Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

2257 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Juli. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 16 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x05x63c47r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJS : Btnnenland (Etàpegebied uitgezonderd), li. 4.50 pcr kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEOKEPEN1 nen «rende zich tôt de postkantoreO. Ongevraagûa «tulcKcn voffdcn In gevaJ van aiêt- opueming cnkel teruggezondcn zoo er lie* aoodlge poito li bijgevoegd» / E"i®®fdopst®8lçri Dp 8?eraé 8Ss Clcrcq 1t i. uiljtj——% inrr t, am. i u.» BEHEER EN HEDAKTIE : 5 ^uystiaoSstraaî, 0, Anties-ieeht* « PUBLICiTEIT: j 1 • 75, Anspachîflsn (Seurs) — filXe medewerfeet Is veraiitwooidelijk vox» fcetgeco iii] ichrljlU AAMKONDIGÎNGEN worden cangenornec I 76, Aaspadilaan (Beuts). — 52, Warmoesberg. Publiciteit De CERF, 54-56,de Brouckereplein. Oîiice de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. Tsr eelegeïïhoid van h et Guklci/sporenieest verscfciint de GAZET Viklï BBÏXSS3L mor-ten niét.. Goldensporenf ee st PROGRAMMA Eeiste deel. 1. Memling Marsch, voor orkest, H.Waelput. 2. Mipi Moederspraah, F. Benoit. 3. Lied voor Lianbella, P. Gilson. te zingen door den heer Des. Hubert. 4. Ballet uit Milenka, voor orkest, J.Blockx 5. Verlangcn, A. Meulemans. 6. MoecLsrke aile en, F. Uyttenhove. te zingen door mej. Car. de Kesel. 7. Feesttede door den heèt Farns Reïnhard.f Tweede decl. 8. Zegemarsch. uit Rlokke Roeland, voor orkest, Edg. Tinel. 9. In de Uumen, H. Waelput. 10. Et bezinne de Met, K. Mestdagih. te zingen door mej. Car. de Kesel. 11. De Gulden S-porenstge, g?<Mcht van W. Gyssels, ' voor te dragen door , dea hecr W. Benoy. . 12. Wçverslied uit KlpkJie-J?o.ela:iu., Vdg, li ne!, te ïi"gen d r (Jen h.egr >-><"■- 'lu1 rt, 13. VU,si de 8 uiïvoei. kancate Aug. Dp, Bocck. ( Orkestbewirkmg dobr den Joto Ccppen?, eerste uitvoering.) 1 LDe Vl'amsc/ie Leeuiv, K. Miry. ^ te zingen: de strofen door den h'ee* Des. Hubert, het keervers door al de aanwe-zigen.'Al de zangen vj arien met orkeslbeglciding itilgevoerd. Eîsî rautrsmss" bevat S bSsdziigc'aFa en mag stecftts tegan 1© ©eirctlerai "worden vert£ccirî4. OORLOGSBERICH TEN^ DOTT3CHE LEGERBERICHTEÏÏ BEEIrlJN, 10 Juli. — Ambtelijk bericht van hedeamiddag : Westajijk Ldjgsveîd. Legergroep krooaprins Bupprecot : ta het Ivemmelgfcb ed, aan de Lcie en de Jenime werd àê geveahtsbedTijvig'lieid m de wonduron levendigsr. Nacàtctijjte verkea-jingBe.a.iivaiîlen van den vijaJid. Leversl'oep van den Duitsoliein krooo prin» : .. , • , , „ Do ireuMclimain zrflo zijn he-vige kleiine toïv-aiMcn \-oort. Tca ruidwesben van Noyon êa ten ruiden van de Ai&ne viei iuj hcrhaal-stel'iik met sterke strijckrachten aaa en nes-Zi«h. m de hœvern Porte m Des Log-es ten W'es'ben van Antihenil jalcoo-k iti cle ouuS' îiarnçch-e loo^graven ten noorden van Long-psnt vaai. In dg asushiito: e vaikken werd door fçftsohutvniir tcnig'gervvorpen. Bi] c®n piaatsedïjka» Buksesvol.' m Sauvai ten w*ss»b«i rail CnAteau-Tbierry inaaktea w'-.j flevanfienen. . Lerondige verkenningsbedrijvwhead van fen vijMd aan beide kanben van Reims. Legergroep hertog Albr&ebt : In de Suadgau brachten aa«valstroepen pjeivangenen uit de Fransohs loopgraven ten noordû-ii van Largit'zen. BEBLIJN, 10 Juli. — Àmbt'elijk bericht : Door onze duikbooten werd en in' de Mifl-deMàndscÉie Zse vijf ctoorD,scihepeû en eéii zeiiscî. in van rond do 15,000 ton in den. groad geboord. BEJJL1JN. 9 Juli. —. Anibtelijk bericht: Ten Z. W. van .Noyon werden kleine Fransche aanvallen afgeslagen. Plaatsel jke suksesvoile gevechten ten W. van Cbàteau-Thierrry. OOSïEEaîJKSCH. WEENEN, 9 Juli. — Ambtelijk bericht van hedeMniddaig : Op het italiaansch front geen bijzandero gebeurbenissen. In Albanie durât de druk-|dîiff der over de Vofresa oprukki nde vitan-delijke str jdkrachten voort. Ten Z.-W. van Beratrkvvarn het bot geveohten. In verband met ,deze gQveahtsondememingen maaktca de Françclien vorderinsen aan de oppex-De-voE.E"JLG-AA'S0CH. SOFIA, 7 Juli. — Ambtelijk bericht : Ten western van het Oohnda-nieer heeft oris vuur éen i'ra;;sch^ verkcnnersafdealing verspreid, Ten noorden van Monastir en bij Gradeck, ten wesben van de Ozerna, we»s «oms die vuurakbifc aaji woérsziicfcn .kevayer. lii? Dobropol.i'e trachttiVi jeàBBcà^d|en^r y j-t.n :u >* • eii'ffag >• &.u: Cu js-un w. - « &•" dïis vuur .(•"■■'■j-rp p %*feîs6&eJdcii« ' pFp.atsca" tçn oôstèn van dd Vardar was r.onis het vijar,de'Hjk geachut krachtiger. Bij de Stroeniamondiug verjoegen wij Gnefeclie verkenn erstroepen. FSAHSCHE. PAPiIJS, S Juli. — Ambtelijk bericht van S uui- 's namidda^s : Dh3 naeht werd gekenmerkt door eamge go3ohutaktie tuse'ohen het bosch van Vulers Cobterêbs ea de 'Mams, zonder infan'berie-aktie.PAPJJS, 8 Juli. — Ambtelijk bericht van 11 uur s avoiids : Ten Z. van de Aisne hebben de Fransche troepeii vaaimorgen de vijancfelâjke stellin-gen aan den zoom va.i het bosch van Bobz m de buurt ten noordwesten van L-ongpont aangevaJ'lcn. Op c-en front van ongovéer dne kilomctcï hebben zij eeia vooiuibgang van 1,200 mebcr gcmaïaïkt en de boerderij van Gra-vigny, _ aJsmede de àeuveds ten noorden en ten zuidôn daai"vaa veroverd. Het aa tal on^wonde gevangenen, tot-nog-tos door hein s^emaakt, bedraag-t 347, on-der wie 4 officieren. Op 6 en " Jul: zijn 14 vijandelijke vheg-tuigen gev<4d of buiteo gevecht- geisteld e^ twee kabôlbal'.ons in brand geseboten. Onze besoh ertRgwtoeetellen hefobein 2o bon bonamen geWoi^acn on hun nachteJijlco vsuçhten in de sbreck van Fismes, Hirson en Fère-en-Tar-denois en op Amagne-Lucquy. ITALIAA3STSOH. BOME,, 8 Ju'ij. — Ambteiijk bericht van den général en staf : In het Lagarinadal en de Vallaraa is het béstokingpvuur heviger. Ten noorden van den Monte di Van Bei'lo (hoogvlakte va» As ago) hçbb<Si onze patroeljes na esrn lerveadigen striid vijandelijke punten genomèn. Den 6en hebbea wij in den loop van den dfig met klein" ondernem-ingen terreiawiiwt gemaadet ten N. van de Grappe, waarbij wtj 51 ge-vangenen maakten e~ t«ree maeihitiegevvee-rem'en cs-n vlanunenwei*per buitmaakten. Gisberm ddag\ habben wij onze vooruit- geschotcn post uitgebrçid in de streek van den Col Caprice. Onze luchteskaders, die van onzs Gea!- . lieerdeii en de bestuu'J>are luchcballcns vaa loger en maraie hebben gisteir^ en in den afgeioopen cacht -groolie en krachtige bearîj-vightid betooad. Acht vijmdelij'ke vlic^tu gen werden gedurende luch.gevoohton nee-r-gesohoten.E2TG1LSOH. LONDEN, S Juli. — Bericht van het léger uit het westen : De Australische troepen hebben hun lime aan geme zijde van de Somme over een front Van 300 yards een wemig vooruibgebraciit. De Schotsche troepen maakten eemge ge-vangencn in eea welgeslaagden aanval ten Zuiden van het* la Baaaée-kanaal. De Austra-1 ërs drengen d« loopgraven len Qoeten van ilazabrouck binnen en brachten geviangenea mac terug. De vijandelijke artillerie was bednjvxg aaa beide zijden van de Somlne, ben gevoige van onze operaties ten Westea van Beaumonb-lla.rnel, en ook in de nabijeeid van x:ouiune., Afgezicn van plaatselijke ontihoetingen, waarbij wij enkeie gevangenen hebben, ge-maakt, is er niets te melden. ALLERHAMOE BEKÎCHTEN. Do lûQSnl op déj iïait&ciiea gesaiit ta ^.TflkQVs . / MCfcliOO,. 7 tïiui.. — De « Piayda ». pu-blioéert.'ùa'ar aanleiaing van de moora op graaf M rbach een oproep waann o. a. het voigends gvzt-^d word'ù: Bond d ie uur 'a ca-miaoa s zijn fcwee agonten van het iiussœéti-Engelsoh-i ransen iinperiaiismus toi b:j aen Duitschen gâ-zant - 'iirbaoh door middai van een vervalscsht hfindfceéken van Dôi rjmsiki en nwt val&one pa/pied'iin gedrongân en ver-naoordden den graaf Mirbaç.h.lieai der schur-ken, weike deze provoticerende daad begiug, die reedià sedert lang in de .sovjetpers mot de samliTi-zwering der monarch sien en te-genrevoiutionnaiien in verband geUracht werd, is vol Rem vooi'handeu zijnd-e beric-h-teji yen sociaal-rcvodutionaair lid der kom-missie van Dserjinski, die zioh verra derlijit van den d'-eajst der Eovjet regeering ont-bond en in dienst van. lieden ovei>giiï.g, wélke pog-oa Buslaad in e-sa oorlog te verwikkelen en daarmede do herkel'ling der regeering der gror.dibezibttirs ea de kapitalistûn verze-keren wil. BuslaHd beVindt zich thans door de Bohuld van eciiurken uit de ri;en der EO-c.aai-revofutionnaïren der l-.nkerzijde, aie dea weg van Sayiako en 2ijc«r geaotca itt-slaseai. op een Haaïbregdte van een oorlog. Aitreden van von Kiïklmaïui. BEBLIJN, 9 Juli. — Naar uit betrouw-bare broo yeriuidl, Leeffc de Iveizèr het ont-slag van staatssekretaris v. kûhimann aaa-genomen. Als zijn opvolger wordt de gezant in ivristiania v. Hnitze genoemet. Een def--sitiei berfuit werd nOT niefc genomen. Yiicgcraanval cp e-ss iledexlandsch scaip. AMSTERDAM, 8 Juli. — « Algemeen Han-delîiblad » meidt : Het .NedeTiandsch vissehersvaartuig « B." O. 38 n werd s morgens op 10 nnjlen vaa Soheveningen door vier vlieg'tuigen, die bom-rnea op het schip 'ierp-ep, aangevarlen. De bomanniag verliet het schip. Nactot de vlieg-tuigea verdwenen waren, giag de bemanaiag terug aan boord, waarop het schip, zonder schayé te l'jdea, den Nicuwca Watenveg kon 1 bereiken. Eerenski? De korr.espoMdeat te Genève vaa de «Frank-furter Zeitu. g» aeiat 5 JuK: « Te Panjï Dohijat t'wijfel opgekcmen te zijn aan de echtlieid vaa liereaslii, die vaa de Loadeiische arbeiderskoalereatie ta fa-rijs aaugeku aen is. Er is reeds melding g«r maakt vaa de Gpmerkmgea vaa heo i ranacoi-social'stisch iîaniérlid Moutet oyer de ve»-aadeiingin i-i ùet uitcrlijk vaa ixé»-:nEki. la de « Petit Parisiea » schrijit thaï)3 de <!? het oogenblik te Parijs verio^vende vroege-re Peterbnrgsciîie kon-cispoadea«fc vaa c-A L'iad Claude Aae-t : « Korenski xs bijaa oaherkecbaar gewer den, en ik, die zoo vaak met.hem geie:sd lieb en hem in den tijd van zijn grootheai ge-ïren hob, • ik geloof, dat Uk hfem met heç-kend zou k.>ben, indieia ik heai, zco a s lie hein gisteren zag, op dea jSew&ri Pro-speîsrt om aoéfe zou habijea. iiij scJi jat ia zijn bnr-gerlijke kleeuing kleiner data vroegér en fiij heeft ook zijn iuiarcîracht veranderd.Vxœ-,ger had bij asch-bioade ia de hoegte g«-'borsteide harea, au zija ze bruia, en tuz.s nés? gekanïd, met cCn seheidin ia het' mul-den. » lierenski, zoo-seinfc de korrespoadeat van de « Frankfurter »» v^.c.r, heeit geweigerj eéaige verkiaiing aan Ue Fraiische journa-liatca te diiïn en iaat vveten, dat men z<eJs aan zijn \«erkiariagea op de Loadens-jhe koa-fç-rea-ïi-e hpttdaa mo-t. li^wjteki zou e.e ha|j» der^iia&f>iit<j ti'i-pcri ne; uea. Daar eeh--'ter Jt.(: u'k'efe d:fhillp 1 v ageil l:c.', ' zou d a 1 fit t o'p tïede:T v an Kerenki hieroj» Dc'èrkomea, dat men door zijn mond au het Hussisca bouuiisme zen om de Japanselie ia-terventie zou zien vrag.:a. Lht deze venaa-tele gevciirtrekkmg begint igfin dan te tja-grijpcn, dat.de scâiai van Keyeaski a«eabti op.-.eroe'pen is om aan Président -Wilson h«fc bewdjs te leveren, dat Jiuslaad zelf naa.r de liidp der Japaaners siftach® Daar tu echter de twijiel aan de c chiheid vaa Kerenaki zich openbaar is gaa'n uitea, is het waarsçh.'ja-lijk, dat men woldra heelemaal niets mee-r van hein zal hooren. » Een uleuv.e luchtpcst. Vriidag is de luchtpost Weenea-Boedapest feestelijk geopead. Op dea. eersteai toc ht bracht het vhe^tuig 520 brieyen en 1300 t». legr. an i 11 over. De, afstaiid van 210 K.M, wordt in twee uur tî'iedtgd. Bo vcnvoeciicg van hst Buitsch geaantsc^ap to Eoma. Bij de vernjeiiag van het Duitieh gezaat« schapspaleis ts Borne is ook de kapel n««S gespaard. ISauen aieldt dat aile geschilderde nimM zijn ingeslagoû ea de vconverpen voor doa eeredieast vertrapt. 1 Do hojgèrsaood in St-Petersburg LOi\DEN, b Juli. — D© » Moranig Post » veraoeant uit Stockholm d.d. 6 «Jezer: l^a-dere borichten uit St. Pébersburg di© door reiz:g-ers hier overgebraaht zijn, babsiceji • doit de hongersiiood een oatzetterudea cm-vaag aeeft aaaseaomen. liavelooz,3 e»sa-sefeen sieepea zich over de str&at voox± ea paarden vallen van uitputtins' luzsr. fie* poaîd vfeeaeh koat 13/tot 14 roeb^l. Degeaea die het beat met voedsel vcorz^n «ja, zàja de matrocea van der Oosbzee-vloot, die a'io proote hôtels op Nef ski Prospeikt en «U Ea.gedsehe kada bozet houden. De gezoadheidfjboestaed .is mi zoodaaie'v dat het uitbrefcen van «pidsoues sohier1 on-^ verraijdelijk is. De Finsobe regeeriaig heeft besloteg é& lichtinîîen 1892 tôt J889 op t» roepen, \ve-pens ds pebcurtea'sseH in hefc noorden. Viuming&n van Brussel / Vandaag aS^en naai* het EJspa^e^s II Viert héi GULO€KSPOREflFEEST II! T OIE0 GrJL IEnF ' G- JStUlCT G'.'c J a arjjàng. — îsr. i87„ SPx'iJjs s IO OeariLii«3iî.i.ïL ïîojnicleïTc3£î§j 11 JT^-ili 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume