Gazette van Gent

2022 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Dezember. Gazette van Gent. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3f4kk97g03/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247° JÂABo — W* 280 5 OEW-HIMIB VEIJDAG, 4 DECEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT inSCHBIJTINGSPBIJS : VOOR GENT i VOOR GEHEEL BELÔÏÉ Ï Een jaar ...... fr, 12-00 Een jaar fr, 15-00 8 maanden ..... » 6-50 maande: » "if-75 3 maanden . . . . , > 3-50 maande: , . . . , > 4-00 Voor Holland : fran. pei maanden. Voor de andere lande*, s fr. 7-50 pe maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestioht in 1667 BHJSTTirirB 'M'Œ BEBt'ÂCTilS YELDSTRAÀT, 60, GENT TELBFOOK N1 7iû De tureelen zijn open van 7 ure \s morgcnd» tôt 5 ure 's avonds■ De mschrijver.s buiten de stad Gfnfc rnoeteù hun abonnement nenien ton postkantoore htinner 'yoonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG Allerlaatste berichten De Oorlog in Belgie en Frankrijk DUITSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING Berlijn, 3 december. (Officieel). — Van het ÎWestelijk front is niets te me'den. Op de grens van Oost-Pruisen is eene poginjg der Russische troepen, om de vestingen te ne-den, ten Oosten van Darkhemen, mislukt. De Russen leden aanzienlijke verliezen aa/i idooden. Het overige der aanvallers, officieren •il 600 manschappen, werden gevangen genomen.Ten Zuiden van de Weichsel hebben onze ifcegenaanvallen ons grooten vooruitgang ge-bracht. Wij namen 18 kanonnen en 4500 krijgsgevangenen.In Zuid-Polen, niets van belang. FRANSCHE OFFICIEELE MEDEDEELING Parijs, 3 december, 3 ure namiddag. (Officieel). — In de streek ten Zuiden van Ieperen, îwerden de aanvallen van den vijand op de door ons veroverde loopgraven afgeslagen. Onze artillerie heeft drie batterijen van groot kaliber beschadigd. Te Vermelles zijn het kasteel, het park, twee hulzen en loopgraven, door ons veroverd. Het kanongeschut was nogal hevig rond Fay, Ifcen Zuid-Westen van Péronne. -Craônne werd geweldig beschoten ; onze ar tillerie antwoordde. Wij hebben eene vijandelij-te batterij vernield. In de Argonne werd een Duitsche aanval te-Ben^ Fontaine-Madame, afgeslagen. Wij hebben eenigen vooruitgang gedaan. IN FRANKRIJK. Parijs, 2 december. — Men meldt dat de DDuitschers eene maand lang de stad Béthune hebben beschoten. Iederen dag vielen 20 tôt 30 houwitsers in de Etraten, bijna altijd in.dezelfde wijk. De stoft-felijke schade is niet zeer aanzienlijk, maar er eijn 10 dooden en 20 gekwetsten. Houwitsers, in de stad gevallen, dragen het jaartal 1892. Te Rijsel werden de poorten van het gevang open gezet; de opgeslotenen werden naar Duitschland gevoerd. De ouden en invalieden werden in vrijheid ge-laten.De Oorlog îusschèn Turkijé en Rusland TURKSCHE OFFICIEELLE MEDEDEELING Constantinopel, 2 december. (Officieel). De Russen die den 22 november geklopt Iwerden in de omstreken van Futach en ten Noorden teruggedreven, zijn er in gelukt hun-ne stellingen opnieuw te veroveren. De Turken hebben stellingen genomen recht-over deze van den vijand. RUSSISCH LINIESCHIP BESCHADIGD. Het Ruissisch liniesohàp " Swajtol-Jevs'basi" is tijdens het laatste gevecht in de Zwarte Zee eoo erg beschadigd,dat het herstellen wel twee of drie maanden zal duren. ûostenrijk en Servie Weenen, 2 december. — Het "Wilhelmbu-reel" meldt dat generaal Bojovic, bevelhebber over het Servische eerste legerkorps, op pen-sioen gesteld is en vervangen door generaal Misit, welke tofc nu toe onderbevelhebber was. DE KEIZER OP BEZOEK. Berlijn, 2 december. — Ambtelijke melding van gisteren. — De keizer bezocht gisteren te Gumbinnen en Darkehnen, in Oost-Pruisen, de troepen in hunne stellingen. ROND LODZ. Berlijn, 2t december. — Ambtelijke mede-deeling van gisteren : In yeitband met het officieel bericht van den Russischen algemeenen staf van 29 november, wordt de over verscheidene dagen loo-penden toestand der Duitsche wapens bij den strijd bij Lodz volgender wijze vastgesteld : Het gedeelte der Duitsche kracht, die Ooste-lijk van Lodz tegen den rechter flank en in den rug der Russen aan het strijden waren, werd zijnerzijds door sterke, van het Oosten en het Zuiden oprukkende troepen sterk in de rugzijde bedreigd. De Duitsche troepen sloegen zich, na een drie dagen lang verbitterden strijd, door den door de Russen gevormden gordel door. Hier-bij maakten zijn nog 12.000 krijgsgevangenen, veroverden 26 kanonnen, zonder zelf ook een kanon te verliezen. De verliezen waren uit den aard der zaak niet licht. Dit was gewis een der schoonste wapenfei-fcen van den veldtocht. OP HET ZUIDELIJK KRIJGSTOONEEL. Weenen, 2 december. — Van het Zuidelijk krijgstooneel werd gisteren ambtelijk gemeld : Op het Zuidelijk krijgstooneel vond een ster-ker optreden een zegenrijk besluit. De vijand, die Oostelijk Kolubara en van Ljig hardnekkig aanviel, en andermaal een aanval beproefde, werd over gansch de linie afgeslagen. Op het slagveld van Konatice alleen, vonden onze troepen ongeveer 800 niet teraardbestelde lijken. Bovendien werden er talrijke krijgsgevangenen gemaakt, en het verlies aan materiaal is zeer zwaar. Sedert het begin van het laatste aan,-vallend optreden, werden meer dan 19,000 krijgsgevangenen gemaakt. 47 machiengeweren en 45 kanonnen, alsmede veel materiaal. 3ELGBAOO INEWE1 DOOR DE 00STCNR1JKERS Weenen, 3 december. — De keizer ontving van generaal Frank, den bevelhebber van het vijfde legerkorps, het volgende huldigingstelo-gram : _ > "Ik bid Uwe Majesteit op den dag der vol-eindiging van het 66" regeeringsjaar, wel de tijding te willen aanvaarden, dat de stad Bel-grado heden door de troepen van het vijfde legerkorps in bezit genomen werd." BU ITEN LAN D. *♦« FRAMKRIJK. VOOR DE GEKWETSTEN. De Fransche Maatschappij voor hulp aan de gewonde soldaten, heeft aan koning Albert een in te richten gasthuis te Calais aangeboden, om er de gewonden van het Belgisch leger te laten verplegen. Koningin Elisabeth heeft het patroonschap ervan willen aanvaarden. Dit gasthuis is gevestigd in eene groote ge-meentelijke school, door het Gemeentebestuur van Calais ter beschikking der Maatschappij gesteld. Tal van Viaamschsprekende geneesheeren eir verplegers zullen er deel maken van het pér-soneel. Het gasthuismateriaal zal door de bovenvermelde Maatschappij geleverd worden. Het hospitaal zal op korten tijd gereed zijn. TE PARIJS. Men meldt dai de policieprefect van Parijs, in overeenstemming met de krijgsoverheid, het sluitingsuur der restaurants op 10 ure 's avonls bepaald heeft ; dit der koffiehuizen op 8 ure. DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN. De heer Schollaert, voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers, Staatsminister, die door de Belgische regeering aangeduid is als voorzitter vra het middencomiteit voor de bescherming der Belgische vluchtelingen in Frankrijk, heeft de heeren Meuris, voorzitter, Rodigas, secretaris en Bockstael, lid van hèt comiteit in Le Havre gelast met het doen van een onderzoek in de centrums van Frankrijk, waar Belgen zonder werk zijn. HET LUCHTVLIEGEN. Volgens inlichtingen, door een specialist over de Fransche luchtvliegers verstrekt, wordt de roi van waarnemer gewoonlijk aan een staf-officier toevertrouwd, soms ook aan een onder-geschikt officier of aan een eenvoudigen sol-daat, voor deze zending bijzonder onderricht. Iedere groep waarnemers is geplaatst onder bevel van een dienstoverste der lucht-inlichtin-gen, die 's avonds een verslag ontvangt van den staf over de beschikbare aeroplaans i-n over de 's anderendaags uit te voeren vlueli-ten.Er wordt op eene gemiddelde hoogte van 2000 meters gevlogen. Lager dan 1800 meters vliegen, zou onvoorzichtig zijn, gezien de draagkracht der kanonnen. Bij den aanvang van den oorlog, bezat Frankrijk noch geblindeerde, noch gewapende aeroplaans, doch thans levert eene Fransche fabriek er elke week twee van dezen aard aan het leger. In het algemeen echter bedienen dte Franschen zich nog van zeer lichte vliegtoe-stellen, waarvan de waarnemers met eene kara-bien gewapend zijn. fCÎMGELÂND IN HET LAGERHUIS. In het Lagerliuis heeft de heer Churchill ver-klaard, dat men schatte 5 ten honderd verlies te hebben bij de Engelsehe koophandelsvloot, de eerste twee el drie maanden. Nu, er was er nog min dan 2 ten honderd. De economische drukking op Duitschland ontwikkelt zich voort. Het verlies aan onderr zeeërs was aan beide zijden gelijk. De Duitsche vloot kan maar drie schepen op het eindé van 1915 ontvangen, de Britsche vloot vijftien. BELGISCHE GEKWETSTEN. Er worden thans in Engeland 20,000 Belgische soldaten verpleegd. DE NIEUWE BELASTINGEN. De nieuwe belastingen, door de Engelsehe regeering voorgesteld, bestaan uit: 1. Eene verdubbeling van de inkomstenbe-lasting, zoowel van de gewone als van de bui-tengewone, voor 1914, voor inkomens boven 5000 pond ; in twee jaar wordt de opbrengst ge-schat op ongeveer 59 millioen pond ; 2. verhoogmg van den bieraccijns, geschat op 25 millioen voor dit en 17,5 millioen voor het volgend jaar ; 3. verhooging van het invoerrecht op thee, met 3 stuivers op het (Engelsch) pond; geschat op 950,000 over 1914, en 3,200,000, over 1915. De oorlogsleening van 850 millioen pond sterling zal 3 1/2 percent rente geven en tegen 95 percent worden uitgegeven. ONZIJIHGHLID VAN AFGHANISTAN. lien teiegram uit Bombay luidt dat de Emir van Afghanistan bevestigd heeit, dat hij be-sloten is eene strenge onzijdigheid te iiand-naven.{ DE ENGELSCHE VLOOT. Door het verlies der linieschepen "Auda-cious" en "Bulwark", is het aantal der Engelsehe groote slagschepen van 33 op 31 gevallen, erin begrepen de " Reschadich", schip ge-bouwd op de Engelsehe werven, voor rekening van Turkije, maar dat niet geleverd werd, de datum zijner levering overeenstemmend mec de opening der vijandelijkheden. Onder die 31 oorlogsbodems bevinden zich insgelijks de 4 schepen der klas "Iron Duke", in october 1912- 1913 van stapel geloopen en die in de lente van 1914 gereed moesten zijn om zee te kiezen ; deze klas, de jongste, bevat schepen van 28,000 ton, namelijk 1000 ton meer dan de "Auda-cious".Hunne bewapening aan zwaar geschut is de-zelfde — 10 kanonnen van 34.3 cm. — terwijl de middelbare uitrusting 12 kanonnen van 15.2 cm. bedraagt; de klas van den "Audacious" heeft enkel 16 kanonnen van 10.2 cm. Bovendien zijn er 4 onder water uitloopende torpedo-werpbui-zen.Op deze twee klassen oorlogsbodems volgen onmiddellijk de linieschepen van het soort "Orion", die dezelfde bewapening als deze van den "Audacious" en van den "King George" voeren, doch die maar 23,000 ton meten. De andere groote linieschepen, vroeger van stapel geloopenj hebben, als zwaar geschut, het kaliber 30.5 cm., en als middelbaar geschut het kaliber 10.2 cm. Het zijn de bodems der klassen "Hercule", "Saint-Vincent" en "Bellero-phon", allen pantserschepen van 20,000 tôt 23,400 ton, die maar weinig van elkaar vei-schillen en van 1907 tôt 1910 van stapel liepen. Deze schepen zijn voorzien van zeer modem geschut. De Dreadnought-bodem bezit 10 kanonnen van 30.5 cm. en 24 kanonnen van 7.6 cm. ; hij dagteekent van 1906. Buiten deze groote linieschepen, beschikt de Engelsehe vloot nog over 10 slag-pantsersche-pen, waarvan de oudste deze der klas "Invincible" zijn, namelijk vier schepen van 19 tôt 20,000 ton en die toegerust zijn met 8 kanonnen van 30.5 cm. en met 10 kanonnen van 10.2 cm. De twee oorlogsbodems der klas "Austra-lia" gelijken er aan. Voor de klas "Lion" zijn de waterverplaatsing en de bewapening aan-zienlijker. t De "Queen Mary", "Princess Royal" en "Lion", welker tonnemaat 30,000 eenheden bedraagt, zijn bewapend met 8 kanonnen van 34.3 cm. en met 16 kanonnen van 10.2 cm. De laatste te water gelaten gepantserde kruiser "Tiger", waaraan in de maand mei 1914 de laatste hand gelegd werd, loopt met eene snel-heid van 30 Engelsehe mijlen, en is bewapend bij middel van 12 kanonnen van 15.2 cm. DUiTSCHLAMD, DE GEVANGENEN=KAMPEN. Een persoon die het kamp der Fransche krijgsgevangenen te Zessen, na-bij Berlijn, bezocht heeft, sohrijft hierover het volgende : Het kamp bestaat uit houten -barakken, met lijnwaad toegedekt. De gevangenen scihijnen in goede gezondheid te verkeeren, maar zij ver-velen zich. Zij zouden wenschen, aile dagen juiste inlichtingen te bekomen over den toestand van den oorlog ; iedere dag deelen hunne bewakers hun Duitsche overwinningen meut. Als voedsel krijgen zij het gewone rantsoen van den Duitschen soldaat; koffie, soen en brood. De gezant van Zwitserland te Berlijn fce vestigt, dat de Franschê gevangenen niet nus-handeld worden. « H ONG A R!£ IN HET HONGAARSCHE PARLEMENT. Bij eene vergadering van het Hongaarsche Parlement, werd de vraag besproken, of ce honved- of landstormtroepen buiten het grond-gebied van den Staat mochten gebruikt worden.Te dier gelegenheid verklaarde de minister-voorzitter Tisza : Op grond der ervaringen in de laatste maanden opgedaan, kan men zeggen dat de oorlog onvermijdelijk was. Enkele Staten misgunden aan Duitschland zijne groote economische ontwikkeling, en aan den anderen tant werd onze vredelievendheid als zwakheid beschouwd. In de tegenwoordige worsteling hebben de Hongaarsche troepen en het Hongaarsche volk, buitengewoon veel opofferingen gedaan. Ook in de leidende Duitsche kringen waar-deert men het Hongaarsche leger. De huidige oorlog is de eerste onder den tv/eevoudigen Staatsvorm gevoerd. Onver-moeid zal de strijd worden voortgezet tôt wan-neer de voorwaarden voor de veiligheid van het Hongaarsche volk voor de toekomst zijn verwezenlijkf. ZWITSERLAND UITWISSELING VAN KRIJGSGEVANGENEN.De voorzitter van het Internationaal Agent-s"hap der krijgsgevangenen van het Roode Kruis te Geneve, de nationale raadsheer Gustave Ador, heeft het inzicht bij de oorlogvocren-de mogendheden aan te dringen tôt het uitwis-selen der gebrekelijke of tôt het hernemen van dienst onbekwame krijgsgevangenen. GRIEKEIMLÂND. Âardbevlng In het Westen van Griekenland en op de T^nische eilanden, is een hevige aardschok vraargenomen. Het centrum van de aardbeving Lig tusschen Leukas en Korfoe. Op Leukas zijn verscheidene huizen ingestort en drie personen <™dood. De stoffelijke schade is aanzienlijk. TURKIJE DE EUROPEANEN. De Turken hebben besloten al de Europea-vsn in te lijven die den vereischten ouderdom hebben om soldaat te worden. Al de eigendommen, die aan Europeanen oebehoord hebben, werden door de krijgs-jverheid opgeëischt en aangeslagen. RUSLANO> JAPANSCHE TROEPEN. Een Rassisch blad deelt mede, dat er met Japan onderhandeld wordt voor het sturen van een Japansch leger naar het Russisch-Duitsch oorlogstooneel. IN POLEN. Poolsche bladen uit Warschau kondigen een oproep af, onderteekend door voorname Poolsche politieke personen, waarbij aangekondigd wordt het stichten van een Poolschen Nationa-len Raad, die de Natie moet voorbereiden op ée veranderingen, die in het nationaal leven zullen gebracht worden, als de belofte van den groot-hertog, om een "éénig Polen tôt stand fce brengen", zal verwezenlijkt zijn. De oproep spoort de Polen aan, de provin-oiën te verlaten, die door de Duitschers bezet zijn. EGYPTE. AAN HET KANAAL VAN SUEZ. Uit Caïro wordt gemeld : Een groot aantal Turken zijn gelegerd te El Katie (30 kilometers ten Oosten van het Kanaal van Suez). Nog niet de minste verandering werd vastgesteld. De Turken hebben veel gerucht gemaakt over de verovering der kanonnen van El Arisj ; deze stukken kunnen echter niet gebruikt worden. AMERIKA, ECUADOR EN COLOMBIA. De Amerikaanscshe minister Bryan moet aan Engeland geantwoord hebben dat Amerika zich met dit tusscîhengeval niet meer kan bezighouden, aangezien de beide Ameri kaansche republieken geprotesteerd hebben tegen de beschuldiging tegen haar. ingebracht en volhouden in de bewering dat Duitschland nooit eene statie voor draadloozen telegraaf op haar grondgebied gehad heeft. 47 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. DE LICHTENDE STAD gOMAN UIT DE SAAP. Onder ons stroomde de rivier liefelijk mur-Inelend voort, en heel in de verte, waar het, huis van Johannes van iBlerk lag, zagen wij een stip licht. Dat was onze leidster. Vlak achter mij sloop Marion onhoorbaar roort. Ten laatste liet ik haar hand los, ging voor-uit, en na even rondgetast te hebben om zeker te zijn van mijn sprong, liet ik mij zakken. Tegelijk, zonder eenige waarschuwing, legde zich een sterke hand op mijn mond, en lag ik machteloos ter aarde ! Ik had geen tijd gehad om geluid te geven ! Een dozijn handen hield mij vast en verzet was onmogelijk. Ik begreep dat Marion dacht, dat er iets niet in orde was. Blijkbaar aarzelde zij. Ik hoorde haar fluiste-ren:— Zijt gij gevallen? — Neen, klonk het fluisterend terug. — Zal ik komen? vroeg zij. — Ja, kom spoedig, fluisterde dezelfde stem in h«t Engelsch. Toen volgde een angstkreet ; zij was even-«ens in de val geloopen ! De anderen hadden eich overgegeven. Te beschrijven wat ik ge-voelde, terwijl ik daar in den donker lag, door de Bosjesmannen vastgehouden, en begreep dat Ummisi het alweer van mij gewonnen had, kou onmogelijk zijn. Ik wist het, zegde mijn hart. Ik was er zeker van. Het moest zoo ko men. Hoe konden wij ontsnappen t Doch dan echeeo een andere stem te aatwoorden ; Ja, maar dat is hard — hard en bitter, te bitter en te hard om te dragen! Ik trachtte te roepen, doch te vergeefs. Ik poogde de geluiden om mij heen te onderscheiden : voetstappen — be-velen. Eindelijk, na verloop van uren, zooals het mij toescheen, vlamde een fakkel op in de duisternis, en Markoom stond voor mij. — Gij kunt opstaan, Gij zijt vrij, Inkosi ! zegde hij, mij ernstig aankijkend. Wij willen u hier niet langer ophouden. Wankelend stond ik op, en met al de woede van een krachtig man, die teleurgesteld -'s, riep ik : — Wat hebt gij uitgevoerd met Missie 1 Geef mij juffrouw Marion ! — Zij hebben Missie weggebracht, antwoordde hij kakn. Zij is weg, en zij is in veiligheid. — Op wiens beivel 1 — Op bevel van Ummisi. — Pak dit dan aan voor Ummisi! scheeuwde ik, hem een slag in het gezicht gevend. Toen hij viel, stormden de Bosjesmannen, schreeuwend, op mij aan, bij troepen tegelijk. Ik sloeg ze van mij af als vliegen! Het deed mij goed, gebruik te maken van mijn kracht. Toen kreeg ik een slag tegen het voorhoofd, ik voelde een diepe snede en viel bewusteloos op den grond. Wat er dien nacht verder gebeurde, vertelde Stoffel mij weken daarna, terwijl hij naast mijn bed op den grond zat, aan zijn kalebaspijpe i snijdend. Hij was nogmaals de rivier overge-stoken, en had het geheele eiland doorzocht. Het was geheel verlaten. De groote slang lag te rotten waar zij was neergevallen. De hutten der vrouwen stonden leeg. Er was niemand. Hij had niet den moed gehad om in de grotten te gaan, maar hij had door de opening van boven erin gekeken, en het eenige levende wezen dat hij zag in de grot der kriatallen, was een slapende gofadder. Een Kaffer, die eeo eind voorbij het eiland geiten hoedde, had hein verteld, dat op dien dag in kwestie, heel vroeg in den morgend, zôô vroeg, dat de sterren nog aan den hemel stonden, een groote troep van lionderden Bosjesmannen, met een wagen i'.a ossen bij hen, door de vlakte naar het Noorden was getrokken. Dit was ailes wat ihij wist. — Zij zijn weg, stamelde de oude man, wij zullen hen nooit wederzien ! Nooit ! De pijp viel niet goed uit. Hij brak ze aan stukken en wierp die toornig weg. Dit is de korte inhoud van hetgeen ik al vragend te weten kwam. De Bosjesmannen hadden hem medegenomen op hun terugtocht naar het gewelf. Zij hielden hem daar een poosje, en toen zij vertrokken, gaven zij hem een fakkel in de hand en zeg-den, dat Inkosi hem noodig had. Met moeite langs den oever voortkruipend, had hij mij ge-vonden ,bewusteloos, met eene wonde aan het voorhoofd, en een gebroken arm. Op den grond naast mij zat een Bosjesman ineengehurkt — een klein, misvormd wezen, dat zich niet zonder pijn scheen te kunnen bewegen. — Inkosi, zegde de oude man veelbeteeke-nend, hij had een zonderling litteeken op zijn voorhoofd, net een kruis. Maar hij was heele-maal verdraaid. Hij hielp Stoffel, mij onder de beschutting van eenige rotsen te leggen ; en daar er verder niets te doen viel, droeg de oude Basoeto de zorg voor mij op aan den dwerg, waadde door de rivier, waarbij hij eenmaal tôt den hais in een kuil zonk, en begaf zich naar het licht in de verte. Van Blerk ontving hem vriendelijk, en met zijn hulp en die van een paar Kaffers, braoht Stoffel mij weer in de beschaving en in veiligheid. In dat gastvrije huis werd ik gedurende mijn lange ziekte met de grootste liefde verzorgd. Stoffel was de ziekenverpleger. Het hart van den ouden man was bijna gebroken, want de Bosjesmannen hadden Charlie en Sanna ook medegenomen. Doch hij bleef mij trouw ! En Van Blerk en zijne zuster waren de vriende-lijklheid en de edelmoedigheid zelf ! Zoo leerde ik hier, dat er veel liefde in de wereld is voor hen, die daarnaar zoeken ! XXVIII. Op den winter volgde een koud voorjaar, en het begon reeds zomer te worden, eer ik weer gevoelde dat het leven nog altijd eenige waar-de had. Ik sahaam mij nog als ik er aan denk, hoe-veel mijn Hollandsohe vrienden met mij hebben uitgestaan, door mijn gedruktheid en mijn grilligheid. Zij hadden mij omringd met hun liefde en goedheid, totdat zij den eersten war-men zomerdag allen op de stoep bij elkander waren, om mij te bewonderen bij mijn eerste zwakke pogingen om alleen te loopen. Aoh, mijnheer Retief ! riep mevrouw Van Renan, die met haar bloote armen in de zijde met zaakkundigen blik naar^nij keek, toen ik van de deur naar den stoel wandelde, het doet iemand goed, u te zien. Och ja ! Ja, ja ! Toen deed de goede vrouw haasfcig een paar stappen, schijnbaar om het kussen goed te le^Éfen, doch in werkelijkheid om mij voor een leelijken val te bewaren. Ik lachte haar nu nooit mt. In de weken van. mijn ziekte had ik haar vriendelijk hart leeren kennen, dat vol medelijden was voor den zwer-ver. Zij was een goede vrouw. — Ik doe uw verpleging eer aan, zegde ik ; gij zijt een model van ziekenverpleegster, mevrouw Van Renan. — Och kom, mijnheer Retief ! antwoorde zij. Nu spot gij met mij. Ik geloof niet wat gij zegt. Maar mijnheer ziet er vandalag wel tien jaar jonger uitj wezeolijk Jîaar^ Nu had ik van mijn kant kunnen beweren dat zij spotite. Witte haren, een gerimpeld, verma-gerd gelaat, met een groot litteeken versierd, dafc wel iets geleek op het kruis op Castello zijn voorhoofd, en die machtelooze ledematen. Tien jaar jonger ! Zelfs Johannes moest er om lachen. De geestigheid van mevrouw Van Renan kon nooit bijzonder schitterend genoemd worden, maar nu verlokte zij toch haar broe-der tôt een uitroep van prêt. Hij sloeg op een knie en herhaalde hare woorden, alsof dit nu het toppunrt van geestigheid was. — Mijnheer ziet er wel tien jaar jonger uit ! Goed zoo ! Ha ! Ha ! Ha ! dat doet hij, wezen-lijk waar. — Johannes, zegde zijn zuster op strengen toon, houd u toch stil ! Gij maakt een rumoer als een ouden muilezel ! Loop heen ! Terwijl wij praatten, kwam de oude Stoffel uit den tu in aanwandelen met een mandje vruchten, dat hij naast mij neerzette. Hij was den laatsten tijd erg verzwakt. Naarmate mijn krachten langzaam terugkeerden, schenen die van den ouden Mantatee af te nemen. Wat hij op het eiland had doorleefd, had hem ook sterk aangegrepen. Hij verliet mij zelden, en na de ontvoering van Sanna verrichfcte hij zijn diensten zwijgend en opmerkzaam. Geluk-kig was zijn vrouw teruggekomen, en Johannes had hun een but gegeven om te bewonen. Over dag was Stoffel daar echter nooit, en in mijn ziekte was hij er zelfs 's nachts niet. Dan lag hij, in een deken gewikkeld, naast mijn bed op den grond. Hinderde mij dat, dan ging hij voor mijn kamerdeur liggen, altijd binnen het bereik van mijn stem, altijd bij de hand, on zacht als een vrouw. Doch blijkbaar ging de oude man hard achteruit, en een enkele blik op zijn gelaat was voldoende, om iemand te doen zien, dat Stoffel zijn laatsten zomer be-leefde.(Wordt Tooirtgezefc.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume