Gazette van Gent

115089 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Januar. Gazette van Gent. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3fn9g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

mnAH* TÂ-AR — 23, — E 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 2* JANUARI 1814 GAZETTE VAN GENT ÏSSC'H.EI5Tia"€SPEïJ® ï VOOR GENT : I VOOR GEHEEL BELGIE : Lnr fv- 58-00 ! E«m jaar ..... fr. îS-00 (andpa » S-SÎ3 s S mtiaadeH. .... » 7-75 pnden » 3 S0 j 3 MaaatieB » 4*00 Vaor Rolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andsre landsn : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestioht in 1667 (BEURZEN.COURANT). J} a S ï (J BJ Jiv ISA BËl)ÂCÏl£i TSLSSTRAAT, 60, «BNT De hircelcn sijn ojitn van 7 ure 's morgends tôt B ttre *1 avontts, TikLSFOON nr 710 De inscluijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemcn ten Pestkantoore hunner woonplaate. jeUITENLÀND. R. HERT LUXESV1BURG isn Luicamburgsch Pompeji ,[■ dç stad Lu.-yem.bu.rg meldt mon dat Rcme'iSscho doodenstad nabij Altrier Éitde.kt geworden. De sinds eenigen fcn^eïiïomCT opgravingôn doen bet n,s? dezer antd-e-kking uitschijn«n. Men 1er meer dan d'uizend begraafplaatEen kkna bet Romeinsch tijdperk was 1er (À2a Trerirorum), een bloeiefiDd'ç fcs. Ùc-chd-e Hunne-n Kto-rfridon er çyver H enzettcaaiMee.te.vuur eo te zwa-ard. Hpuin van oud Altrier is sindis lang !ktd. De o-pgravingen van dit Ito-iich kerkhof zuilen ko-stb,ire aa/n\vij-k) geven over het b élan g en de wark-gaeid der verdwesen Romeinsche F«AHKR!JK. de Comédie Française. — De h-eer ■pi, mdai&ter van opeabuar ondea'-H hcieft, m o vesèeiist emmiii g met dfen B Carré, b-ebeferder der Comédie Fran- Edoor de,ii président dor repaWâefe :crcet doe-n onderteekenen, waadbij r'cfdageci der "sociétaires"'' gedre-vordea. Voortaan- zu-llen zij huirne Jaigea niet moyen ge'oruiken tôt orsoooSijBc vodrdeel. Indien zij, bij d;>ring, mit» ee,ne ministérielle toe-Iitacie verlcfdaige.n nog mog.en be-co, nwgen zij geeae ander stukkea >_ dlam die va a het repart oriuni d'er lie Française. Voor îedcren d!ag lof boven het rergunds getal, krijgen |]00 frank boete en na drie dagèn 500 ■k per ckg. Bij h.ervalling kau de piétaire" op pensioen gesteld worden. lltendidatea zijn aain dezelfde regie .en fc-ivorpen. Je rrinister ondeTzoekt ook het vra-ag-b àer ve^fcg^imgeitt, niet persocmlijk, ge'iineaKjk, wolke d.e Comédie wçaifie de d'eparternenten of in het ■ÉK'a.nd zou kimnen goven. standheeU' van Edward VU. — Jarijs v/erd, op de place Edward VII, Hrtandbçelçi^ onthsild van den overle-■^Engiischcn Jvoning. D« koning is af-|e-ia te pa^r4,fitt nniîorm van Eng'cl-■n veldmaaraph^Ui.,: K het voîgèTidé Bhn.it te IçzenjT/(!,A«n :Edward VII, ■pg van lipt, Vjçfcenjffd' .Komnlcrijk lot i>ntanj.c- en Iefjfuid en van de ■zeesche Çngçlej^e -gewesten, keizer' ■ ir.-iie". fc l'rancis Eertie, Engel^che gezant Bai'iis en vei'scheidene Engeischen in ■fransche hoofdstad gevestigd, woon- ■ ide onthulling bij. ■Si; krach te Parijs. — De heer Albert ■R°an' bestuurder yan het financiën- ■ La Côte , is gisteren aangehou-■|wegeiis inbreuk op de wet op de |ii"otschappeiï bij het omzetten van ■ blad in naamlooze vennootschap ten ■taie yan 3 millioen frank. B^eiiûien wa.s de heer A. Germain »er en eenig beheerder eeîier bank, ^fen, rue Mogador, te Parijs, tegen verscheicjene kla-ehten wegens 'gfSgsiarij waren ingekomen. m advocaàt van den heer A. Germain Bdat ?;ijn klant het slachtoffer is w pfdreigers. Hlgens de dagbladen beloopt het te-1.32 milhoen, sommigen spreken van W1*1. -îoen ; het >zijn de kleine spaar-H die er het meest onder lijden. iJe razernij. — Aeht ma.anden geJe<îen B d& ôjarige Edouaad Gouape, wonein- -K*:1Wjyq^3jTOffPga.VgffiMOOBK.'J UJ V/MV.VMSSItnHL'^fMn dis bij zijme ouders, aan de .Nouveau .fort, te Erquingheim, door een hond ge'oeten. Men l'&idde het kind naar het Pasteruir-g-eiticht, waar bet eenigen tijd verbl^ef en de gebruîdeilijke behaad'eling onder-giug. Daarna keerde het huisvraarts. Het arme kind1 v«"as echter nog niet gansch g,e-neizieii. Zondag naeh't fereeg het een aain-ral van razernij en bezwee'k. De eveizwifnftH. — De koude drijft in de bosschen vaai Fra.nkrijk de vrilde zwij-nen' uit hun scliuilpliaatsen. Men vraagt zich af vr.aa.r die dleren zich bij minder nijpemd weder toe'h wel ophoudea. In den omtrek van Nancy lxebben dragonders er de®er daigen acht met de Sans geveW. De wolvenjpjgejmcest.ers — een ainbt, dat in Frankrij.k nog steedis bestaat — haLea hun schilderachtige uniformen uit Hie ka«t, gespen zieh bet mes om en wapenen oo-k Ivan mai:dien, vrant het everzvrijn is een gevaarlijk diçr. EMQELAMD De staliing te Londen. — In den stand diér staTcing is geen mérkl>are verandering geikomien. De kolendrage.rs schijnen be-■si'.oteti dein strijd voart te z et ten en heb-ben het aanbod van de Londen sche Ka-ïïier van Koopbamdel, om het geschdï door E'oheidsJ'echterlijik-e pitspraak te be&JeçU-teia, van de htaîid gewezjen. Een aantai staikers, hebben evenw.el deiii arboid bervat en ook vrije arbeiders zi,jn in dïen&t geisteid. Sir Georgie Asquith, d'e boofdcomînis-saris voor nijverhieidjBaan.gel'egenh.edieïi, liffeft zijne bemiddeding ter bijdeggjing van het ge,schol aangeboden. De vajkvex-peaiiging van kolend-ragers zal zijn aan-bod OTerwegen. Zij beeft besloten d'e voorziening van steenkooi voor zïekeottnn-zeci tae te &taani. Naar een lid d-eT veree-niging vain ateenkoolha(ndeln.ars he«ft verldlaard, is d© veveeiniging, die aOIe mo-g.eiîijke tc«g&vingeo aan het personnel he®ft gedaan, va&t besloten niet verder t-C'e te geven. Algemeene werkstaking. — Het ver-band der bonwnijverh:eid vergadert heden woen&dag om te ondeifzoeben of er geene reden beetaat de algemeene werkstalcing uit te ro,epen. Deaè staking zou 200,000 verOriiedien bevatten. Kolenstapelplaatsen in asch gelcgd. — Gistoren morgend is te Sbouc-Soi.ields, 'dfe kfcteistapelplaats der Maatsc'happij lîa'rton. door brand in a^&h gelegd. De schad'e befeopt 2 l'/2 mil'ioen frank. \ rijgemaakt. — De Engelsche regée-ving heçffc thans Mysorie, een grondge-bied driemaal zoo groo.t als'Wales, en dat er zijn maharajah op nàhotidt, bij overeenjîomst vrijgemaakt. Natuurlijk behoudt ze het toezicht oter de streèk. De maharadjah zal weer zijn land re-geeren, en deze nieuwe toestand zal er heel v^at tc-e bijdragen om de positie der Engeischen, in dit deel van Indie, te sterken. Ki.j wilde met zijn hond sterven, — Te Boxhiill is een man wegens poging tôt zelfrooord naar den strairechter verwe-zen. Men vond hem met eene snede m dan hais naast zijn dooden hond, dien hij diaor ©en veeorts had laten vergiftigjeai. Ik wi'Lde m,e^ mijn hond sterven, zegde de mn/n aan d)e poLicie. Hij had met zijne vrouw getwist ! Een geval van razernij. — Een korpo-raal, Gardener, van de Royal Field AjT-tiMery, te BamgaJore (Indie), is aan raz;er-nij be-zwe!ken. Hij was gebeten door een aap, die op zijme beurt zes maanden ge-leden door een dollen hond was gebet-en. Vieir-en-dlertig kameraden van Gardener, van wie «r resds zeventien door den aa,p gebeten waren, zijn naar Coonoor, bij Madras, gezonden. om daa.r ingieënt te w or den. DUSTSCHLAEMD. Een onmensch voor het gerecht Vijîticn moorden en negen brand-stichtingen.Het geneeskundig onderzoek van den onderwijzer Wagner, wellke ie gruwelijke siaclitingen van Degerloch en Mulhausen, in Wuortenberg, pleegde, is geëindigd. De geneesheerein hebben hem toereken-baar bevonden. De rechtS'pleging zal dientengevolge haar gang volgen en Wagnetr zal voor de volgende feiten te verantwoordien hebben : 5 moorden te Degerloch, 10 te Mulihaueen en 9 brandl-stichting^n.Wagner verklaarde aan den reehter, om de volgende reden tôt de slachting te zijn ove.rgiegaan : Hij wilde zijne fia/mdJie uitde.lgen, omd'at mien hem ged/wongen iiad met een meisje te trouweci, da.t"hij h>ad yerîeid. Bovendien haalt hi,j tôt voor-wendisel zekere geslachtevergrijpen aan, die door de bowon-ers van M.uLhiaiuïsen werd»n ontdeîrt en waarr'an hij de aan-kiaiclit vreepde. De vcrjaardaç van den keizer. — De verjaardag van don keizer werd gisteren to Berlijn en in aile deelen van Duitsch-land gefeest en gaf aanleiding tôt een .massa "iîoch"'s, h«jel wat redevoeringen. Geweldige trambotsing. —- Te Berlijn had er gisteren een geweldige botsiop: plaatr- tusschcn twee tramrijtuigeni Drie-en-tv, intig personen werden min of meer zwaar gewond. Verscheidene der slachtoffcrs moesten naar het gasthuis overgebracht worden. De stoffelijke sohade is aanzieivijk, daar beide tramrijbuigen deels vemiéld werden. Kct Vrecnîdeliîîgenlegioeii. — AVeer is een jong Duitscàer verieid om bij het Fransche vreerodelingemlegioen in d'ienst to treden. Het is een 17jarig studjent, Andréas Mutteir, uit Kerstein. Te Mua-chien i® hij in de h an den van roneeSaars ge<valften, en toem naar Marseille ge-braoht. Nu is uit Saida in Alçerie, oen brief bij zi,jn ouders aangeiko;nesi, waajin hij hen smeekt, beau uit dien dien«t bij het rreèmdctiingieniegi'oen te bevrijcién. InsqhrijTiDjî. .— Een bJ-ad h-ceft roogr -.le pngeîl'uikkigd derde vrouw van den giît-irjenger Hopf, welke vrouw, geli|k men weet, :n erbarml'ijke emstandi.Bihedep. leeft, eene inschirijving geopend, Zondta,^ 'morgiend was reeds rujm 4676 mark vooi-haar bijeengebracht. OOffiTENRIJK- HOÎMGÂRIE De kroonprins. — Aartsfc&rtog Fxans-Ferdiinands kroonprins., is ziek. Zijn toestand boezeniit nogai enrust in. De Pooltocht van dokter Gœn;g. — Mien meldft dat dokter Gœnig, van Wee-nen, naar Christiania is vertrokken, waar hij die toebereidseJen van zijn Pooltooht zal voltooien. Hij heeft 150 Eskimosehe honden aangekocht. Eene famiJie Eski-Dio's, mannen en vrouwen, deze laatsten bijzonder behendig in het naaien van vellen, zullen deel uitmaken van den tocht, 5TAL8E. Het testament van kardinaaî RampoT= la. — Er kornt nog altijd ggen licht in deze veeJibesproken geheimzmnige zaak. Heit gerechtelijk onderzoek in de ver-trekken van kardinaaî -Rampolla is afge-loopen, zonder eenigen uitslag te lxebben opgetoverd. De onderzoeksrechter heeft het bediendempersoneel en al degenen die den roor.gend van het sterfgevaî in he-t huis hebben ve.rtoefd, in verhoor geno-men en er is gezccht naa.r den -Jeutei vian de cassette, waa'rm lict teistament moet geborgen zijn geweest. Ailes zonder ge-voilg. Men zal nu de bepalingen va,n het testament van 1383 moeten eerbiedigen en uitvoeren. Daarbij zullen aile stukiken, die den Pan© betreffan, aan. het pansedijk staatsBecretariaat worden teruggezonden. De dloor dit onderzoek bekend gewor-dien bijzionderheden van het le^^en van de-zen îeTkvtorst, kumnen slechts zijn naam van weildoenc*r beve&tigen. Alieen a,an kerken s<iiiOink bij ongeveer een millioen. Uit een klein ka«boekje, door den onder-zoeik&rechter gevonden en waarin de kleâ-nere uitgaven waren opgeteekend, bîeeb, dat de kardinaaî in de laatste maand van zijn leven 1800 frank uitgaf aan aaîimoe-z en vooir arm'en, bijma ail en schamel e armen. Wat de nalaten&chap betreft — be^ha3,-vo eenige ob'ltiiffatiën, heeft men geen geld of geldjswaar- ge papieren gevonden, nsaar zeefl: v«el ko 'ibaarlueden, ondsT an-deren met briîjani, <r. versierde decora-tiën, waarvaiti de kardinaaî de meeate nooit droeig, terwijl sommige zelfs nog ln hun ooirSjjroiikelijike vorpak'ung, onge-opend stonden. Zoo w.einig hechtte de kaTdinaai aan deze aardsclie eerbewijzen. Slechits één weelde kende de ovej-leden kemkvoirst, die zâjner boelkerij, bestaande uit ongeveer 30,000 deelen. De zeeliedenstaking te Genua. — De beman.oangen der ItaUiaansiche stoom-vaa.rtmaatE-chappij en dreigen tôt staking te zuEen- overgaan, zoo de bestuinrders de gësteildie vooTwaard en niet aanvaajden, betveffende loonsregeling en arbeidscon-tract.Men weet, dat verschillende groote manttwhflppijian de.se voorwaarden reedls r.aji vaarddem ; de bond der zeeliedten tre-î'dt nu achtereenvolgens tegen eJke mjaM^çhappij op, die nog niet toestemde iu ivenschetn, der bemanningen. Soldatenklachten. — E,en blad meldt, dat eenige gisting merkbaar was in de kazem vnn het tweede regiment bersa-filîeri, te Rome. De soMiten beklaagdetn zich over het voedsel. Door de tu&schen-komst van den kolonel wez-den de klagerB t.ot ka'imte gebraeht. 15» AN JE.. • •De(j«.t<îk!ng te Rio Thito. — De commis-b:e van œhfidsgerecht in het arbeidsge-echil te Rio T'nto, deeide het verslag me>-cle, waarin wordt voorgésteld den arbeids-tijd vast te steïïen op 8 l'S uren voor het persane el, doit in de mijnen werkt en 9 1/2 uren i-oor het pejso.neel van het vervoerwezen, te rekenen van het oogen-bLik waarop appeil wordt gehouden. De maatschàppij verbindt zich geen wraalknmatregelein te nern-en tegen de sta-kera. De werken door aannemeTfl gp-maakt, zullen van april 1915 af recht-çtreeks door de maatschappij woj-den uit-gevoerd.PORTUGAL. Het Congres. — Het Congres heeft met H4 tegen 93 stemmen eene motie van vertrouwen in de regeering aangenomen. Toen het eerste gedeeîte van de motie aangenomen was, veriiet de oppositie de vergaderzaal en fer brak een beftig ru-moer los. De voorzitter va,n den minister-raad stelde voor het tweede gedeelte der motie in te trekken, aan het Congres de zorg overlatend om het ge&chil tusschen regeering en Senaat op te lossen. Aldus werd besloten. De verdediging ter zee. — Bij de beide Ivamers hebben parlementsleden een wetscntwerp ingediend, strekkendle om ^ oor de kustvloot in het tijdsverloop van 1915 tôt 1919, drie linieschepen van het type Sverige, drie onderzee-booten en twee torpedo-jagers te bouwen. De kosten PRITNSELIJKF. VERLOVÎNC. Men kondlgt de rerloving aan van den Prias van Wallis, met de î:rconprins©3 Hslfr.a ven G'iekr.nland. bedratgen, behalve het vrceger besebik-baar gestei.de bed-ag van 7,430,000 kro-cen, nog 7 1/2 miiiicen krenen jaarlijfcs. GRiEKEE^LAWD. Eene leening. — In gezagbe-bbenxîe l ringeai te Athene wordt verklaard, dsst het cxnjudet is, dat het département van b aitenlandache zaken eene verklaring ai-kgd.e over eene leenîng.dio door Duit&cili-l&.nd zou worden verstrekt. RU® LAN £5. Schrikkelijke moord In' de kleine geaneente Tcherka'SS, nafcij Y'ekaterinoaLa.w, heeft men eene oude renteniarsteri mevr. Nenoreff, haar 5ja-riigen kleànzoon en hare meid vermoord gevonden. De dirijfveer der mi&daad moet voorzekeir diefatal gewee&t zijn, want 1359 roetoels waren uit het huis verdwe-nen. De moordenaars hebben gepoogd het huis in brand te ateken om a-lie spoor van hunne euveldaad te doen verdwijnen. Een nee.f van mevr. Nenoreff, dien men verdacbt, werd aangehouden en bekende dan dia.der der drie moo-rdwn te zjjn. Graaf Witte over het drankniisbruik. — In den Eijksoraad hieild graaf Witte eene redJe<voering over de aâcoolkrwestie die uitliep op een omvangrijke beschuldi-ging van bet negeeringssteljsel, zooailis diat ondex Kokowzof is geworden. Witte- verklaard© het alcool mono-polie te hebben ingevoerd, om daardoor het drankmos'b-ruik te bestri,jdieai. Toen bij in 1903 a-is minister van finsncièn aftrad, was het monopole tamelijk wel ingevoerd en begon mon, volgens berichten uit de provincie, reed's- de zegenrijke werking ervan te gevoelen. Doeh sede.rt bet uitbréken van den oor-log en vooral na de.revolutie wijzigde ziefi het beeld. Het doed werd nu, door het mjonopclie, zooveel m-ogeiijk geld uit het volk te pc-m-per.. Witte meent, dat het mislukken van de draîiikl>estrijding niet alieen het geyo5/g in ra.xi de zueht der regeering, om zooveel mogelijk geld uit het brandrwvn^menopolie te haieai, maax'ook van de vreinige m.edewerkkig der gouverneurs, cm de vrotten op <V (V- )rikenc-:c'hap toe te passen ; de gouverneurs, die om-vangrij-lce bevoogdheden kregen, bekoan-meren- zich niet om de dra.nkbe-strijding. De er-edieten roor de dran*be&tnjdi,,.rs--verf-eciigingen werden ingekrompen, har« bibliotheken we-rden niet ge^teund, en d« drar.ikzucht ne.emt in geheel Rusland toe>. Over d» fiscale gevoigen van- het monopole z^gdo Witte: In een tiental jaren, zijei de inkomsten, alieen uit bTandèwijn-verkôop, m«t een half milliard to%èno-men. Het volfc geeft een milliard uit ^oor brandewijn, de Staat en de zelfstandig" be«ture-n samen besteden voor ondferwijc? 300 millioen. Sedeort de rust is hereteîd, wordt niets meer gedaan, oan het dtranAî-mdsbruik tegen te gaan. Tha-ns worden wat-sontwerpen overwogen tegen de too-nemende ruwheid vain het volfc, mnar bet kwiaadj bij dien worted aan te tasten, • ge-schiedlt niet. De regeering ziet allee-n maar de voordeelen van het monopolie. Het |jeh«ele overschot is een ge<vo% van het drankmonopollie. Voor d'en naaste-n ti:d zullen belangT^ke bedragen noodli^ :a.;in voor die grootare uitgaven ; zjj zuffien bestreden moeten worden uit het aiLcool-monopolie.Om aan dien. toestand een einde te ma-ken,_stelt Witte- aAs buitengewonen miaat-reigci voor, liet maxim'um-bedrag, dat uit het mono-polie voor de gewone uitga/veo mag worden gebruikt, vasrt, te stellen en te bepa.len dat aide hooge<-e bedi-aigen uit biet monopoljie slechts mogen woTdea gebruikt voor drankbestrijdsimg. Maar te-vans moet de .aieheele maatschappij wor-cen ."pgeroepen om aan den'. strijd tefeen c'ranivmi6!oruik d^nîl te nemen. Tekorteai op de begrooting moet niet worden t*v si,re<en uit die opbrengst van liet dranlc- ■Feaflleton der Gazette van Gent. r - : Voor Hare moeder ^■Bsnd zegde, dat Haimer het over-j'iuk had, en dat hij waarschijnlijk geen |Bof belangstelling zou hebben, om een ^»n'andschen collega o-p deze wijze ^■oienst te zijn. Misschien was hij ook VfS<N egoïst. H c'a!Ties-wildeh weten, of hij er zoo al s het portret op de laa-tste ten-^JuPllmg hem voorstelde : groot, slank |V-; > met zeer roode lippen tusschen ^■ur"ikerea knevel en kinbaard, en ^ei»vung.sclle rpe, donkergtijze oogen, lianfen )ïlaar ^°^en Gver het voorhoofd • Haimer kon gerust tôt de mannen gerekend worden, en ^■ronsfeii deden genoe.g m-ôeite om hij had het te druk, misschien ! I ook te koel voor meer dan een ^■o^aande k'énnismaking. En als er V^c ,l' -'roiuv von Gradow niets van dan kon men gerust v-oorspellen, ■n,l yoor goed ongehmvd bleef. n-pn 'i°uua zou- ^aarne dadelijk verno-■ nebben, wie inevrouw von Gradow >an'l ,an'i a'^ wa^ met Haimer in ver-^■i^tond,^ kwam haar belangrijk voor HV' Z1[ va^t had voorgenome-n, S "\CJtlermi»î? voor oom Jens te ver-ipi ' 'uaar. dat onderwerp lag voor he-e". zi-i moesten zich bezig-V"i -unf j, -iS^ ^er ,loruiloftgasten. K'„ {_lsar,c* s zusters kon alieen de tV&hn h-/60' i > I1 °"W Van l;)rofPf!^or doehtertje van drie weken haar gexondheid liet te wenschen, en dus wilde haar man haar in de eerste ernstige dagen van hun jong huwelijk ook niet alieen laten. Het speet Wigand, want zijn zuster Franciska,met haar vroojijken aa.rd en haai' teeder karakter, was voor hem de lieîste van de geheele familie. Hij verzocht bij voorbaat, dat men de *m;n of meer stijve kalmte van zijn zwa-gec, kapit-sin Mùhler, niet als terughou-ding zou beschouwen. Zoo is hij nu een-maaJ ; het ligt in zijn aard. En Louise Miihler was een beetje zenuwachtig en al te huismoederlijk ; eigenlijk had zij haaï: leven tôt een programma en een rekeu-som gernaakt. Familieleden die voront-schuldigd en verklaard moeten worden, err zij zich vertoonen, wekken geen goe-d" verwachtingen op,en dus zagen de da ires de Miihlers eenigzins angstig te ge-moet.Verder verwachtte Wigand nog slechts den Superintendant Brômer met zijne vrouw, die een zuster was van Wigand's ovorleden moeder. Van die menschen vo-èlde Veronika zich veel verder verwij-derd, dan bijv5bî%êelî! van Haimer, en o-,î persoonsbeschrijvingen van oom en tante Bromer stelde zij geen prijs. - De Brômer's wonen in dezeifde sta-d als wij, meende Wigand, en daarom zuit gij misschien mettertijd in nanwer ;w,nra-king komen met tante Brdmer. — Och neen — dat zeg ik u maar voor-uit: ik bon niet van plan, den omhang met aile familieleden aan te kweeken. Hij lachte. 0)3 den dag van het huwelijk kon Wigand, door al hetgeen er om hem heen ge beurde. maar niet tôt rust komen. Geheel op den achtergrond voelde hij een vermanenden ernst, die hem wees op de betceker.is van den stap, dien hij hedèn deed... Hij verbond zich voor -zijn ge~ heele leven ! Welk een ontzett-ende daad, welk een verantwoordeli,ikheid !, Hij kon er echter niet Jang over naden-ken. Daar was zijn vader, daar waren de Mùhlers. Daar waren de Brômers. Allen hadden het heel natuurJijk gevonden, h'|-men naar een hôtel te gaan en daar te kunnen lunchen. Vader goedig en weinig bespraakt — als altijd. En als altijd, def-tig, met zijn verstandig, veelbeteekcn.end gladgeschorcn gezicht, regelniatigc trekken en vriendelijke oogen. De Miihlers, min of meer prikkelbaar tegen elkander, als gewoonlijk, wanneer zij buiten hun alledaagsch leven moesten treden. Men wist eigenlijk niet, waarom dit altijd hun humeur bederven moest. Louise had het de,ftige _ gezicht van haar vader, maar seherp in plaa.ts van vriendelijk. De kapi-tein had iets bevelends over zich. Bei-den keurden Wigand's huwelijk af, ge-deeltelijk. omdat zij van kennissen verno-men hadden, dat de moeder van de bruid een ono-rdelijk, in het oog loop°nd mensch, en een vijandin van Duitschers was, en verder. omdat Louise zich had voorgesteld, dat Wigand zou trouwen met haar schoonzuster Lorehen Miihler. De Superintendent, schuin over zijn bril heen kijkend, en dikwijls langs wan-gen en kin strijkend, die wel eens ge-schoren mochten worden, vertelde dat de collega, die vandaag het jonge paar zou trou.wen, vermoedeiijk een achterneef was van den grooten tbeoloog Zedmever aan wiens voeten hij, Brômer, indertijd in Tù-bingen had gczeten. Op dit feit vestigde hij de aandacht van Wigand., wien het volkomen onver-schillig was. in welke richting zich de gëesteliike dynastie Zédmeyer had uitge-breid. Tante Brômer, br'éed ni knlm. Fj(rak_ de stelli^e verwachting uit, dat \ eronika zich bij haar zou a-ansluiten, en was bereid tôt moederlijke raadgevin-g"n. Daar Wigand wist, dat er aan die bxla-ardheid geen goedige toegevend-heid, maar ec.i. oiiverze't-i \e heersch-zucht verbond'îi . as. '.-.•dankte hij in vriendelijke bewcordingen voor het lieve aanbod. Waarop tante Brômer dadelijk vroeg, of Veronika dan reeda zulk een bekvame huisvrouw was, dat zij geen be-hoefte had aan den raad van eene vrouw van ondervinding. Onder deze omstandigheden viel het gemeenscha]3pelijk ontbijt de familie -wel wat zwaar, want een blijde feeststem-ming moest toch op aller gela-at liggen, en uit de gesprekken weerklinken. , Toen haalden vader en zoon de bruid af. om naar het stadhuis te rijden. Zij vonden Veronika stralend. De goed gekozen kleederen, de schoone hoed, de-den haar schoonheid nog meer uitkomen, en verrast omhelsde Wigand's vader zijne schoone schoondochter ,die hem een-voudig en hartelijk tegemoet kwam.Ook de ontmoetiîig met Veronika's ouders liep goed af. Mevrouw La Motte lachte en drukte met kracht on volharding den vader van haar schoonzoon beide han-den.Wij houden heel veel van Wigand, zegde zij. Hij is een beste jongen, O ja, wij geven ons kind veel liever aan hem, dan aan een ander. [>e heer La. Motte was ernstig en 7a-ke-lijk.Nog eer de familie wegreed, ging de deur open, en kwam mevrouw Martineck met Frits binnen. Daar zijn moecl ver-hoogd was doo-r het vooruitzicht on do vele taartjes, die er ongetwijreld te vin-d h waren in een huis waar 1. niîoi'f ge houden wordt, leverde hij zijn bloemen-tuil met rozen heel netjes af, en ratelde hij haastig een vers af, dat zijn vader voor hem had gemaakt, en dat zijne moeder hem wel twintigmaaî overhoord had. Mevrouw Martineck, deftig in de zijde gekleed, keek met moederli,iken trots ne-der op haar jongen tongvluggen Frits en haalr oogen stonden vol tranen van ontroering, als altijd wanneor zij Veronika bezocht. Veronika werd er soms een beetje kribbig om. Maar vandaa,g was het natuurlijk heel lief van de Ma-rti-necks-... Mevrouw had ook een canapee-kussen geborduurd : waterlelies met groe-ne bladeren-, op een grond van fletsch, blauwgrija satijn. Veronika kuste den knaap en vroeg om een aischrift van het gedicht, dat zijn vader hem reeds, in afwachting- van dit verzoek, had mee.gegeven. Mevrouw La Motte bracht zooveel taartjes, dat Frits stoutste verwachtingen nog overtroffen werden. , Wigand's vader had het geheele geval zeer aardig gevonden, vooral omdat Veronika zich daarbij niet aanstelde. Hij knikte glimls/ehend en goedkeurend tegen zijn ?oon, wat diens stemming nog verhoogde. Want, ondanks aile ernstige gedachten, was hij gehikkig — on-beschrijflijk gelukkig De kerklijke huwelijksinzegening had 's namiddags plaats, Het diner had plaats in een kleine zaal van het "Kaiserhof". Op haar wit zij-den, knct- chiffon gedrnipeerd kostuurp droeg Veronika een kostbaar sieraad : de. reddingsmedalie. Dit trok de aandacht van het geheele gezelschap, en gaf ©en algemeene stof. voor de gesprekken. In olken toosit v. i >1 d>' daad en <le door d • Deensche regeering verleende onderschei c mg vermeid. Oom Jens Baggesen, min ,of meer verstrooid, droeg een lang gedicht voor, aan de "Heldin Veronika" gewijd. De studenten Jôrnbarg met zijn Kerke bniglazen voor de oogen, en -iuffnsen, een schoone, vrijmoedige, bion-r e _ knaap, met de eigenaardige" sierliik- Kl ,de.r Den.en, hadden een samen-spraai m verzen opgesteld, die in den ^arm van een bpkomende twist dn j en naar moedige daad, de edele moeder en haar goedheid verhief. Mevrouw La Motte wist niet, of zij van geiijk zou lachen of schreien. Haar man wierp hawr van de overziids een langen blik toe. Zij trachtte Wigand's vader, die tus-schen de bruid en haar moeder zat, den gedaehtengang van de Deensche verzen te verklaren. De oude heer vond haar een alleraardigste vrouw, maar meende, dat het voor zijn zoo-n toch rustiger wag, , ,zyn schoonmoeder in eene and«ro stad woonde. Meyrouv, Louise Muhler, die tnsschen voaIH • u t *6 f,° Jens BaSe8sen zat, voelde zich door ailes geprikkeld : door Veronika s reddingsmedalie, door <io Deensche gedichten, door het slecht n31! , ee,r Baggesen en zijn» /uster. Gedurende de Deensche samen-spraak boog zij zich naar voren, om haar man, die aan denzelfden kant van de ta-m9* de oogen te kunnen vra-gen : Hoe vmdt- gij dat? - Doch kapitein i. uhlei zat stijf reehtop en luisterde met Hede se7lclu- naar de beide jonge-(Wordt roortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume