Gazette van Gent

1659 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 03 August. Gazette van Gent. Konsultiert 25 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6w9668cr61/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

~SÏ7° JAAB.1- N' 1^8. ■ B. I OMNTUÎMEN MAANDAG, 3 AUGUSTI 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHBIJVIJtfGSPKIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : H . fr {2.00 Een jaar fr. 15-00 Een jaur g.=g 6 maanden » 7-75 S jB»and<sn S-SO S maanden » 4*00 3 maanden „ , « ^ Voor Eoïland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden» NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestîcht in 166? (BEURZEN-COURANT). BËSTUUB ES BEDACTI» VELDSTRAAT, 60, GENT De lurèelen eyn open van 7 ure 's morgends toi § wt "s ctvonds, TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten Posfekantoore hunner woonplaats„ I I irrwm.f.iM.iiMriniiiii'11 il in ——■ j§Een Ultimatum van Duitschland aan Belgie I liei ernstioe toestand m\ Mm Duitschland stnsrt ons een Ultimatum Het wil met Belgie eene over> eenkemsi om zijn optreden - * te vergemakkeiijken. Belgie antwoordt eenvoudig 1 maar veelbeteekenend : I Wij zullen ons Plicht doen!,, : Zondag avond, om 7 ure, heeft de Duitsche gezant, te Brussel, aan den heer Davignon, minister van buitenlandsche zaken, namens zijne regeering, een ultimatum overhandigd. Dit ultimatum stelt een overeenkomst voor om de Duitsche krijgsverrichtingen te vergemakkeiijken. Er werd enkel tôt heden morgend, om 7 ure, tijd gelaten voor het antwoord. Onmiddellijk verwittigde de heer Davignon den kabinetsoverste, die een ministerraad samenriep en de Staatsministers aanzocht er aan deel te nemen. De ministerraad werd in het Paleis van Brussel gehouden onder voorzitterschap van den Koning, Woonden de zitting bij : Luitenant - generaal A. de Sellier de Moranville, overste van den algemeenen staf ; generaal de Rychel, onderoverste, id., en generaal Hanotau, aide-de-camp des Konings. De raadszitting duurde tôt middernacht. De leden van het ministerie en de heeren Paul Hymans en Vanden Heuvel, Staatsministers, ver-eenigden zich daarna in het ministerie van Buitenlandsche Zaken, om een ontwerp van antwoord aan Duitschland op te stellen. Daarna werd er andermaal een ministerraad gehouden, nogmaals onder voorzitterschap van den Koning, en die van 1 ure tôt 4 ure, heden morgend, duurde. De heer de Brocqueville, kabinetsoverste en minister van oorlog, had daarna een onderhoud met den neer Wielemans, zijn militaire kabinetsoverste, en daarop met den heer De Pauw, zijn burgerlijk kabinetsoverste. g n .-Da^rn^ onder^ield hij zich zeer lang met generaal Sellier de Moranville, overste van den algemeenen staf. iît antmn! m Belp aan Duitschland. Tï,ii+^^eûjm?.rgen(* ^e Belgische regeering aan ■Duitschland, haar antwoord laten kennen. liluidt iS k0rtj eenvcmrïig maar veelbeteekenend, eE i " Wij ici ne fit tel ! „ dat ni -n6? ^eden morgend, om 3 u. 50, verzekerd £e Duitschers Visé bezet hadden. regeering logenstraft deze tijding. EEN EUROPEESCHE OORLOG? Duitschland valt in het Groot Hertogdorn Luxemburg Eerste botsing aan de Fransche grens De Russen vailen in Duitschland De houding van Engeland, Italie en de kleine Staten Japan wil effen rekening maken met Rusland 3CW J3 El LGIE De Koning aan het hoofd van het ieger. — De Kamers samengeroepen De bankbriefjes van 5 fr. in omloop De opslag der levensmiddelen, schandelijke woeker IN OOSTENRIJK. DE VIJANDELIJKHEDEN. Een tweede groote stad ingenomen. De Oostenrijkers hebben Semendria bezet, eene Servischè stad op den rech-teroever van den Donau, op 45 kilome-ters te Westen van Belgrado. De inname dezer stad werd voorafgegaan door een gevecht, dat vrijdag bij zonsopgang be-gon en 's namiddags eindigde. De Servi-sche troepen leden groote verliezen. Te Belgrado en Semendria zijn de Oostenrijkers thans meester van het eindpunt van twee spoorwegen naar het binnenland van Servie. Te Semendria zijn de Oostenrijkers op ongeveer tach-tig kifonaetftrs van Varagouf-lvacht, de stad van het binnenland waar thans de Serviache regeering verblijft. IN SERVIE. Amazonen. Uit Walievo wordt gemeld dat de krijgsoverheden van de legerafdeeling der Drina meer dan 5000 vragen ontvan-gen hebben van Servische boerinnen, vragende om bij het leger ingelijfd te worden. IN NEDERLAND. In Den Haag. Het gouvernement gaat een wetsvoor-stel neerleggen, om, in oorlogstijd (zoo-al s nu het geval), de uitbetaling der bankbriefjes te staken, zonder dat de waarde der brieîjes in het bezit der per-sonen, vermindert. Een crediet van 50 millioen. De regeering heeft aan de Staten Generaal een aanvullend crediet van vijftig millioen gulden gevraagd, om de buiten-gewone kosten der mobilisatie te bestrij-den. Verder stelt de regeering eene wij-ziging voor aan de wetten, betreffende den uitvoer van zekere waren, wat het verbod van uitvoer van eetwaren, vee, rijtuigen, automobielen, rijwielen, enz., doet voorzien. IN DUITSCHLAND. De algemeene mobilisatie in Duitsch» land. De keizer heeft zaterdag namiddag het bevel tôt algemeene mobilisatie der légers te land en ter zee onderteekend. Waarom Duitschland den oorlog aan Rusland verklaarde. Rusland had tôt doel binnen enkele dagen den oorlog aan Oostenrijk te ver-klaren en drie legers dit land binnen te jagen. Om dit te voorkomen, besloot Duitschland, Oostenrijk's bondgenoot, en dat er aile belang bij heeft dat Zuid-Oostenrijk niet worde uiteengerukt, te-gen Rusland dadelijk den krijg aan te gaan. De Reichstag bijeengeroepen. De Duitsche Reichstag is voor morgen, 4 augusti, samengeroepen. IN LUXEMBURG. De Duitschers in het Groot=Hertog< dom Luxemburg. Zaterdag nacht kwam in de statie van Luxemburg een trein vol Duitsche sol-daten toe. Zij maakten zcih meester van de statie en de bruggen die de lijnen van Trier en Drie-Maagden (Trois Vierges) beheerschen, om den regelmatigen loop der Duitscher militaire treinen door het Groot-£Hertogdom Luxemburg te verze-keren.Daarna boden zij zich in de kazierne van Luxemburg aan. De bevelheb-ber van het détaché ment Luxemburgsche vrijwilligers sprak met hen en protesteei de tegen de schennis der onzijdigheid. De Duitschers begaven zich daarna naar het paleis der Regeering. Zij ont-boden de hofambtenaren, die dan me(1 hen onderhandelden. , De Duitschers zegden dat de Duitsche spoorwegbanen hun toebieihooren en, zij ier mede mogen doen wat him belieft. Zi, wilden niet terugtrekken. De onzijdigheid van Groot.Hertogdorn. Te Londen had zondag mogend eene vergadjering van gevolgmachtigen van verachillencfe landen plaats. Er werd gehandeld ovier de bezetting van Duitschland in het Groot-Hertogdom Liutsemburg. Duischland heeft het verdrag van 1867 verbïoken. De mogendhe^Jen Iteekenden dan de volstrekte onzijdigheid van het hertogdorn. Het bezetten van Luxemburg door de Duitschers. De Staatsminister van het Groot-Hertogdom Luxemburg heeft door tusschen komst van den minister van Duitschland te Luxemburg een telegram ontvangen, van den kanselieir van het Duitsch Kei-zerrijk, Inyalderude /dat Luxemburg zal vei goed worden voor de geleden gchade. à? ■ 100.000 Duitschers in het Broot-Hertogdoin-LuxemliurgAille verkeer met G!root-H/ertogdomS Luxembiu'g is onderbroken. De Duitsche troepen zijn niet alleten te Luxemburg (stad) maar ook te Re-dange.IN RUSLAND. De Russen dringen Duitschland binnen Volgerjs geloot'waardige berichten is een Russisclie patroelje Eydtkuhnen bin-nengetrokken. Het is aan geen twijflel onderhevig, dat de Russen op verschillen de plaatsen de Duitsche grens zijn over-getrokken.De volgende tijdingen werd en aan den grooten legerstaf geseind : Verleden nacht hebben Russisclie pa-troeljen de spoorwegbrug aan den Wor-tho aangevallen, bij Eichenned2 gelegen aan de lijn Jarotsjn-Wreschen. De aan-val werd afgeslagen. De Duitschers hadden twee gewonden. Over de Russische verliezen weet men niets. Rusland viel dus het Duitsch grondge-bied aan en de oorlog nam een aanvang. In oorlogsstaat. St-Petersburg en omstreken zijn in oorlogsstaat verklaard. IN FRANKRIJK. De Duitschers in Frankrijk. 20.000 Duitschers zouden zondag morgend langs Nancy in Frankrijk willen binnendringen hebben, maai' werden te-ruggedrongen.Men z.egt zelfs dat de Duitschers verliezen hadden. Bevestigd. De gezant van Frankrijk te Londen heief't gisteren namiddag een officeel telegram ontvangen, waarin hem gemeld wordt dat de Duitschers de Fransche grens overgeschreden zijn, te Sivry, op 33 kilometers van Lunéville. De tijdsbepaling van het ultimatum aan Frankrijk. Een telegram uit Parijs, onder aile voorbehoud mfede te deelen, bevestigt dat de tijdsbepaling van het ultimatum, door Duitschland aan Frankrijk gestelc en waarvan wij reeds hebben gesproken tôt op heden maandag werd verdaagd. — Oproep van den Voorzitter der Republiek. Zaterdag avond hebben de Voorzittei der Republiek en de leden der Regee ring besloten den volgenden oproep toi de natie te richten : " Sinds eenige dagen is de toestand ir Europa bijzonder verergerd en niettegen staande aile diplomatieke werking, ver ' duisterde de gezichteinder. Thans heb ben bi.ina al de natiën hunne strijdkrach i ten gflmoboliseerd en zelf de onzijdigi beschermde landen hebben gemeenc voorzorgmaatregejen te moeten nemen Mogendheden, wier grondwettelijke oi militaire wetgeving niet met de onze overeenstemt, hebben een mobilisatie decreet uitgevaardigd en toebereidse-len doorgedreven die op mobilisatie ge lijken en er enkel de vervroegde uitwer king van zijn. Frankrijk, dat zijne vredelievende in zichten bevestigde en in deze tragische dagen aan Europa e-en gematigden raac gaf en een levend voorbeeld van wijsheic verveelvoudigde zijn pogingen om (1er wereldvriede te behouden. Doch Frank rijk heeft zich op aile gffoeurtenissen voorbereid. Van nu af heeft het de eerste schikkingen genomen, noodig toi vrijwaring van zijn grondgebied, maaj onze wetgeving laat niet toe deze toebe-reidselen vollediger te maken, zoo geer mobilisatie-deereet wordt afgekondigd.' Dan wordt het bevel tôt mobilisatie door den toestand gevergd, afgekondigd Het manifest sluit met een beroep oj de vaderlandsliefde aller ÎFranscheii en met de woorden : "Thans bestaan er geen partijen meer Enkel Frankrijk bestaat !" Een gevecht te Nancy De Duitschers afgeslagen Te Londen heeft men bericht ontvangen dat er te Nancy een zeer ernstig gevecht geleverd werd. De Duitschers werden met zware verliezen afgeslagen. Men meldt uit Nuremberg dat Fransche luchtvliegers aldaar uit hunne aero-plaans bommen wierpen. Het wordt ook verzekerd dat de Duitschers langs den kant van Longwy op Fransch grondgeibied gedrongen zijn. Ook wordt er bevestigd dat er op de Fransch-Duitsche grens schermutselingeiï plaats hadden tusschen Fransche en Duitsche troepen. De Duitschers zouden verliezen ondergaan hebben. Nieuw ministerie der Rijksweerbaarheid. Zaterdag avond is het Fransch kabine) in zijne samenstelling gewijzigd gewor-den, omdat de oorlogsverklaring wero bekend gemaakt. De he;er Viviani blijft het hoofdminis-terschap waarnernen. De heeren Clemenceau en Ribot worden minister van binn-enlandsche zaker en van financiën. Generaal de Castelnau wordt ministei van oorlog en generaal Pau wordt opper bevelhehber van het Fransche leger. De mobilisatie van het Fransch^e leger, Zondag morgend werden te Parijs de plakkaten uitgehangen, de algemeene mobie-lmaking afkondigend, mobielma king waarvan de eerste dag op 2 august: te middernacht 1 u. begint om te 23 u 59 m. te eindigen." Hulpbetoon aan arme gezinnen. De regeering heeft maatregelen ge troffen, om aan de hulpbehoevende ge zinnen dagelijks fr. 1,25 uit te keeren, me: daarenboven fr. 0,50 voor elk kind be neden de 16 jaar. Een Fransche luchtvlieger werpt bommei Een krijgsbericht meldt dat -een Eran sche luchtvlieger in de omstreken vai Nurenberg bommen geworpen heeft. IN ENGELAND. Koning George komt persoonlijk tusschen Te Londen verneemt men uit offciieele bron dat koning George V persoonlijk tusschenkomt. Daardoor ziet men den toestand zoo donker niet meer in. De Engelsche vloot in de Noordzee. [ Het zijn de uit zee terugkeerende lood-l sen die mededeelen, een Engelsch eska-der gezien te hebben in de Noordzee. Het manœuvreerde tusschen den i Noord Hinder en de bank van Schouwen ; en bestond uit zeven,.goed te erkennen schepen. De gister morgend toegekomen loodsen i hebben geen Engelsche oorlogschepen meer gezien. De verslagenheid te Londen. Zaterdag nacht werd te Londen het ' ixieuws medegedeeld, dat Duitschland den oorlog aan Rusland had verklaard. Dit nieuws verspreidde zich bliksemsnel door West-End, waar het eene ware verslagenheid verwekte. Nooit is in Engeland de openbare mee-ning zoo gesçhokt geweest als thans. De dienst der paketbooten tusschen New=York en het Europeesch vasteland onderbroken. De diensten tusschen New-York en het Europeesch vasteland zijn geschorst door de zeevaartmaatschappij Canard, White Star, American, Leyland - en Dominion Atlantic, maar zij blijven bestaan tusschen New-York en Engeland. Een bijzondere film. In de Engelsche havens heeft men eene nieuwe toepassing gevonden van den ci-nematograaf. Tusschen twee films in, verscheen op het doek een bericht, opge-steld als volgt : Op bevel der adtnirali-teit, moeten allen in verlof zijnde ma-trozen hunne schepen binnen de 48 uren vervoegen. Dadelijk zag men toeschouwers op-staan en met hier en daar een stillen handdruk, de zaal verlaten. IN ITALIE. De houding van Italie. Italie zal onzijdig blijven en zijn "bondgenoot" Oositenrijk niet verdèdi-gen, daar de Staten van het Driever-bond malkander slechts moetien helpen indien een hunner aanvalt. Moest Italie echlter door 'eene vreemde mogendheid,1 benadeeld worden, dan zou de regeering niet aarzelen haar den oorlog te verkla-ren.De ministers over den toestand een verslag opgemaakh en het den koning overhandigd. Indien deze het goedkeurt, zal het verslag officieel bekend gemaakt worden. De onzijdigheid van Denemarken, Zwe» den en Noorwegen. De kleine Skandinaafsche Staten hebben hun onzijdigheid in de thans ge-voerde oorlogen afgekondigd. De kustversterkingen van Noorwegen ' in staat van verdediging gesteld. . Meest al de schepen^ die zich niet onder bevel bevmden, worden uitgerust tôt verdediging der onzijdigheid. 1 IN DENEMARKEN. De îegeering diôeft besloten voor da i verdediging van Scoland, Jiïtland #n t'unon 18.000 man klaar te stellen. BUITENLAND. FRANKRIJK. De moord op den heer Jaurès Jean Jaurès was geboren te Castres, in het département van Tarn, den 3 sep-tember. 1859. Hij deed zijne eerste stu-diën in zijne geboortestad. Op I7jarigen ouderdom kwam hij zijne studiën volle-digen in het Lyceum van Lodewijk den Groote, te Parijs. In 1878 deed hij zijne studiën in de normaalschool en in 1881 werd hij agregeerde in wijsbegeerte. Ge-durende twee jaar werd hij professor in het Lyceum van Albi, waar hij de wijs-i ibegeerte doceerde. Vervolgens was hij gedurende twee jaar bestuurder der con ferenciën in de faculteit der letteren, te Toulouse. In 1885 deed Jaurès zijne intrede in het politiek leven. Bekentenissen van den dader. ' dader verklaarde te heeten Raou] Vilain, geboren te Reims den 19 septem i ber 1885, leerling der Bouwkunstschool, van den Louvre. Hij is de zoon van eene goede familie. Zijn vader is griffier dei rechtbank te Reims. Zijne moeder ii sinds 20 jaar opgesloten in een zinneloo î zengesticht. Raoul Vilain heeft in zijn leven vee! gereisd, vooral in Griekenland en in Azie. Hij woonde in het huis n. 45 der rue d Assas. Hij bekende Jaurès vermoord te hebben, omdat deze een gevaar wai voor Frq,nkrijk's toekomst. "Jaurès moet verdwijnen, zegde hij, en dat heb ik ge-daan !" Sedert lang had hij besloten Jaurès van kant te maken. In de laatste dagen zag men hem in de rue Montmartre rond-zwerven en herhaaldelijk ging hij in den, tabakwmkel dier straat vragen, wanneer Jaurès gewoonlijk naar zijn buree! ging ot er van kwam. DUITSCHLAND; Getrouwd. — Zaterdag avoad, om 7 ure, had, in hefc kasteel van Belle-Vue, de^ plechtigheid plaats van huwelijk van pnns Osear van Pruisen met de gravin lna-Mana Bassenwitz. Die koninklijke familie en naaste bloed-verwanten der verloofde woonden de plechtigheid bij. De gravin zal nu den titel voeren van gravin von Ruppin. PREMIE VOOR ONZE ABONNENTEN c.Dr?» JÎJ,EUWE VLAAMSCHE ILLU-ïi j 1 prachtig geïllustreerd week-blad, leveren wij aan onze abonnenten, aan den geringen prijs van fr. 3,60 per ja/ir (fr. 4,50 buiten Gent). Proefnummers gratis op aanvraag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume