Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1312 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 Juli. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ng4gm82m5q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

©de gjà ng. IM?. 190, ÏPrJjss s t~ï Centiem Maanolag lî> Juli Ï018 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Blnncnland (Etapegebied uitgezonderd), h. 4.50 per kwartaal. (ALLE KOSTEN INBEOREPKN) tien wende tlch tôt de postkantoren. Ongeviaagds «tukfcen vorden In geval van aiet opnenung er.kel tauggezonden zoo e« b® uoodige poi to U bjjgcvoogd. Hoofdopstellers Or René D© Ci®rcq ' BEHEER EN REDAKflE : I « & jtuysdaÊistrant, 9, Amlerlsciii I PUBLICITEIT : —— 75, AnspachBaan (Beurs) ' £Rtc EieîSewer&e» ls verantwoordeli]k voa hctgçaa hli tchrijft AANKOND1Q1NGEN worden aangenomen t 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Pubifciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Baisse!. OORLQGSBER1CHTEN. DUITSCHE LEC-ERBE&ICHTEN BEBLIJN, 14 Juli. — Ambtelijk benciit van hadenmcddag : Westeiijk krijgsveid. Legergroap van kroou prias Bupprecht : Op den westeiijkein oayar van de Avre ge-durende den dag drukkè gesohuiDbednjvig-hoid. Tegen den avond nam deze ook toe op het overige iront, in verbindmg met de yerkenin/Tngsgev eeht en. Lesergr-œp van don Duitsohen kroon-prins : Plaabseiijke geveehtea in het woud van .Villers-Ootterebs. JMa stei-ke gasahutvoorbe-reidiaig viei de vijand 's avonds ten westen van (Jhâteau-Tbierry aaa. Hij werd bioe-di« aJgewezen. Het n^ohtôiijik vernieliag-s-vuur was met busaahenpooœan loveiidig. iiij beader vveer stegea onze boinbaideer-eakaders op voor aaehtelijke aanvaulea op die vijaadêlijke spoorwagwerkea aaa de l'ramsone kust tusischen Duiakeuke, Boulogne, Abbetvide, tofc Paupié, Lmeré-fclamt>-Bai, Doulleas, evenals in. de omtgeving van Creppy-en-Valois en Viliors-Cotberets. BEBLIJN, 13 Jub. — Ambtelijui: baricht Westeiijk. krijgsveld LeigfiïKjiou)^ )—r—infini-»i lu. Éjj M Ten zadvvesten vai; Bene weFdejf heihaif-de aanvailen van slerke Engeloohe aldee.in-sçen aigasilagen. Eveneens misiukten naehte-Sjke aanvallen des v-jarids ten aoorden van èlb&rtJ. Op hevigea .çesanutsitrijd op ûeu wes-celijkesn oever van de Avre ^pugden tmssoben Cartel en Maiily kleine aanvatleai der iran-Échen, we-ike do vijand s narniddags bij Maiily to 's avonds in het ganscilie geveehts-?ak na herhaaide hevige geschuLvoorbarei-ding wedcrom ondernam. In Caste! en m dû noeve van Ancibifl nestelde de vijand ziob. vast. l'en oosten van dezi2 bflie. zakten ziju aamvaben onder onzs'n tegenaanval ineen, Legergroep DuiLacnep kroonprins : Tuseohein de Oise en de Marne bleel d-e jre-vecbtsbetlrijyjg'bjid levendig. .Herhaaide aaP-vaâlen des vijands ten noord&n va^ Longi}Dont en ten zuiden vaji de Ourcq werden afge-sàageii.Legergroep hertog Aibrecbt : In d© midd-en-Vogeezen en aan den Hart-flQannsweiJerkopf wc-rd de gevecbLsbedi'ijvig-he.d levendiger. ïen ri oordoosten van Bont-à-Moussotû en in het i^avç-gebied nusiiiikteiti maohtige aanvallen des vijands. — In Juni werden er op de Duitscih-e fron-ten 48S vijandeilijke vbegtuigen, waarvan M door onizio afweeri;anonnen, en 32 kabeibal-lons nfiôrgebaald. irbervan zijn 217 vhegiui-gen m ons bezit. De ovej-;gen zijn achteir de vijandeilijke steilingem onweerlogbaar neer-gestort. Wij bebben in strijd 153 vliegtuagem en 51 ka.'oc'ballons verioren. BEBLIJN, 13 Juli. — Ambtelijk beriolit van bedenavond : Vam de geveobtsvelden niets nieuwâ. oosrsKaiJKsoH. WEENEN, 13 Juli. — Ambfce'lijk beriobt : Aan bet Ven,etiaan&eli gçbergtefront. vei^-kemraingB.bedTijvigheid. Anàers riie^s van bc-'tang.3ULGAAES0H. SOFIA, 1.2 Juli. — Ambtetlijk btr'oht : In de oengeving van Bitoba en aan beide zijden van de Cerna was bat wedeirzijdscli Kesobutvuur met Ui^sc'henpoozen levêncbger. l'en, oosten y an de Wardar langs bcidi; zijdem VTiurbedrijvigbaid. Aanvalstroepca drongen :m de vijandelijke graven ea braahten g'eva.n-geneii terug. Onze troepen- verspreidden door vuur tatrijke versterkte Engeisebe stoim-troepen.In 't voorterrein ten zuiden van lia. rakli-Itejoeanaja namen onze verkennings-troepen talrijke govangenen van het Griek-eobe léger. TUEESCH, KONSTANTINOPEL, 11 Juli. — Ambtelijk beaicht : In den nacht van 9 op 10 dezer, :n den kustse<ktor en ten oosten van den kustspoor-weg levenidl.ge bodrijvigheid van yerkenners-patroeljes. De vijandebjks aidoetlingen worden niefc allee/n voor onze steliingen tôt te-rugikeer gcdwomgen, maar een van onze p»-troeljea brak door de prikkeldraadivearspor- î-ingen van den vijand, drong door in d©. vijandeilijke steliingen en kwam met eenigea b'uit ierug. Ten oosten van den Jordaan :s op 10 Juli aan weerszijden van den weg Telnimriin-Jeriobo een sterke verkennersafdeeling tôt het vijandeiijk bruggeboofd opgerukt. De vijaflid, die zicài tegen den opmarsen verzette, moeist terugwijken en liet op liet veld der-tig dooden en 40 gedoode paaixlen achter.. De aanvoûrd-er der kompag-nie en een man zijn gevarige^ genomen. KONSTANTINOPEL, 12 Juli. — Ambte-lijk bericiht : Palestina-front : Langs beide zijden slechts zwak geschut-vuur en driddîe vliogerverkenningen op gansch het front. Tein oosten_ van de Jordaan werden vijandeilijke verkenningen ,af-gewezen.Niets nieaiws van de an der e fronten. FSA2ÏSCHE. PABIJS, 12 Juli. — Ambtelijk bericiht van 3 uur 's nainiddags : Onze ti'oepen bebben vainmorgen een schit-terenden aanval uitge^terd ovor een front van 5 kilométra- tusscdien Castel en het'noor-den van Mailly-Baineval. Zij bere kten al hun dO'elen, veroveeden het dorp Castel, de boei'-derij Anctoin ea een zeker aantal zeer ver-stei-lcte doelpunten. Hun vooruitgang be-4t-©<« o». si«8iŒi«e- tmaéïtei 2, nj ma ak te n rttim 5&0 gevangehen. ■ -* Van het overige front niets te melden. PABIJS, 12 Juli. — Ambtelijik b'ericht van 11 uur 's avonds : We bebben onze vorderingen bevestngd ten nootrden van Chavigny en ten westen van b'avcrollos. G'steravond bezettem onze troepen bet dorp Longpont en de boerderij Jacage. Twee aanvallen ten noorden van Montda-dier en in Champagne levreden 15 g-evange-nen op. Levendige bedrijvigheid van het geschut op den linfccr Maasoever. ITALIAÂKSCH. BOM.E, 12 Juili. — Ambtelijk bericiht : Wisselende en woinig hevige bedrijv'ig-heid van het gesehut op het gciheeile front. In Conca Laghie (Posina) en in bet Arsa-dal vern etigden onze patroeljes tw-e© kleine vijandelijke posten, waarbij zij oenige gevan-genen maakten. Op den Cornone kwam een misiukte aanvalspoging den teg^stander op gevoelige vcrliezen te staan. Een vijandeiijk vliegbuig is gaveild boven Fedtre. ENGELS CH. LONDEN, 12 Jub. — Amibtedijk beriobt : Varunorgen heeft de vijand een aanval m de buurt van Bucquoy beproefd. welke met verliozen voor hein is afgealagen. Afgoz en van eenige bedrijviauieid van het vijandeiijk eesahut in den seikbor van Hm-ge.-; en op andere puaiten, valt er verder niets te moldcn. Cioateren hoeft zware regen de bedrijvigheid in de luoht beltanmerd. Nagen ton bom-men zijn geworpen oo spoorwagknooppun-ten aojiter de Duitsahe linies. Overàag zijn drie vijandelijke toestei'lon vernield en twiie andere stuurloos tôt landen gedwongen; dr:e Ensplsobe vliegtuigen worden vermxst. 's Kaciits wae het vliegen onniogeiijk. feLLEKHAKDE BERiCHTElM. Do Duiiâcbe rijkskauselier over België. BEBLIJN, 13 Jufe — Ambtedijk benolit : Over ue verklaringen, weike de rijkskan-seiier _ ,graaf Hertl ng, hoden in de hoofd-kommisiio ove^ de ^elgisohe kwestie heett afgeiogd, zijn onder het publiuk voeTOteian-gen verbreid,' weike misverstand zouden kun-n en wekken. Wij geven daarom hier on der bel desb&treffende godeelte van de kanse-iiersrfde uitvp^rg weer. Aanlaioopend aan zijn ^risteroa, «!*«<. vea uuoenxetb.nge'n zeido de rijkskai>sçîiM het voJgende : « Wat de toalcomst vaa België betrelt», zoo beteekent, tvediik ik ri.leren al gezegd heb, de'§'?etting eù het tegenwoordig bezit vati Boigiô sleoiiU. da'v wij een vu stpand voor de lalerc ,oitdqrliiL.-.delingen hefonen. In het beffrip vuistpaîw.1 ligt opgesioten dat men dat v\tt iïiM a'a pand in de hand heeft, niet bahouden wii, wanneer de onderhan4e-lineen tôt een gunstig r -aufltaat voerden. Wij koesteiCa niot het ocPTaork Bel«ië, in el-kea vorm ook. ta bolioudea. « Wij wenschen, precies zoo ais ik reeds op 24 Juli gazegd heb, dat het na den oor-log weer ontsitane Baigië als een zelf&tandig staatsweizen aan nieimand als vazal on.der-worpen, met ons in goedf vriendsctiappelijke beitrekkingen zal leven. Dat is he>t standpunt dat ilt ten opzichte van liet Belgische vraag-stuic van meet af aan heb ingenomen en ook liaden nog inneem. « Mijne lieeren, deze zijde van mijn poii-tiek h^ngt geiheel en al samen met de alge-meene beg;îîBe(len, v/alke ik u gisteren heb ontvouvvd. Wij voeren den oorlog als ver-dedigingsooriog ; daar wdj hem aiis verdt^a-ginfi'sooricg voeren, daai- ons van meet af aan elk imperialiatisoh, elk op wereldlhecr-sciiappij gerioht straven vreeand was, daar-cmi aullen ook onze yredasdoe.eindien daar-mede in overeenstemming zijn. Wat Wij wii-len, dat is de ongadeerdhoid van ons grond-gebied, dat is de vrije luoht voor de ont-wikkeling van ons volk, inzondarheid e^0-Eomisoh gebied; dat is natuuriijk ook de noodzakelijke waarborg voor toekouistige moadijke omstaiidigheden. « Dat geldt ook volkomen voor het standpunt, dat ik tegeaover Be'gië mneém. lioe zieh dut standpunt ecihter in bijzouiderhe.den laat vastleggen ,dat hangt van de latere oQ-derbandeilijngen af. Daarover kau ik thans gee^ bindenden verklanngen afieggen. Ik moet er mil toe bepalen deizie aJganiee-ne t aUefi^Lî. ,#feLde. bcgbrseikii hier nogmaals na-drulckelijk te hetaben vastgèsteld en zco ge-loof ik toch tgi u" titans bet vetrzoak te mo-gen ri-dhten : Helpt oo'k *;ij mede, dat wij in het binnaniand net eeniheidsfront bewa-ren, dat zoo buiiengewoon van gewicht is voor onze broedgrs buiten in het veild. Helpt gij alleç tezamen marie, dat wij den moei-lijken tijd van den oorlôg, disa wij gedwongen zijn te voeren, zoo lang wij hem voeren moeteji, tôt het eervolîe einde doorstaan. » Onlusten t© G-Iasoow. BEBN, 13 Jub. — Verleden Zondag bad-deu te Glasgow straatgeiveohten plaats. De volksmenigbe, _dio in hoild^aak uit zooge-naaiinde, bolsjevisten bastond, eisehte de vrijstailing van eea bolsjevist, John Maeleau. due onians^s tôt vijf jaar gevangenis werd verooi'deald wegens schending der wet op de landsverdodiging. I)e ti'aaas werden toi staan gabracht^ waardoor een handgemeen met de bedienuea y.ôlgde. De eischen .^ngelsche œijawcrkers. .AMSTERDAM, 13 Jub. — Bouter meddt : Aangeaien dé kontroleur der mij'nen , ge-weigerd heeft aile eisohen der werkbaden op verhooging van loon en vermindermg der arbeidsuren m te williigen, heeft de nationale raad der mijnwerkers met het oog op de ernsb.ge gevolgen die ean algemeene sta-king in de koolputten na zich zou sleepen, Lloyd G-borge gevraagd een afvaardiging te willen ontvangen. Daarin werd toogesleand. EngeLsche nf.turalisatiewet. LONDEN, 12 Juli. — In het Lagerhuis is ia tweede lezing de vvet aanngenoman, die het mdnisterie van binnenilandische zaken maohtigt de naturalieaue-eertifikaten te her-roepen 'n geval van deiioyaliteit, emstige misd.aden en. boleedigingen ea in gevallen W'aar de certifikatan verkregen wereen door bedrog of wanneer de kouder betlcend staat als ieimand van slecht karakter.De wc-t maohtigt het ministerie van binneaîandsche zaken ook tôt het herzien van al'le eertilikaten die tijdeas den oorlog zijn afgeleverd. Eusîand en Tuïkije. BEBLIJN, 12 Juli. — Ambtelijk : Heden zijn in het minister e van buiten-landsclie zaken te Beriijn tussehen den 'i"urk-sehen gezant, Hakki pasja, en den gevoi-aiachtigtlen _ verteganwoordiger der iCussi-sche federati^e sovjcitïepiibdek, Jofle. de beikraohtigingsoo'fkonden nopeîis liet vredos-vérdrag yan Brest-L iofsk van 3 Maart 1918 en het Turksch-Bussisah aaiirvullît%sverdra^ op dit vordrag uiîgevv'sseid. Sen bôsluit van het covisfc-koivfres. STOCKHOLM, 12 Juli. — Den 8 Juli ;s net volgende, door de kommuninstische frak-iie inged ende .beslu.it van het sovjetkongres met srroote ineerderheicl aangefflomen : D« vijfde Laadsverfiradprin^ van arh^iders en soldaten keurt de binnen- en buitenland-sche politiek van dea Baad van vo&skoca missariasen voTIton:,^ g-oad ec beifcrachtigc» opniauw den onwainkelbaren wil yan arbei dôrs en soldaten, om het land ni et :n eea ai eu. we n oorlog te laten brengea. Het Buslad vaa de sovjets zal. iedare aa:i-valspogiag tegea Bussiisoh gebied van . d< zij'de van weîke imperialistisclie regeering ook daadweirkclijkeiL.tegenstand b-eden. Het Busland van de sovjetszal onvoi'bKi-delijk tegen de vija'nden des voilks optredeo, die het vaderland ten gunste yan aationalis-ten van écn of andere koaiitie verraden. De Landsvei'icadeiing keurt oj> dezielfde wijze de voedingspeiitiek goed en het sehep-pen van een komitee van arme boeren, die aiet dea aroeid vaa de armen u'tbuiten. Plat tijdsverloqp, dat zich tôt aan den nieuwen oogst uitstreikt fâ het moedlijkste voor de arbeidei-sbevolking der steden. De Moermanlnist. LONDEN, 12 Juli.— Beuter verr.eamt, d»t Entente-troepen de Moeiaianikust verdedi-gen. Nieuwe troepen worden uitgezondan. De troepen der Entente werken samen met dea plaatselijke bevolking. Gemessgd Nieuws. De afschuwebjkô moerd te MolenbeeK. — liet onderzooli; aangaande de moord vaa de Lavalaeesta'aac loopt aiet vaa een leien dakje. D... ea zija eontgeaoote, de werden aangehouden, werdea readis nieénnaals on-dervraagd, na eens afzbnderly'K, dan te za-mea. iSog cUcij.d looetic.ign zij tcraciitoadag. Jtlua verKlai'iugeu a:aaaaea noencans aiet aiUjd overeeii en ze worden Jangs om m car verdaeht. De vr'ouw D... verk^aart dat hert pak met het lijk liaar oogôveer vijf maand' «eleden vverd toevertrouw d door €ùi ge-nitanide S..., die beweerde 111 de i'wee-Iverkeiistraa t te woonen ; (taai is aij aoc-U tans onbekead. De kerei zau verxlaàrd bebben dat het pak leder bavatte eu om die reden gaven do eebtgeaooten D... ^eea ae^v oii dea aardigen rauii die het pak varspreid-de. liât oaderzoek worcit voorigezet. Sto'uomoôtljjje dieveti. Oreuuiende de afwezdgheiu van JUej. L. H..., tiantMaarster, Anapacniaan, diongen dieveu met valsche sieutais ia liaar inagazya uiantu eu piuûr derden geheel dea wiakel. Er vverd voc* ongeveer u,UOO irank aaa stol ea kleederea Keroofd. Tabakdieiital. — Vrijdagaacht droagaa diavea in het magazijn van den heer b..., bandeiaar m tabaii ea s-igarea, îjontbaarde-straat, 60. Zij onbvréanime" voor b,M) irank sigaretten » Monopole " en « Job ». ïn een hoedeafabriek. — Door iabraak droagen gedurende den nacht d even in de hoedenfabnek vaa den heer H..., Bergensobe steenweg. Lr "werden voor 0000 frank boilea voor hoeden geslolea. ^aterdafc'morgen ver-atua de poiitie vaa Aad'erleoht dat tw'e£ toc-aog-toe onbekeixl rebleven kems eea deet der gastolen hoedea te koop liebbea aaage-bodea aan den heer M!.., Viktor liautarstr. De kerels worden ijverig opgezocht. Op de tram. — Edw. On... indu'strieel te Geldenakeii, ùad vrijdagaaia.ddag de tran» aaa de Bogierp/aats r 'liOinen ; eenige oogen-blikken ial&r stelde hij de veixiwijaing vasb van zija portefauule met een soin vaa 7,200 fraak. — Van Mej. B. M..., vverd op tram 59 haar handzakje met 25Cj fraak ea juvveeleia ge-stolaii.— Op de tram 11 ward de heer T..., u't Antwerpen, yan z ja. portefeuille met 1,000 irank ea een^elvigheidspapierea ontilast. — Tusschen de Dailiyplaabs ea de Bog-ier-plaats, op de tram 59, g-eraakte de heer dok-ter M..., van Luik, zijn portefea ; lie met een pakje zuiver gaud vaa 35 sçraro en een kleaa doosje met twee gouden ringen kvvijt. — Op de tram 60 vverd dea bouvvikundâge H..., vaa Leuven, zijn portefeuille met 500 maii gastolen. Aannouding. — Yr'jdag, te 3 uur 's namiddags, werd D... aangehouden, op het/ ocêeablik dat hij zakkan kolen rooberda vaa een v/ageu op de Leopold II-iaaâ. Eeii medepliditige kon de vlueht namen; zijn naarn is aoehtaas gekend e-a waldra zaj luj aija makker aeliter grended en elot kunnen trez-risebao houd^sn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume