Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

100 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 Juli. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 15 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2j6833np04/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

55dc J X3 £i F $£ a ïï o-. ]V. 200. 3Px*3js : €■$ Centiem BondLerdag 2ô Juli 1918 Gazet van Brussel aeonnementsprijs : "1 oug^go, .mkken Hooîdopstellers Dr René De Cîaroq riÏNïTr^jnlr^r.PN'^^H^ . Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), rr. «.50 «erdsn in gevei van nie«. l'FiiFrrr'fj'ï'Tpni'^Tirî il CP'e njea»w£TRei -"a 11 m "cour ,L opnemmg eukei BEHELR EiV KEDAK ÏÏE : S mea.wsraor 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesbere, (Allb kÏsten inbeqreven) iL ^ 9 A-ysdaelstraat; 9J AnderSechfc Publicitelt DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. «en wende zich tôt de postkantoren. Jitjgevoejd PUBUCHEIT. ! ~ ' Office de Publicité, 36, Nièuwstraat Brussel • ' 75, Anspacfîlaarj <Bckss) —J1 • OORLOGSBERICHTEN DUITSCHE LEGERBEEICIITEN BEKLIJN, 24 Juli. — Ambtelijk berieht van hedenniiddag : Wasteiijk krijgsiv'eld : Levendige gesohubbadrijVighaid tan t Jen van de Leie, bij Atrecht ©à bij Albert. Op de» westelijken o&ver dt- Avre lukte de Franschman tijdens ecnen plaats'eU-ijken aiàmvai bij en. tetn zuiden van Mailly voor «ènigen tijd tôt aan de Avre op. Onze te-genaanval herstelde d'en toestand en sloag 's avonds in Maiily en tein noorden d'aarvan ontiketenende kiemexe aanT^lien vaii don vijand af. Tussohen de A''sue en de Marne zette de vijand gistermorgan lia aairvoering van nieu-we afdeehnjgen zijn massa-aanvail eu voott Het leger van kollonel - generaal v. Boehm braciht den dik-wijls heïJiaailliJea aianval vai' den vijand tôt misiukken. De Franaeheia en île Amerikanen loden Wederoni de zwaarsu1 veilieaen, Tus>soJhcn Noyant en iîartonnes de . à' de vijaiad vijf vergeefscïhe stormaan-vailen. Aam beide k'anten van Viùlc-moji toise won b^j voor eenigan tijd wat tenein. O ize tegenaanval wie.rp .hem rot ovar zi.n uit-ganslinie taug. Vil'lemontoisc «Terd dcor ons «escihut beschoten en in diohte massas vluch-tr.cuie vijanden woder ontr.omen. Ten. noorden van de Ourcq verijdeMe o»s verniellinigsvuua: vijandelijke aanval'len in hur, voorberei-d ng -en bij hun cersten stormloop. Pantsjrwagén, welke-in onze linies kwaanen, werden kapot gfc-sohoton. ©oi*-oikj dat b^i volette, wtard door een tegonaanval terugg--vvorppi. Ook Jte itusacbeai ue Ourcq en de Marne strijdende troepeu loégen Uevige vij and'cHjke aanval en meesbad "r&ed'a. vùur hun iinies af. Van de hoogte ten nuoid-oost n van Koeourt en uit het wond van Chatete wierpen wij den vijand door een tcgenaain-vai terug. s Nàiniddiàgs haid'dcn er nog klei-nere govechten plaats; de v.jaiid w uu afge siaigen. 'l'en zn d-weston van Reims duurden zwa-re gevechben den gansohen i g voort. Tlis-sehen de Maroe en de Ardre îitcte de V'jand herihaa'idelijk te veigeefs tôt bovige kieineuv aaavailieji op. ïen noorden dcr Ardre wi i") de Eranschmain met witte on zwai tu troèpon ook Ifcadiainen en EngulsohCdi ,'n den &triji.t-J)e aanval der in de voorbeieiQung wtakua-dig gieti'ofi'en •.ta'ianen, kv>"a,m sléolïts swa.i lot onUvikkehnig en \/erd tnet nae-ge.-.clio-ten. Ook die i\paiiisch€n werdem na hejtfiaai-deliijk vei'bitterden strijd en gedeelteihjk door tegeiiaanvailen tt\iugyesiageu. BEKLIJJSr,' 24 Juli.. — Ambtelijk bcAoht : Eên oazer dix kboolkniisera, boveiht'bbcjr korvebtenkapitfc'in von Kustdz cor Jatadan-dorfi, boor-tt© 15 stoônischupen en 12 ziu-scbepen met samen rond <'e (il,o^0 ton iri dien grond. Ondor de iiicietn grond gobcoKle acbepen bevond zicdi lit-i b^wapen/d JingCjse.j Uansportstoomscihip « Uwinsk » (8,173 .on). JiEiîLlJiN', 23 juli. — Ambteiijji ber^ht- : In de maand >;aui zajn er î.1 i gwie^i 52^,000 ton va>n de dooi den vij'an.ci ferumbaAs lapdelacihoepsntimt ■ v^rnield wewordeu. De t« buaner beschiklnw suiande vvei»ercfiuindal-ïciheepsrniimte is âktus tUicou dojr oouojta-maatregeleii der midut'nnjfeç.ii &-.iert îki be-srin van dë.n oorlos met Oiigeveer 18,251,000 ion verminderd. Hieivan v&vtoor de Etigi_l-sehe hajidelsvloot 11,175,000 voja. Aa i.-,t ss-scben p-edane vastet-eilinaon ai m er tajdcas de miaa:>d Moi, afgezien van de reecU bc-kcnd gemaakte verliezen dér viiandwtijke ot in dicnst orraer vijan.den varcnde handelseiie pen nag andere schepen van. rond de 43,000 ton door _parlogsmator■.;Cr..m zwaai be^cha-digd in vijandelijkë vvens birœenigebrachfc. BERLIJN, 23 Juli. — Ambtelijk Lopelit van bedenavond : Plaatselijke srôvecbtan op den wcstelijkc^ oeiver va« de Avre. Tussohen Boissons en Reims heeft de le--,^rri-rrvfi") van don .Duitsohen kroonnrin.o wp- déi'om éen gemèensohappeliiken aaaival van sterke vijaadelijke krachten tôt staan ge-braebt.OOSTEHKÏJKSOH. WEENEN, 23 Juli — Ambtelijk berieht : Od het ïtaliaaiusch krijgsveld, gescbutge-veohten van a±'wis.sel( nd-u bevigheid. Op het Albaneesoh front zeute de vijarad ziin aanvalspogingen aan beTde kanteo van den oppci-OovoH voort; zij werden all-cn af-eeslaisfem..BULGAAIiSOH. SOFIA, 2 Juii. — Ambtoliijk berieht : ïen westen van bel Oebridaineer zijn oinze verkennerstroepan in de vijandelijke loop-Rraven doorgedromgen ; zij kwamen terug mat vorsebiiienid oorlogamateiiaal. B'.j Mo-glena is een vijandeiiikc- patroelie door t»iis vuur verjaagd. Ten westen van de Variât mm ons gc-schui de vijandelijke bc« j» rplaatscn oiiil-fi" vuur.- ïen zxiiden van LjO.'miniitza werden zware ontploffiii'gen waargen-omen. Iri het S'fcroMiiad'^i ea t«n zaiden van Serres pa-traelisontmoeUiiiffen mat voor oKb gunstigçu uitBiasf. TUEES CH. KONSTAJSTTINOPEL. 22 Juli. — Atnble--iijfe berieht : Benalve geschutgevedliten op enkeL puD-ten, is het overal kabn geweest. Bii Maan is een çterke vijandoiijke ver-ke"ningsafdeeJing lerugRCsIaffcB. Van de overige fronten valt n^ets belîtiïSr. x-ijl!ts te meilden. « ïKASrSCHE. PARUS, 22 Juilt. — Arrtbbelijk berioht vnn 3 uur 's namiddags : In^ den loop'van den naoht beaft de vijand er ziob toe beperkt te reageeren door zijn se&ehut ten noorden vajj de Oiu'eq ©a tus-ROiKu de Maroc en Rejns, vooraJ in het. boEeh van Coût ion en in het Koaingsbo'spib. Tussohen de Ourcq en de Marne hebbfi-» wij krach tige •vijaadelijke tegenaanvallen gebi"oken in de sitreek van Grisollas en va;; BcKu-Scint-Germain. Wij hebben overal cma.> sfcealingen gehandhaafd. PARÎJS. 22 Juli. — Ambtelijk berfnht rxn 11 uur s avonds : lu den ioop van den dag hcet't de vijand cîoor hevige tcgî'naanvallen dan vooruitgang der bondgenooten tussohen de Marne ea de Ourcq traohten tege.n t-e ho'udeir. De Frausch-Am'erikaansohe troeuen hebben aan aile aanvallen weerstand «oboden ©n nog eènigen v&oruitgang gemaackt; zij hebben de heù-vels len oottau van La Croix van Grisolles overscihreden. het do^rp Jîpieds veroverd en teriei.i gew'onneh ten oostoa van Mont-Samt-Père.Tussohen de Marne on Reims bobben zich hevige gevecluen ontwjkkeld, welke den vijand u,éen eukei_ voordesl opieverden. Wij l>e-houden otvzt iinies, in het boseb van Cour-ton en in hot iioning&bosah. Meer noordeli'j^ habben de Engclsai1 troe-pen vôoiantgang gemaakt, waarbij. 200 man werden gevangen genomen ea vèertig maehi-nosewerfn varovapd zijn. Van te - noorden van de Ourcq en het Chainpo.'ïne-f; mt wordt «roote bedn vigheid van bot Koschut premeld, zo. der optrodan van het voHvolk. ÏTALIAÂHSoH. ROME, 22 Judi. — Ambtelijk bcriobt : De b.édpjvigbeid van het vijandehjk cp-soiiut is kractiit^adig door het onze hftiùjt» woord in *treelc van d„ Tonale, m lut Bi«-«edaJ on ;.a:i de Pi^ve-iNnovo. Onze bat-teriK'i! c'dorhklden verwoe^tend vuur en v.;i spi;i. den arbeidersaXd«£-liB«ea m de stirêek van dui Monte CoviaaJ.e en eta ko-lo: ne automobiolan Hn : • <!" Piavo. toin pa-td'ociie ci:e ter wcsziide-n van de Tonale w i k^nninigpn dfed .ve.ijverdc ©en frijande-lijk machi!»eçtçwe::r. Twee vijandclijko vlie^luigen ai m ira lucht-soavc ch te n n ep r.s e se i i o t an. ÏSîïCrULSOH. Lomm, 22,JuLi. — Ambtelijk berieht : y/ij hebben gisteren tûrrein {rewennon ten zuidoosten van Hebuterne. In vereenignng met de Fransohen biaeliten wii tan zuiden van Villors-Erpconneux met goed gevolg ean kleine verriohting tan uitvoer. wij namen ee:'i^e afavanganen en YOnnees-terdc'» mn-sbmegeweron. Vijandalijk ,^ohutbadrijvig-haid tan zuiden van Atrecht en ten oosten van hot Niappe-boseb. ALLERHANDE BERSCHTEN. EelSericIi aJs or voiler \an ven Mirbacb, BERLIJN, 23 Juli, — Tôt opvolger van den verinoorden Daîtschen gazant in Mos-kou, graaf von Mirbac'n, werd de vroegere ondorkanselier, dr. Heli'ïeriçh, banoétod. Dr. Heâiremcb vertrekt Dondardag naar Moskou. Ter zee. BERLIJN, 23 Juli. — Met het bij La Casablanca in den grand geboord Spaansch schip » Sardinero « is er ook een voor Zwitsex-land bestenide lading graan verloren gegaari. De Zwitaersoh© rageering heeft daarom oij de Duitsohe regôering geprotèstéerd. De Duit-scilie regeeiing béait haar leedwezen uitgo-drukt en scIbade-toossteJlir® beloofd. De Zwit-sCTSoho Bonr'^raad besonouwt do kwastis thaas ais opseiost. Lord Lee aîgctreden. I.ONDEN, 23 Juli. -— Lord Lee heeft zijn aanibt van algemeeu bestuurdeir der voerdsei-vo'ortbreagst neergaiegd vvegeos meeningsveœ-spii.il'.en met don minister van landbouw. . Lee is van oordeel dait dions poiitiek t°'n n:-.n/.ien yan de .bii.nendaiidsohe voedscl-pro duSctie niât dOortaster.d genoo-r is om 't land c::n voildoenden voedseivcoiràad nu en na den ooriog te verzekeren. Ds dcod1 va~? Louis Jaurès. • VPiij bobbaa onlai'ig's, op geaag van een i3f <fo- Pa,rijsche « Temps » verscheucn berieht, de verdwi.[ning nudegadeald van den vaandrig Louis Jaiuiés, zoon van wiften d®n ia'anscbeji soc aal-dcmokratiscben leider. Mer veronder&telde dat bij door de Duit-sebers wea?d gervaingengcnomea. Ongelukkig is zulks îiiet het gavai, want ireneraal Gas-tine heeft zéch op bevel van den minister van ooriog naar Bassouiat. bogerven, om Mevr. Jaurès bat berieht tp bveugen van den dood yan harem zoon, die âniii bec hoo/d zi;ncr j&i<ïer-koinpaft-nie gasaouveld is De vûoïsorgsœaatiaselea i& Faïijs. GENEVE, 22 Juli. .— Volgams bencliten u't Parijs heofb de militaire goaverneu.r der vesting het basluit van den flfèm^nbeiraad sroedfrekeurd, waarbij eene burgerwaoht in-geaiteld wordt ier or>derateuui-. g -cier open-bare zekeaiheidsorgauisman. De verkôersmi(i-delen in de sbad en in de voorsteden slaa» onder toetziebt van den rnilitairen spoorweg-dienst, zoomedè de algeheele spooriijn van h et noorden. Ontplofiingea jn Frankrijk. BERLIJN, 23 Juli. — In het arsenaai van Castras is een reeks ontptoiïingen ont staan in een bewaarpiaiats van spiingstolïen. Na de éerste ontplofÉingen werd bewl gegeven de stad te onimimen. Damk zii dezen maai-rcçel is , het aaiïbal , slachtoffers gering. Dr sdiade in de stad is zeer groot ©n strekt neh uit tôt 10 kilomat'ir van de opsîagplaat» De indrdk van den moord op den teaar. IvIEF, 22 Juli:. — Dejnceste b-aden bren-KCn artikelen naar aanleiding van den dood van den tsaar. De burgerlijke b'.adan spre-ken ds overtuiging uit, dat de tereâlibsieliing va . den tsaar er gc.nakkedik toe bij kaii d/asen, de monarchi..ischa «odaobtan, die zieb overal readis !'ôgianen te vsrtbonen, te veisterkôQ en t« heipen tôt uibinjr te komon In de ijol'm-ka'bhodraal hestt gistereu de JBûtronoliet Anloniu® i« tegenwooi-d.glie;d yan den vikai'us-bis3ahop en tailrijke geesto-liikea csn plcchtige Ziîeiamis voor den ovnr-leden tsaar relhouden. De,, katliadraal was overvol. De dood van den tsaar. MO3K0U, 22 Juli. — Naar viuchteiingen uit den Ooral verbeLon, zijn de Tijeeho-Slo-vakken onreaht&treeks veràntvoordeiijk voor het tPTeohts'bellen van den Isaar. Agentem van hen liâtan aan de sovje.ticgeering .in leka-terinenburg in opdracbi der Entcnte-orgaui-satie in Siborië w otan, dat uc tsaar zou be-vrijd worden om aan het lioofd der bawcgmg t 'prcn. de bo'sjevis'ten in Sibérie geplaabst te wond'en. De sovjet van Iekaterinenburg Ii.et zie'n beet nomen en beslook don tsaar dood te sehieten, daaff man meonde hem met inéér te kunn.en wegvoerea. Daardoor wordt aan de Entente hït hoofd'breken gaspaard, wat zij nnt d a ex-tsai'.r /ou doeo, wiens bn-sl aan haar j. annon in Rusland h ad kunnen q »»ci A.Am rvrj Een oproep van Trotzki. MOSKOU, 23 Juli. — Trotzlu publiceerl} een oproep oan de Volga, Oeral en Sibérie vain vijanden te zuiivaren an om de den aaui-voer van graan versperreade Siberisciie slang te verwurgen. Hij vcrbiad't aan aile militaire indebtinsen en boambten op de eeau oi' de anderie manier hulp aan Engaisclie oJ l'ransobe offieierein te verleenaa. Dcze ottit eieren mooten streng bevvaakt worden en hun reiizen verhinderd. De Eng'alscton habben hedien een Russv. scbe afdééiinig bot buit.eingevvone beschar-; ming van den Moermamspoorweg toit intre-din« in het leKer der verbondenen on da Russische burgerlijike bevoilking ook over-gehaaid. De werving was in bat begin zonder iukses. Mat gaza,g der radèa in Arcbao^el beval do outraimMig der oorlo^rshaven, net aamleggen van v&i'sterk ug.en, dé mobilisatie der genie- en gesahubtroepen, alsook do alge-: meene mobilisatie der vijt jongsle klasseo. Volgens «Moçrmanski VVestmk» hebben da irocp.n der îniddourageering Boi'ttko verla-ten. Op 7 Juli is daar een Engalsahe kruiser aangelooman. De in db luoht gevlogen brugnon worden hersteld. Iiusland besoliotivït het c?)ti*e<ien rlcr intenta als-essft oorlo .sverklafing. SÏOCKliOLM, 23 Juli. —- Do Russisoiiei rORoerniM publiieiért woderom ^n telegram, vvaarin jceaegd wordt, dat de ondernemingon der a«ur u - inoarniaii-uist nie o diS bescbcrming der eigen voo'iradeu tc.t oog-mark hebben, niaar vval liet omwerpen der radem-regeering. Men is van plan een niea-s wen ooriog-tegen iÀU'tsehlot'd te oniketenan. De raden-reig^ering vei'klaart dat zij het optreden der venboiidenen als een oorio,LVS-verklaring' bcscihouwt, dat zij maatrogelén treft en dat'alj al de ai'beidéis en boer; n aal onroopefii, om de ravo'lutie te-gen de aansla: gén der verbondenan te besoiieamen. STOCKHOLM, 23 Juli. — \ o;g^ i •• een berieht uit Helsingfors wcrolaà de ledon van den raad van ai-ocaueris en toidaten in liorn gevamigen gemomen en tor'oohtgestcld. De troepen der verbondauen hebben dg linie Kandalaks-Kein bezet. Het onderwijs in Gekrajâia. Hot zCiO juist gasl'Obea Croot-Oekrajicnsob konKtas der koimnissarissen voor volkson-dierwijs heeft ge« iobtige besiuiten genomen, betrebende de Oekiapensche sohool, al^ dus seint VVoilf uit Kief. Béeds in den herfstj van 1918 moeten de voorbereidemde en laag-ste yan de staaits-gymnasià Oekraoïeniscîa ge-maafct wo,rdlan. AUe meuw te opeuen gymna-a a moeten Oekrajiensch zijn. In aile scbolerj. moat ocderriciit in Oekrajieiasche gescbied&i nis gegeven word'en. Daamitêgeii zai dfe ge» &cbodénis van Rusâand ais onder«îjsvaik wowlen geschrapt. Bij de ontvamgst der deelnemers aan het .congres we>es de hetman op de noodzake-lijkbaicl door de sohool een nationale bescha-ying te saheppôn. Alieen mooht men geeu oude kuituurwarken meedoogenloos vernie-tigien.Vorming van een Oekrajisngoh léger. KIEF, 23 Juli. — De eorsle schrede Lot de voramnig va,n een Oe^rajienscii leger is door eon pub.ikabia van dén hetipan vanr daag^ gedaan. Daarin woidt bêvolem, op «rond vaa den algonnééncu dionsbplioht,' tôt de werving van 50,000 reKUito-n voor een ta bief te vormen ci/isie uit de in het .jaa-n 1809 gieiborenen. De minister A-an binnonlàna-sche zakea zal voor ieder distrikt hofc aantal) der rokruten vasbsbellen. Viijwilligars in den ouderdom van 18 tôt 25 jaar wonden toege-laten. Do dicnsttijci van bat voetvolk an bat gesahut bedraagt ^wee jaar. ivloç de uibvo's-ring van het dekre^t Tvord'i 31 Juli begonnext Japan en Sibérie. DEN HAAG, 23 Juii. — Ilollaindsohe iinan-aieele kringem vornemen uit de Lomdeiiische Baurskringen dat volgens uiblatii^en van Ja-panseho bankbastuurders in Lonîden, Japan voor de tusseihenkomst in Siberië ten minstg ean giebied eisoht dat zieh ten noorden v-aln dat sedoelte van den T r ans si beri s ohe®. spoor-wég uitstrekt, dab door de stations Vladivostok en Ii-koabsk beigrensd wordt. Ja<pan zou daardoor in Sibei'ië ean gefoiad krijgen, dab ongieveer twee, en half maal zoo groot ' zou zijm als het Duitsoho rijk, bovenidien de beide verstarkbe ha vans van Oost-Siberië Vlaidiypstoik en Nikolaiefst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume