Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

186 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 August. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 28 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n58cf9k53v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

£»de Jaargàng. 2^. 23ËS<2£. IPrig® ï O Oon-ti©333. Vrijdag 30 Àugustus» / v ' ■ Gazetvan Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr, 4^j0 per kwartaal. (alle kosten 1nbeqrîspcn) nea «vende zlcb tôt de postkantoren. CagcvTiigûe atuKfcen worden in geval van niet- opnemlng cukel toruggezonden zoo ei fret aoodige poito l* bijgevoegd. HoofdopsieESer: Dr BtestS De Ctes-cq BEHEER EN REDAKTIE : S 9 Jluysdaelstraat; 9, Anderlecht ! PUBLICITEIT: t"—— 75( Anspasiitoan (Bsurs) ' Elïe megswefKei i vanwtwoordelijk von (setgcea ht) «cluijft. AAMKONDIGINGEM worden aangeoomea t 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Wannoesberg. PnbHciteit DE CERF, 54«56,de Brouckerepleio, Office de Publicité, 36, Nleuwstiaat, Brussel OQRLOGSBERiCHTEN. DUITSCHE LEGEitBERICHTEN BERLIJN, 29 Augustus.—Ambtelijk bericht ran hedenmiddag . Westelijk krijgsveld. Legergroepen kroonprms Ruppjreclit en Boehn : Op het slagveld ten zuidoosten van_ Atrecht :akte 's morgens vroeg dicht ten zuiden der jcarpe een Engelsche aanval in ons vuur in-ien. Kond den nuddag hernam de vijand met rerdubbelde woede zijn doorbraakpogmgen. Eusschen de Scarpe en de Sensee-rivier viel hij rijfmaal aan. Pommersche en West-Pruisische regimenten >raken ook gisteren wederom den stormloop des rijands. Door het flankeerend vuur van hun ge-.chut krachtdadig gesteund, wierpen zij den njand telkens wederom teiug. Bovy-Notre-3ame was het brandpunt van den verbitterden ;trijd .Driemaal werden de puinen van iiet dorp n tegenaanval aan den vijand weder ontno-nen. Bij ©en nieuwen vijandelijken aanval 's ivonds blôef het dorp in de handen des vijands. Je hoofdstoot van den Engelschen aanval trot Vurtembergsche regimenten aan bcide kanten ran den straatweg Atrecht-Kamenjk. Zeven-naal liep 3e vijand te vergeefs storm. Pantser-lutos kwamen op en nevens den weg. immer veer opnieuw vooruit. In diepe gelederen volg-ie het voetvolk. Zij bleven m het vuur onzer nacliinegeweren en der in de vaûWAe liute« langebrachte kanonnen liggen. Waar de vijand n onze stelling binnendrong, wierp hem onze' egenaanval wederom heelemaal terug. Ten zuiden van Croasilles en ten zuidoosten ran Mory werden Engelsche aanvallen afge-ilagen. Ten zuidwesten van Bapaume geen voet-rolkbedrijvigheid. Op de stad zelf lag zwaar îngelsch geschutvuur. ïijdens de gevecliten ran 27 Augustus om Thilloy heett het voet-rolkregiment 206 zich bijzonder onderscheiden. ^ijn 9e kompagnie hield den westeliiken ranci ;an het dorp, alhoewel zij door de vijandelijke nbraak ten noorden van hâar in den rug be-ireigd was, tôt den laafsten patrpon en dan net de bajonet .Uit eigen besluit kwàm de derde compagnie van hetzelfdc regiment haar ter iuId en wierp den vijand uit het doro terug. Ten noorden der Somme herhaalde de vijand s morgens vroeg- zijn aanvallen tusschen Fiers :n Curlu. Bij Hardecourt brak hij m onze limes jinnen. Door een tegenaanval wierp hem het Ceizer Frans-garde-grenadiers-regiment nr. 2 roder leiding van zijn bevelhebber majoor Otto, ,n samenwerking met Hessische afdealmgen erug*. Tusschen de Somme en de Oise bleven voor-îitgeschoven troepen Vôôr onze nieuwe stellin-jen m gevechtsvoeling met den vijand, welke >p 27 Augustus slechts aarzelend, gisteren vast->eradener over Dompierre-Belloy-Nesle-Beaulie-Buzoy volgde ; zij dwongen hem herhaaldelijk ot den verliesvollen aanval en wcicen dan. terug. Ten zuidwesten van Noyon viel de vijand. na icvige geschutvoorbereiding onze oude limes lan ; zij waren door ons niet méer bezet INoyon ag onder zwaarste geschutvuur der Franschen. De stad ligt vôôr ons gevechtsfront. Ten noorden der Aisne hernam de Franscn-nan met de hulp van Amerikanen zijn aanvai-en. Onder zware verliezen werden zij afgesla-jen. Aan den Paslv-Kop sloegen ruitenj-garde-'ejrimenten een vijfmaal herhaalde stormaan-raX des vijands af. Verschillende pantseraucos werden kapot geschoteD. BERLIJN, 28 Augustus. — Ambtelijk be. richt van hedenavond : Ten zuidoosten van Atrecht zijn ^ herhaalc® ioorbraakpogingeii van den vijand mislukt. ten noorden van Bapaume en ten noorden de' Somme zakten Engelsche aanvallen ond?»-zware verliezen ineen. Tusschen Somme en Dise gevechten op het terrein vôôr onze nieuwe itellingen. Fransche aanvallen ten uoorfteu der A.isne 'werden bloedig afgeslagen. OOSTENRIJKSCH. WEENEN, 28 Augustus. .— Ambtelijk Le-richt : Italiaansch krijgsveld : Op de fronten in het gebergte levendige ver-cenningsbedriivigheid.In Albanie : In Albanië wonnen wij tijdens achterhoeden-ïevecliten wederom terrein. BUI.GAARS«H. SOFIA, 27 Augustus. ~ Ambtelijk bericht : Van Hoema tôt de Vardar duurt het hevige i • ^ geschutvuur des vijand voort, dat onze artillerie krachtig beantwoordt. Engelsche aideelingen hebben na vuurvoop-bereidmg onze vooruitgeschoven posten bij Altspakmale en ten zuiden van Sejowo aange, vallen ; zij zijn door ons vuur verstrooid, voox dat zij onze prikkeldraadverspernngen hadden bereikt. Ten oosten van de Vardar voortgezette we-derzijdsche vuuraanvallen. Ten zuiden van Doi-ran hebben onze posten een Engelsch détachement verjaagd, dat onze loopgraven poogde te naderen. ITALiAANSCH. KOME, 27 Augustus. — Ambtelijk bericht. Levendige geschutstrijd in het gebied ten noordwesten van den Monte Grappa en op den Montello. In de Val Conces (Judikanë) zijn vijandchjke aanvaisopgmgen op onze steliingen prompt algeslagen. Ten westen van Asiago heti-ben Engeische afdeôlingea ondanks het krachs tige vuur eeu schitterenden overval uitgevoerd op de vijandelijke steliingen en de bezemngen daarvan in een verbitterd handgemeen over-'.veldigd. "Zij Drachten 270 man naar hun eigen linie terug, waaronder eenige ofticieren, fte-nevens eÈnige machmegeweren. Aan effe undden-i-'iave ùebben onze verken-mngsafdeôlmgen den vijand vvapens en mate-neel aigenomen. Onze vliegtuigen liebben bij het gunstige • weer g-eslaagde onderneminiren ujtgevoefd, waarbij zij vijandelijke vlieg'kam-ï^n en militaire doelpunten hebben beschoten. MOSK.OU, <S> Augusitu'». — (P.T.A.) l'.ii^elschen en I ranschen deden op net n-oor-delijk krijgsveld sterKe verKennuigen met vva-terviiegtuigen bij den lichttoren Sedericker. In het vak Kasan vçeit ons voetvolk eeu ùaicl-nelckigen strijd om Lut bezàt van deu Krasuoj-berg, welke door onze baiteriicn en de Volga-tlottielje beschoten vvordt. Onze iegerafdeeling-op aen rechterosver dçr Vol,ga rukte na strijd tôt de linio der dorpen Speszkoja, GrosJvesjnis-koja, Viselki, joenetem op. Onze verkonhers ruKtcn tôt iNisjmj-Oeilam p. midat zaj den vijand teruggedrongen hadden. Op het Nojrd-Xaukas ii.il krijgsvetd bezet-ten wij in het noordelijk vak de Volga-dorpen l'itsjoesjinikoja en Pissovat-ka. Iii het zuide-lijke vak bezetten de onzen een reeks dorpen na stujd, en de vijand werd uit de cisjipen Versjnv, Nisjny, Manion, Jocsjn-iji, Wfeçrolka, Podkoldnofka, Bytsjck gc.vorpen. In de rich-Ung van l'avar'.nsk maakten wij eeii kanon buit. In het vak der stations Rovosjopre mi Ponjoenzeva geschutvuur. FRANSCHE, PARIJS, 27 Augustus. — Ambtehik beru t van a uur 's namiddags : Zwichtende voor den voortdurendeu druiv on-zer troepen, is de vijand vaudaag gedwougen zijn terugbuigmg aan weersziiden van de Avie te vergrooKn. Op een front van ongeveer 20 ki-lometer hebben onze troepen, allen plaatseiM-ken tegenstand brelce^d, een vooruitgang ge-maakt, die cp s -mmigi plt.atstn meei aan vier kilometer bedraagt. Zij houden de alg'emeene lime bezet, onmtddellijk ten westen van Chaul-nes, Punchy, Liancourt, Verpill'ers. Wij beb ben Halu, l'ronsart, Cremery, Gruny, Garre-yuis, Roye, Haucourt en Croepau-Mesnil bezet en gevangenen gemaakt. De geschutstrijd gaat vrij levendig voort in het gebied van Lassigny en tusschen Oise eu Aisne. PARIJS, 27 Augustus. — Ambtelnk benchi van 11 uur 's avonds : Ten zuiden van de Avre hebben onze tro» pen hedenochïënd hun vorderiugen voortgezet in het gebied van Saint-Mard, na versciieidenf vijandelijke tegenaanval.en te hebben atge-slagen.Het aantal gevangenen, dat onze troepen n» de gevechten van gisteren hebben gemaakt, bedraasrt meer dan i.100, waaronder 36 officie ren, ender wiè tv.ee bataljonskommanciantc'j. Tusschen de Oise ca de Aisne is cvijan<'e-delijke tegenaanval tegen het einde van cieu dag ten westen van Savigny mislukt. Wij he-b ben een dertigtal gevangenen gemaak' In het ';\bicd , i oosten van B j'. < «k hebben onze troe.pen hun lime ongeveer 1.200 ter vooru'.tgcbracht. Gçdurcnde den nacht vrij levendige geschutstrijd tusschen Ailette en Aisne. LONDEN, 27 Augustus. — Ambtelnk bericht • a — 's îiaandags overdag en 's avonds hevige strijd bij àlartcourt en Bapaume, alsmede ten noorden van deze stad. De vijand deed herhaal-delijk sterke tegenaanvallen ; hij leed groot« verlies^n door ons vuur en kon onze vorderm-gen niet tegengehouden. Wij drongen door Mon-tauban en langs den heuvelkam lieen. Wij ver-meesterden het bosch en bereakten Longueval. Hier werden wij door een hevigen tegenaanval 's avonds genoodzaakt lot Bazentm-le-Granu en het bosch terag te gaan. Op ueze lime mis-lukte eén vijandelijke aanval. Wij drongen daarop opmeuw vooruit en vexsterkten ons ten oosten van het bosch. In den nacht ondernam de vijand een nieuwen aanval, doch werd ten tweeden maie door ons geweervuur terugge-dreven.Ten noorden van het bosch ondernam de vijand twee tegenaanvallen .In de buurt van Ligny-Thilloy drong hij onze vooruitgeschoven posten 500 meter terug. Daar werd de tegenaanval van den vijand gestuit en teruggedre-ven. Na een hevig gevecht drongen de INiieuw-Zeelanders door tôt deh noordelijken zoom vaji Bapaume. Meer naar het noorden vorderden de Engea-schen in de richting van Beugniitre, waar bij Croiselles hevig gestreden werd. Op het rech-terfront zettsn de Ausiraliors hun opmarsch ter weerszijden van de Somme voort ; zij maakten belangrijke vorderingen in de richting van Dompierre en fen oosten van Suzanne. - Op het linkerfront vermeesterden de Kana-dftezen 's middags den heuvel van Bcaucourt zich ten oosten van Cléiaeiit. ièn noorden 'van ae Scârpë hemieuwdea de Schotten 's nachts hun aanvallen er. maakten opmerkelijke vorderingen in de richting va» Plouvaiti. Sedert den 21 Augustus hebben wij 21.000 trevangenen gemaakt. Allerhanàe ambtelijke 651 ha.II - araht&lîïVp ll-r'if'h+pn BERLIJN, 27 Augustus. (Wolff.) — Aa,n beide zij.den i,u den weg Atrconi— Kamerijk ging don i'o dezer 's morgens om zes uur, na roffelvui^tegen onze linies sterke, diep geecheloncerde infanterie met talrijke tank-es-kaders tôt den aanval over. Onze zw-akke voor-troepen vveken voor den vijand al veobten-de op hun linies Monchy-Guemappe terug. Daar werd de vijand door ons vuur ontvangen. Waar hij verder doordrong, wierp onze tegenaanval hem terug. Des avonds mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen aan den oosteliiken rand van Monchy en Guemappc. De aanval, die tegen den middag op deu noordelijken Scaipe-oever overging, zonlc rceds ondor oiis vuur ineen. Aan beide zijdcn van Bapaume bracht een aanval, die om zev'éa uur 's morgens be,gou onder een geweldigen inzet van tanks, de En. ?elscheu den gaiîàîhen dag niiet dichter bij hun doorbraak-doel. Zij konden slechts klem<> vorderingen in cost-Mijke richting maken. Ten oosten van Albert werd den Engelschen Montauban, waar zij binnengedrongen waren, door onze tegenaanvallen vveder ontrukt. De verliezen der Engelschen zijn volgens eenslui-der.de berichten der troepen op het geheele gevechtsfront wederom aanzdenlijk. amtmeniSTûr. ^sr.nji.f fjieuaistijdingeo uit het Buitenîand !?« vit M, r'avl^rin AMSTERDjVM, "27 Augustus. — Naar het <( Korresp. Bureau » vciii^cmt. 15 er in de richting, waarin de oplossing van de krisis smos den aanvang ge/,ocnt vvordt, geçn verandermg le verwachten. Dit beteekent dus, dat nog al-tijd vvordt aangcstuurd op eeu rechtsch kabi. net. Do jongsts luohtaanwal op E-'rantiforf. FKANKFORT a. M . 28 Augustus. — Ambtelijk worcit gemeld : Den 2o Augustus, rond middcrnacht, werd de open stad Frank fort a. M. wederom door Vijandelijke vliegen. ?.angevallcn. De gewoi'. rien bommen hebben slechts stoffe'àjke schadc aaugericht. Lcrsl Lansdowne en hot ~ng«Isch léger AMSTERDAM, 27 A-gustus. — Volgen-« Algemecn Handelsblad » verklaar. het tadi kale vveekblad « Nation » in tcgenstelling met de « Times », welke beweert dat Lansdowne in Engeland alleen staa.t, dat het op grondslag van lalrijke berichten kan vftrzekeren, dat Lan.sdowne na iiet publiceeren van zijn eersten brief bij het Engelsche leger e<?n der bet>t ,gc-ziene staaitsmannen en missahien wel de eenig-ste door het volk bsminde staatsman gewx>rcten is. Ceneraal tvlannerfielm over Finlanu. KRISTIANIA, 28 Augustus. — Generaal Mannerheim is hier voor een vexblijf van ver. sch'illende weken aangekomen. Aan een mede-werlcer van het « Dagbladet » verklaardc hu dat de geruohiten over de zopgezegde gruweleo» der Witte Garde uit de luohit gegrepen zuu. De touiîgerooirlog mag dofinittâsf als afgeloopcn beschouwd worden. In het gansche land heerscht er groote gœstdrift. De toekomst. vooruitzichten zijn meeslal rqpskleurig. Een redevoei ing van den Noarschen minister Knudsen, KRISTIANIA, 27 Augustus. — Gunnar Knudsen heett gisteren naar aanleidin,g van de in Oktober plaats hebbende Storting-vei-kiezingen een rede tôt zijne kiezers geihoudeai, waari:; hij o.a. zeido : Het veriangen naar een volkerenbond, die eorlogen in de toekomst kan voorkomen, wotdt steeds stericer en algemee-xier. Zoo'n bond moeten ook de neutialen na-streveu." De meaischheid moet nu zoo ver ge-komen zijn, dat de verhouding der s'taten. even zoo J^an geregeid worden ,al s die der indivi-duen. Voor zoo'n uitslag is dez© .ourlo-g niet te 'i#fcr- betaalA Indien men îiier en daar van de neutralen verlangt, dat zij bemiddelen moeten, moet nog steeds het antwoord zijn : Wij wil- • len igaarne betniddclen, maax alleen als beide partijen dat veriangen. Zoover zijn wij echiter nog ciet en zoolang dat niet het geval is, kunnen wij geen poging tôt inmenging doen. Derhalve moeten w;j het er over eens zijn, dat wij tôt zoolang ons verdedigingswezen zoo goed in orde houden, dat wij ons buiten den oorlog kunnen lw?uden. Feitelijk willen dan ook alleen maar de socialisten, dat wij onze machtsmiddelen opgeven. Het is wonder-derlijk, hoe menseben met gezond verstand en vcrantwoordehjksgevoel zoo'n eisch en nog wel tijdens den oorlog kunnen stellen, want men verlangt toeb van het land, dat neutraal blii. ven vul, dat het ook bereid is, zijn neutralt-teit te beschermen. Hadden wij onze neutrali tfiitsweerwacht niet gehad, dan zouden wij zr-ker allanig in den oorlog gesleept zijn. Daar van ben îk vast overtuigd. Amerikanen in Arkhange?. AMSTERDAM, 27 Augustus. — « Algemeen Haudclsblad » ineldt uit Londen : De Amerikanen hebben thans gelijk de Franschen en de Engelschen in Arlchangel troepen geland. Naar Sibérie zal een uit aile wapens bestaande gcmergde brigade gezonden worden. Een OostenrijUscha stem over dJ vretJesbetnïil£iel:ng. WEENEN, 27 Augustus. — De « Neùe Freie » schxijft m een bespreking van dg vol-kiïnrechteiijke mogehjkhoid tôt vredesbemid-delinig door neutralen : De EuropeeEche neutralen koesteren onge-tv\ijfeid den wensch, den stoot te geven tôt het groote werk,t waardoor de mcnschheid mt haar buidige ellende bevrijd zal worden. Het zuu voor elk van deze regCeringen een hooge en schoone bevrediging zijn, de utenoodigiaif tôt een vredeskonferentifc met haar naaw to kunnen onderteckeaea. Wanneer de neiutralen den toorn der oorlogspartiien in de Entente-landen met vreezsn, staat het hun volge.ns het volkerenrecht vrij, ium goede dienaten aan te bieden. Op dezen rechtsbodem kan aoen der aan den oorlog det;Uiemende regeeringen hun een onvriendelijke handeling verwijten. Da neutralen worden met door du regeeringen maar door de oori^spanijen tegengehoudou, Indien de slag^n in net Veston verder zoo v-er. loopeu, zal m Lonoen en Parijs rnisschiea eveneens de cpvattia? ix;ginn.'ai door te dtùtt-gen, dat de we.derzijdsche krachtverhoudm^ alleen cou \r;:de aof"r vcrgelijk toriaat. Dan zal voor de iieut.iT-J.ea hcl oogenblik gekonien zijn, om opriiï"vv uc vriag- te overwegen, of goede dic.n=te.'i, die .bat vol'kerenrecht noou/een oisivr.cndelijke aandeling zijn aan. geboden kunnen worden. Daarom is thans >.»ij de neutralen de vredesbesprekinjf levendijjer jî6 worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume