Gazette van Gent

2244 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 10 Juli. Gazette van Gent. Konsultiert 30 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zk55d8s01x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247" JAAR. N' 159. — B 5 OENTIEMEN VRIJDAG, 10 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IXSCHBIJVI5GSPRIJS : V00R GENT : V00R GEHEEL BELGIE : Een jtukr fr. 12-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden. , . . ■ ' 6-50 6 maanden. . » 7-75 3 maanden » a"50 3 maanden Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 (BEURZEN'COUKANT). BiSSTUFK EHT BEDACTI® VELDSTRAAT, 60, GENT De lurtélen zijn open van 7 ure 's morgends tôt S ure '8 avonâè, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. NEDERLAND. Erg ongeluk. — Bij de in aanbouw ziiade Friesch-Groningsche Be-etwortel-suikerfabriek is een gedeelte van den bo-vensten rand van den bijna voitooiden, zeventig metcrs hoogen sclioorsteen door een rukwind gevallen op werklieden die aan den voet ervan wierkzaam waren. Twee hunner werden doodgeplettei'd en drie gewond. FRANKRIJK. Schrikkelijke vadermoord Te Estrée-Blanche, in het département Pas-de-Calais, heeft de 18-jarige mijnwerker, Louis Demarthe genaamd, zijn vader gedood met een geweerschot in voile borst. Twee jongelingen verdronken Een autobootje dat te Rouen, op de Seine,reizigers overzette,is op een schuit je gebotst. Op de drie jongelingen, die zich in het laatste vaartuig bevonden, verdronken er twee. De zaak Caillaux. — In zake het aan-staande gieding van mev. Caillaux, meldt men een zonderling tusschengeval. Volgens het gebruik had de burgelijke partij onlangs mededeeling gavraagd' van het dossier. De advocaat ontving, tôt zijn groote verwondering een onvol-ledig dossier. Er iontbraken namelijk aan : het arrest van verzending, de be-schuldigingsakt en de lijst der getuigen. Vandaar verzetaanteekening. De pro-cui\emr-generaal verontschuldigde, zich en, daar de advocaat bleef aandringen, zegde hij ten slotte : " Ik zal met genoe-gen de documeinten mededeelen, zoo men de verbintenis aangaat ze niet openbaar te maken !" De burgerlijke partij wacht nog immer rtaar het dossier. Nog eene inzakking. — In de rue Sauf-Froy, te Pftrijs, had er gisteren avond andermaal eene inzakking op den open-baren weg plaats. Het verkeer werd ge-schorst.Nieuwe unifonn. — De Kamer heeft het crediet gestemd, door den minister van oorlog gevraagd, voor het verande-ren der uniformen van het leger. Doodgebliksemd. — De 12-jarige Albert Floqujet, zoon van den kerkhofbe-waker, te Carpentras, was thuis zijn achoolwerk aan het schrijven, toen de bliksem plots op de woning viel. De knaap werd op den slag gedood, en zijne kleederen in brand gestoken.Eenigei ston den later ontdekte men het verkoold lijk van het ongeliikkig slachtoffer. Draina der jaloerschheid. — Te Pauil-lac, in het Gironde-département, verkeer-de mevr. Querignart, iechtgenoote van een kapitein der douanen, sedert gerui-men tijd in geztegenden toestand. Sedert enkele dagen was de vrouw onrustig en, door haar man ondervraagd, bekende zij ten slotte dat het kind, dat zij ver-wachtte, niet van hem was. Del man, razend van jaloerschheid, uoodde zijne vrouw met twee revolver-Bchoten, en schoot zich daarna door het taoofd. ENGELAND Nieuwe smakkelarijen. — Naar het iieet hebben de Oranje-mannen in Ulster den volgenden list gebruikt, om de pas gelande munitie binnen te smokkelen : Zij brachten geruchten in omloop, vol-gens welke tien heeren van goeden huize zich als kolendragers verkleed, naar de kolenhaven van Belfast hadden bege-ven, om daar munitie in een auto te Ia-den. Terwijl de policie aan die liaven een onderzoek instelde, werd de munitie elders vlak voor den neus van de com-mandanten van vier torpedojagers aan wal gebracht. Dure grond. — Indertijd wekte het te Londen groote belangstelling, dat de hertog van Bedford een belangrijk deel van zijn grondbezit in Londen, de Co-vent Garden-wijk, had verkocht. Kooper was de heer Mallaby-De-eley en men raadde en giste met grooten ijver, maar zonder uitslag, naar het aantal millioe-nen, dat de kooper wel voor dit zoo kost-bare grondbezit in de wereldstad had betaald. Thans wekt eene nieuwe trans-actie de belangstelling der Londenaars. De heer Mallaby-Deeley heeft namelijk een deel van zijn nieuw bezit weer over-gedaan aan sir Joseph Beecham, die thans de eigenaar is geworden van het terreii?, wgjarop onder an der en de Co-vent Garden Opéra, het Drury Lane The-atre, liet policieliof van Bowstreet, de Covent Garden-markt en nog eenige schouwburgen zijn gelegen. Natuurlijk zou men ook nu gaarne eens willen we-ten ,hoeveel millioenen sir Joseph Beecham heeft betaald, maar daaromtrent verneemt men niets. Alleen vertelt een blad, dat de pachtsommen van het ter-rein jaarlijks op meer dan een kwart ■millioen pond kunnen worden geschat en dat blad herinnert dan, dat, toen de fa-milie Bedford het terrein verwierf, de jaarlijksche waarde op 6 p. 6 s. 8 d. werd geschat. DUITSCHLANDÎ Eene avonturierster De policie van Carlsruhe heeft eene avonturierster van belang aangehouden. Dochter van een kleinen kleermaker, Kampmann genaamd, bracht de kleine Gertruda het grootste deel harer jeugd in een verbetei'uîgsliuis door. Nauwe-lijks terug op vrije voeten, sloeg zij een doorslechten weg in en bezocht, onder den naam van Ida Ferrari, en in gezel-schap eener vermeende zuster, Lia Ferrari, de groote steden van Duitschland en Oostenrijk, de snullen pluimend die het ongeluk hadden met haar in aanra-king te komen.,Lia Ferrari werd verleden jaar te Weenen aangehouden en tôt vier jaar ge<vang veroordeeld, om ten nadeele van een jongen aartshertog belangrijke aftroggelarijen bij middel van schriftver-valsching gepleegd te hebben. Gertruda Kampmann, alleen gebleven, nam den naam aan van gravin Zichy, en zocht hare slachtoffers tusschen de hoo-ge Duitsche aristocratie. Op minder dan twee jaren. gelukte zij erin meer dan 600,000 frank af te troggelen. De zooge-zegde gravin leefde op grooten voet en stapte slechts in de allerbeste hôtels af, vergezeld van talrijke dienst-boden. In 1913 verscheen de aftroggelaarster te Montreux, onder den naam van Mistriss Ellen Terry. Zij beweerde de ge-scheiden echtgenoote van een rijken planter uit Argentina te zijn, die haar nog het grootste deel van haren bruid-schat, zoowat 20 millioen, schuldig was ! Een Beiersche graaf liet zich in de net-ten der doorslepene aftroggelaarster vangen en dat kostte hem 165,000 frank. Eindelijk begon hij wantrouwen te krij-gen ; hij nam inlichtingen te Buenos- Ayres en vernam dat daar inderdaac een rijke planter van dien naam woont doch dat hij ongehuwd is. De avonturierster werd aangehouden doch daar de aftroggelarij niet bewezei was, werd zij terug in vrijheid gesteld. Gertruda Kampmann verdween vooi zekeren tijd. In mei laatst verscheen zi, te Carlsruhe, onder den naam van gra vin Odesealchi en werd in den Baden-schen adel ontvangen, dank aan val se h f papieren. Nieuwe aftroggelarijen hebber de k'ieermakersdochter nu terug en vooi geruimen tijd achter slot en grendel ge bracht. >♦. Dubbele zelfmoord. — Te Hamburg poogde een barbier, zekere Gebhardt, zich met zijne vrouw te vergiftigen. Daai de dood echter niet ras genoeg intrad, schoot hij zijne vrouw met een revolver dood, en pleegde daarna zelfmoord. Eene lamp- die omgeklonken was, stak het vuur aan het bed, en kort daarna vond men de twee verkoolde lijken. OOSTENRIJK-HONGAR1 E Het drama van Serajevo De geruchtmakende onthnllingen? Een blad van Londen kondigt een ge-ruchtmakend nieuws af, waarin het Ser-visch gezantsciiap te Londen, zooals wij gisteren beknopt vermeldden, vlakaf be-schuldigd wordt van medeplichtigheid aan de moorderij van Serajevo ! Gemeld dagblad vertelt dat Servie, eenige maanden geleden, een geheim bu-reel inrichtte, in het Servisch gezant-schap van Engeland's hoofdstad. Dit bu-reel zou het complot verwekt hebben, dat in de lokalen zelf van het gezant-schap zou gesmeed zijn. Het dagblad voegt erbij, dat het het persjoneel van het gezantschap niet zonder bewijs zal aanvallen. Tijdens den verhuis van het gezantschap van Mansion Hôtel naar Queensgate, in april laatst. -werden een groot getai belangrijke docu menten verbrand. Een dezer documen-ten dat door de vlammen half verteerd is, is in het bezit van de redactie. Het blad kondigt dan ook de photografie van dit stuk af. Op het adres kan men de volgende woorden ontcijferen : "(ion royal of Serbie (koninklijk gezantschap van Servie)." De brief is gedagteekend van 5 april. Zijn inhoud is opgesteld vol-gens het cijferschrift van het geheim bureel. De opstelraad van het blad beweert den sleutel van dit cijferschrift te beizitten en geeft de volgende vertaling van den tekst: "Voor wegrui-ming van F. F. de som van 2000 pond sterling, betaalbaar als volgt : 1000 pond sterling bij de aankomst te Belgrado, uit de handen van den iheer G..., de overige 1000 pond sterling, na volbrenging der taak, betaalbaar als hooger aangeduid. De som van 200 pond voor uitgaven in geld te betalen. Voor dat gij vertrekt, u|wtj schikkingen kunnen..." Hier is de brief afgescheurd. Volgens het blad beteekenen de let-ters F. F. "Frans-Ferdinand". Zooals men wel denken kan, heeft dit nieuws te Londen eene groote opschud-ding verwekt en zal voorzeker te Weenen en te Belgrado ook veel opschudding te-weeg brengen. De kwestie te weten is : of men de ont-hullingen van het dagblad zonder roor-behoud kan aannemen. NOORWEGEN De Duitsche keizer op reis, — Keizei Wilhelm van Duitschland is woensda;; ^ morgend te Kopervik aangekomen, waai Noorweegsche loodsen aan boord van d< , " Hohenzollern" kwamen. Dï yacht is ^ gisteren naar Bergen vertrokken. De 1 "Hohenzollern" is vergezeld van dri« oorlogschepen, een aviso, een gepantser de kruiser en eene torpedoboot. De kei zer heeft gisteren het ontbijt gjenoinen bi; 1 dan consul Mohr, die een zijner oud;e vrienden is. Voegen wij erbij dat het de 25* jaarlijk sche reis is welke keizer Wilhelm ir Noorw,egen onderneemt. De eerste hax: plaats in de maand juli 1889. ITALIE De lock=out. —- De lock-out bij de koop-vaardijvloot is totaal geëindigd te Rome. Hij duurde ongeveer 4 maanden. Gedu-rende detzen tijd, waren 120 stoomers zonder bemanning, want 8000 matrozen ihadden het werk gestaakt. De werkstaking op de spoorwegen. — Volgens verspreide geruchten zou de werkstaking op de spoorwegen den 14 juli uitgeroepen worden. BULGARIE. Eene ieening. —• Bulgarie heeft eene leening aangegaan van 500 millioen, met bet "Disconto Gesellschaft", van Bei^ lijn. ALBANIE Van kwaad tôt erger De toestand van den prins. Volgens een telegram van Neuwied, izijn aldaar, in bet kasteel, een alantal kisten en pakken uit Durazzo aangekomen.De vertrekken, destijds door den prins en zijne gemalin betrokken, zijn weer in orde gebracht... Volharding. Het Albaneesch gouvernement vol-. hardt in zijne inbeelding. Een ve»rtigta,l Rumeensche vrijwilligers, vergezeld van drie officiers, is te Durazzo aangekomen. Het grootste ongeluk dier aankomsten is dat het gouvernement er zijne inbeeldin-gen blijft door behouden en alzoo den toestand niet inziet gelijk hij eigenlijk is. Het gouvernement poogt opnieuw katholieken in te lijven in de streek van Scutari. Koritza. Koritza is den 6 juli, 's aronds, in de macht der Epiroten en van. d© opstande-lingen, die tàans samenspannen, gevaî-len. De Hollandsche officiera zijn, onge-deerd en veilig, op weg naar Valona. De staat van beleg. Diei [Epiroten hebben te Coritza den staat van beleg uitgeroepen. Zij hebben de Mahommedanen ontwapend zonder dat dezen den minsten weerstand boden. De oproerlingen ^hebben hunne voor-uitrukkende beweging gestopt. Oostenrijksche vrijwilligers te Durazzo. Een honderdtal vrijwilligers ,van Oos-tenrijk-Hongarie, zijn te Durazzo aangekomen. Onder deze vrijwilligers bevinden zich 30 officieren, Oostenrijkers en Duit-schers.RUSLAND. De regen vernielt eene spoorbaan. — De ovenvloedige regens in de laatste dagen gevallen,beschadigden een groot deel van den Trans-Kaukasischen spoorweg, tusschen de statiën Sogout-Boulach en ' Sakaly. Eene brug, 64 meters lang, stort-te in. De statie Gerar is door het water omringd. De treinen, komende van Bakou, stoppen te Tiflis. TURKIJE. Griekenland en Turkije Eiude goed ailes goed. De Turksche regeering heeft aan den heer Panas, gezant van Griekenland te Constantinopel, eene' nota overhandigd, waarbij de ministers van den Sultan la-ten weten dat zij met voldoening verno-meo hebben dat het Grieksch gouvernement het met hem volkomen eens is voor de verwisseling van de uitgeweken bp-volkingen.AMERIKA. Het Panamakanaal In een brief aan den heer George Young, lid van het Congres der Veree-nigde Staten, erkent kolonel Goethals, hoofdingenieur van het Panamakanaal, dat er vanaf de maand maart 1914 op de werk en 1219 personen bij ongeluk gedood werden. Vanaf de maand augusti 1908 tôt de maand maart 1914 beliep het getal werkongelukken 25,101. Wat het cijfer aangaat der personen, gedood in gevechten en gestorven ton gevolge van ziekte, het is vlakaf schrikwekkend. Het overzeesch kanaal zal zooveel menschen-levens gekost hebben als een oorlog ! De " Storstad". — De Noorsche kolen-iboot " Storstad", die de " Empress of Ireland" in de St-Laurensrivier heeft aangevaren en tôt zinken gebracht, is te Montréal verkocht. De koopsom, 35,000 pond sterling, zal aan het admiraliteits-hof te Quebec ter hand worden gesteld, in veriband met het beslag, door de Canadian Pacific op het schip gelegd. Men vermoedt dat de kooper, de Prudential Trust Cy., het schip weer heeft ingekocbt voor de Noorsche reederij. De "Storstad" zal nu naar Quebec stoomen om er te dokken. Eene rijke wijk—. Ten gevolge der toe-passing van eene nieuwe belastingwet, heeft men vastgesteld, dat de Manhat-tan-wijk, in 't Westeirgedeelte van N'ew-York, d© streek is der Vereenigd© Staten, en wellicht van de gansche wereld, waar het meest rijkaards wonen. De 15.000 belastingbfstalers der wijk hebben een jaarlijksch inkomen van meer dan 5 miljards, bet zij 325.000 frank per per-soon.De geheimzinnige ntisdaad. — Uit New-York komt bericht, dat Mrs Car-rnan, de vrouw van den dokter in wiens kabinet mevr. Bailey op geiheimzinnige wijze vermoord werd, gisteren namiddag aangehouden werd onder besohuldiging van moord. Verdronken. — Twee jonge lieden, miss Gertrude: Eickmeyer, 19 jaar, en Lloyd Ebere, 20 jaar, waren te Boy City, Staat Michigan, gaan varen op Saginam Bay. Het bootje, waarin zij plaats geno-men hadden,v kantelde om 'ten gevolge van een rukwind en beide jongelieden vielen in de rivier. Men kon slechts de lijken ran de twe» ongelukkigen opha-len.De PoobExpeditie, — Men heeft thans bericht ontvangen, dat de acht vermiste inannen van de "Carluk" terecht zijn. MEXICO VILLA VERMOORD? Volgens een telegram, uit New-York ontvangen, zou Villa door eene vrouw neergeschoten geworden zijn. Nieuwe overwinning der Carranzisten. Generaal Obrego heeft generaal Car- » ranza een telegram' gestuurd, waarin hij meldt dat zijne manschappen eene groote overwinning behaald hebben voor Gua-dalajara. Eene kolom bondstroepen werd na een gevecht van 36 uren verslagen. Generaal Garcia Pena. Generaal Garcia Pena is door président Huerta naar Mexico ontboden. Men denkt dat deze laatste zijn ontslag gaa,t geven en generaal Garcia Pena in zijn© plaats benoemen. Deze benoeming zou gunstig aanvaard worden door de partij van generaal Carranza. Doch langs een anderen kant beschouwt men de benoeming van den gewezen minister van oorlog, onder het presidentschap van den heer Madero als zeer gevaarlijk', wa.nt men vreest dat er erge politieke verwik-kelingen zouden kunnen uit volgen. De uitslag der kiezingen. De uitslag der kiezingen in de provin-cies geeft eene groote meerderheid aan présidant Huerta en generaal Blanquet. De bondsprovinciën spannen samen te» hunnen voordeele. STADSNIEU WS, Onze nieuwe Feuilleton Wij vestigen de bijzondere aandacht onzisr lezers op het Mengelwerk wa-ar-van wij de afkondiging zullen beginnen Donderdag, 16 juli aanstaande. Het is een diep aangrijpend onder-werp, een innige- strijd tusschen plichtr en verlangens-, waarbij al de handeler.de personen door een zwaren eed gebonden zijn. Van daar de titel Verzegefde lippen Wij zijn overtuigd dat al onze lezers het verhaal zullen volgen, met nog meer spanning dan "GEHEIMEN" hetwîelk nochtans een zoo grooten bijval bekwam. '♦» De wedstrijd der Syndicale Kamer van Nijverheidskunsten Dis beoordeeling der werken ingezon-den voor dezen prijskamp, in de Hooge-school Voldersstraat, had gisteren morgend plaats. De uitslagen zijn over het algemeen beter dan het vorige jaar. In den wedstrijd voor eene teekening van een programma zijn de bekroonden de heeren Rob. Van Melle, K. Meere», en G. Roucourt. In den wedstrijd van kunstsmidswierk 'zi.in de bekroonden de heeren Ricb. De Me.yer, J. Stock en Alf. Ver'é. In het meubelmakersvak, werd de heer L. Neyrinck, laureaat uitgeroepen. Voor de vrouwelijke werken ondeiv scheddden zich vooral raevrouwen Beer-naerts, van Gent ; A. Benner, van Aalst ; Burdeau, van Brussel ; Vincke, van Sfc-Gilles-bij-Brussel ; Smits, van Dilbeeck J Rogister, van Luik ; Mareicq, van Luik. In den wedstrijd voor een bedtapiifc 18 Feuflleton der Gazetta Ta» Geaf. GEHEIMEN Naar het Duitsch, , ' 'e begaf hem van woede. Geraldi keek Max nog steeds vol ontzetting aan ; maar men las duidelijk op zijn gelaat, dat ' z'i^î omecht ten voile erkende. — Zie, dit zijn de brieven van toen, ik heb ze bewaard ! Zie, de brief van van-daag is door dezelfde hand geschreven • zegde Geraldi, bevende van ontroering, terwijl hij Max de brieven voorhield. Maar deze verwaardigde zich nauwe-li.lks er een blik op te werpen — En gij beschuldigdt mij nu weer met evenveel zekerheid als toen! Kosteliik kostelijk ! riep Max, ziedende van gram-schap. ° Niemand antwoordde hem ; met doodsbleek gelaat stonden zij o'm hem heen, maar allen sloegen de oogen voor hem neer. Plotseling stoof hij op : Dan hebt gij — dan hebt gij allen mij zeker al oie jaren voor schuldig gehouden en mij aanzien voor een eerloozen leugenaar ! — dat was het ! Daarom werd er gezegd : r^n man moet niets hebben waarvoor hii vergiffenis behoeft ! — Max, Max, gij hebt het immers niet f aan ? fluisterde Adelheid, terwijl zi) nem met een deemoedig smeekenden blik ne hand toestak. — Ha, zij heeft het dus geloofd ! Zeer vleiend, juffer Adelheid. zegde Max, met sniiclende minachting. En plots keerde ' z,lcl1, van haa-r af, zonder acht te slaan op fie hand, die zij hem smeekend had toegestoken, Geraldi had inmiddels in de onde brieven gebladerd en gevonden wat hij zocht. — Herinnert gij u wel î Deze zelfde be-schuldiging hebt gij mij toen ook gedaan. In den brief dien uw moeder toen ontving, stond het ook. Denkt gij, dat een man zich zoo icts door een jongen laat zeggenl Max von Hunnenstein was getroffen. De woorden,_ waarin hij in drift Geraldi zijn lichtzinnig leven had verweten, hadden hem al die jaren op de ziel gebrand \ zij maakten hem tôt ©en schuldige tegen-over zijn stiefvader, brachten hem tôt berouw en tevens tôt terugkeer — en zie-daar, in dien brief stond hetzelfde. Nu begreep Max eerst waarom het vermoe-den op hein was gevallen. — Maar, moeder, gij 1 riep hij. Mijn God, hoe kondt gij daaraan gelooven ? — Neen, neen, mijn hart heeft nooit... — Uw moeder, viel Geraldi op scher-pen toon in de rede, uw moeder heeft mij nooit uwe vlucht vergeven : sedert dat uur verdwenen vrede en geluk uit mijn huis ! Het was al veel, dat zij die onteerende brieven niet geloofde, ten minste niet ailes, wat... •— En ik — ik zou ze geschreven hebben ? God vergeve het u, dat gij ooit die gedachte kondt koesteren ; zoo ver hadt gij mij toch moeten kennen, dat gij mij voor een eerlijken en oprechten jongen hieldt ! Gij waart dol van woede ! —Ik heb uw moeder lief gehad zooals geene andere vrouw voor haar en deze brieven, van welke zij de eerste voor mij verborgen hield, vergiftigden haar hart, ontstolen mij hare liefde — beroofden mij van haar vertrouwen, beschuldigden mij -_ En gij hebt mij toen ibeschuldigd, omdât de sehijn tegen mij was — daar om hebt gij mij van mijn tehuis van mijno geheele jeugd beroofd. — — Mijn God, Max vergeef mij 1 riep Geraldi buiten zichzelve. Ik handelde in drift, maar te goeder trouw — In hunne ontroering had geen van allen gezien, dat juffer Brandt uit hare on-macht was ontwaakt en met een lood-kleurig gelaat en -akelig strakke en ver-wrongen trekken luisterde. Nu beproef-de zij plotseling zich op te richten, wag-gelde voort en zonk voor Max von Hun-nestein en Geraldi op de knieën. — Ik... ik..., stamelde zij, terwijl zij de hand van Max, die deze haar verwon-derd onttrok, trachtte te kussen. Ik heb... Daarbij wees zij naar de brieven in Geraldi's hand, want hare stamelende tong weigerde haar den dienst. — Gij — gij hebt die brieven geschreven 1 ! riep Max als buiten zichzelven. ■— Zij ? Wat meent zij 1 vroeg Geraldi te gelijker tijd. — Rika, Rika ! riep mevrouw Geraldi, hebt gij het gedaan ! Juffer Brandt knikte. Ik meende' het goed — ik wilde... waarschuwen. Goede hemel ! Doodsbleek keken allen elkander aan, en dan weer zagen zij naar de ongelukkige vrouw die op den grond bleef liggen, terwijl lise haar tante naar een stoei geleddde. — En gij hebt al die jaren de verden-king op mij laten rusten, riep Max. De huishoudster zag Max als versuft aan en schudde met het hoofd van neen. — Zij kon niets vermoeden, riep Geraldi, uw moeder had de ontvangst dezer laSterlijke brievcjn aan tiiemand verra-den en ik ook niet. — O ! en dat zwijgen bracht de geheele stad in den waan, dat ik leelijke. streken had uitgehaald, stoof Max weer woedend op. En weet gij, hoe zij in den Casino er over spreken? En zonder zich te bedenken, greep Max juffer Brandt bij den arm, opende de deur en schoof haar naar buiten. — Uit mijn oogen, riep hij woedend, gij draagt de schuld van al het ongeluk. En toen zij allen elkaar nog doodsbleek verschrikt met ontstelde .blikken aanstaarden en Geraldi het nauwelijks waagde zijn stiefzoon een woord van verzoening te zeggen, kwam de knecht, wiens oogen nieuwsgierig ronddwaalden, den ritmeester Using aandienen. De ritmeester moest mijnheer even spreken. — Ik kom ! riep Max en voorkwam daarmede Geraldi, die blijkbaar Using niet gaarne getuige wilde laten zijn van dit tooneel. Max nam zijn hoed en storm-de naar buiten. — Vader, vader, hoe was zoo iets toch mogelijk ! Hoe kondt gij denken, dat Max in staat was tôt zulk een laaghartige daad 1 ! riep Robert, die, doodsbleek en sprakeloos tegen het venster geleund, ailes had gadegeslagen. — Vraag dat maar niet? schreide de moeder. Het is gebeurd ! Het is nooit weer ongedaan te maken. Loop hem na, Robert, hij houdt veel van u ! — Ja, ja, houd hem hier! riep Geraldi. Adelheid sloop, zonder een woord te zoggen naar de deur. Daar bleef zij staan, alsof haar iets te binnen schoot, en toen zegde zij flauw, maar toch op een zeer koelen, scherpen toon, die iedere terugwerping afsneed : Ik moet u nu nog zeggen, vader, dat ik een uur geleden Repnin zijn ring heb teruggezon-den en hem zijn woord heb teruggeven. Heit spijt mij dat ik u dat verdriet moet aandoen, maar ik kan niet anders. Sprakeloos keek Geraldi zijn dochter aan. Maar Adelheid zag er zoo diep onge- lukkig uit en toch zoo vast ibesloten, da: hij begreep, dat geen enkel woord hiei zou baten. ■— Welk een dag! zuchtte de dokter terwijl hi.j met de hand over zijn blee+ gelaat streek. _— Den hemel zij dank ! moest gij lieve: uitroepen, zegde Robert met nadruk. Geraldi zag hem aan met een sombe ren blik, waarvan hij de beteekenis nie begreep, en ging toen met gebogen hoof< naar zijne kamer. Robert volgde hem et Use knielde voor hare diep beproefdt tante neder en zegde op haar gewonei hartelijken toon: Wees maar blij, tantf lief ! Max is nu gerechtvaardigd. En nu. vertelde zij, hoe zij eergiste ren avond juffer Brandt had gevonden terwijl zij zat te schrijven, maar dei brief bij hare komst wegstopte, zeggen de dat het een keukenrecept was. — Ja, die ongelukkige brief brengt nof zegen ! zegde mevrouw Geraldi, than-kalmer, terwijl zij naar gewoonte de ka mer op on neer liep om hare opgewon denheid te doen bedaren. — Gij hebt immers zoo vaak gezegd tante : Rika Brandt is een braaf, goer mensch, maar zij heeft slechts een diens bodenverstand, zegde lise verontschuldi gend. Tegen acht ure den volgenden mot gend stond ritmeester Using reeds me; een ontroerd gelaat voor het bed van Ge raidi, die hem verwonderd aànkeek. — Dokter, sta gauw op, Max heeft uw< hulp noodig. — Max 1 is hij ziek ? — Ja, een tweegevecht met Repnin Wij hebben hem hierheen gebracht, hi, is beneden. Twee mintiten later 'lî'ep Geraldi de ; trapen af. Woorden waren overbodig — hier diende gehandeld te worden. — Laat mevrouw er vooral niets van hooren, beval de dokter den ontstelden : knecht. De dokter en Using brachten Max te bed, in dezelfde kamer, waar hij den, eersten nacht na zijn terugkeer geslapen. had. De kamer had uitzicht op den tuin ; en was rustig en koel. Het overbrengen l had den gewonden even tôt beziin.'ning t geblracht, zijne oogen keken verward rond en vestigden zich op Adelheid, di» eensklaps doodsbleek tusschen dei dienst^ boden stond. Daarop sloten zijne oogen zich weder. Geraldi had een collega te hulp geroe-pen en deze kwam dadelijk. Beide gs-neeheeren begonnen nu de wonde te ver-binden en het r.oodverband te verwijde-ren, dat men op de plaats van het tweegevecht had |aangelegd. Robert hielp daarbij. Using bracht Adelheid weg. —Repnin 1 vroeg zij hem. De ritmeester knikte ernstig en zij vrr-tr»9 -uapireq 9p ui .i-eBq S.ioq poos, die hem een eeuw toescheen, kwar» j Geraldi uit de kamer. Wi.j hebben den kogel ! De wonde is ' diep, maar niete gevaarlijk. Veel bloed-verlies, dat is nog het ergste ! Men had nu een menigte maatrege'en te nemen. Robert nam een rijtuig ont een verpleegster te halen maar toch had ; men eindelijk een oogenblikje om van den ritmeester te vernemen, hoe ailes zich had toegedragen. Using vertelde de > aanleiding tôt het tweegevecht en den varderen loop er van. De tegenstanders hadden te gelijk geschoten. Repnin kreeg • Max's kogel in den schouder en den dok I ter en zijn helper hadden hem naar het gasthuis gebracht. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume