kaansche, stations gesigualeerd door e-oa &toomscliip, dat eèn draadlooze anriclibmg had. Toch vatte de kommandant zijn taaii op en rekende eersb met drie zeilschepen af, die geen draadlooze inrichtieg Iradden. De bemanningen werden aan boord genomen en dater op een itooiuschip o\ ergebrachb, dat m zickb kwam. Aan eern ander stoom-schip. de « Caroline », dab drielionderd pas-s&giars aan booxd liad, werden waarsciiu-wingssignalen gegeven. flet stopte echter niet. To'en wij naderbij kwamen, bleiek dat het ongeveex 5000 ton mat. Bij het aizett-en van de booten, die de reizigers in veiligheid moesben brengen, zijn twee gevuide booten giekantëàd. De overige posçagiers zijn c-r h. el-huids aigekomen. In den ioop van dem. vod-genden dag zijn in. 't gelieed 36,000 ton lot auiken gebraclit. De duikboot trof o. a. een Noorseh sehip £lftn, dat ongeveer duizeod bon koper bavalbe, die overgedaden werden. Op den berugbochb zijn twee zeilschepen met kopererts tob zindeen gebraeht. De handelspolitiek na dea ooriog. De parlementaire med&werker vain de « Daily Chronicie », bespreekt naar Reuter aan ee'nige biaden seint, heb bericht, dat hefc. oordogskabinet het stelsad van îijkspreferen-tie heeft goedgekeuxd. JEi-ij merkt op dat ev en cens goedgekeurd is om dr- cl'ausule van mee&bbegunsligde mtie af te sehaifen m de liandedsvexdragen en dat de nieuwe poiitiek ook zekere voorstedien omvat, die in de be-siuiten der Parrjscdie ekonomiBche konferen-ties zsjn gedaan, benevaas enkele denkbeel-den u t de rapperten van lord Badfour's com-missie ovar d'en haindel na den ooriog. Burns tesen de îTorchciiîfe-pers. Naar uib Londen aafci lieb « Ilandelsbdad » wordb gemedd, is Burns in dieb Lagerhuis te-gen de Northcliffe-pers uitgevaren. Hij zei-de dat de bladcn als « Times ». « Daily Mail » en Evening-News »':< iiet oigendom waren van pdoerten, --eredigeerçd werden^ door ochurken. en gelezen door idioten ». De \-oorzitter kwam busschembeid'e ca vroeg of Burns eoa der Lords uib het Hoogerhuis op het oog had. Hiij bedoe'.de Northcliffe^, Burns trok daarna, na eenig dieen en weer praten, zijn woorden in, evenwed opmer-kende, diat hij meende dat het v^n-dcmeint van orde vrijheid van spreken aan de leden toe-stond en dat hij zijn rigen taad kon kiezen, zoolang hij geen persoondijke opmerkingen maakte betreffende de leden van beide H ut-zen. Inbeslagneming van eieren in Nedeiland . Op beval van don mnister werden t© Lei-den ongevéer 150,000 eieren bij verscbiliende baiaiketbakkers in besdqg genomen, dio dooi dezea. waren mgekaikb met het oog op den Winter. Eofiiescbaarscbte in Nederland. De thans nog :n Nederland aanwezige voor-raad kotlie strekfc bij de huiaiga rantsoenea-ring bob einde Oktx>oer 1918. indien echlcx do vexwachba lioeveeiheid koftie uib de i» beslag gemomen Nederdandsche stoomsenepeu « Lombek », « Danae », » lihca » en « Tna^ ba » van Engeland hiex te lande zad zijn aan-gevoerd, kuiiaen wij in de gedegenbend worden eesbeld, gad'uxende vier tob vijf inaai^dea na Okbobex koffie te drinken. Tasschen l'eiders der Internationale. DEN HAAG, 2 Augustus. — in de socia-disbisehe kr^ngen in Àeaeiiand heefb men met zonder misnoegen vemomen, dab de heex lia-nned liuysmans, ten gevodge van den elecii-ten wil der Engedsche aa Belgische zeelieden, vtrhinderd is geworden zich naar de paœle-mentaire bijeenkomst in, Den Haveir te bege-ven, en zicli praktiscii :n den toe^band van eem poïitieke gevangene m Engeland be-vindt. Men os van meening dat de tusschen-komst van den heer Vandervedde zou vol-.. , , si aan om de.zen, dwarigmaatregel to doen «ft; li'cfïen eh'ineia verwondert er zion ov.er <ia-t hij, noeh de heer de Brouckere, het niet noo-dig geooi'deedd hebben tagen deze diandel-wijza te protesteeren. Er zijn mensohen die in de nioe-dijkheden wedk'e reeds varseheidan malem den sekretaiis der internationale be-rekend zijn gesvorden, den gehennan invioed aan het werk zien van den \oorzitber van hefc lnternationaai Burcei, die met leede oogei; dan groeienden invloed van desn heer Jiamiei Huysmans, zou gadesdqgn. Mooxweaen wil kalk uit de zea halen. Uit Kristdania wordb gemeddt dat meo en na bal van pog ngc-n in ge&iaagd is, op prak-bische wijze kalk te trelcken uit zeewaier. Dib belaingwekkend resultaat wera bereikt door middei van aiektno.teit. Men heeft vastge-. stedd, dat er een kraejitsontwikkeiing vaa 6.500 ii.iJ. noodig is voor het winnen van 50,000 ton kalè. Mec de geicteuijke hulp vaa den Staat, hoopt men eeilang twee fabriekew op te ncliten, wedee îeder 100,000 ton kaJi; per jaax zullen kunnen aheveren, waardoo* de behoeften van dieb gainsche land zuilen dekb zijn. De inxichbimgskosi.en dezar fabrie-ken worden pp 20 miilioen kronen beraamd. Sou Lenin keengaan? GENEVE, 2 Augustus. — De « Ziir ciier Moigenzeitung » veriiaeni't uib Beiai dat meu in plaatselijke Russbohe dcringen naar aan-leidHig vam juist aangekomen b-erichteîi <ia-toe'liiksch het aftreden van Leain verwucht. De moordenaars van voa Sîirbach naar Engeland eevîucht. MOSKOL, 2 Augustus. — De moordenaars vim graaf Mirbach zijn vodgens bencM^en uc« Ruis«»che pers naar Engedand orrbkomea. OnmiddieJdijk na den aanslag waren zij naar het noorden en niet naar Oekrajina, geviueht. ,Zonder in Sint-Petea-sburg te konien, be-reikben zij de Moermonkusb en begaven zieb aan boord van cen Lngetlsch sch^p, waar zij zich verboigan hialden. Vodgens beweiing der pers waren de beide moerdenaars vroe-gex als geheime aicenben der sovjebi-egeering wetrkzaam. De toestand te Elnt-Potersbtrg. KOPENHAGEN, 2 Aug'ustus. Uit Sint- Petersburg in. het vaderdand teruggekeerda Einnen melden, dat de boestaiiden in Sinb-Petersburg ontzabtand zijn. Wegens de daar heôsohonde kodera is het bijna neefc mogeli}ir de sbad te verdaten. De levenamiddedennood is schrikwedikend. Sedert den 1 Juli is de bevolking in vier klassen vardeadd. d>e eor-ste kl as bestaab ui b do warkliedea, welke dagelijdts een hadf pond brood en, elken fcwee-den dag een pond vleeseh of viseh krijgen. De bweede klas bestaab uib ai'be:dersvrouwen en personen, wed'ke dichb ^erlc verriebben; zij la'iigen dagclijks 1/4 pond brood en elkaa twee den dag 1/4 pond worst. De derde klas Lestant uit welhebbende lied toi, weJke elkon tweaden dag 1/4 pond brood en 1/4 pond worst ontvangaD. De personen der vicsrrirt klas, de rijke huisbezitlers kri'gea da^ejx^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume