Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

369 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 12 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 12 Dezember 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qz22b8wd4b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

_ ^-,. ...... .„.-....^-rn.^.^, - ■■ HM.WMiiPHMIOWWII.'l ^.1 — <•«■'»■«»"■ — X —^' ""'* '* ABONNEMENTSPRIJS : on^rr^at stukken Hoofdopsteiier 8 Dr René P® Ciercq AANKONDIGINGEN werden aangenomenï""" Jinnenland (Etapegebied uitgezonderd), tt. 4.50 "**' " UEHEEk EN KEDAKTIE. e,k« «"«>««» 75, Anspachlaan (Beurs). - 52, Warmoesberg. (ALLE kostenYnbegrefen) """SSC"'portoI? *" ^ R"y8«Sse»straat, 8, AmderJecht. b°W Xift* PubliclteitDECERF,54-56,deBrouckereplein. «en wende zlch tôt de postkantoren. bijgevotgd, PUBLICITEIT: , " ' Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. ■ ■-S *——— 75, Anspachlaan (Beurs) ■ —~ Dit nummar bevat 8 bladzijden en mag slechts tegen 10 contiam worden verxocht. OORLOOaBERICH ï EN. DUITSCHE LEGEKBERiCHTEN. BERLIJN, 11 Mai. — Ambfcelijk bariotit t'aja hadenmiddag : WESTELUK KRUGSVELD. In h et Keanmeigeibjed was de gaschutibedrij-vigheid lusscljjo.poozend .evendlg. TVij voer-den met sukses kleiaere onderik mingen uit. i: i'ani»oiie g dee'ltedijke aanvatlen ten noor-den van den Keimmei en b-ij Baker vverdem ai-geslagea. Op het slagveld aan de Somme oat-wikkeiden ziùli venscihillende keeren hevige voetvoiKgeveoiiten. Enge.sohe regimenten vielen na een gesahutwerkmg van versohil-lende uran oaize linias in hat woud van Ave-luy t>e vergeefs aan. Hun anvatsgoiveïi leden in ans vuur de zw .arste verliezen. Evenetns misluktsn naolitelijke aanvallan van den vijand op Hangard.Op den weetelijken oever van de Avre vatite de Fransoimian in het park van Grivesnes voet, voor hèt overige zakte ook hier zijn aanvai ineen. Verkei nmgsgeveciiten aan het Oise-Aisne-kianaal, m Champagne en ten noordoosten van Ponl-à-Moti.,bu'ii. In het vvoud vaa Apre-mont sloegen wij d >r pionieren en viam-manwerpers verstarkte Frar-ech© bataljons af. Door hevig m jiivuur berokkenden w» i aan de Amerikan e a ton zuidwesten van Apre-mont «ai tern noorden van Parroy zware ver-Uezen.MACEDONISCH FRONT. Ten soordwesten van Makovo drongen Duitaahe aanvalatroepen in de Fraa/scihe loop-grav-en en maakten gevangenen. jifaRLUN, 10 M.ea. — xUûDteiijk bexiahit : jCjiigiel'bcii.e aeasLnjdkra'Où.i.en ondeimamen op lu Meu, te 3 uiiu1 s morgeais, na litsvige besoiueD aag, wederoun een speiiuanvaii legen Oostend». Versciiuiijeiu.die vajanaielijkie soiiie-p^fP, vvulke oader ciietic&ïiLg van K-unsunaUgen u«vel in de haven wiuden tii'iiigein, vveraen door hiet voortriottelijk geriatit vuur onzer kuji'batuenjo-n Leiruggeoreven. -béai ooide krui-eer bgt goiieeil îneeûgesah.ot.eri buitetn het» vaarwaoer vôor <le ùaveii op den groaid. De Lavaart ia voJkomon oigeihiinni^iid. Aan bootd van het gesti-ande soh.p voiad meai nog sieohts dioocksn. Twee overievendian waren over boord getax>roaig.'n en zijn gevacgen genomen. Voigems ue tot>-nog-toe ontvangein îniiehtôn-gen werdeji en twee vijaiiidelijlse moiorboo-beai in den grond geisahoten en een moniLtor awaar bfsohadigd. De v ei^ocrrij igepogmg is daarmede geihôei en al verijdeld. vVedea am Ueeft de vijand muisaheûljev ons én vaartui-gen nutteloos opgeofferd. ijEHLiJ jN', 10 Mei. — Ambteldjk beriaht : De tweede poging der Enigellsciieii am de nun met tien dag ongemakikeiijker vvoid.tmdie dwilkbootbaôxs in V Maù'deren te bereiken, trof ons mariuekorps even zoo voorbereid als de eei-stc. Het was te voorziea, dat de En-gieLscbe Adaniraliteit he<t bij een poging :iiet ^ou laibein. De redenen, waaroin dezen keex oiedhtjs een aanvai op Ooetende ondernonien v/erd, zijn op d(it oofoeutbiik nog met te over-eieiii. Wel vverd er voôr Zeebrugge terzeifdex-ijujd als den aanvad op Oosiende vecil kunst-matgen aerol ontvvikkejd, dit gesohiedde eohter maar om onze aandaoht af te leoden. De vijand opende den 10 Hci ijegen 2 uur 45 van op het land en de zee het vuur op onze batterijein bij Oostep.de. Enkele minuten la-bar werd er een dichte kunstmatige nevei voortgcbr'aeht. Toan' er 2 minuten na 3 uur ten ©osten van Oostendo- twee kruiseis in den nwel werden O'Pgemerkt, begonmen oii'ze ba/tterijen oninu ddelhjk een goed doeltreffend vuur ; nadat ur voorîieén reeds spervuur vô6r de invaart gelegd was .De eene kraiser draai-de naar het westen af, die andere naar heit noorden. Deae laatste 'verd herhaaîdelijk in dien nevetl weder zcthitihaar en tedkens op-nieuw boschotai. Te 3 uur 34 dook hij nog-maals voor den invaartweg op en zonk, langs aile kan.en onder zwaar gesohutvuur genomen, buiten het vaarwater. Oindertuss«he>n weirden door onze duikbooteca enkele erken-bare e^nlnden ter zep besc^iortenx, Ean sti'l-îîjrçrer.d, niot schieibend monitor, wdlke bui ten g«veciiL was, wei\l de 4 uur oïl omtdieikt; hij werd eehter oma.ddeiiijik; door ddn vijand wedeix>m m nevel ge.ii lu d .V'oiigens gevoiiaein papierem is de kruiser de « V.inxiictive ». Umiae verliezen zijn, geiij'k bij de tjeorate on-diernenuing, weder zeer geiiug. De Jingeische aanvai op Oostende. xu ikiei. — Da « X iimt'sj » deelt mede, dat de omdei itemingen, we!i!k,e tôt doea nadden oie hajven van Ooaieaidiei ein i^eeiorugge te sduiten, gisteravofad xoet het in den growu boren van den ouden kruiser tu-sadhen de pie-rea en vlak voor den invaartweig aesr haven vain Oostende met suksei goèoDJcLgd werden. jN'a den aanvai op Zeebrugge den 23 April werd de « Vindiotive » met cernent gevuid en aJ.s vereperrmgsscthip gereed gemaakt. Onze lichLe strijuncraonten, iceexxleai met ver-lies van een mouorboot, en op besved van den vioe-adinuriial, weaike haar miet in de handen van den vijand wnide latein valiem en oaaroan liet in den grand sdhyeten, naar de basas terug. Onze verlieezn zijn gering. iinBLiJJM, 11 Mei. — Aaibtenjk beaiaht : Nieuwo duàikbootsuksessea in de Mwkiel-landisahe Zee : Zes stoamsdhepen, twee aeilsoheçpen, sa-meil over de '25,000 ton. Gouip.ï dts in dei, grond gaboardw schepen bevooden zicS. het Bortugeiesah bewapend stoomisohip « Aveira » (2,209 ton), met eem ladding iiiaterieetl en paarden, alsooik het Engeisteh tuanspoit-stoomsehip « Wîibeck Halii » (5,463 ton), dat waarsohijnlijk municie aan boord had en on-middeilijL na het torpedo&ohot met een ge-weldiige oiiibpkxfîmg in die lucht vioog. BERLIJjS, 10 2lei. — Anibteiijk berioht : Een Engelsahe gedeeiibedijlke aanvai tem ooorden van Albert werd afgeslagetn. kven-eens m-siukte een Frajnisohje aanvai in het bo&cih van Apreanoint. OOSIEHRMKSCHE WEENEN, 9 Med. — Ambtelijk beiridht : Oolk gisitea'eai was het geaoiiutvu-ur aan de Piajva levend'ig lang.s beide aijdein. Aaai het front in het gebergte wierden op tailnjke plaatsen Italiaansdhe verkenningeai gedwais-boonid.WEENEN, 10 Mei. — Amibteilijik berioht ; Geem bijizoaidere gebeurteniasen. TUBKSCH. KONSTANTINOBEL, 9 Mei. — Arnbte-lijk berioht : Pailastina-froot : » Wedierzdjdacih ge&dhutvuur bdïinein matigie greinzen. Diukke vnjandeJijke patroediiebe-drijvighieid op den oosteiiijlkein oever yam de Jordaan. Bij Ain Singa werd een vijande-lijke kabetba-Lion bran-aend ten val gebmcàt. Op 300 meteir hoogte vielen omze viiegta-s vijandielijke rujteiuj-1 qgerplaatùen in het dad van de Jordaan met bomiuen en jnacihinieige-w-cren aan, met goedien uitslag. Van de overige fronten ndeita van betee-keinis te mddon. FEANSCHS. PARUS, 8 Mei. — Ambùelijk berioht van 3 uur : Godurend» den naoht giroote bednjrvugheid van het vveiderzijdsoh gesohut tën noorden en ten zuideo viui die Avre. Verscthiliende overvalien van desn vijacnd ten wtîisten van Moinbdiiidier, alsook in de streken van Iian-gard, Therjneis en Grivennos, ziijn mishikt. Wij maakten gevangcneii. Niets te melden op het oveiigie front. PARUS, 8 Mei. — Ambteilijik beiiolit vao 11 uur : Wedertâjdsohe bedrijviglieid van het gesohut ten noorden en ten auideo van de Avre, zonder voetvotaikbie. Ka.lmie dag op het overige front. PARUS, 9 Mei>. — Ambtalijk beridht van 3 uur : Levendige waderzÎTdsahe gesahutbedrijvig-haid ten noorden en ten zu.den van de Avre. Eoa Vijandclijike pabroedje, die ooze linies traahtto te nacïeren in de stre van ^aa-pelle-SaânitrAignan, werd verdreven. Niet.a te meiden van de overige fronten. PAEIJS, 9 :-lei. — Ambtel-jk bericht van 11 uur : /■ Afgazian van een opvaBencie bedrijvighedd van het wedenzijidscii gesonut op het front HajUas-Montdiidier, valt er niets te mejLdten. ElïGEL-SUifE. LONDE.N, 9 Mei. — Annotelijk bericht : Een suksesvoiie iegenaan,val \ an Engelsahe en Franscne troepen verdreeti gtisteravoaid de \ ijand in het vak van La Olytue en Vooixne-zeie uit het gadeelte van het front der bond-,,otioofceai, waai- hij 's morgeas had voet kun-nen vatten en herstedde dua oorsproaiikeiijken toasuond. Hedenniorgea vieil de vijand w©-deroni ten noorden von den Keanmal aan en slaagde ar in onze linàe op eem punt, waar de strijd nog vortduiurt, in te drukten. Troepen van twe© Duitscihe divdsies nainen gis-termorgen deal aan den vijamdelijken aanival. De vijand lead zware verlieiaen, zoowel door ons gesciiutvuur ala in de voetvolk-geveoh-ten bij deaa aanvai en den daarop volgenden tegenaanvaj. Gisteren hadden er plaaAse-lijke gevechtem bij Bucquoy plaatis, tijdens wWkc wi; dertig1 gevanganen namen. Gedoi-reMide den nachit schoteri wij tussethen de Somme en de Ancre verdea- op. Onze nieuwe stelliogen. in dit, vak werden verbeterd. Wij namen éonige ■ getvangeiTein. Viiandej; jko g-eveehbakolonnen werdeta bij jii-ojxis tterugge/worp.n. Het vijajisde-rtjk jiç^çhul: was gecfurejide den naoht in het vak vaui AlbeWzeer bedrijvig. Na heit eindi-gen van een plaatseiijk gevqdht, dat heden-f voormid-iag in het vak van Vooomazeile plaats haid, w&rden de Engel&clio en Fran-scn'é stellingen oip dit front heeleimaal her-stetld. Naai- aanleiding van de reeds gemelde bedrijvigheid van het geschut, deed de vijand hetdaamorgen twee plaatselijke aanvaiïïen in de oimstreken van Albert en Boiizincourt. In dit laatsite diorp werd de aanvai doçr het vuur onzer geweren ein machinegerweren gebroken en, kon onze loopgraven niet bereiken. Bij Albert slaagden vijandellijfee tiroepen, weike onder ons vuur zware vex-iiezen leden, er in zieh in onze voo®uitgas'Cihoveta stellin-gen op een froMibreecbte van 150 ya^rd te nés-tel en. Van heit overige Engol&ohe front valt er, a&ozieiQ van de woderziklsdho gos«hutbe-drijviia,he:d in de versdhiîlende vaMsen, nieta te rae'Ve'n ALLERHANDE BERiCHTEN. De veiliezen er Entsute. BERLIJN, 9 Mei. — (Wolff.) Nog altijd nieuwe meldingen bevestigen de zware bloedige verliezen der Entente m het vak van den Kemmel. I>e afdeelingen van het 9e régiment, die daar gebruikt werden, verlo-ren, alleen door het Duitsche geschutvuur on-geveer 60 man per afdeeling aan dooden en gewonden. Daarbij komen nog de zware verliezen ge du rende de voetvolkgevechten. Ook de Engelsche artillerie bracht door de slechte vuurleiding, de eigen infanterie ernstige verliezen toe. Gevangenen vaai <_en Fransch infan-teriercigimenl van 20 Franscbe korpsen, die tus-schen den Kemmel berg en den Roddenberg in Duitsahe handen vielen, zeggen, dat hum ver-lies sedert ze in Vlaanderen staan meer dan 58 ten honderd bedraagt Het laatst toegeko-men transport voor dat -regiment bestond uit geheel jonge rekruten van het Fransch infan-terieregiment n. 15, otndat in het eigen rekru-tendepot van het regiment 145 geen mannen meer voorhanden waren. De Fransche gevangenen van deze divisie klagen er over dat ze gedurig van jnkwartiering verwisselen en de Éngelsche troepen, in vviens vak en die ze toch ter hulp komen, den voorkeur wordt gegeven in den keus van inkwartiering BERLIJN, 9 Mei. — Gedurende hun op-marsch in de bocht van Ieperen, vonden de Duitsche troepen nu nog niet begraven Engelsche lijken van de gevechten van het vorige jaar. Tôt ver achtcr de huidige Engelsche stel-ling liggen ontelbare dooden, dikwijls nog in voile uitrusting, zooals ze vielen. Met name Poelkapelle en /ijne omgeving biedt door zijn niet ter a-arde bestelde lijken een gruwzamen aanblik. De gevechtem aan de Somme en in Vlaaiideren. BERLIJN, 9 Mei. — (Wolff.)' De gevechten van den dag vam gisteren hadden vvederom plaats op de hoofdgevecht.-.plaat-sen in Vlaanderen en aan de Somme. Zij namen een grooteren omvang in Vaanderen in de omgeving ten zuid-vvesten van Voormezeele, ten oosten van de Yverbeek. Hier bracht ans een voorstoot, om onze stelhngen te verbeteren een goeden uitslag op. Afgezien van 675 gevangenen werden een velkanon, groote voorraden ge-schutmunitie en talrijke machinegeweren buit-gemaakt. Onder de gevangenen zijn een Enigel-sche en een Fransche bataljonaanvoerder. De bloedige verliezen van den vijand zijn groot. In den loop van den namiddag steeg het vij-andehjk geschutvuur tegen de nieuwgenomen Duitsche stellingen tôt immer grootere kracht-dadigheid. Na heftig trommelvuur ging de vijand te 8 en 11 uur tôt twee tegenaanvallen over, die niettegenstaande het ondoordachte în-zetten van sterke krachten gedeeltehjk m ons afweervuur, gedeeltelijk in daarop voigende gevechten en tegensteot bloedig mislukten. Terwijl hier de Duitsche voorstoot ten vollo gelukte, had de vijand na duchtige vuurvoor-bereiding nogmaals een grootaangelego« aanvai tegen de Kemmelstreek op touw gezet. Deze Fransche aanvai die schijnbaar door onzen voorstoot op de plaats lanigs beide zijden van den weg Reninghelst-Kemmel beperkt werd, mislukte, voor zooveel hij niet door ons' ver-nielingsvu/ur ineenstortte in een nagevecht. Ook hier waren de verliezen van dien vijand ongemeen groot. Talrijke gevangenen, dit; op deze plaats in handen der Duitschers vielen, beihoorden e>.m. tôt twee ju Vla^nd^ren " ' aangebrachte Fransche divisies. De altijd grooteren omvang aaninemende Fransche inzetten in de vergeefsche tegenaanvallen dragen er alleen toe bij, in toenemende mate de réserves van den vijand te verzwakken. Aan de Leie-beek en op den westelijken oever van de Avre hield eveneens de sterke vuurbedrijvigheid aan. Een vijandelijke voorstoot tegen de straat Braye-Corbie bleef nogmaals zonder uitslag. Door den afweer van een Australische aanvai langs beide zijden dezer straat namen we in den nacht van 7 op 8 Mei vier ofticieren en 31 man gevangen en brachten talrijke machi-nengeweren binnen. Voor ailes hadden door de herhaalde aanvallen de Australiërs erg te lijden. Voôr da ontiuiming van lepeien. BEELIJIn, 10 Med. — Heit « Beil.nor IV geibiatt » verneamt uit Gencive : De Havas-not'a_ van vandlaag kondijgd <ia aanstiaamide ontraiming aau van Ieperen. Da no>ta vraest dat de unie Eiyase-Voonilazcle kon doorgebroken worden. De nota verHaait dat men dan Ieperen niet meer zou kunnea ontruimen, \vait nu niog aonder moeiilijkhedan kam gesohi.odien; tot-nog-toa is die vijand m-derdisad slecihits op enkele pointen doorgo-drongen.De Engelsche pers over (""n brisî vaa Maurice. LONDE.N, 8 Mei.—. Ala men de provincàale bladen nauwketu'ig laast, wint de mdruk aan kracht, dat# Maurice'® brief de Regeening in ean, hacdielijk parkat haedt geibracht, waaruj| ailleen eon sulnlterende weerieggmg vaa de» gemeraals aantoijgingen ze z,ai radden en heé is nog da vraag, geiijk de « Tintas » zielf, zoo lang George's trouiwe steun en toeveriaat, vanochtend seiirijft, oi man -dit door verkla-. riingan in het Huis zal kunnen bereiken.Noah-tans wordt moegedeald, dat de Regeering daarop hat oog heaft. Na dat ze aanvanke-lijk heeft verkondigd, dat een geireohtelijk onideraoek noodzakelijk is, daar ©r dakumeB-ten vaa buiteogewoon geh-eimeri aard voor-gelagd zouden dieaien te wordea, zal haar aotwoord op Asquith's verzoefc am een bi|-zondca© kommissie, niet ai.aen op een wei-gering tieerkomen, maar dianen om een ge-reahtelijk ond"rzoeik van de baan te krijigen en de zaak, die eerst zooveel voorzoïg ba-hoefde, zal mi in een opetnibara zittfing bohon-<Md moe'ten worden. Aldns word't tenminste gezegd ,doch de aamdrang, in gcmatigde ba-houdsgeizirwie kringen uitgeocfend, — niet al-lsén de « Times », ook de « Birmingham » en da « Yoricsihire Post », — aangaainde de ga-bifedendo nioodzaak vain een onderzoeb, kan ze nog no pan om terug te keeren tôt het carspronikeliik1? denkbeeld. De wijzâging tou in elfc gevaî praehtig rcat< "oal opîevarein voor d'à kritioi van morgen. De geweldig-a i druk dien de brief heeft varwekt, is alleen te bagrij'ipen, als men de jongste ervaringen der Regeering in gediach-ten bouidt* De brief komt op het hoogtepunt Prijs : 10 Centiem 2jonclag 18 Mei 191&, Bdejaargàng. — r ■ 1 - iv. i as.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume