Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

380 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 14 September. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 18 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9s1kh0fr2r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gazet van Brussel Staai- en leiterkundig dagblad. Abonnemenisprijs : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosien inbegreperï. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : JSandsfraat, 13» Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs) ; Publiciteit VAN der Vinnen, 52, Warmoesberg ; Publiciteit De Cerf, 54-56, de Brouckereplein. ~de Jaargang. aso. JPrIJ s >: 0 Centiem Sîaterdag: 14 September 1918, Oorlogsberichten. BERLIJN, 13 September. — Ambtelijk be-jricht van hedenmiddag : Westelijk krijgsveld. Legergroepen kroonprins Rupprecht en von Boehn : Aan de kust en ten noorden van Bixschooîe Voerden wij met sukses klemere ondernemmgen ait. Tusschen Ieperen en Armentières misluK-tsa verkenningsaanvallen des vijands. Ten zuid-westen van Fleurpaix sloegen wij éen klemereu aawval, ten noordwesten van Hulluck een hevi. geren aanval der Engenlschen al. Tusschen de van Atrecht en Péronne naai Kamerijk voerende straatwegen zette de vijand gistermorgen onder dekking van hevigste g«-schutvuur zijn aanvallen voort. Zij zijn onde* zware verliezen voor den vijand mislukt. Wel «*•-richt vuur had aan het suksesvol afweren een bijzonder aandeel. Ons voetvolk wierp den ta. gelschman, waar hij in onze Unies drong, m tegenaanval terug. Havrincourt bleef in de han ien van den vijand. 's Avonds tusschen iVioeu-rres en Gouzeaucourt herhaaldelijk ondernomea aanvallen des vijands werden afgeslagec. Legergroep Duitschen kroonprms : Tusschen de Ailette en de Aisne was de ge-schutstrijd slechts eenigen tijd hevig. Kleiner^ voetvglkgevechten. In Champagne brachiea aanvàlstroepen uit de vijandelijke linies *--ï' Le Mesnil gevangenen, terug. Legergroep Gallwitz ; Franschen en Amenkanen vielen gisteren de *' oocht Saint-Mihiel, bij de Combreshoogte en ten zuiden daarvan, alsook tusschen de Côtes Lorraines en de Moezel aan. In afwachtirig van 3ezen aanval was de ontruimmg van de aan prnsingeling blootgestelde bocht sedert jaren voorgenomen en sedert dagen begonnen. vvy vochten den stnjd daarom met uit tôt de be-slissiog en voerden de planmatige bewegingen ■uit. De vijand kon ze met verhmderen. Franschen, die op de hoogten ten oosten van de Maas oprukten, werden teruggeworpen. De Combres-hoogte, welke verloren gmg, werd door landweertroepen heroverd. Ten zuiden daarvan dekten Oostenrijksch-Hongaarsche regimenten door krachtigen tegenweer m samenwerkmg met de tusschen Maas en Moezel vechtende troepen den aftocht der bij Saint-Mihiel staande al-deelingen. Tusschen de Côte Lorraine en de Moezel won de vijandelijke aanval bij Tliiau-court terrein. Reserven hebben den aanval des viiands opgevangen. Ten zuidwesten van lliiau court en ten westen van de Moezel sloegen wij den vijand ai. Gedurende den nacht werd de ontruimmg der bocht door den vijand ongehmderd, voltooid.Wij staan in nieuwe voor'oeieide stellmgen. BERLIJN, 12 September. — Ambtelijk be-richt van hedenavond : Tusschen de van Atreobt en Péronne naar Kamerijk leidende straatwegen zijn herhaarde aanvallen der Engelschen mislukt. Tusschen Maas en Moezel vielen Franschen en .nmerika-nen de bocht van Saint-Mihiel aan. De gevech. ten duren voort. WEENEN, 12 September. — Ambteiijk bericht van hedenmiddag : Italiaansch krijgsveld : Op het Tiroolsch front op enkele punten pa-troeljegevechten. Op de Asolone sloegen onze troepen een nieuwen verrassenden aanval der Italianen bloedig af. Op het Piava-front duurt de geschutbedrijvigheid voort. Albaneesch krijgsveld : Een geslaagde aanval op de Tonorika-helling bracht ons in het bezit van enkele gedeelten der vijandelijke stellingen. SOFIA, 10 September. — Ambteiijk bericht • Macedonisch front : Tusschen Ochrida en Prespo korte vuuraktie vanwege den vijand. Ten noorden van en tus-ôchen Tirnova en Sekol was de geschutbedrijvigheid eenigen tijd tamehjk levendig. Ten zuiden van Hoema namen vijïjpdelijke voetvolkat-deelingen na geschutvoorbereidmg een onzer voorste lopgraven ; zii werden echter door het vuur van ons geschut uiteengejaagd, wâardoor zij geweldige verliezen leden. Ten oosten van de Vardar nam een vijandelijke batterij een onzer militaire hospitalën, waarvan de kentee-kenen goed zichtbaar waren, onder vuur. 'l'en zuiden van Belasitza maakte een onzer verken-ningsafdeelingen Engelsche gevangenen. Op het terrein vôôr de stellingen aan de be-tieden-Stroema patroeljegevechten. Tusschen de Vardar en lvet Doiran-meer, schoot de Duitsche vlieger-hutenain Tide~ t-.vee vijamdelijke v!i<_g-tuigen af, welke vôôr onze loopgraven neer-vielen. Dit is de zevende en de achtste overwm-ning in de lucht van dezen vheger. KONSTANTINOPEL, 10 September.— Amb-telijk bericht : Paiestma-front : In het kustgebied verhoogde gevechtsbedrij-vigheid. Op enkele punten. was er levendig vijandelijk geschut- en mijnwerpersvuur op onze linies gericht. Op het terrein vôôr de stellingen herhaaldelijk gevechten tusschen weder-zijdsche verkennmgsafdeeimgen, welke voor ons gunstig afliepen. Ten oosten van den spoorweg Toel-Kerm-Ramleh rukte eôn onzer patroeljes tôt m de vijandelijke stellmg op. Op ons front slechts geringe geschutbedrijvigheid. Een vijandelijke verkenningsafdeelmg geraakte ten westen van de Jordaan in een lunderlaag en leed zware verliezen.Anders niets nieuws. KONSTANTIN OPEL, 10 September. „ Palestina front : Op zekere punten was er vijandelijk gesohut-vuur op onze stellingen en het daar achter ge-legei) terrem gencht. Ons zwaar geschut nam vijandelijke kampen en het bruggehoofd onder vuur. Anders geen grootere gevechtsondernemin-gen.Afrikaansch front : Jn Aujgustus werden er twee vijandelijke u-it-vallen uit Home teruggeslagen. Van de overige knjgsvelden niets nieuws PARIJS, 11 September. — Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Behalve vrij levendige geschutaktie op ver-schillende punten van het front aan de Aisne, de Vesle en in Champagne, valt er niets van belang te vermelden. PARIJS, 11 September. — Ambtelijk bericht van hedenavond : Len vijandelijke tegenaanval ten zuidoosten van Roupy is afgeslagen. Wij hebben gcvange-nen genomen en machinegeweren vermeesturd. In het gebied van Laffaux en van Velles-sur-Aisne lieeft de vijand vannacht en vandaag tôt zesmaal toe getracht onze nieuwo stellingen aan te randen ; hij is îederen keèr afgeslagen. Wij hebben 150 gevangenen genomen. ROME, 11 September. — Ambtelijk stat-bcricht : Op de hoogvlakte van Asiago hebben Fngei-sche troepen èen geslaagde overval gedaan, in een g-evecht van man tegen man den vijand ge-voelige verliezen toebrengenda ; zij namen 77 gevangenen eu vermeesterden 8 machiue^ewe-ren, benevens een groote hoeveelheid materieel. In het Asolone-gebied hebben onze àfdeelin-gen, na een verbitterd gevecht met hulp van een moorddadige g-eschutvoorbereidmg, de vijandelijke stellingen aangevallen, veroverd en behouden, ondanks hevigen vuurtegenstand en herhaalde tegenaanvallen, die allen bloeuig werden afgeslagen. De door den vijand geleden verliezen waren door de sterke vuuraktie vau bijzonder erristigen aard. In onze handen ble-ven 61 gevangenen, v.aaronder 4 officï'eren. Verdei verméesterden wij zes machin ;jewerenj eenige kanonnen en allerlei materieel. In het Daone-dal (links van Chise) en de Vallarsa, in liet Ornixdal, zijn onze patroeljes Sfoorgedrongee» in de vijandelijke '{nie : ti] be-schadigden het verdedigingsstelsel en kwame j terug met wapens en geweren. Ten zuiden van de Piavebrug bezetten wij een eiland,. vermetigden de vijandelijke poste'n. benevens de bezetting. Afdeelingen, die onze stellingen trachtten te naderen ten oosten van het Ledro-meer en ten noorden van den Altissimo werden teg'engehot;-den en verspreid. LONDEN, 11 September. — Ambtelijk bericht van het hoofdkwartier : Wij hebben onze linie vooruitgebracht in de linie Atullv-Vermr.nd. In den avond beeft de vijaind cpnicuw < iizo stellingen op cV.i heuvel ten westen van Gouzeaucourt krachtig aangevallen. Er ontspon zich een heet gevecht, dat ten gevolge had, dat de aanval volkomen v. erd afgeslagen, behalve op een enkel punt, u-aa»-een onzer posten in 's vijands handen is -re-bleven.Pfeatse-Jijke gevechten zijn gistermiddag en gisteravond geleverd in de buurt van Moeuvres, Ecouit en Saint-Quentin. Op eersrgenoemde p^aîs is een sterke vijandelijke afdeeling er bij haar aanval in geslaagd onze loopgraven binnen te dringen, maar wij hebben en haar in een tegenaanval weer uit verdreven. Bij Ecouit en Saint-Quentin is de vijand na een stevig gevecht pveneens teruggeslagen. Gedurende den nacht hebben .wij onze lime èènigermate vooruitsrebracht ten westen van Erqûînghem, Heaevoermg van den Duitschen vice-kansslier. STUTTGART, li! Septcaibér. — Op oen ©penbare veiigadering cLùder het voorzitterschap van den opperburgenicester Lau'tcnschlagerj sprak hcdenvoormiddag de plaatsvervanger des Kijkskansieilaèrs v. Payer over den politieken toestand. De vive-l:a.n®elier zegde o.a. : Wamteer ik hsden in mijn oude bakermat tôt nnjne medetwtruers spreKjC, ik niet van pian mijn parsoon m het groote internatio,nale redc-to.rncoii tusschen de leidende staatsmanr.en d.e.r oorloigvoerende volteren te memgen. Wij volgen deze redevoeiingen met de grootste be-iangstelling, zij zijn voox de beoordeeling van den tegenwoordigen toestand, alsook vcor de wereldgeschiedeDis van jgr-cote betekends, zij hebben echter een groot gebrek, zij zijn, daar er talrijke bijzonidertheden m aangehaald woi-den voor de groote massa van het volk onver-staanbaar.Ik zou mij daarom hieer tôt ons volk willen wenden met een aanmaniag to-t vertrouwen te-genover de moreele en politieke vergiftigings-pcigingen cn-izer vijanden. Dit heeft even eerst Z. M. de Iveizer op ee.n manier gedaan, dat niemand den imdruk er van kan versterken ; wel edhtjr wil ik pogen de oorzsken der thans onloochenbare, overigens niiet alleen in Duitschlanid en bij zijn bondge.nooten, maar ook bij hun volkeren, opvallende gedrulkte stemming uiteien te zetten. Ik meen. dat mei» tegenover het Duitsche volk omrechtvaardig zou zijn, indien men dit voor een wezenlijk ge-deelte aao de jongstie te|!yenslagen op het westelijk front toeschreef. De corzaak van onze gedrukte stemming ligt niet in dergelijke din-gen>, maar in het op die gemoederen immer meer wegend gevoel, dat de vredesvooruitzich-ten immer verder sohijnen, en dat men met die mogelijkheid van een vijfdem oorloigswinter mort rekeneng houden. Dit is geien feit, dat op Duitschland en z'jn bondgeToten alleen drukt Deze eîlende dïa.gfn al de oorlogvoerenden ou de zeîfde wijze. Wij zijn toch rllem menschen eu lijden op gelijke wijze bnder het verlies van miljoen«n mainiien, wij zorgen op de zelfde wijze voor dp gewonder), de zieken, de gevangenen en de achte.rge'oleveinen : beperkin.gsn en r/nitberingen maken ons het leven moeiliik Onze s'taatsschulden bereiken een fantastische hoûgtc. Wij stooten overal op de van den oor-log onafscheidbare bekominering voo.r onze psrsoonlijkf vriilieid, en aile oorlogvoerend?-staten van Europa mo>eten, indien zij met blind zijn, (oegeven ôat hoe lamger de Europeesclhe volkeren oorlog voeren, hoe zekerder de his-torische heerscbappij-positie van het verzwakte en verarmde Europa ton gunste van slimm.er berekenende volkeren verloren zal gaan. Hoe langer het striiden voor de militaire beslissing van den oorlog duurt, lw>e beteekenisveller de kwestie werdt, welke partij dan fina^cieelcn, e.konomischen of politieken druk heit langste zal kninnen dcorstaan. Det onze vijanden op gebied van militaire techniok en daiadkrsoht der leidinig, van tucht en vormin^ van solda-ten, en van bekwaambeid der officierpn ster-kei zijn als wij, dat zullen onze vijanden zelf niet ernstig gelnoven, alhcev.el zij na hu,n jong-ste sitks^ssej/ een groote gedo'chte van h vu ei-gén gekregen hebben. Hoofdzakelijk stel,len zij daarom hun hoop op het inigrijpen der Vereenig'de Staten en wie zou er looehenen, dat voorai de medewerking der Amerikaansche troepen op het fronit een zware en wel nog stijge.r.de last voor ons be-duidt? Onze vij.mdén vergeten echter daarbij, dat, indien de Amenkanen thans met henderd-duizende.2, op bç.t fromt aardcomCn, wij eerst miljoenen Russr.n, Serviërs en Roemenen bui-tea gevrcht gettel.t bebbep, on welke nooiit meer voor de zaak der Entente terug te winnen zijn. De vierjarige orolog werd grootendeels op vijandelijk <*ebied gevoerd. In Europa worut hij bijna heelemaal op vijandelijk gebied gevoerd Wàt dit betoekent, hebben slechts wei-rigen gezien, anders zou clit voordeel oneindig hooger geschat worden, dan dit over 't alge-meen hst geval is. De duikbootoorlcig heeft niet zoo snel en zeker gcwerkt, gelijk wij het berekend l-addeti. Het is nu.tteloos nu daarover te redetwisten wie de fout begaan heeft. Maar vs'ij zijn niet de eenigen, welke zich m dezen \ve-reldoorlog éénmaal misrekend hebben. Wij tvebben daardo^r spijt g geuecig een hoop verloren, maar rit wil niet zeggen dat de duikboo:-Oc-rlog i'u zijn wërking te onderschatten is, ge-lijk dit thans met een zekere njoiedwilligiboid gebeurt. Sedert over een jaar vermin^ert hij de vijandelijke hand«lsFcne,çp5rusmte in de verwachte mets. Noig zijn oti/c vijàniden sa-men net in staat de daar or.tstane verliezen aan scheepsruimte docr nieuwe schepen te delv-ken. D; roof der onzijdige âcheperi door de Enter te kan ri.t herharld worden. Hoe meer trorp.'n uit de V'creenigde Staten naar het westelijk front kemen, hoe meer scheepsruimte er noodiig is vco-r het vervoeren van manischap-pen, oorlogsmaterieel en levensmiddelen. De ■\àhvulling der vijandeltjke levers door de Amerikanen is dus beperkt. Slechts met groote bezorgheid zien de Engelschen dat hun schepen vernield worden, wat na den oorloig eerst groote gevolgen voor hen zal hebben, want do gedurende den oorlog in vervanging gebo-uiw-de nieuwe schepen zullen werkelijk met aan:: Engeland toebeJhooren, maar aan de Ameri-kaansche konkurrentie, en de hoop zich met de nog te verovçren vloot schadeloos te stellen, zal ^Jedhts aan zeer weiniig Engelschen voldoe-ning geven. Van het begin. af hebben ook, af-gezien van de nog onbesliste gevechten der jongste weken, ojze vijanden zich minder op militaire overmaclrt gesteund, als op hun over-macht in het aarwoeren van menschen en materieel. Techniek en uitvmding&geest hebben ons uit de moeilijkste kwesties geliolpen. Bij onzen vijand bestaat er ook een ongebcord ge-brek. Is er bij ons gebrek aan katoen en olie. zoo ontbrekem aan onse vijanden ko.len, welke men toch vooraî noodig heeft. Overal is er min of meer gebrek aan levensmiddelen. Echter rteds hed:e,n schijnt de kaart op dit gebied ten onzen guliste gekeerd te zijn. In 't oosten is de wereld voor ons wederom open. Da bezette gebieden. vr«i Roemenië en het grootste ;ged.eelte van het vroegere Rusland zijn voor onze voeding open, terwijl de levensmiddelen-aanvoeren onzer vijanden moeten ten achter blijven daar het front Amerikaanscke légers vergt. (Slot volgt.) De Engelsche Arleiders voor den vrede. Op het kongres der Trade-TJniions, dat on. langs te Derby gehouden werd, is er beftig geredetwist geworden, zoo wordt er uit Lon-den geseind, over eene motie, die door den voorzitter Thomas ingediend werd. Die motie bevestigde opnieuw de resolutie van het kongres van Black Pool, waarin aan de socia-listische partijen der Middenrijken gevraagd ^ werd eene verklaring af te leggen bstreffende hare oorlogsdoeleinden ten overstaan vain, cle verklaring welke door de intergeallieerde kon-ferentie te Londen uitgesproken werd en waarin geëischt werd dat aile willekeurige macbt in die landen verbrijzeld of ten ministe tôt machteloosheid gedoemd werd, Bovendien eischte die motie dat de arbeiders-partijen aan de vredesbesprekingern zouden deelnemen. Tet slotte vraagt het kongres aan het goe-vcniememit de vreidesonderhandelingen te willen aanvangen zoodra de vijand, uit eigem wil of met geweld Frankrijk en België ontruimd heeft, en bevestigt opnieuw het beginsel der Internationale, die de zekeme waarborg \ ac den wereldvrede is. Aile leden stemden voor, behalve Haveloit AVilson, die in herinnering bracht dat men Rusland niet in den steck moclit laten en hij ontkende denhalve aan de konigreslodiJn het recht dergelijke motie te stemmen. De « Nation Belge » alias de « XX* Siècle », het officieu5 orgaan van de Belgische regee-ring te Havre, schijnt niet tevredem te zijn en heçt die doening « une manoeuvre -pacifiste et internationale ». Aile vredeslievende pqgingen komen natuurlijk aan dat blad verdacht voor, of liever de mogelijkheid dat die afgrijselijko oorlog, die nu al zooveel bloed gekost heeift, : door een vergelijk zou bcëindigd worden wil maar niet onder de oogen gezien worden. Aile vredespoginigen dienen voorloopig onderdru/kt te worden, ten minste die vredespogingen welke zich in de Entente-landen voordoen. « Het uur heeft nog niet geslagen ! » En zelfs indien Duitschla,nd cm vrede bad, zou de « Nation Belge » weigeren gehoor te geven en inbron-gen dat eerst de bewijzen van Duitschland's algeheelc vermietiging moeten voorihanden zijn. Het belet niet dat wij elke poging maar vrede goèdkeuren en wenschen dat die motie der Trade-Unions den vrede naderbrenge. In aile geval die manifestatie van den wil der Trade-Umons kenteekent dû stemming die er tusschen de Engelsche arbeidersbevolkinjg heer-cht. Daar ten minste schijnt men niet meer vast te houden aan diie « knock-out » po-litiek, welke den oorlog eindeloos verlengen wil en de belaagen der volken niet in acht nesmt. Mochten al de staatslieden insgelijks die verderfelijke politick verloocheijen en zich meer en meer doordringen de zuiver^ volksgezinde besinselen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume