Gazette van Moline

5340 0
01 November 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. Gazette van Moline. Konsultiert 22 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dv1cj88d5z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

MURIER 1 MOLINE, ILL., (V. S. A.) DONDERDAG 1 NOVEMBER 1917 O——M I I —— 11de JAAR NUMBflER 1 IN SCHRÏJ VIN GE N Veretnjgds Statîi Canada BuitînHid Een jaar $2.00 $2.50 3.00 6 maanden... .$1.00 $t.5D 1.50 Ailes vcorcp betaaibaar - - Prijs par DummM 5:. GUSTAAF A. DE KEY5ER Koo'dopsioHer AANKONDIGINGEN. Plaatseii'ke, per lxjn 10c, Gewcne, per loopende inch 20; Regelmatige .... prijs volg-ens kontrakt. J. L. VAN LANCK£R Eestuurder <£toDiBîJifnst ===== CniDcacbt ■ ^ooruftgang - • ' i f tft ffdon ~\ Algemeen adres: Gazette van M obi ne, Moline, III. . ___ Biidragen moeten binnen zijn vcor ;sWoen£dags middags. - Geene handscbrif- C MOLINE 531 J Bureel: 1505 Srd Aveime-A, Moline, Illinois ONAFHANKELIJK VLAAMSCH WEEKBLAD ,(r, v.ciden 1crrK geKi-ven. - Ongeteekende brieven gaan in de scheurmand. JUBELFEEST DER GAZETTE VAN MOLINE WÉT^ Mr. E-. .JART? CORYN, Riddcr der Leopcddsorde; . 'ostmeester van Moï: ie, 111. O^* iervoorzitter tier i'-cimc Trust and Savin^ï Bank; Voorzitter van den Bestuursraad der *• Gazei:tf van Moline; V?;der der Belgische Maatschappelijke Werken, * Stichtingen en Inrichtingen van Moline; Voorzitter of Bestuurslid van verscheidene Belgische en Amerikaansche Maatsc.happijen en instellingen der stad HEDEN viert de Gazètte van of inrichting ter wereld meer gerech-Moline, het eerste, het mees- tigd dan de Gazette van Moline, om te, het wijdst verspreide, met ware fierheid op den âfgelegden meest gelezen, voornaamste weg terug te blikken en zich recht-en voortreffelijkste Vlaamseh week- raatig ^te verhetfgen bij het herden-blad der Vereenigde Staten van A- ken van haren- "struggle for Life" merika, met rechtmatige fierheid het (haren ctrijd voor 'hat bestaan) en jubelfeest van haar tienjavig bestaan bij de overschouw.'ug der onoverko-Het Vlaamseh spreekwoord zagt, en melijke moeilijkheden van allen aard t.ereeht: "Aile beginselen zijn moei- waar zij gedurig voor stond en die lijk.". zij, de eene na de andere, beurte- Nooit ondervond mensch of inrich. j li.ngs zegepralend te boven kwam, en ting' ter wereld beter en <;-evoeliger ( der réusachtige hinderpalen van aile de waarheid dier zegwijze dan dg^Ga. ' soort en van allen omvang die haar zette. en daarom was er nooit mensch bii elken stap den wee versnerden ■ Mr. ARTHUR C. VANDER VENNET, Voorzitter der Vander Vennet Clothjng Co.; Oud-Voorzitter der Moline Business Men's Association; Schrijver-Schatbewaarder der Moline Gazette Publishing Company; Ondervoorzitter van den plaatselijken Belgian-American Club; verdienstelijke maatschappelijke werker- en die zij met roekelooze vastber denheid het hoofd bood en, dank ai haie onwankelbare toewijding gelu te een voor eeç van de baan te ru men. Hij die—gelijk ik—het voorrecl genoot, met betrek op de levensbas tier Gazette van Moline, den mist. d natuurlijkerwijze over ailes wat voi bij is neerzinkt en eenen ondoo zichtbaren sluier werpt, als bij toovi siag te zien opklaren; hij aan wien-zooals aan mij—de gunst voorbeho' den is in het verleden dar Gazet" eenen blik te wernen en met een« •enkelen oogslag den weg dien zij a legde te overschouv^en, staat, ziji ondanks, eenen stond verbluft en m^ eerbiedige bewondering neemt hij o: willekeurig den hoed af en mat on zag vervuld buigt hij het hoofd vo( dezen wier toewijding en wier opo feringen alleen bekwaam ware spijts al de wisselvalligheden, moe l'jkheden en tegenkantingen van a Ien aard, omvang en gedaante, h. behoud der Gazette te verzekeren! Ik bedoel namelijk de heeren Ei ward Coryn, Charles Coryn, Artht Vander Vennet, Joseph Van Lanckt wijlen Joseph Vander Vennet, € Mevrouw Edward Coryn, allen aai deelhouders, en wederkeerig- voorzi ter, ondervoorzitter, -schrijver. scha bewaarder en leden van den bestuu rae.d der "Moline Gazette Publishin Company" ! * ❖ * De heeren Alfons Vandsn Heec en Joseph Van Lancker, twee eigen rechtsweers, gewonnen en gebore en opgekweekt te Deynae, en beide drukkers van stiel, ondernamen doc het toedoen van humn.n vriend de heer Gaston Veys, âfkymstig van d( : rîf(k L°ie?tad en dif, bun na:"- A ^"•.orika^jvE - v - T oaurt eu teis naar de- K ...uwe VV'e ol< en kwamen den 20 April, 1906, 1 Moline, 111., aan, waar zij al spoedi v/erk vonden in de werkhaizs'n va John Deere & Co. Den volgende Zomer werd Joseph Van Lancker me een gebroken been uit de fabrie naar het stadshospitaal gedragen. A i fons Vanden Heede, een knap drul ' ker, doch niet kloek genoeg gebouw om zwaren arbeid te Êtaan, had e al eenigen tijd aan gedac'nt tôt zij : ambaeht terug te keeren. Doch we nig of niet bekend onder de Amer kaansche ambachtsliedcn^wendde h zich tôt den eerweerden Heer Ceul( mans, Pastoor der Belgische Kathc lieke parochie van het THeili^ Har te Moline, om hem te verzoeken i de stad eens naar werk voor den jeu digen en bekwamen drukker te wi len uit te zien. Gedurende eenigen tijd hï.d de eei weerde Heer Ceuler.ians hst verlar gen gekoesterd een Vlaamseh we"'-blad te zien tôt stand koman. Hc was en i? nog steeds z jn loi'waardi gebruik verscheidene malen per wea al de zieken zijner parochie, die i het stadshospitaal verzorgd werde en worden, te bszoeken. Dank aa deze herhaalàe bèzoeken maakte h: omtrent dienzelfden tijd nader ker nis met Joseph Van Lancker en leei de dat deze ook een bèhendVj druli ker van stiej was. Ten gevolge der onvaiv.'achtst ontdekking van twee bekwama Vlaar sche drukkersgasten ondes do lade zijner eigenè parochio, dacht hij da het oogenbîik allerbest .garchikt \va om in do stad Moline, die nan reed een': der bolaagrijkcte Vlaamscli-Be! gische nederz-ettingen was, de sticb ting van een Vlaamseh weekblad t beproeven. Rond dat zelfde tijdstip had d heer Alfons Cant, alsdan herbergie t^ Moline, en thans landbou-wer e; eigenaar, South Moline, juist het hos pitaal verlaten, en op eene zijne wandelingen die hij op bevei van dé! geneesheer dagelijks voor dèn spoedi gen en volkomene terugkeer zijne gezondheid afleggen moest, ontmoet te hij den eerweerden Heer Ceule mans die hem zijnen wensch met be trek op een Vlaamseh weekblad t kennen gaf en verzakerde van de mo gelijkheid de onderneming met goed kans van gelukken te bepro.even, se dert hij vernomen had dat or zich on der zijne eigene parochianen twee be kwame drukkers bevonden. , Gedurende tia redeltavel'ng ove het cîntwerp werd er besloten eenig< der voornaamste Belgen van Molin-bijeen te roepen', hun het voorste van Vader Ceulemans voor oogen t. leggen en hunne medehulp en hun nen steun te verzoeken. Vader Ceu lemans riep de ontworpen eerste ver gadering bijeen die, zoowel als.al d. volgende, met betrek op de stichtin; der Gazette, in de zaal der schoo van het Heilig Hert. gehouden werd Deze eerste, vergadering werd doo: den eerweerde .îeer Pastoor voorge " ..i, .u n 11-11.;.mu:,11:1111!.;:i:iiiii!im:'iiiiiimiiiiiiiiiMiiiii!:inuiimi rai j i!en steun tn hunne mi ds/wcrLiiu'lt" | | *. > j i- Dien ten gevolge zond de eerweer- i ! ^ 'm y/.ooaîs^'ij^ Z(^'i' ^anoeg we'et, is plan kon verwezenlijkt worden, het ' maehtig zou bijdragen tôt het gods- *■ 1- I ' dienstig, zedelijk en tijdelijk welzijn d$k' ,r . onzer Belgische bevolking. Het ge- 2 tal Vlami.ngen in deze omstreken ' £ 4 • orrnnt. pn r.<». wpl cl,! vr.Hral-.l-!.! , I - zou ongetwijfeld in vele huizen ui- /» ' v v MISS ANNA CARLSON terst welkom zijn. V '• ' Snelschrijfster en Boekhoudster "Moline, misschien meer dan eeni- ' "* '' der Moline Gazette Publishing Co en ge andere stad in dit land, is een Model Printing Co. centrum voor Vlaamsche inwijkelin- • |g » ' gen, en eene plaats waar, door on- ||| i — derlinge verstandhouding en samen- ^ ■> 'f e ...kfffjT»- werking veel is en kan teweegge- <lplF ^ : • bracht worden. Vele onzer landge- ■— .. ..JkSSi- fflfi&iïmrfMm- • ± j n i nooten, die thans aan ailes onverschi:- n, "% !i!î blijven, zouden door dit weekblad MR. CHARLES CORYN, ■r! ' 4 WOlde.1 bereikt en aangewakkerd, en Groothandelaar in Boter en Eieren-, Ondervoorzitter van den Bestuurs- Il 1 I h0t e«n kraehtig rniddel Z JU om raad der Gazette van Moline; ieverige werker ten voordeele cer Belgiscl.e * -m* Z1° .f dichter bij elkandei aan te maatschappelijke werken der stad; Best^ur.-,. f werkende lid van ver. .-j . | «Ik en Maatschappijex,. ^ ^ zaai dar Boi.u-^dhe rehool een- vers»- voorge-'viq ' ,ioor den heer Coryn', die aen ''d,e'"opV^S^^i!!èr^emô^^B(|jj n ^ dering gehouden worda.n die gij ver- j verklaarde 'a:m dien naam buitenge. trent denzelfdan indruk maakté en n A ' zoeht wordt bij te woYien, en indien woon veel prijs te hechten omdat hij dezelfde uitwerksels teweegbracht t WËk ^ g'J vrtenden of kennissen hebt die in zeer kenschetsend was en buiten al- als een koud stortbad op het liehaam k I de zaak beiang stellen, dezelve mee, len twijfel waar het blad zich ook van eenen verhitten persoon. Hij |. ' ' ->Î!: *"e brengen. lvertoor.de, de lezers ervan op onfeil- sprak namelijk deze treirende woor. ' "Met beste groeten, | bare wijze en met den eersten oog. den: "Proficiat, mijne vrienden; pro- d f \ (getrokenB) : 'Rav. J. B. Ceulemans.' slag over zijngn oorsprong, zijne lier- ficiat uit den grond lies herten. 1k r ' , | komst en zijnen thuis volkomen zou weet <jat gij, zooals aile antjere ge- n - É|ÏÉff| f0i ve'.gade.ng werd gehouden en onderrichten. Om deze doorslaande lukkige paren die zich in de komst j. c^or verscheidene Belgen bijgewoond geweegredenen werd de naam door van den eerstgeborene verheugen, o- i- ^ K ')esiûî-en ,^at 'let- wencchelijk wai den heer Coryn voorgesteld, bepaald ver van geno't zijt; ik weet dat g'ij j I; , * %' ' s^'c*!l'n^ van ^et °ver ta aanveerd als de naam van het blad ovt'ituvîd zijt dat het ergste thans | f aa gaan. . waar de stichting van basloten was. voorbij is. Doch laat mij, die veel on- °P deS!e en OP «1 <le volgende verga Het kind was geboren en het kir.f" denvinding hèb, laat mij toe u te zeg- .' fML-). mf ê\ ' deringen *ervulde de heer Coryn het ' was gedoopt. gen dat gij u deerlijk bedriegt. Thans n 1 * '%> ambt van Voorzitter. » eerst bagint uwe taak. Kinders koo- " T% ÈiÊÊk, Verscheidene naman voor het ge- ■ Hier komt mij de waar.icbuwing te pen en is niets vergeleken bij kinders * -»:->■» gtichte blad en voor ds coma^-nia dîe • binnen die de geneesheer m'jnc kweeken!" fy!r_ FLORENT CALBRECHT u tgeven zou. werden aan de be—• vrouw en mij m aile ernstigheid toe- En allen die kinders kweekten of H . „ " spreidng en gocd.:eur.ng der tegen- ptuurde toen wij mat eenen zacht kweeken ondervonden de gegrond- Mulp-Bestuurder woprdjgan or.derworpsn. De voor- j Van ontlasting, wellènde uit ons o- heid dazer waarschuwing; en de Scfcatbewaarder van den Belgian-A- j çaasisfï onderwoi^cne titels waren : J vergelukkig gemoed, en mat eenen stichte." en richters der Gazette de- , n,cpican Ciub5 Verslagschrijver Gazette van Mol'ne, Het Belgisch1 traan van genot de ons uit de van den ocra gelijkaâriga erva-ring op! , d:r Belsischo VVe'rkmansvereeni-1 Weekblad, De St- m uit Belgie, De geluk sclrtte-enda oogen sprotlg de Er werd een coniiteit benoèmd be- |! -^n2> L'd van den 3cIic.oh-.iac! van de Eendracht, Da Stem d(5s V olks, De komst van or.zen eerstgeborene in staande uit de heeren Arthur Vander •v Belrische parochie van hat H. Kart. . Volksvriend, en meer andere. Da rioia Wf-ri>lrl herrroott -n • hier 7PO- ik v»rra»t Ai4îttir rio T nn f A !#««« i Mr. JOSEPH L. VAN LANCKER, Verdienstelijke Bestuurder der Modil PHnting Co. en der Moline Gazette Publishing Co.; lid van verscheidene Eel^fische Maa-tsch»*^:î Mr. GUSTAAF A. DE KEYSER, Hocfdopsteller der Gazette van Moline.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Gazette van Moline gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Moline, Ill. von 1907 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume