Gazette van Gent

837 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 Juli. Gazette van Gent. Konsultiert 19 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0c4sj1dr4h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247e JAAK. — Nf 1/4- — B. 1 CENTIEMES WOENSDAG, 29 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IHSCHBlJrVINGSPRIJS - VOOR GENT : V00R GEHEEL BELGIE : L . ^ fr. (2-00 Een jaar fr. 13-00 Een jaar 6-50 6 maanden. . » . . » 7-75 8 uiav'deu" " " ' • > 3-50 3 maanden » 4-60 Voor Bolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 (BEURZEN-COURANT). BUSTUUB KM BËDACIile VELDSTRAAT, 60, GENT Ve burèélen zjjn open van 7 jure 's morgends tôt S %&6 '§ QVOnttSl TÏÏLEFOON nr 710 De insehiijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. OOSTEMIUK EH SERVIE DE OORLOG VERKLAARD Ds officieoie ooHogsverkiaring. -■ De Oostenrijksahe en Servische legers D@ houding der groote mogendheden ASgemeene mnoliïBïsatie, osieiasiks die ïcGGp cSsat die oarlog szai foeperkt biijven. De oorlogsverkîarlng F. Hot Oostearijksch " Staatsblad", gaf gisteren namiddag, om 4 ure een bijzon der numiner ait, waaibij de tekst van ds ooslogsverklaring afgekondigd wordt. Deze verklaring luidt als volgt : "De koninklijke regeering van Servie, hebbende op eene onvoldoende wijjze ge. antwoord op de nota welke haar dooi den gezant van Oostenrijk=Hongarie te Belgrade, op datuni van 23 juii 1914 overhandigd werd, bevindt zich de kei zeriijke ien kouinklijke regeering in de noodzakelijkheid van zelî te voorzien in de vrijwpring harer rechten en harer be langen, en van, tôt dit eiude, haren toe vlucht tôt het geweld der wapens te ne men.Oostenrijk=Hongarie beschouwt zich biigevolg, vaii dit oogenblik af als il staat van oorlog met Servie. « De minister van buitenlandsche zakes van Qostenrijk-Hongarie. F (Geteekend) Graaf BERCHTOLD. De beschuldigiugen van Oostenrijk. tegen Servie. Nu dat de oorlog verklaard is en de vij-andelijkheden aan den gang zijn, is hel van geen belang oritbloot breedvoerig uit te weiden over het dossier dat aan toont dat Servie reeds sedert lang trachl re Zuideriijke deelen van Oostenrijk-Hongarie van de monarchie te scheiden en in te paLmen. |-.Dit dossier, dat aan de mogendheden fcegriijk met een afschrift der nota aar Servie, bezorgd werd, moet ïàiigs Oosten ri.iksche zijde, den oorlog wettigen. I In dit dossier wordt gezegd dat : 1 " Ter wij 1 gansch de Servische pers dei etri.jd tegen de Oostenrijksch-fiongaar scha monarchie verklaarde, overal ver eenigingen ge^Licht werden, die dezen gtrijd gereed maakten. De sterkte der Oostenrijksche en Servi sche legers. bZiehier een kort overzicht van d« sterkte der Oostenrijksche en Servische legers: Oostenrijk-Hongarie. Staand leger 398,943 Reserven 501,007 ; J jandweer 1° ban 330,000 Landweer 2* ban 500,000 • Aanvullingsreserven 600,000 2,330,000 Servie. ? iStaand leger 29,505 K ï* ban ... 189,095 | 2° bah 102,898 i;3" ban 81,844 403,000 Het vijfde wapen in Servie en Oostenrijî Servie heeft nog geen geregelde lucht vaartafdeeling in het leger; voorloopij fijn er 20 vliegmachienen beschikbaar van de typen Parman, Blériot en Deper-dussin.Oostenrijk daarentegen beschikt over een groot materieel, onder leiding van. 120 bestuurders en 25 militaire vliegers. Er zijn een vijftal bestuurbare ballons, waaronder de "Duindigt", die in 1911 van de Nederlandsche regeering werd overgenomen. De andere ballons zijn : een Astra, een Parseval, een Lebaudy en een Zeppelin. Er zijn verder beschikjbaar 100 vliegmachienen en 160 gebreveteerde vliegers, over een vijftal eskadrilles verdeeld. Bosnie door overrompeling bedreigd. Eene sterke Servische troepenanacht legert in de omstreken van Kragujevatz, Kraliew en Kroesjewatz. Servie schijnt aldaar het gros van zijn leger samen te trekken, om het er veilig te houden tegen elken overval van een sterk Oosten-rijksch leger en tevens over den noodigen tijd te beschikken tôt ontwerping van latere plannen. Het is mogelijk dat de Serviers aan de Westelijke grens Bosnie trachten te over-rompelen en de Drina oversteken. Zij schijnen, tôt vei-wezenlijking van dit doel, te rekenen op de medewerking van Monténégro, wiens toebereidselen ge-heimzinnig blijven. De eerste Servische gevangenen. Uit Weenen meldt men, dat de tranB-portschepen der Servische troepen " War-da" en " Sarnicola'', door de Oostenrijk-isclie ka! 10iu>eeoten der Donairvloot zouden zijn genoinen geworden. De op-varenden zijn de eerste Servische gevangenen.i Niettegenstaande de logenstraffing, schijnt het dat de Serviers inderdaad de spoorwegbrug over den Donau, die Relgrado a;m Semlin verbindt, deden springen. IN OOSTENRIJK. Een oproep tôt de natie. Dinsdag heeft de Oostenrijksche regee-'■ ring een oproep tôt de natie gericht. Zij » maant iedereen aan zijn plicht te ver-vullen." De oorlog, zoo luidt de oproep, staat voor de denr. Wij gaan bewijzen dat zij, die, in hunnen overmoed, dachten om ons straffeloos te kunnçn heleedigen, zich bedrogen hebben. Gij moet onze vader-landsliefde bewijzen en zegevierend uit deze beproeving komen." De Paus aan den keizer van Oostenrijk. Volgejis het schijnt zou de Paus aan keizer Frans-Jozef een telegram heb-ben gestuurd, de hoop uitdrukkende dat hij zijn ouden dag niet met bloed zou besmeuren. IN SERVIE, Koning Peter en de vooraitter van den ministerraad zijn maandag te Belgrado aangekomen. Onmiddellijk na hunne aankomst werd, bij tromgeroffel, hun be- > vel tôt algemeene mobilisatie afgekon- > digd. Zelfs de jongelingen, die nog den vereischten ouderdom voor het dragen van de wapens niet bereikt hebben en de puderlingen mjoeten zich Jaten inschri]»-ven.IN MONTENEGRO. De mobilisatie. Volgens de berichten uit Cettinje toe-gekomen, heeft de Montenegri,jnsche ministerraad, maandag, de algemeene mobilisatie bevolen. Koning Nikolaas. Koning Nikolaas van Monténégro is dinsdag met zijne regeering uit Cettinje naar Podgoritza vertrokken. Engeland wendt stappen aan. De Engelsche gezant bracht gisteren morgend een bezoek aan graaf Berch-told, aan wien hij het voorstel van Sir Edward Grey onderwierp, waarin ge-vraagd werd het geschil te regelen in eene conferencie, te Londen te houden. Voor den vrede. Men meldt uit Londen dat Duitschland in grondbegin tôt de bemiddeling der vier mogendheden is toegetreden, zijne rechten en plichten van bondgenoot in geval van oorlog voorbehoudend. Veertien legerkorpsen onder de wapens. De czaar van II u si and is maandag avond naar Finland vertitjkken. Na een grooten ministerraad bijgewoond te hebben, heeft de czaar het volgende ver-klaard : " Wij hebben dezen staat van zaken zeven jaar en half verdragen; het is nu genoeg." Hij gaf vervolgens de noodige bevelen voor de mobilisatie van veertien legerkorpsen, verblijvend nabij de Oostenrijksche grens. Tezelfdertijd liet hij aan Duitschland weten dat de mobilisatie van het Duitsche leger onmiddellijk door de mobilisatie van het ove-rige van het Russische leger zou gevolgd worden. Kalmte. In Eu al and is eene officieele nota v-er-schenen, het volk tôt kalmte en gema-tjgdilieid aanmanend. Het slot dezer nota zegt^ " De keizex-lijkf regeering blij i't waken op de waardigheid en de belangen ■^an Rusland." Wat zal Rusland nu doen? ! Men meldt uit St-Petersburg dat aldaar de tijding toegekomen is, dat Duitschland beslist weigert deel te nemen aan de conferencie der gezanten, door Sir Ed. Grey voorgesteld. Duitschland haalt aan dat de oorlog enkel Oostenrijk-Hongarie en Servie tegenover elkaar stelt en dat de andere mogendheden voor plicht hebben eene algeheele onzij-digheid te behouden. Te St-Petersburg is men echter van gevoelen daarentegen, 4a| ' -die ooulog tusschen Oostenrijk en Servie geen afzonderlijk feit daarstelt. Zelfs zoo Oostenrijk-Hongarie niets an-ders deed dan Belgrado bezetten bij mid-del der troepen, die te Semlin de Sava oversteken, zou Rusland onmiddellijk de mobilisatie nitvaardigen. Reeds is er in het Westen .en het Zuidwesten eene snelle mobilisatie aan gang, vanaf de Duitsche grens tôt aan de Zwarte Zee. Dat de diplomaten het te St-Petersburg zoo druk hebben, wijst op den bui-tengewoon ernstigen toestand. Gisteren verleende de czaar gehoor aan den minister van buitenlandsche zaken en aan den minister van oorlog. Men is algemeen de meening toegedaan dat, in geval van verdere verwikkelingen, Engeland zijn wexkdadigen steun aan Rusland en aan Frank rijk zou verleenen. IN FRANKRIJK. De heer Delcassé, gewezen gezant van Frankrijk. te St-Petersburg, woonde gisteren den ministerraad bij en verstrekte verscheidene toelichtingen, waar naai-met de meeste aandacht geluisterd werd. De Berlijner briefwisselaar van een Parijzer blad heeft een ambtenaar van het Duitsch ministerie van buitenlandsche ,zaken ondervraagd, en deze verklaarde dat hij niet kon gelooven dat Rusland gewapenderhand zou tusschen-komen. Zoo nochtans Rusland tegen Oostenrijk mocht optreden, dan zal Duitschland onmiddellijk zijn bondgenoot Oostenrijk bij springen. Anderzijds wordt uit St-Petersburg ge-meld : " Ik kan verzekeren dat het' be-slnit der Russische regeering vaststaat. Al de maatregelen door den toestand op-gelegd, zijn genomen." Het geschil en de Fransche politiek. De heer Bienvenu-Martin, minister van buitenlandsche zaken ad intérim, had, gisteren morgend, op de quai d'Orsay, te Parijs, een onderhoud met den heer von Schœn, gezant van Duitschland. 's Avonds werd er een kabinetsraad geliouden. De heer d'Estournelles de Constant, voorzitter van de parlementaire groep van het Scheidsgrecht, heeft aan den heer Abel Ferry, onder-staatssecretarls van buitenlandsche zaken, te Parijs, het volgend telegram gestuurd : " In naam van de parlementaire groep van scheidsgerecht, vertrouwend in de wijze pogingen tôt bemiddeling * die voortduren, veroorloof ik mij u te herinneren dat, in geval van scherp geschil tusschen twee onderteekenende mogendheden, de onzijdigen zich uit-drukkelijk verbonden de vriendschappe-' lijke tusschenkomst te aanschouwen, niet alleen als een recht, maar als een plicht, in het hooger belang van den vrede." Voor de mobilisatie van Frankrijk. Men zegt dat Frankrijk gereed is voor ' eene mobilisatie. Al de hoogere officieren hebben hunne regimenten vex*voegd.Sinds zaterdag avond werd er in het ministerie van oorlog onverpoosd gewerkt in heit iv^ooruitaicht eener mogelij.ke mobilisatie AI de hooge ambtenaars, die daartoe noodig zijn, blijven onafgebroken in hxitf--' ne bureelen. ' 1 Te Parijs. Een zekere zenuwachtigheid hèersdite gisteren namiddag andermaal op de groote boulevards. Op verscheidene plaatsen vormden er zich samenscholin-gen en de policie moest tusschenkomen. Een tiental aanhouden werden bewerk-stelligd.Ordemaatregelen werden genomen met het oog op tusschengevallen, die zich in den avond zouden kunnen voordoen. De draadlooze telegraaf van den Eiffel^ toren. De Fransche minister van oorlog, de heer Messimy, bezocht den draadloozen telegraafpost van den Eiffeltoren en be-sloot het bedienend personeel te verdub-ibelen. Bovendien zijn er strenge maatregelen genomen om aile ongenoode gasten op afstand te houden. Wat Duitschland wil. Duitschland houdt immer zijn goeden wil staande, maar het weigert te Weenen tusschen te komen. Men vraagt zich in deze voorwaarden af, of het niet wil dat oorlogsfeiten de onderhandelingen voorafgaan. Ooriogsvoorraad. De graanmolens van Tillemant en van 'Metz hebben bevel ontvangen voor den ooriogsvoorraad te malen. De Duitsche gezant te Belgrado Een Berlijner dagblad deelt een be-richt mede, volgens hetwelk de Duitsche gezant te Belgrado zou vermoord zijn. Tôt hiertoe was het niet mogelijk be-vestiging over deze tijding te verkrijgen, die wij dan ook onder allé '* voorbehoud mededeelen. Later wordt bericht dat de gezant niet vermoord werd, maar naar Nisch vertrokken is. Willem II gaat rusten. De Duitsche keizer zal enkele dagen te Potsdam verblijven ; daarna zal hij zijne zomerkuur doorbrengen te Wilhelmhohe. Wat is nu waarheid? Volgens een Parijzer blad, dat, sedert eenige dagen, een merkwaardige houding tegenover Duitschland aanneemt, zou keizer Willem aan den czaar een telegram gestuurd hebben, om hem op zijne hoede te stellen tegen eene tusschenkomst van Rusland in het huidig geschil, tusschenkomst die in Duitschland maatregelen zou voor gevolg hebben. Een blad van Keulen zegt, dat" men hier voor eene poging staat om de ver-houding tusschen Rusland en Duitschland gespannen te maken. Verder loo-chent het blad ten stelligste, dat keizer Willem ooit een dergelijk telegram ver-zond.Ministerraad in Nederland. In den namiddag heeft een buitengewone vergadering van den ministerraad plaats gehad, waarin de buitenlandschen toestand ter sprake kwam. Een besluit om-trent buitengewone militaire maatregelen moest in deze vergadering overwogen worden. Militaire maatregelen in Holland. De. oorlogstchepen •" Njo orcT-B raband' ' en "Kortenaer" hebben bevel gekregen naar hunne aanleghavens terug te kee-ren. De bruggen nabij Maestricht, den Bosch en Deventer worden door het leger bewaakt. De regeering heeft tien groote sleepbooten opgeëischt. Maandag nacht hadden nabij den havendam en de* haven van Scheveningen bijzondere îo-geroefeningen plaats. Al de militaire verloven zijn opge-schorst. De recruten, die den 1 augusti in verlof moesten gezonden worden, blij~ ven onder de wapens. De indruk in het Groot=Hertogdom Luxemburg. Allerwege is de indruk, door de oorlog s verk la ring veroorzaakt, zeer diep, daai- men vreest dat, in geval van algemeene verwikkeling, de Luxemburgsche onzijdigheid zal geschonden worden. Dinsdag avond werd in het ministerie van oorlog een ministerraad gehouden. Het werd bevestigd dat de klassen maar zullen binnengeroepen worden, als de vijandelijkheden aangevangen zijn. Een nieuwe kabinetsraad zal heden, morgend gehouden worden. Zwitserland neemt maatregelen. Men meldt uit Bern dat talrijke Zwit-sersche reservisten, die in Duitschland "verblijven, werden binnengeroepen. Dit zou een maatregel zijn, genomen om de onzijdigheid van Zwitserland te bewa-ren.IN TURKIJE. In eene diplomatische ontvangst van den groot-vizier heeft deze aan de gezanten van de groote mogendheden m#-degedeeld, dat de Ottomansche regeering steeds bezield is met vredelievende inzichten, en de grootste onzijdigheid wil behouden in het huidige geschil. I i Het procès van levr. Caillaux ! DE PLEI DOOI EN Mevr. Caillaux Mriisiesnrokfôn Zitting van dinsdag. Van af 10 ure, dinsdag morgend, krioel-de het in den omtrek van het justiciepa-leis van volk. Deze nieuwsgierigen voch-ten zelfs om in de assisenzaal te gera-ken ; allen waren zeer opgewonden, het-zij voor of tegen mad. Caillaux. De burgerlijke partij. De zitting wordt om 12 ure 10 geopend. De zaal was bomvol. Het woord werd eerst verleend aan Mr Seligman, eersten advocaat der burgerlijke partij. Deze bracht hulde aan de nagedachtenis van den heer Calmetfce, /wien4 openliartigheid, irecht&chapenhteid en eerlijkheid hij deed uitschijnen. De» advocaat weerlegde al de beschuldigin-gen, welke de heer Caillaux is komen uit-ibrengen. Het is niet de heer Calmette, die een landverrader was en die zich door den vreemde had laten omkoopen ! Het is niet met landverraad dat de heer Calmette rijk geworden is, maar door zijn werk ! Caillaux vreesde de artikels van den "Figaro", omdat zijne politieke kuipe-rijen en schanddaden erin aangeklaagd werden. Hij en zijne vrouw haatten en verfoeiden den heer Calmette. Zij haatten hem zoozeer, dat zij hem vermoord hebbên. Hij eischt gerechtigheid ! Mr Chénu aan het woord. Vervolgens nam Mr Chénu, tweede advocaat der burgerlijke partij, het woord. Mr Chénu schilderde het huishouden Caillaux-Rainouard af en toonde aan dat die twee personen innig vereenigd waren in al hun daden, in hunnen zucht naar eer, roem en .rijkdom, tôt zelfs in den moord op den heer Calmette. Mr Chénu zegde nog dat Caillaux de schuld is van ailes ; hij heeft zijne vrouw tôt de moord aangestookt ; hij heeft haar opzettelijk verzwegen dat de heer Poin-caré, président der republiek, hem de verzekering gegeven had dat Calmette geene brieven zou afkondigen. Hij was gerust gesteld door de woorden van den président, maar hij deelde zijne gerust-heid niet mede aan zijne vrouw ; hij deed niets om haar te bedaren, integendeel, hij hitste haar nog meer op en dreef haar tôt het uiterste met te zeggen : " Ik zal Calmette den kop te pletter slaan!" Het is toen dat de gedachte der moord in het brein van mad. Caillaux ontkiemd is. Mevr. Caillaux bezwijmt. Mad. Caillaux werd zoo zeer door het pleidooi getroffen, dat zij in zwijm viel. Men droeg haar weg, terwijl de. voorzitter de zitting opschorste. Het was toen 2 ure 15 min. Om 3 ure Wierd de zitting hernomen. Mad. Caillaux was weer hersteld en 12 Feuilleton der Gazette van Gent. Verzegelde Lippen Roman van R. ORTMAN. Daarbij keek liij z66 demonstratief op Eijn uuiwerk, dat de dikke consul dien wenk onmogelijk ignoreeren kon Hij Ifjlaatste jnog een jpaar beleefde frasen die echter onbeantwoord bleven, en aan-vaardde toen met ettelijke biugingen den aftocht. k_ — Canaille ! bromde de zoon van den bankier binnensmonds. Maar het schijnt wel dat ik hem het geld toch lieden nog zal moeten geven, wanneer ik hem voor eene fatale domheid behoeden wil. ' Hij maakte ëvenwel geen buitensporige Jiaast, om aan dit vriendschappelijke be-s-luit gevolg te geven, want hij bestelde vooraf nog eene kreeft en e.en halve fleseh Champagne, om na het genot van deze versnaperingen naar buiten te slenteren en in het witte warme strandzand een urenlang zonnebad te nemen. H Het liep tegen het uur van het dîner, oen de dikke consul en de voorgewendé „ Holnstein nabij de Villa Rothe elKaar toevallig ontmoetten. Ik was juist op weg om u op te zoe-cn, zegde Liïders. Hoe staan nu eigen-1J^_'.p,r 7'a'"e.1} mefc onzen referendaris ? IKni.o, r-,'. , mii pen uur geleden t .av i'' - ? door Mr Cordes geaccep-'rti Missel gebracht. Daarmede moe- pwuuuuw—■■■>! m mu naas—■tttiih i mmmmmtmammÊtmimmmmÊmmmi ten wij voorshands wel genoegen nemen. — En wanneer vervalt dat vodje ? — Heden over acht dagen. Wilt gij het mij disconteeren ? De consul vertrok zijn breeden mond tôt een grijns. — Dat zou misschien geen kwaad zaak-je voor mij zijn ! Maar ik ben er niet de man naar, om mijn goede vrienden in de wielen te rijden. Doet gij dat dus maar zelf. — Maar het komt mij uiterst ongele-gen, nog eene gansche week te moeten wachten. Als ik het geld heden of morgen had, dan kon ik terstond den aftocht blazen. — Nu, waarom zoo een haast1? Mij dunkt, het leven is hier wel uit te houden?— Niet voor mij, die elk oogenblik ge-va.ar loop dat iemand mij herkent en dat mijn incognito vroeger wordt opgeheven dan mij lief is. Ook heb ik het aan mijne dochter beloofd. _— Aha, ik begrijp het. Gij wilt haar met dt)or uwe aanwezigheid het spel met den millioenen-advokaat bederven. — Wat zijt gij 8lim! — Maar wat zoudt gij wel zeggen, wanneer ik u vertel dat ik het spel reeds gewonnen heb 1 De consul zette een ongeloovig ge-zicht.Gij zijt een onverbeterlijken optimist, mi.in waarde heer Bendheim. Dat heb ik u vroeger al gezegd. Neem u in acht voor o"îdriegelijke illusies ! —Fr is geen sprake van illusies, maar van feiten. ^ ollmar heeft zich met mijne stiefdoch-r verloofd ; en als ailes goed gaat, dan mil en zij reeds binnen enkele weken oruiloft vieren. — Sapperloot nog toe ! Die stiefdoch-ter van u weet er mede om te springen ! Hoe heeft zij dat 200 gauw klaarge-speeld ? — Dat kan ik u niet vertellen. Ik ben er niet bij geweest... Maar om nog eens op die onaangename zaak met dien Kei-ling terug te komen : — weet gij niet iemand, bij wien men den wissel te gel-de kan maken, in geval gij zelf daartoe volstrekt niet te krijgen zijt ? — Neen, ik weet niemand ; en ik kan u ook slechts raden, zoo iets niet te be-proeven. Gij zoudt u daarmede een vijf-maal grootere som uit de hand geven. — Hoe heb ik dat te verstaan 1 Gij be-doelt toch niet dat die wissel — Dat hij valsch is?... Ja, dat bedoel ik niet alleen, maar ik kan het met be-slistheid verzekeren. Ik weet het uit de zekerste bron. Cordes heeft mij vanmid-dag nog gezegd, dat hij nooit zulk een wissel onderfceeken zou. En op de ver-klaringen van dien man kan men huizen bouwen. Dus, wrijft gij het jonge mensch deze vervalsching maar flink onder den neus, en geef in elk geval het papiertje voor niet mander. dan d'ertig duïzend mark uit uwe handen. Als gij hem met den noodigen nadruk bedreigt (met het strafwetboek, dan zal hij wel middelen vinden om het geld op te diepen. — En als hij nu, in plaats daarvan, heenghat en zich voor den .'kop schiet — wat heb ik dan? — Pah ! Daartoe heeft die uitgemèr-gelde jogeling niet meer den mo,ed. Op dat gevaar kunt gij het gerust laten aan-komen. — Nu, ik zal zien. In elk geval zal ik hem heden nog bij mij laten komen. Het is toch eene beroerde geschiedemis, iemand in zekeren zin zoo het mes op de keel moeten zetten. — Wat wilt gij? Het leven is nu een-maal een strijd om het bestaan, en ieder moet maar zien hoe hij het voor zich-zelf het best klaar speelt. Bendheim toonde geen roeping omi over deze filosofische beshouwing van ziinen vriend in beraadslaging te treden. Hij bleef staan en keek onrastig in de richting naar de Villa Rothe. — Wat hebt gij? vroeg de consul. Wacht gij op iemand. — Ja, ik wacht op mijne dochfcer. Se-d&rt ik haar een 3 tôt 4-tal uren geleden aan het strand verliet, heb ik haar nog niet teruggezien. Dit is de eerste maal, dat zij niet voor het diner naar huis ge-komen is. — Nu, zij zal wel niet zoek zijn ge-raakt. En als zij, zooals gij zegt, zich gisteren heeft verloofd, dan is het wel niet moeilijk te raden, in wiens gezelschap zij zich bevindt. — Ei ei ! — Hoor eens : is dat niet een beetje verdacht? — Een pas-verloofde die zoo een haast heeft om zich uit de voeten te maken ? —; Wees niet bezorgd. Hij komt binnen eenige dagen terug. Ik heb u onlangs al gezegd, dat mijne dochter er niet eentje is om zich voor den gek te latem houden. Dat geloof ik ook. Maar juist daar-om behoeft gij u over haar niet ongerust te maken. Waar&chijniijk heeft zij zich ergens ten eten laten vragen. Dus als gij verstandig zijt, laten wij dan gemoedelijk met elkaar dineeren. Wij sturen dan uit het spijshuis iemand met een briefje naar den refendaris Keilig, om hem te verzoeken van avond tegen zeven ure in urw hôtel te zijn. Hij zal dan wel raden. wat er aan de hand is, en waarschijnlijk zal hij daarnaar zijne maatregelen nemen. Het zal enkel van u afhangen, dat de zaak vlug en glad uit de wereld komt. Ewald von Bendheim scheen dit ver-trouwen wel niet te deelen, want hij zette nog altoos een gezicht' als een oorwurm. Maar toch liet hij zich bepraten, op te gaan. Eendrachtig stapten zij samen het voorstel van zijn waardigen vriend in naar het duurste en voornaamste spija-huis.Dagmar liep, zonder op iets acht te slaan, voortdurend langs het strand. Het opraer in haar binnenste deed haar geen vermoeidheid bespeuren, hoewel zij door het mulle zand waadde en zij een hefti-gen wind voor de borsti had. Eindelijk echter begonnen hare knieën haar den dienst te weigeren. Zij liet zich, 1 waar zij stond, op den zachten zandbo-dem vailen en bedekte haar gelaat met hare handen. In haar gemoed was op dit oogenblik geen andere verlangen, dan dat van deze plek niet meer zou behoe-ven op te staan, dat zij nooit meer het aangezicht van een medemensch zou behoeven te aanschouwen. Want smarc en schaamte verscheurden haar binnenste.Sedert Rinckleben's onbarmhartige op-rechtheid haar den slnier van de oogen i had gerukt, vond zij zichzelve het slecht-ste schepsel onder de zon. Grooter nog dan de walg die zij jegens haren stief-vader koesterde, was hare veracliting voor haar eigene doen. Wel had zij niet geweten waarop Ewald von Bendheim's plannen gericht waren ; maar zij had zich vrijwillig als een werktuig tôt ver-wezenlijking er van laten gebruiken — ditmaal gelijk vroeger reeds zoo vaak. Op zijnen last was zij te Berlijn voor het eerst naar Herbert Vollmar gegaan ; op zijnen last had zij daar de geschiedent» van den verdwenen bloedverwant opge-discht, een sprookje waaaraan zij zelf Keen oogenblik geloofde ; en op zijnen last ook was zij tegenover den jongen ju-rist beminnelijker en tegemoetkomender geweest, dan zij anders in den omgang met heeren wel was. Dit ailes leek haar nu schandelijk, infaam ; en zij ging in hare zelfmartelende strengheid zoo ver, dat zij zich verweet ook verder nog slechts eene komedie te hebben gespeeld, die er op berekend was, een argeloos ver-trouwenden man in zijn verderf te lokken Zoo kwam >zij er toe, zelfs aan hare liefde voor Herbert te twijfelen. Misschien had zij hem in waarheid nooit bemind, en was ' ailes slechts bedrog en misleiding ge weest ! — Kortom, zij bevond zich in een gemoedstoestand, die haar oordeel over haarzelve en over hare eigene gevoelens volslagen verduisterde. Zij was de^ speel-bal geweest van een schurk. Maar zij kon het zichzelve niet vergeven, dat zij zich zoo had laten gebruiken. Want zij kende immers dezen man goed genoeg. Zij had, j bij haar jarenlange samenzijn met hem, toch gelegenheid te over geliad om hem te leeren doorgronden. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazette van Gent gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Gent von 1814 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume