Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad

491 0
15 August 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 August. Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad. Konsultiert 07 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sn00z72f50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

5*@men het nixi ~ mer s, T^aterdag, 15 ^ffugusti 191% 23e- ^aargang Jfr l GAZET VAN HOOGSTRATEN KATHQLIEIi VLAAMSCH \IVEEKBmD INSCHRIJVINGEN : KEN JAAR . . . Fr. 2.50 6 MAANDEN . . • 150 ATIHI^SGHIICriNrT ELKZEJST Z^TE!K;I.-)^C3- VOOR AANKONDIGINGEK huiten het kanton Hoogslrulen zich te wenden tôt de AGENCE UNIVERSELLE DE PUBLICITÉ, Antwerpen, 140, Kerkstraat, of Brustel, 84, Jozef Coosemansstraat. PAKKEN en BRIEVEN moeten vrachtvrij worden toegezonden aan den uitgever van dit blad. OORLOG IN BELGIÈ. Hoog de harten ! De Belgische Leeuwen hebbon gevoch-ten. De vijand heeft hunne klauwen ge-voeld en hij is onder hunnen macbtigen greep bezwekea. Hoerrah voor de belgische soldaten ! Het heldhaftig gedrag der Belgen te Luik dwingt de verbazing en de bew'onde-ringaf van al de beschaafde naties. 't Zijn al loftuigingen die in den vreemde weer-ldinken aan het adres van de belgische soldaten en van hunne zoo knappe veld-heeren.Herhaaldelijk poogde het overmachtigë Duitsche leger de forten rond Luik in te nemen, raaar onze heldhaftige jongens stonden pal, hielden drie dagen lang den germaanschen reus tegen endwongen hem een wapenstilstand aan le vragen, hij, die in zij-nen verwaandheid de o.vergave der forten hadgeoischl vooralcerde slag begon. i Ifoo,,r de i -ii'l'm: ' Ilnij; droevic onk <'e tijden zijn, toch moet de geèstdriil in al de harten blijven, onidat de verdedig'ing van den vaderlandschen grond in goede han-den is. De oorlog is tharis volop aan den gang; hij woedt in al zijn geweld. DeBelgenhou-dén kloekinoedig stand ; zij staan nog immer pal en sterk, machtig gesteund door onzeFranscheen Engelsche bondgenooten. Laat ons hetbeste hopen: De helden die reeds zulke roemrijke wapenfeiten pleeg-den, die den vijand reeds zoolang in be-dwang houden en hem reeds zulke duch-tige slagen toebrachten, zullen ook nu de belgische kleuren hoog houden en doen zege vit ren. Onze soldaten zijn vol geestdrift, vol vastberadenheid om den overweldiger te beletten iets, al ware het maar een vinger breed, van ons grondgebied in te palmen. Men steektniet ongestraft de hand uitnaar België's onafhankelijkheid, dat heeft de vijand gevoeld, datzalhij nogvoelen. De gebeurtenissen der vorige dagen liebben geleerd dat men met betrouwen het verder verloop der feiten mag afwach-ten. Wezen wij dus vol hoop eu blijven wij zonder angst de toekomst te gemoet zien. Onze dapperen hebben op zich genomen onze nationale eer te redden; zij hebben een duren eed gezworen en dien eed zullen zij gestand blijven, want een Belg kan nooit eèn raeineedige worden. Ons christen België zal zich op dees oogenblik herinnerën hoeveel hettidan-ken heeft aan de bescherming des Hemels. Daaram zullen de gebeden nog vuriger ten Hooge stijgen dan voorheen. Degoede God zal onze wapenen zegenen. Hij alleen is in staat de gruwelen van den oorlog te stui-ten, orndat Hij alleen almachtig is en de grooten der aarde met al hunne machtkan vergruizen Hoog de harten ! Met betrouwen opGod en in ons dapper leger zien wij de komende dingen tegemoet. Hopen wij dat het voor-deeïzal blijven aan den kant der recht-veerdigheiil en moge er alras een einde gesteld worden aan den bloedigen krijg, die eene eeuwige schande zal blijven voor dezen die hem uitgelokt hebben. Leve het vrije, het onafhankelijk België ! Hulde aan onze gesneuvelden, Hulde en diepen groet aan de moedige soldaten diestierven op het veld van eer ! De eerste gesneuvelden, gevallen onder hel moordend staal van den dwingeland zijn onze zonen, kinderen van het vrije, onafhankelijke België. Zij zijn gevallen in het aanzicht van der vijand, terwijl zij met het geweer en het staal in de krachtige vuist, met leeuwenmoed Ue bedreigde Vaderland verdedigden. Maar zij verdedigden rneer nog dan lie Vaderland ; zij verdedigden ineer nog dar hunne haardsteden, dan onze aloude vrij lieden. Zij verdedigden de geheiligde recliLer van den enkeling tegen het vernederendi vreemde juk dat men ons wil op de schouders drukken. De gevallen helden zijn de eerste martelâars voor eene heilige zaak Die martelaars zijn onze duuibare kinderen. (iroet lien! Houdt hunne nagedachtenis in eere, bicft voor hunne zielen ! De gesneuvelde helden vragen géene tranen. Neen, dat waj'e zwakheid toonen en zij zelf toonden er nooit geene, zelfs niet in het aan-schijn van tien dood. Ondanks ailes moeten wij fii-r Blijven, omdat de hewustheid dat wij een klein maar ook een moedig volk zijn, cl a t helden weet te baren, onzen wil moet slaien en onze sterkle moet uitmaken. Onze helden zijn geslorven voor de eer der menschheid. Hulde aan hunne nagedachtenis! Buigen wij ons ontroerd, maar zonder zwakheid over de lijken onzer kinderen, weg-geinaaid in de lente des levens. Buigen wij ons over hunne tlootle glorie, over hunne bioedige glorie. Maar, bovenal, geven wij, de levenden, aan onze dieibare gesneuvelden het eenige wat lien tlians nog ton goede kan komen, 't is te zeggen : onze gebeden. Storten wij een in.nig, een vung gehetl voor de rust hunner jcugdige ''.J ^nieeken v.'jj^den Opjx'rheer dat Hji onze gesneuvelde dapperen in genade t'mtvaii-ge en in Zijne sclioone woon opneme. Hetalen wij op die wijze onzen toi van eeuwige erken-lenis, van grenzelooze bewontlei ing jegens lien die zich van eerst al' opofferden om onze geschondi il onafhankelijkheid te verdedigèn. Hunne zielen rusten in vrede bij den Heer ! Eens woi den hunne namen openliaargemaaki; onuiUvischbaar zullen zij gegrit'l blijven in de dankbare erkentclijkheid van gansch een volk. Bewaanl zullen zij worden voor onze nakome-(ingen, die met eerbied en bewondering zullen spreken van de înartehfài's der bescliaving, de helden van 1914. Rust zacht, tlappere jongens, het Vaderland vergeet u nooit ! En gij moeders, weest fier over uwe zonen. De hewustheid tlal zij gevallen zijn op het veld van eer.als trouvye volvoerders van tien duur-sten vaderlandschen plicht, zil uw iroosl en uwe slerkte wezen. Ouk u, heklhall'tige moeders, zal het Vaderland nooit vergeten ! Aan onze Medeburgers. Hoopvol maar ernslig is de toestand. Onze aappere soldaten bijgestaan door onze engelsohe en fransche bondgenooten staan moedig op het krijgsveld. Ilouden wij inoed en dat de besle hoop onze harten vervulle ; scheiden wijnietûit Gols hulp over ons duurbaar Vaderland en ons wakker leger af te smeekën. Dat onze bevolking vooral kalm blijve. Wij kunnen het niet genoeg herhalen : medeburgers gelooft toch blindelings aile praatjes niet wat gij zooal door rnenschen, die ailes weten en niets weten, hoort ver-tellen.Dat onze bevolkingen, moesten er vijan-delijke soldaten in hunne geineente ver-schijnen, God behoede er ons voor, toch niet in een oogenblik van te bëgrijpen opgewondenheid, erop schieten. Alleen het leger mag oorlog voeren. Een burger moet volstrekt onzijdig blijven. Een enkel schot door een burger op vi.iandeli.jke soldaten gelost ware de ver-nieling en de ondergang van een gansch dorp. Al te veel voorbeelden van deze gruwelen, doze laatste dagen, verwittigen de burgerlijke bevolking tôt de uiterste kalm-te en terughouding van aile vijandelijke daad. DE TOESTAND Ken groole veldslag is op lianden en zal den-kelijk vandaag geleverd worden. Voorpostengevec'hl.en hadden deze week gedurig plaats tussclun de Duitsche ru i Lerij en de Belgische troepen in Limburgën 'tLuik-sche. De Duilsche ruitei'ij werd voorop gezon-den om de ligging en tle getalsterkte van ons leger to verkennen. Al de voorposténgevechlen die Dinsdag en Woensdag plaals vonden vielen tengunsleder Belgen uit. Op gansch de linie werd de vijan-, delijke ruiterij achteruitgedreven. Rond Luik begonnen tle Duilschers nieuwe aanvallen, die allen door de forten moedig werden al'geslagen. in Luik zelf heeft tle duit-: sclie generale staf, die zich niet erg op zijn gemak bevindl, barricadei) en verschansingen opgeworpen. Na elf dag'en. Het is reeds elf tlagen geleden dat de duit-scliers op ons grondgebied drôngen. Hel duitsch pian was, gelijk mon reeds weet, zich meesler le maken van Luik en Namen en ver-volgens Prankrijk binnen le dringen. Op drie dagen lijds Moesten de duilschers in Frankrijk zijn en eene halve maand laler, 'I isle zeggen den 11 Auguslus, te Parijs. Zij zouden dan Frankrijk den vrede opgelegtl hebben, het Xooi'tlen van dit land bezetten en zich vervol-gens tegen de Russen keeron. De echtheid van dit plan wordt door talrijke gevangen genomen duitsche officiers beves-ligtl. Talrijke documenlen welke men in '1 bezit tlezer laatsten \ indt, bewijzen het overi-gens genoegzaam. Kindelijk blijkt dit doel uit tle doenwijze van tien duitschen staf. Zonder tle troepen gelieel le mobiliseeren, zonder ze van voedsel en schietvoorraad te voorzien, joeg hij ze naar België. Na tien dagen ooi-log moesten tle duitschers bekennen dat zij het vierde nog niet bereikt hadden van hetgeen zij verhoopten. De duitsche legërkorpsen hebben aanzienlijke verliezen geleden. Zij staan slil voor Luik en hebben de grootste moeite om de Maas over te komen, waar zij het bel-gisch leger gereed voor »ich vinden. Zij verse lia nsen zich op de Ourllie. In Luxemburg bepaler' zij zich met zich to verdetligen. De et rste duilsche aanval is afge- 1 rn -■ ■ W ten zij al ,'oûi uilrul * uH Frankrqk en zij zijn nog maar le Luik. Franki ijk heeft den tij<' gehad zijn oorlogs-fronl to verantleren en l'.ngeland liad geene moeite om zijne troepen op lijtl naar het vasleland over le bren,»' n Van nu af is tle weeiciand hij ons ingericht. Er is in gansch Belgijë géen weg meer vrij Duilschland voelt de overwinning wegvlie-gen.'IIet hoopt nog, ir-.aar die hoop schijnt eerder vrees. Het vreest ailes, want zijn leger doel \erdedigingswerker uilvoeren tôt aan den Rliijn. Hel zal naluurlijk strijden, maar zijne legenstrevers vo'-.len van dag toi dag sterk er en stei'ker. Ruslànd vergaderi zii, • ontzaglijke legers en men mag vertrouw nebben in het rus-siscli leger. Hel heeft al ''en tijd noodig om bijeengetrokken te worden. Komen de russen op tijd, dan is het do zekere neerlaag onzer vijanden. België heeft den groolsten roi vervultl. Het heeft aan deanderen tijd ,'egeven. De gebeuilenissen. Proklamatie van koning .Albert aan het leger Hoofdkwartier vnn bel léger, 7 Auguslus. Aan mijn Leger. ' De 3e legerafdeeling en île 15° gemengde brigade gaan in onze linies terugkei ren na, als helden, (le versterkte stelling van Lui 1 verdedigd te hebben. Door eene viermaal sterke; macht aangevallen, liebben zij al de stormloopen van den vijand kunnen afslaan. Geen enkel fort «Ard ons on'tnoinen ; de plaats-van Luik is nog altijd in onze maeht. Standaarden, Dionigten ki jisgevangenen zijn de trottes van deze dagen. In den naam der natie ;; oot ik U, officiers en soldaten van de derde legeniuleeling en van de 15» gemcngde brigade ; gij lie ^ vollen uwen pliolit volbraclit, onze wapens toteP> ^'estrekt. en aan den vijand getoond wat het lu *. ,iost onrechtveerdig een vredelievend volk aan I -. allen, maar dat ni zijne rechtveerdige zaak eene onovenvinbare kiacht put. Het Vaderland mag fier t ■ er u zijn. Soldaten van het belgiscbt leger vergeet niet dat gij aan de voorwaeht staai der indnikwekkende legers van dezen reusaehti en strijd, en dat wij slechts de komstvan onze fi tnsclie wapenbroeders afwachten om naar den zegi iraal ojj te rukken. Gansch de wereld heeft h t oog op u gericht. Toont hem door de hevis^ieiil uwer slagen dat gij vrij en onafhankelijk le\ ;n wilt. Frankrijk, dit edel land, dat men altijd in de Geschiedenis bij de rechtve rdige en edelmoedige zaken ziet aansluiten, snel. ons ter luilp en zijne legers komen op ons grondg bied. In uwen naam, zend ik lien een broederlijken groet. ALBERT. In onze laatste lijtlin; n konden we ver-leden week nog aankon 'gen de groote verliezen der Duitschers v or Luik en den ge-vrangden wapenstilstand Daarover geven we hi< : nog natlere inlich-tingen : • De lij lingen Vi ijdag n :ddag van 't oorlogs-tnonoel toegekomen, wai n uilmuntend. Het gevecht van Donderdag was uitermale ver-woed. De Duitschers lie < hoten de forten en ook de slad mel razende voede ; zij gelukten erin in een deel der stad le dringen, doeh werden er door het léger en de burgerwacht uit-gedreven. Er had Dontler lag naclit geen ge-1 vecht plaals. Al de forte: van Luik zijn onge- deertl gebleven en geen enkel is in de macht van den vijand gevallen. Vrijdag morgend vroegen de Duitschers aan den mililairen gouverneur een wapenslilsland van 24 uren. Die werd liun geweigerd. De beschieting van Luik, waar van wij lioo-ger gewagen, was eene list van de Duitschers. Zij wilden tle bevolking schrik aanjagen op-dat zij den mililairen gouverneur toi de over-gaaf zouden aansporen. Hun pian is totaal mislukt De bevolking van Luik bleef kalm en had voile vertrouwen in ons moedig leger, datdo bewondering van gansch de beschaafde wereld afdwingl. De Duitschers gebruikten maar aile liston om onze regimenten in d waling te brengen. Het schijnt dat zekere duitsche regimenten achter de belgische viag liepen om onze soldaten te bedriegen. Het duitsche regiment waarvan onze koning eerekolonel is, liep met onze driekleur aan hel lioofd. De krijgslist van'generaal Léman wasDontler-dag de volgentle : aan de Duitschers toe te laten in de tusschenruimten der forten te dringen en daarna tle troepen er volop laten op los le schieten. Telkens vielen erhonderden doo-tlen.Op zekere plaalsen, zeggen soldaten, die aan den slag hebben tleelgenomen, waren de loop-grachten gansch gevuld met duitsche lijken. Op de vestingwerken van het fort van Barchon lagen tle lijken t m. 50 hoog. Tijdens den stormloop van Luik,(ten 4. 5 en G Augusti, reiden in do duita'dié raiigen 23,200 soldaten builen den strijd gesteld : 14,000 dooden, 1200 gekwetsten en 8000 ge-vangenen.Die cij fers werden Zôndag te Namen offl-ciëel kenbaar gemaakt, en zoo kwam het dat sommigen dachten tlal het de uitslag was van een nieuw gevecht. tegen de Duitschers. Generaal Léman Een man, die recht heeft op de duvende en vuri-ge erkentelijkheid van het belgische volk, en wiens naam en nagedachtenis bij het nageslacht ceuwig zal in eere gehouden worden, is de kranige verdediger van Luik, generaal Léman. Generaal Léman is 62 jaar oud. Over eenige maanden nog was hij bestuurder der militaire school, te Brussel. Generaal Léman is een man, een overste, een held. Hij was streng en tuchtvol voor zich zelf en voor de anderen. Nochtans was hij door al zijne leerlin-gen en ondergeschikten ten zeerste geaclit en be-mind, en allen hebben zijn vertrek uit lîrussel beweend. Generaal Léman is een zeer geleerd man, op de lioogte van aile wetenschappen en vooral van de militaire wetenschappen. Alvorens bestuurder te worden van de militaire school, te Brussel, was hij er studiemeester, en hij nam dit ambt waar met eene groote strengheid. Toen hij te Luik het bevel nam der versterkte plaats, vond hij er genoegen in persoonlijk de militaire studenten te ondervragen over het vak, waarin zij studeerden. Hij ondervroeg over de natuurlijke wetenschappen, de rechten, de taalkunde, de bouwkunst, kortom over ailes, want zijne hooge geleerdlieid omvat aile vakken der wetenschap. Bij deze groote geleerdlieid voegde generaal Léman een rotsvasten wil en eene ongelooflijke werkkracht. Gansch zijn leven heeft hij gestudeerd en kennissen opgehoopt, om dit ailes in zijn werk-dadig leven van pas te brengen. Men heeft hem 50 kilometers te pi'erd z en alleggen in eenen rit, en toen hij terugkwain in de militaire school, bleef hij nog tôt 2 ure 's nachts studeeren en met zijne offi-cieren redetwisten over kiijgskunde. tinlangs nog bleef hij le Beveiioo een ganschen dag te peerd, oi danks e;n pijnhike ivond' ain de voet, en welke maar in der iiaast verbonden was. Hij beet zich de lippen tôt bloeJens van de pijn. Niettemin bleef hij op zijnen post tôt het laatste oogenblik. Generaal Léman is een bewonderensweerdig man en een roemrijk en kranig krijgsman. Een groote fransche schi ijver heeft gezegd : „ De oorlog brengt de edelste en grootste menschelijke geestesvermo-gens in werking en doen ze schitterend uitstralen ! „ Het is voldoende de blikken te werpen op generaal Léman, om de waarheid van dit gezegde te begrjjpen. Met Luik te verdedigen zooals generaal Léman het doet, redt hij niet alleen België, maar ook Europa ! Wat er ook moge gebeuren de eer van het Vaderland is gered I Leve Generaal Léman ! Leve België ! Het 9e linie. Over het 9e linieregiment werden reeds zoovele geruchten verspreid, dat het noodig is eensjuist te zeggen wat er eigeniijk waarheid is. Eerst en vooral moet er verklaard worden dat onze jongens van het 9e op het oorlogsveld een onvergelijkbaren roem geoogst hebben. Zg gedroe-gen zich zoo schitterend, dat er geene woorden te vinden zijn om hun gedrag te bestempelen. Helden is nog te weinig gezegd, als men over die kloeke borsten wil spreken. Wat verteld wordt over de volledige uitroeiing van het regiment, is eene grove dwaling. Er is een bataljon van het 9e dat nogal erg geleden heeft, en dat is niet te verwonderen : uit den oorlog kunnen niet allen heelhuids weerkeeren. Maar in de andere bataljons zijn er slechts eeuige dooden. 't 1s er warm toegegaan in de gevechten en onze jongens liebben den vijand vreeselijke slagen toege-bracht. Tusschen- de Duitschers waren er die zich kranig verdedigden, maar toch vielen allen onder de bajonetten onzer jongens. Andere Duitschers gaven in den strijd bewijzen van eene lafheid welke men bij mannen niet zou kunnen vermoeden. Wan-neer de Belgen er op los gingen, waren er onder de soldaten van den duitschen overweldiger plat-broeken die de wapens wegwierpen en al schreeu-weiul alshazen op de vlucht sloegen. Hunne lafheid werd natuurlijk met eenige „blauwe erwten, be-loond.Vrijdag morgend zijn 300 soldaten van het hel-denfegiment, het 9e linie, te Boschvoorde toegekomen, waar zij in het gasthuis opgenomen zijn. Het meerendeel dier onferscbrokken soldaten zijn uitgeput van vermoeinis. * * * Na de roemrijke gevechten rond Luik en als de Duitschers waren teruggeslagen werd ons veld-leger dat zoo moedig gedurende 3 dagen weerstand had geboden teruggeti'okken van tusschen de forten om eene welverdiende rust te gaan genieten en het gros van het leger te gaan vervoegen. Hier dient een woordje nader gezegd over Luik en zijne forten. De forten, die Luik omringen, zijn in een kving van 60 kilometers gebouwd. Het zijn slechts forten ht. d *n ' m.- i d ni r.; i.', n].;..:i. Deze forten liebben twee hoedanigheden. De eerste bewonderenswaardig te zijn opgevat, gebouwd en gewapend op eene wijze, dat zij niet bij een stormloop te bemeesteren zijn. De tweede, zeer machtige artilleriemonden te bezitten. Maar zij hebben geen garnizoen : zij kunnen geene aanval-lende uittochten daarstellen. Men kan ze niet in-nemen, zij kunnen slechts schieten. Opdat de verdediging dezer forten volledig zou zijn, beschikt men in de tusschenruimte, die soms 10 en meer kilometers bedragen, over vliegende colonnen. Deze colonnen helpen met het geschut van 't fort het overweldigende leger tegenhou-den. Wanneer een oftwee forten worden aangevallen, treden deze colonnen in werking en verzetten zich tegen het vooruitrukken van den aanvaller. Gedurende vier dagen volvoerde de vliegende colonne van Luik dat werk met dapperheid en met eene gtondige kennis van oorlogstactiek. In dezen strijd had de colon zich te verdedigen en te bewegen. Vier dagen dag en naclit, was zij in de bres — van dan af was de roi der forten geëin-digd. Men had het Duitsche leger tegengehouden. Men had het, te meer, gevoelige verliezen toege-bracht. — Maar dat is minder belangrijk. Het voor-naamste is dat de forten liebben tegengehouden. Wat is de toestand in deze voorwaarden ? De forten houden stand. Verscheen er maar een vijan-delijk leger, dan zouden de forten in actie treden. Maar zij zijn onmachtig verspreide troepen op te houden. Zoo geraakten de Duitschers in Luik, zonder de forten te hebben bemachtigd, maar de actie dezer laatsten is te duchten, telkens er groote convooien voorbijtrekken. Het publiek heeft zich vergist nopens de zending der forten. Zij hadden niet ten doel Luik te be-schermen, maar den overtocht der Maas te beletten, onder 't bereik hunner kanonnen. Dat hebben zij gedaan. Zij hebben het uitwerksel van der Duitschers plotsen aanval gebroken. Wat voor de versterking Luik is, dat geldt ook voor Namen. Namen zou ons bewaren van een plotsen aanval van do zijde van Frankrijk ; Luik van een plotsen aanval van de zijde van Duitsch-land.België, zich uit militair oogpunt niet kunnende opstellen om den overweldiger te verwjiinen, ver-genoegde zich forten te bouwen om tegen te houden en zoo een naburig volk te verooijoven te zijner hulp te snellen. * * * Nadat ouze soldaten in de tusSchenruimten der forten waren weggenomen is het den Duitschers gelukt met enkele troepen binnen Luik te dringen. De Duitsche bezetting is niet talrijk, de forten houden altijd goed stand en alhoewel enkele Duitschers baas zijn in Luik, stad die op liaar eigen niet ver-sterkt is, blijven onze soldaten baas van de forten en brengen den vijand nog menigen zwaren slag toe als hij vooruit wil rukken. 15 notabelen der stad Luik, waaronder de Bis-schop Mgr Rutten, de burgemeester, senators en volksvertegenwoordigers, waren den Duitschen generaal von Emmich gaan vragen de stad niet te bombardeeren. Het antwoord luidde : of de forten geven zich over met de stad, of de stad zal gebombardeerd worden. De afgeveerdigden werden als gijzelaars aange-houden. De generaal bracht in dat boeren van een naburig dorp op de duitsche soldaten geschoten hadden. Mgr Rutten en de burgemeester werden eerst voorloopig vrijgelaten. Tlians zijn allen huiswaarts mogen keeren, docli de gijzelaars hebben moeten zweien dat zij do Duitsche troepen zouden doen eerliiedigen door de Luiksche bevolking. De wonin-gen worden bewaakt door Duitsche soldaten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazet van Hoogstraten: katholiek nieuws- en aankondigingsblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Hoogstraten von 1892 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume