Gazette van Gent

2323 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 Juli. Gazette van Gent. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kd1qf8nt99/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247" JAAR. - Nr 161 — B 5 OENTIEMEN MAANDAG, 13 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCEBimNGSPELÏS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeu j*sr fr. H2-0Q Een jaar fr. 15-00 6 maanden » s"50 6 maanden » 7-75 S maanden » ®*s0 3 maanden Voor Solland : 5 frank per 3 maanden. Voor de mitre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 [BEURZEN-COURANTJ. BSSSTUUB EST RED ACTIF, VELDSTRAAT, 60, GENT De lurèclen eijn open van 7 tire 's morgends toi S we *S avonfts, TELEFOON llr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. BU1TENLAND. IMEDERLAND. Werkstaking van trambedienden. _ De trambedienden van Den Haag hebben lijdens eene algemeene vergadering, door 800 hunner bijgewoond, zaterdag avond de algemeene werkstaking uitgeroepen. Slechts vier steaiden er tegen. FRANKRIJK. Sciirikkelijk familiedrama le Troyes Een handelsbediende, Gait'in JimIet, 40 jaar oud, wonende met njtit*. vrouw en zijn kind in de rue Hennequin, te Troyes koesterde sedert enige i tijd ge-dachten van zelfmoord. sl&vro iw Bra'et stelde ailes in het «verk oœ hrm zu'ks at te raden doch vruchteloos. Vrijdag morgend, rond 5 ure, stond H va'et op sloop in de kamer van zijn tienjarig zoon-tje en loste het slapend kind «en. kogel in de linkerslaap; de dood was oogen-blikkelijk. Op het gerucht der lo&bran-ding snelde de moeder toe. Zij wi'.de tien inoordenaar ontwapenen doch deze loste twee schoten op haar, waarvan er een haar het kinnebak verbrijzelde. Daarna izelfmoordde de dader zich. Geburen snelden op het hulpgeroep der vr- -uw toe. Zij vonden twee lijken. De moeder werd in bedenkelijken toestand naar het gasthuis overgebracht. In de Kamer. — In de Kamer verklaar-de de verslaggever dat de begrootings-commissie voorstelt 200 millioen frank in obligation op korten termijn uit te geven, en verzocht de Kamer haar goedkeuring er aan te hechten, dat in de financieele wet de inkomstenbelasting wordt opgeno-men.De minister van financiën stelt vast, dat de uitgaven steeds toenemen, voor-namelijk door de nieuwe maatregelen in het Ibelang der nationale verdediging. Hij wensclit zich zelven geluk met het welslagan van de laatste leening. De begrooting voor 1915 wijst een te-ikort ia-aji (vaii omstreeks 600 millioen frank. Uit de nieuwe belastingen kan op een 400 millioen worden gerekend, terwijl de inkomstenbelasting waarschijnlijk ruim genoeg zal blijken om daaruit de nog overblijvende 200 millioen te halen. De minister zal de ontwerp-begrooting voor 1915 indienen voor de Kamer in verlof gaat. De regeering zal ailes in het werk stellen, om de begrooting met de gewone middelen sluitend te krijgen. De Kamer en Poincaré's reis. — Men vraagt zich af of de tegenstanders van den président der republiek, die hem steeds zoo heftig b est rij den, waarlijk de voldoening zullen hebben, dat zij hem althans zijn St-Petersburgsche reis be-derven. Een eerste poging werd daartoe ondernomen door Jaurès, die enkele da-gen geleden sprak tegen de bijzondere eredieten, die voor de reis naar Eusland noodig zijn. Het plan leed toen schipbreuk omdat de Kamermeerderheid nog zôôveel fat-soen toonde,_ dat zij ten minste tegen-lover het buitenland |den président der republiek niet afviel. Maar dit heeft de tegenpartij niet afgeschrikt die een nieu-wen aanval gaan ondernemen, welke wel succès zou kunnen hebben. Wanneer men de begrooting, die eer- I gisteren van den Senaat teruggekomen is, onmiddelijk was gaan behandelen, zoo 20 FftnillAfAli Ha. iXmwmttm RmI als dat gebruikelijk is, zonder Algemeen Besohouwingen, en alleen die punten be sprekende, welke door den Senaat ver anderd waren, dan had men gemakkelijl voor den 14 gereed kunnen zijn. Maar ni heeft men zoowaar tôt nieuwe Algemeem Beschouwingen besloten en daarvoor ziji reeds veertien sprekers ingeschreven.He is niet te zeggen wanneer nu het deba eindigen zal, en men verwacht, dat than: bij het vertrek van Poincaré op den 11 de Kamer tijdelijk in vacaneie zal gaan om na de terugkomst van den président einde juli, opnieuw aan het werk te tij gen. Op président Poincaré zou dan d< schuld rusten door zijne reis naar Rub land den parlementairen arbeid onder broken te hebben ! De Kamerleden, di< graag naar huis willen, doen voorloopis nog al hun best om te maken, dat mer vôôr morgen de zaken kan afdoen. El heer&cht dan ook nog hoop, dat ailes il orde komt.Maar de tegenstrevers zijn niel gemakkelijk en nu ze boven de 100 zijn.. lOnweder. — Te Parijs, rond 2 1/2 uri gisteren namiddag, onweerde het fel. Di bliksem sloeg in eene woning der rue d< la Chapelle, waardoor een begin vai brand ontstond ; het vuur kon echte: spoedig gedoofd worden. Nieuwe inzakking, — In do rue Caumar tin, te Parijs, op den openbaren weg desed er zich gisteren namiddag, om. 1 ure een nieuwe grondinzakking voor van eei vierkante meter op 50 centimeters diep te De noodige maatregelen werden onmid dellijk genomen. Aanhouding,. — In zake de bommen van Pontoise, werd gisteren te Stains een Moscovitisch anarchist,Serge Maha rachvili, aangehouden. De kerel was ir het bezit van 6000 roebels, die hij, naai hij verklaarde, gewapenderliand in Eus land gestolen had. Eene halsrechting. — Te Nevers hac zaterdag morgend de halsrechting plaati van den 19-jarigen Robert Fabre, don het assiseuhof der Nièvre voor diefsta en moord ter dood veroordeeld. Toer men zijne cel binnentrad was de veroor deelde nog in diepen slaap gedompiil Wanneer men hem mededeelde dat be) uur der boete geslagem had, sprak Fabre geen woord. Hij antwoordde zetfs luêt op zijn verdediger, die hem tôt mofli a tu zette. Met een teug ledigde hij een glas cognac en rookte daarna een sigaret. Terwijl de beul Deibler hem zijn haar-lokken evenals zijn hemdskraag afsneed, behield Fabre een koelbloedige houding en ging schijnbaar onverschillig naar het schavot. Na enkele seconden was ge-rechtigheid geschied. Een stierenbevechter gewond. — Tij-dens de stierengevechten, gisteren 'be Marseille gehoudan, werd de matadoi Ocejito door een hoornstoot in dan buils levensgevaarlijk gewond. Frankrijk in San Francisco. — Met een belangrijke meerderheid heeft de Fran-sche Kamer de credieten bewilligd voor de officieele deelneming van Frankrijk aan de Panamatentoonstelling te San Francisco. Zonder verzet is dat hier ech-ter ook niet gegaan. De onthullingen over de methoden van de Amerikaansche douane hebben in Frankrijk kwaad bloed gezet en in de Kamer waren er verschil-lende sprekers die uiteenzetten, dat Frankrijk het voorbeeld van Engeland van officieele onthouding moest volgen, ten einde aldus te protesteeren tegen de vervolgingen, waaraan de Fransche nij-verheid van de zijde der Vereenigde Staten bloot stond. De minister van han-del, de heer Thomson, echter wist de Kamer te overtuigen van het belang eener officieele deelneming van Frank- î rijk, welks handel met Amerika jaarlijks toeneemt ; en aan verschillende grieven hoopte hij dat bij de besprekingen met de ' Amerikaansche regeering zou worden te- Vi i gemoet gekomen. Hc- i De Kamer liet zich overtuigen, nu sûj bo i eenmaal uiting had gegeven aan hare jai t grieven jegens de Unie en dat was te ver- ait t wachten. Nu Duitschland en Engeland va: 3 officieel niet aan de Panamatentoonstel- ha ) ling willen deelnemen, is de gelegenheid de: , voor Frankrijk voor eene goede reclame toj , voor de Fransche nij-verheid te schoon, om die te laten voorbijgaan. i he1 ENGELAND g Tweevoudig drama in Engeland ^ > Een vader doodt zijn kind en tracht zelf^ rJ" 1 moord te plegen. Uit Leicester meldt men dat een hout- |_ draaier zich poogde te vergiftigen na zijn tweejarigen zoon te hebben gedood. Het ^ drama viel onder bijzonder tragische oin-^ standigheden voor, namelijk nadat de qu j man tijdens een wedren een paard over J zijn lot had doen beslissen. Zijn vrr.uw ■ , had tegen hem de echtsoheiding bfkc-men zes weken geleden. Sindsdien ver- , viel hij in geldelijke moeilijkheden, zoo-dat hij besloot al wat hij nog beza's cp een paard te zetten. En hij verloor. Toen , J besloot hij te sterven. H;j nam zijn kinoje ,-el mede naar een veld sneed het met een ', scheermes de keel door en nam vergift ûi V° Toen men hem vond, leefde nij n<>g. On- ^ : delijk diende men hem een braakmiddel, toe, zoodat hij thans buiten gevaar is. i Stemrechtvroinven. — Giisterenj, te L Edimburg, op het oogenblik dat de ko- (j.u ning en de koningin door de straten re-den, wierp eeine stemrechtvrouw, een fja| . kaatsbal ïwaaraan een papier bevestigd „ra was, in het rijtuig van het vorstenpaar. De kaatsbal viel op den schoot der ko- j ningin, die hem lachend terugwierp. De stemrechtvrouw werd aangehouden, doch zij werd kort daarop weer op vrije \ voeten gesteld. ma Miss Panckhurst in vrijheid gesteld. — Het nieuw vei'blijf van miss Panckhurst aar te Hollaway zal niet lang hebben ge- Iia„ duurd. Woensdag aangehouden werd de aanvoerster der stemrechtvrouwen zaterdag namiddag op vrije voeten gesteld, daar zij weigerde vast voedsel te nemen en haar gezondheid in gevaar verkeert. Om deize reden werd de vrouw reeds ne- | gen maal in vrijheid gesteld. In de Ulsterstreek. — Officieel wordt "er medegedeeld, dat de Raad van Regeering P10' in Ulster een besluit heeft aangenomen, ®n waarin hij verklaart bereid te zijn aile 8 voorstellen in overweging te nemen, die 701 de rechten van Ulster onder het Rijks- , 06 parlement handhaven, maar wantrouwen uitspreekt in de goede trouw der regee- ge| ring. Daardoor is de Raad gedwongen te j^e' blijven volharden in zijn tegenstand te- p gen het opleggen van het Home Rule- ^er parlement aan Ulster. De Raad gaf in overeenstemming hier-mede onderrichtingen uit. cjer] Voorts werd nog een besluit aange- }lec nomen, waarbij de bevolking werd ge- jiUr vraagd, evenals tôt dusver, het noodige j zelfbedwang in acht te nemen bij het uit- bey voeren van de stappen, waartoe de uit- Q voerende macht zal besluiten. het Het vergaan van de "Empress of Ire= nen land". — De commissie van onderzoek gen nopens het vergaan van de "Empress of er i Ireland" heeft zaterdag morgend haar E vonnis geveld. Zij heeft verklaard dat de dar ramp veroorza-akt is door de " Storstadt" raa die kort voor de botsing van koers ver- zijn anderd was. den DUITSCHLAND; rwee aaneengeboren broeders. — Te bel, een klein dorpje in het Groot-rogdom Hessen, zijn twee aaneenge-ren broeders gestorven. Zij waren in îuari laatfït ter weî;eld gelcomerr efti ijd stelden de geneesheeren in hun ge~ het grootste belang. De twee knapen iden elk hun eigen gestel, en handel-î ieder gansch afzonderlijk, doch de i van beide hoofden was aaneenge-ieid. Daar er voor beiden slechts een ledel iwas, îhadden) de getaeesheeren, / nooit durven beproeven de twee kln-•en van elkander te snijden. Eenige ;en geleden werd een hunner door le verkoudheid aangedaan ; het kind :week zaterdag morgend, rond 6 u. en ds 3 uren later overleed het andere. Jitsluiting. — In verband met de sta-g te Forst besloot de bond van werk-ers in de lakennijverheid de uitslui-? af te kondigen voor aile werklieden, de steden Forst, Kottbus, Spremberg, ken, Luckenwalde, Sommerfeld, Fin-rwolde. De uitsluiting gaat in op 18 , zoo niet voor dien tijd de stakers in ; bedrijven den arbeid onder de thans dende voorwaarden hebben hervat. )e Bond van werkgevers der Duitsche tielnijverheid en de vereenigingen van l Duitschen werkgeversb#nd te Ber-, hebben aan den Lausitzer Bond hun komen ingerichten en financieelen m toegezegd in den hun opgedrongen jd. DSTENRIJK-HONGARI E ►e Bosnische Landdag gesloten. — Bij zerlijk besluit is de Bosnische Land-; gesloten verklaard. an halfambtelijke zijde wordt gemeld de berichteii over den uitslag van af Berchtold zijn onderhoud met den zer idJken betcouwbaren grondslag iSen. ZWEDEN lot gekomen. — Het ministerie van rine ontving een draadloos bericht, de " Tapperheten" (die op 28 januari den grond liep), vlot is gesleept en ,r Sandhamn wordt geloodst. ALBANIE De Toestand eel nieuws uit Albanie is er niet toe-omen. De toestand blijft daar zeer oerd. Het gerucht is in omloop dat ?endheden zich t' akkoord gaan stel-om den prins von Wied aan te raden vorst van Albanie af te treden. De Dvering van Coritza door de Epiroten ft den prins ten zeerste ontroerd.Hij ft onmiddellijk zijne ministers bijeen-oepen om hen te verzoeken maatrege-în te beramen om in den hachelijken stand te varhelpen. rins Bib Doda is benoemd tôt minis-van buitenlandsche zaken. Men zegt hij van zin is de mogendheden te ver-tigen dat de Mirdiaten Durazzo en omtrek ontruimen en dat, de mogend en voor Durazzo zelf maatregelen men nemen. >e minister van rech^bswieizen, Muficî , heeft zijn ontslag gegeven . •isterea werd er door den prins in paleis met de voornaamste ingezete-raad gehouden. De maatregelen, te-de opstandelingen te treffen. werden aesproken. r wordt verzekerd dat de Mahome-en en de katholieken, die aan de be-dslaging deelnamen, het allen eens om, door aile mogelijke maatregelen, prins op den troon te behouden. RUSLAND. De verdediger van Port=Arthur. — Ge-neraal Stossel, die tijdens den oorlog m-c Japan, in 1904, de Russische vesting Port-Arthur verdedigde, en na den kriig voor den krijgsraad gedaagd werd jrn de stad overgegeven te hejbben, is thans doodelijk ziek. Op reis. — De prins-gemaal van Hol-land werd gisteren te Peterhof door den czaar en de czarin ontvangen. Daarna had er een ontbijt plaats, waar aan ook deelnamem de kinderen van den czaar, de groot-hertogin Marie-Pavlowna en het gevolg van den prins. SERVIE Verjaring. — Gisteren werd, in bijwe-zen van het hof en der voorname waar-digheidsbekleeders, in de hoofdkerk van Belgrado eene mis opgedragen ter gelegenheid der verjaring van koning Peter. TURKIJE. GriekenSand en Turkije Ongelukkig. Veertig duizend Grieken, uit vrees voor de Turken uit hunne dorpen gevlucht zi.jnde, bevinden zich voor het oogenblik in het grootste gebrek in den omtrek van Smyrna. Zij hebben zelfs het noodige geld niet om uit te wijkeai of naar hunne dorpen terug te keeren. AFRIKA. Iffll MAROKKO Vier reizigers gedood. — Men meldt uit Oudja dat een auto-camion, waarin tien personen gezeten waren en die van El-Aïoun naar Taourirt reed, op vier ki-lometers dezer laatste stad aangevallen werd door eene bende van veertig Ma-rokkaansche roovers. Vier reizigers : de geleider, een Spanjaard, eene Europee-sche vrouw en een inboorling werden vermoord. Een ander inboorling werd verwond. De andere reizigers konden heelhuids ontkomen. Eene afdeeling raiterij werd uitgezr.n den ter bestraffing der bende, die, tsr plaats van den overval, een doode ach-terliet.AMERIKA. De Noordpooitochten Nadere bijzonderheden. Over het vergaan van de " Karlik",het schip der Canadeesche ontdekkingsreizi-gers, die onder de leiding van Dr Ste-phenson, naar de Noordpool vertrokken waren, heeft men eenige nadere inlich-tingen vernomen. De acht koppen der bemanning die na de ramp op het eiland Wrangel niet aanlandden, waren naar men dacht, verdronken. Onder hen be-vonden zich de heer James Murray, oceaankundige ; de heer Anderson,eerste officier, heelmeester Mackay, een geleer-de uit Parijs; Henri Bouchât en vier ma-trozen.Tijdens de maand september van ver-leden jaar toen de "Karlik", op reis naar de Noordpool, voorbij het schiereiland Alaska vaarde, stapte Stephenson met vier vrienden aan wal om op jacht uit te gaan, daar het op het schip aan versch vleesch ontbrak. Het schip zette midde-lerwijl zijne reis voort, doch de luchtge-steltenis was uiterst slecht en weldra kwamen een aantal groote ijsschollen uit het Noorden afgevlot. De "Karlik" werd er een tijd lang door medegedreven doch ten slotte geraakte het schip tus- schen het ijs vast, werd verpletterd ert zonk naar de diepte. Kapitein Bartlett had juist den tijd genoeg om eene nogal ruime hoeveelheid mond'behoeften aan wal te laten bren-gen eer het schip zonk. De 25 schipbreu-kelingen kapten dan eerst eene hut in het bevrozen ijs en bouwden er later eene tweede op uit hout, die zij met een zeil van hun schip dekten. Zij verbleven eeni-gen tijd in de twee arme hutten alvorens hunne reis naar het dichtstbijgelegen, eiland, het eiland Wrangel, aan te van-gen. Toen ailes gereed was, werden acht mannen met sleden en honden voorafge-zonden. De overige leden der zending vertrokken eenige dagen later, onder de leiding van kapitein Bartlett Zij kwamen op het eiland Warngel aan, doch van de voorhoede, die eenige dagen vôôr hen vertrokken was, werd nergens het minste spoor gevonden. Men richtte. aanstoads «en opzoekingstocht in, die drie weken. duurde, doch geen uitslag opleverde. Kapitein Bartlett vertrok dan met de over-levenden om den heer Stephenson en de vier leden der zending, die in Alaska aan. wal gestapt waren, op te zoeken. Afgedwaalden teruggevonden. De acht ledeji van den Poolverkenners-tocht Stefanson, tijdelijk verdwenen, zijn levend teruggevonden. Kapitein Barlett heeft aan de Canadeesche regeering ge-seind, dat niet een lid van den verken-nerstocht' was omgekomen. Dezen dis men verdwaald waande, hebben het eiland Wrangel bereikt,nadat hij dit eiland verlaten had. De geheimzinnige moord. — Er is een weinig licht gekomen in de raadselachtige moord op mrs. Bailey, die in de con-isultatiekamer ivan zekeren Dr Carmjan te Freeport op Long Island op zoo geheimzinnige wijze werd gedood. De justi-cie heeft aanleiding gevonden om de vrouw van Dr Carman aan te houden, zooals we reeds mededeelden Wij hebben verteld, dat al dadelijk na den moord ernstige verdenkingen re-zen tegen mevr. Carman, die bijzonder jaloersch was en onder anderen een dic-tograaf had laten aanleggen naar de kamer van haar man om de gesprekken tus-schen deze en diens vrouwelijke patiën-ten af te luisteren. Bezwarend voor haar was vooral de verklaring van een getul-ge, die haar in de nabijheid van het raatn der consultatiekamer had gezien, terwijl mevrouw Carman zelf beweerde, dat zij wegens ongesteldheid in hare kamer was gebleven De justicie heeft bij deze gelegenheid gebruik gemaakt van de diensten van den vermaarden detectieve Burns, wel be-kend nog als de ontdekker van het dynâ,-miet-complot der gebroeders Macnama-ra. Het heet nu, dat het onderzoek van. den districts-attorney en den detectieve onder anderen aan het licht heeft gç-bracht, dat de vrouw, die den moord be>-dreef, bijgestaan werd door een gehuur-den bandiet een zoogenaamde gunmaii, uit New-York, die voor 50 dollars haar had geholpen met "goede raadgevixiger»1' en het wapen zou hebben verdonkere-maand. De moord echter zou door de vrouw zelf zijn geschied. Dit verhaal zou zi.l'n gedaan door een vriend van den "gunman". Het klinkt zeker wel erg Amerikaansch. MEXICO De Président. Heden maandag, zal de Mexikaansche Kamer vergaderen om de uitslagen der kiezing voor een président der Republiek te onderzoeken. Men denkt dat de kiezing zal verbroken worden. GEHEIMEN Naar het Dnitscb. Voordat IJsing kon antwoorden, kwan: de meid de keuken binnen. Using groet-te zeer plechtstatig en Use keek hem verbaasd na. kij — dacht zij — mijn schertf werkehjk kwalijk genomen hebben. Dien dag ging lise niet meer in cle ka, mer van Max, maar toen hij haar der yolgsnden .dag dringend liet verzoeken toch bij hem te komen, voldeed zii aar dit verzwek. Using mag voor mijn part jaloerscl: zyn, dacht zij, kent hij mij dan nu no< niet genoeg om te weten, dat ik tocl: geen meisje ben om vandaag dezen er morgen genen lief te hebben. Use wist wel, dat Max he>t liefste spral ?Vijr , n.^d- En als zij hem dan ver telde hoe lief en vriendelijk Adelheic was, en welk een goed, oprechfc hart zi ?clan luisterde hij glimlachende ei n.lkbaar met groot genoegen. •~v9 ^-ax' ^at heeft zij gehuild, toei f'j , * geweigerd haar vergiffenis ti senenken voor haar onvriendelijkheid. jcn dmg moest Use hem herhaaldelij] °ven, dat zij niet aan ."^delheid zoi se n.iven hoe vaak zij over haar spraken > ziji begreep hem beter dan dat hij we maar zij was te kiesch om hem t I ' , ,e™oeden, dat zij hem doorgrond ®t toe,x zij haar hand in die vai \ Max legde, om1 het voor de zooveelste maal te beloven, kwam Using binnen. r En nu werd zij nog op den kop toe vuur- o rood. — Use, ik geef u nu vrij af, zegde Max. Ga eens in den tuin een luchtje r scheppen. I Met een vluchtigen blik naar den rit- c meester sloop zij de kamer uit en ging naar den tuin. Maar, goede hemel, daar i kwam Using haar al na. \ — Use, Max zendt mij. Ik kan deze on-zekerheid niet langer dragen. — Use, is ( het waar, bestaat er niets tusschen u en a hemi? . i; Use knikte van neen, terwijl zij hevig \ bloosde. ri ■— Dan, Use, heb ik nog hoop — ik li meende — gij weet het, lise, dat ik u be-min. Zeg mij mijn vonnis ! En toen hij haar hand vatte, liet zij j hem die houdern en maakte den ritmees- p ter den gelukkigste aller stervelingen. r : Toen Using een paar weken later Max ] bezocht, zegde deze : Ik hoor dat het 1 met dokter Geraldi zijn schulden erger r staat dan ik had gedacht. Wees daarom i: zoo vriendelijk den bankier Stadtlânder eens bij mij te zenden ; misschien zijn die \ zaken nog wel in der minne te schikken. t Ufeing begrç>e<^p iheel goed wat zijn \ vriend wilde en zorgde dat de bankier den volgenden dag bij hem kwam. f — Dat blijft dus afgesiproken, zegde € Max, toen de bankier afscheid nam : Ge- c raidi blijft oudergewoonte zijn interest a betalen : gij maant hem voorloopig niet tôt betaling der schuld. Ik weet wel dat I hij al blij genoeg zal zijn als hij niet las-tig wordt gevallen. — Gij zijt zeer goedwillig, mijnheer von Himnenstein, maar erii moet liet zelf weten. * — Natuurlijk, maar ik heb uw woord, lijnheer Stadtlânder, > dat ailes onder ns blijft. — Gij kunt daarop rekenen. De heeren drukten elkaar de hand en amen afscheid. Dadelijk daarop kwam î,obert die blijkbaar in zeer opgewon-Sen toestand verkeerde. — Uw gezicht straalt alsof gjj de zon i eigen persoon zijt, riep Max lachende. Vat is er? — Ik kom van de familie Kathner. — rij weet wel, Julius, de oudste, is een cademische vriend van mij, en zoo heb s ook kennis gemaakt met zijn zuster. V'ii zijn het al eens, maar eerst als ik îijn examen heb gedaan, wordt het be-:end.Een jaar was sedert dien dag verloo-en ; Robert Geraldi had zijn examen 'edaan eh zijn verloving met Milly Kàth-er was publiek geworden, kort nadat l&e mevrouw, Using was geworden. Ldelheid Geraldi logeerde bij haar en net groote zelf'svoldoenin|g toonde Use aar nicht haar woning. — Ziet gij wel, Adelheid, ailes is een-oudig, anders zou het ook te duur worden, maar Hans is zoo gelukkig als roonden wij in een tooverpaleis. — tG'^luk len vreugde hebben geen (roote woning noodig, zegde Adelheid rnstig, terwijl zij het jonge vrouwtje, lat eir als een echt huismoedertje uitzag, .ankeek. — Dat is een waar woord, zegde Use. )e vreugde heeft geen groote woning loodig ! Gij spreekt net als Hans. Toen 7Îj van ons huwelijksreisje thuis kwamen n voor he<t eerst aan onze eigen tafel a,ten, stond hij plots op, zette de> deur >'ijd open, en riep met den meesten emst : Tevredenhedd, geluk en aile goede de geesten komt bij ons uw intrek nemen ! Maar u zou ons huisje te klein zijn ; gij zijt zoo verwend bij die rijke Engelschet dames. — Ja, de Wilmingtons wonen inder-daad te Londen prachtig ; Edith heeft ailes wat haar hart begeert — maar weet gij, Use — ik voelde mij toch veel beter thuis bij doninee Olfrichs. — Zoo, en hier begreep niemand waar-om gij Edith Wilmington, uw beste vriendin hebt verlaten en naar Olfrichs zijt gegaan, midden op de heide, in een dorp ! — En welk een armzalig dorpje — en de pastorij zoo oud en bouwvallig !lach-te Adelheid. En toch, Use — verzeker ik u, dat ik daar eerst weer geheel op verhaal ben gekomen. Bij de Wilmington's had ik een knecht achter mijn stoel, een rij paard en stalknechten, eene kamenier, kortom ailes wat ik begeerde — en ook de hartelijkste vriendschap ! Maar bij de Olfrichs ge voelde ik, dat ik hun van dienst kon zijn, dat ik onze vriendin Adele de behulpzame hand kon toerei-ken eon een tweede moeder voor de kinderen was. Dat doet iemand goed en maakte mij naar lichaam en geest weer gezond. — Ja, Adele heeft altijd met grooten lof over u aan hare moeder geschreven ! Zij noemde u de goede fee van Ostdorf, aldus vertelde mij de arme vrouw, die hier ziek moest liggen, terwijl haar doch-ter het van den dood ophaalde. —• Ja, het was op het kantje af, maar nu is zij weer beter en heeft mijn hulp niet langer noodig. En ik begon daar-bij erg naar huis te verlangen, zegde Adelheid, terwijl haar stem moer en meer daalde. — En niet waar, wat ziet mevrou Geraldi er goed uit ! Oom en tante sch nen nu geheel verzoend te zijn. — Ja, eindelijk! Maar wat had die Ji fer Brandt ons een le.ed en verdriet ku nen ibesparen, als zij ons die brieve niet geschreven had. Nu eerst gevoeli papa en mama, dat zij zoo oneindig me voor elkaar hadden kunnen zijn. — Maar — vroeg Adelheid — ve 't mij nu eens het een en ander van nie lise vertelde haar van ailes en ha nicht .luisterde blijkbaar vferstroor want het meeste wist zij reeds. Einleii vroeg zij : Maar gij vertelt mij niets v; de verbintenis van Max? — Ja, maar — is dit wel waar? vroi het 'jonge vrouwtje verwonderd, terw zij vermeed hare vriendin aan te zien. — Dat zou ik nui juist zoo gaarne v; u weten ! Moeder beweert dat zi.i niets van weet en het «ok: niet geloc maar Adele haar moeder schreef, dat ■ gelheele stad oveir dit publiek gehei babbelde. .— Het is eene wonderlijke geschied nis ! Hans is erg boos op Max. — Hoe dat? . — Wel gij weet niet half, hoe zonde ling Max en Elize Malbert met elka omgaan. Op elke partij maakt Max ha het hof en zij schijnt dat zeer aang naam te vinden. En daarbij het huis Kantrup is geheel gereed, ' hij kan iederen dag zijn vrouwtje brengen. —Dat heb ik gehoord ; het buitenvr blijf is geheel veirbouwd en verschooi niet waar ! 1— Ja, geeel op Engelschei manier Het moet he1- schoonste kluisje op as de zijn ! — Nu — Elize Malbert is rijk hij ook — waarom zou hij zuînig we.zen ' Er werd gebeld. :w — Pas °P> als gij van den wolf spreekt, ij- fluisterde Use, terwijl zij de kamerdeur openden : Kom maar hier, Max — kom i - maar binnen ! Max von Hunenstein stond op den ■n drempel. Use meende te zien dat haar în nicht bleek werd. Nu, zij hadden elkan-er der ook sedert het twieegevecht niet meer gezien. Was het dan wonder, dat niet alleen Adelheid, maar ook Max ont-r. roerd was. Maar hoe geheel anders had-i" den Using en zij gedacht, dat ailes zou J, afloopen. ik — Mama vertelde mij, dat gij bij me-m vrouw Using waart ; ik moet dadelijk weer weg en wilde u toch nog even goe-'g den dag zeggein, zegde Max, terwijl hij J' Adelheid de hand reikte. Max zag er flink uit en was veel opge-1:1 ruimder dan vroeger, en zijne kalmn (■r vriendelijkheid verdreef hare zichtbare ft verlegenheid. Zij bedankte hem en e vroeg hoe het hem ging. Dit was blijk-m baar het eenige dat zij in haar verwaring wist te zeggen. e~ 7— Dank u, heel goed. En gij blijft nu bij ons? vroeg op denzelfden vriendelij-ken, onbevangen toon. T- — 1k weet het nog niet — ik... lr — Of kunt gij u in onze kleine Duitscha if on>ge<ving [.niet. mjfeer nolii.kkeri: ? Zullen e- wij u nog zien op het bal bij oom Kràh-te ling, Adelheid? De geheele familie is er buitein zichzelve van vreugde en trots over de verbintenis van neef Albert. Zijn r- aanstaande moet ook wezenlijk een zeer id schoon en bescheiden meisje zijn, een jonge dame, die het Iiart op de rechte. — plaats draagt. Het 'verwondert mij al-r- leen, dat wij eerst op het bal den naam ■— der uitverkorene zullen vernemen. De> heele stad zal er zijn ! (Wordt voortg'ezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume