Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

625549 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 21 November. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gf0ms3m67m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 21 November 1915 5 GEINTTiiEiMiEasr Tweede Jaargaiij er Nrl GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA"ND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. liet ]aar ^ -A.a.2^.1cojaciiQ-in0-©x3. : 4e blad*., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Rpo,TflfAnicV»fti»ir»Vit. R nn Bij dit blad behoort een Bijvoegsel. DADEli Eli ZAKEN i. De Tentoonstelling in het Kunstverbond De « Tentoonstelling van Hoeven en Lande-lijke Woningen » welke in den schoot der af-deeling : « Provinciaal Studiekomiteit voor het heropbouwen van hoeven, landelijke woningen en dorpen » van de Provinciale Land-bouwafdeeling van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, ontstond zal, zoo zegden wij in het vorig nummer, van gewichtig be-lang zijn. Men hoeft niet lang er op na te denken wal al goeds deze onderneming zal kunnen afwer-pen. Men herinnere zich maar 1° wat al aar-digs en sohoon wij in vele buitengemeenten van België in 't algemeen en van de provincie Antwerpen in 't bijzonder bewonderen, als ook wat onder oogpunt van Oudheidkunde van waarde was, en 2° dat er bij den bezoe-ker het spijtig gevoel bijgebleven is, dat hij opdeed, wanneer hij zag hoe al deze kunst' schatten verminkt werden, door het oprich ten van nieuwe gebouwen die geenszins opge-trokken werden in den stijl van het oude-juweel, dat er naast. stond. Men weet het : men trok in de dorpen geer lijnriohtingen en men plaatste een huis nedei waar men wilde. Ook herstelde men daai kerken, kasteelen en hoeven, op eene wijz( welke voor de kunst eene misdaad moch genoemd worden. Kortom het ging daai'mede wel zoo erg da onze Regeering de noodzakelijkheid inzag d< wet van 1 Februari 1844 op de politie dei wegen te herzien, (art. 5 en 6 —) en daarui de nieuwe Wet van 28 Mei 1914 te maken waardoor bepaaldelijk een einde gesteld werc aan die betreurenswaardige onverschilligheic der gemeentebesturen jeg;ens de kunstheilig dommen, openbare- en bijzondere gebouwer of monumenten, groot en klein van aller aard. Voortaan zal geen rooiingsplan meei mogen uitgevoerd, geen kunstwaardig ge bouw van welken aard ook worden aange raakt voor herstelling, herschildering of her opknapping, nog minder voor afbraak, dan n< de Landelijke Gommissie van Monumenten het Beheer van Bruggen en Wegen, het Pro vinciaal Bestuur en ten slotte de Regeerinf te hebben geraadpleegd en de noodige goed keuring voor het gevraagde werk bekomen ti hebben. De wet van 14 Mei 1914 is dus een.« pinne kensdraad » tegen al wie de hand zou willei steken aan al wat in België in steden en dor pen kunstwaai'de heeft. Nu er moet heropgebouwd worden van d< door den oorlog vernietigde landelijke gebou wen, hebben de « Kon. Maatseh. der Bouw meesters van Antwerpen » en de « Kring voo: Bouwkunde » hunne medewerking toegezegt aan de « Provinciale Commissie tôt Verfraai ing van het Landelijk Leven » om 1° te belet ten dat bij de herbouwing der dorpen mis daden tegên de oudheidskundige waarde vai sommige gebouwen gepleegd worden, en 2 dat de moderne gebouwen en de nieuwe stra ten opgericht en gelegd worden in al de voor waarden welke met de Schoonheids- en Ge zondheidsleer stemmen. Om herop te bouwen is het noodig in bezi te zijn der afbeeldingen van al het schoone oude- en eigenaardige dat iedere gemeent bezat en door onkundige handen of door dei oorlog vernietigd werd ; alsook van wat no; rechtstaat en waardig is bewaard te blijven alsmede van ailes wat niet moet behoudei worden en dient verwijderd te worden. Welnu, in dezen korten uitleg en berede neering ligt ganseh het doel der Tentoonstel ling van 22 Januari 1916. In ons volgend artikel zullen wij de groe peering der documenten voor deze tentoon stelling en andere bijzonderheden mededee len. II. Dieven en Diefstallen Het was te verwachten dat met de wintei maanden de kwaaddoeners wederom aan werk zouden gaan, om door hun misdadi: bedrijf te bekomen, wat ze door werken o doppen ook konden verkrijgen. Alhoewel de rechtbanken met ongewone; iever en gerechtvaardigde strengheid het die venvolk, dat sinds de Duitsche bezetting de Stad, dag en nacht, zich aan diefstal overlf vert, gestraft heeft en dagelijks nog voortgaa met de inbrekers te veroordeelen, verneem men nochtans dat het aantal diefstallen bir nen en buiten de stad toeneemt. De onbewoonde huizen, of juister gezegd de hhizen waarvan den bewoners nog altij op de vlucht zijn en waar dus nog aile met belen staan, worden door de kwaaddoener het meest bezocht, Daar, immers, hebben zi « het kot vrij », en moeten zij niet vreeze betrapt te worden door de politie. Het is zc ker deze laatste hare schuld niet, indien d woonst van eene gevluchte familie leeg g( plunderd wordt. Maar de dieven dringen ook in bewoond huizen en verlaten ze niet zonder er iel uit mede te nemen. Juweelen en geld zij hunne lievelingsprooiën, zilverwerk laten z: ook niet onverlet liggen en een goede warm overjas met een paar waterdichte botiene kunnen de schelmen zoo goed te pas brenge als de eigenaar zelf. Indien wij de aandacht van al onze lezei en lezeressen inroepen op die aanhoudend diefstallen, dan is het bijzonder om ze 1 waarschuwen tegen het gevaar dat hen b( dreigd en waarvan zij soms het slachtoffe zijn door hunne onoplettendheid en onach zaamheid. Zooals door een hoog politiebeambte on; gezegd werd, zijn er vele personen die ver geten dagelijks, vôôr het slapen-gaan, te zier of deuren, vensters en keldergaten voldoend< gesloten zijn om te beletten dat ongenoodigds gasten er langs kunnen binnen komen. Ook moet men oppassen dat men den sleu tel, na het opendoen der deur, er af trekke want het is niet raadzaam de heeren diever in bekoring te brengen. Goed sluiten, met slot en grendel, de deurer der straat ; ook den rooster van den koolkel der, welke gewoonlijk op de voetpaden ligt goed voorzien van eene sterke ketting om vas te leggen, en er goed op denken de ketting ei aan te hecliten, is vooral aan te prijzen. Di voor de bewoners. De politie op hare beurt heeft haar voor schreven roi ; doch de nachtraven kennen zot goed de orders der politiemannen, waar er op welken tijd, zij aile nachten, zich moeter vertoonen, uur na uur, zoo dat zij juist d< plaats en den tijd kennen wanneer zij « onge stoord » kunnen beproeven binnen te breken De politieoverheid kent hare plicht en ool hare taak ; wij hopen dat zij ons beschermer zal tegen het schuim dat op onze goederer loert en rooft, indien het hun niet bélet wordt L. ANTWERPEN IN OORLOGSTIJG XX. Deze week ontmoette ik een mannetje, waar il jareu geleden toevallig kennis mede gemaakt had ei sinds dien niet meer gezien had. Mijn vraagziekt , (wees niet jaloersch, madame 't is mijn beroeps , kwaal) deed mij het eenvoudig huisvadertje naa , ailes vragen wat hij in dit oorlogsjaar had meege ' maakt, hoe hij at, dronk, sliep, wat hij verrichtt om aan zijn maagvulling te komen, ja zelfs of zijn. vrouw het ondergoed nog wel wit kon wasschen ni ' de zeep 23 centiem het vierendeel (--= 120 gr.) kost Klapzuchtig gelijk aile werklieden, spreek graaj ■ gelijk aile volksmenschen, wanneer zij, naar hu: meening, met een meer geleerde in aanraking kome: I die oogenschijnlijk als huns gelijken doet, verteld [ mij het babbelzieke mannetje ai zijn wedervare . buiten en binDen zijn huize en ook wat hij n L deed en waarmee, hij zijn kost verdiende. i Dit laatste wil ik u hier beknopt verhalen, het i * een beeld uit dezen tijd vol wangunst, haat en nijd — « 1k ben konijnenboer geworden. « — — Konijnenboer ? — — « Ja, Mynheer kom maar zien ». l 'k Ging door de krotterige kleine werkmanswoning , met etosuen vloer, enge voor- en middenpJaats - armzalig klein keukentje, waar het gezin kookt, eel * huist, met den steilen trap, met de zolderkamertje - die toch nog 'n 60 c. m. hoog raampje aan de stras ; hebben (o kunstsmaak van industrieele bouwerj maar 2.20 m. op zijn hoogst gezolderingt zijn, e - die dienen voor slaap- en borstziekten kweekkamen i — van die honderden huisjes gelijk men er te Boi - gerhout, Berchem en in de Antwerpsche omgevin expres voor de werkmenschen heeft gebouwd. - î Ik kwam op 'n koertje waar drinkwater, regei - en beirput neveneen liggen en werd dan geleid i - een acnterhuis, in konijnenstal herschapen. H< ' was er warm. 1 — « Ja, Ge weet,konijnen moeten warm zitten > " — En ze zaten warm , in hokken,getimmerd van glas - kisten die vroeger 1,5 nu 3,5 à 4,— frank kostei De stal zal 6,— meter diep bij 4,50 breed, — (d 1 breedte van de woning) — zijn. Er waren daar, ee weinig boven den grond drie ryen hokken bove elkaar langs heer, de zij- en achtermuren getimmerc Ze waren sterk en doelmatig gemaakt die hokker Ze waren zelfs properder onderhouden dan het kc waar het manneken in huisde. En in die koten, -t 'k bedoel de konijnenhokken, zaten konijnen, mar ' netjes, wijfjes en jongen van allerlei leeftijd, doc 3 maar drie soorten. 1 Gedurende bijna twee uren ben ik in dien koni 3 nenstal geweest, 'k had leute in het konijnengedo( ' maar meer nog in het kouten en vertellen, telker 1 herhalend vertellen over zijn fokkerij, van het mai netje, hij ging er in op, het was immers nu zij tweede, neen zijn nieuwe schrale broodwinnin geworden. — « Spijt, menheer dat ailes zoo duur is, woonc ik op den buiten, het was zoo erg niet, dan zat i vol op in het vreten, maar nu, thans moet ik met dan 'n uur verliezen om groen van den buiten 1 halen, uren om de vroegmarkten rond te loopen € afval te vergaren ; en vroeger kon 'n mensch no schillen en groentenafval overal met genoegen va geburen of andere menschen krijgen, nu wordt d - aan de groene kruisdragers gegeven. ^ Ja, Menheer en weet ge wel dat 'n roggebroc î voor de beesten nu 65 centiem kost, dat ge aa * zemelen niet meer kunt komen. Ja, gelukkig, nu begint de handschoenmakerij i 1 Brussel weer te floreeren, nu kan ik mijn velle weer kwijt geraken voor zoo iet van 'n 50 centie: 1 per vel, maar 'k heb er ook die 'n frank en half € ^ meer waard zijn. ^ Dezen zomer kon ik er niet van afgeraken ma; nu brengen ze me weer 'n paar stootkarren gaskole in den kelder, die 'k zelf ga halen, dan wint 'r . mensch toch iets. j Ja, en ge zoudt zeggen, 'k -voer mijn konijm _ goed, 4 X daags, 'k geef ze 's morgens per beest s peu près 'n 50 gram brood en dan verders gras d j we buiten afsnijden, wortelloof, ook wel peeë rj kool en ander groen, doch nooit geen witte of roo< koolblaren, dat is te waterig, en 'n konijn mo e droogzitten.Dan geef ik 's avonds gekapte.gekook pataten schillen met zemelen ondereen, maar d heb ik nu niet. e En weet ge wat me dan zoo 'n konijn na vijf, z s maanden, wanneer ik het een maand heb geme a opbrengt ?... 'n 3 tôt 4, soms 5 fr., behalve het v j en de mest voor mijn land, want ik heb 'n stuk groi e van 't komiteit in leen gekregen. n Dat nu heeft mij het manneken verteld. 'k B n toen eens bij andere fokkers gaan vragen en zie 'k Moet u eerlijk bekennen dat ik verwonderd be s vastgesteld te hebben dat er in Groot Antwerpen. e oorlogstijd, nog zoo heel veel menschen worden g e vonden die 'n paar konijnen houden, — konijnei i- die, veronderstel dat die menschen de beestj r 6 maanden oud laten worden, dan per vraatzuchti > knager 6 x 30 dagen =» 180.x 5 centiem brood voer = 9.00 frank het stuk kosten. » Dan houd ik er lie ver maar geen konijnen op na. Konijnenfokken is winstgevend mits men er veel i heeft. ! Waar ik" echter ook verwonderd over ben is dat : men niet één boeksken over het konijnenkweeken in onze Ylaamsche taal vindt. Ziehier iets heel beknopts over konijntjes. Spijt 1 maar dat ik nu niet voor 'n warmen schotel konijn 1 zit te smullen. XXX Het konijn onderscheidt zich van den gewonen » haas voornamelijk doorkortere achterpooten en door ' de ooren die korter dan den kop zijn. Het konijn leeft in groote koloniën bijeen en i graaft zich holen met lange toegangen of pijpen. ] Het wilde konijn komt voor in Zuid- en West- ^ Europa en ook op Madeira,Jamaica en de Falkland- - eilanden. Als wildbraad en om zijn vel, alsook ;* wegens de schade die het als gravend knaagdier - aanricht, wordt er overal iacht op gemaakt. Het konijn is sinds eeuwen een huisdier en ver-' I schilt als zoodanig in grootfa en kleurvan het wilde. ' i Onder de vele tamme rassen zijn; de bekendste en ' meest gezochte. ^ Het Angora konijn : dat sierlijk is van voorkomen; fijn, lang, zijdeachtig haar heeft, wit of zwart van kleur ; een gestrekten romp, grooten kop, recht 6 opstaande ooren, heldere schitterende oogen. Het is n afkomstig uit Zuidwest-Afrika, waar het in de om-n streken van de stad Angora op groote schaalgekweekt wordt ; ook in Europa maakt men tegenwoordig • I vap.1 wflvlr van rlit ras vnnr d a tnhrilrntifl van nfilsWfti'k k >r Een ander ras, hoofdzakelijk gefokt om het vel, ,e is het zilverkonijn afkomstig uit Siam en Achter- n Indië, thans in Europa algemeen verbreid, is de g stamvader van verscheidene nieuwe verscheidenhe- n den, heeft fijn, zacht, veerkrachtig haar, waardoor it de pels een belangrijk handelsartikel vormt en dikwijls als chinchilla- of zilvervospelzen aan den i mon vi/nr/H crAhrflpht. 1, le Het Chineesche of Russische kouijn, een schoor 9t levendig dier uit Azië afkomstig, het is sneeuwwil te met ooren, bek. pooten en staart zwartbruin ; heefl ie een rond gezet liehaam, kort, dicht, glanzend haar. metkorte ooren, oogen zacht rosekleurig en helder 3S Dan heeft men nog het Japansche konijn in Europs 1. . u — ÙI aiitJCU iiiaciA iix Het reuzenkonijn, ook wel Vlaamsch ras genaamc îo r\nn /I i nn Vi i o r> llûf mûnot O-nlrAriil IS * even als het ramskopkonijn met breede, afhangende ooren. Dit konijn stamt af van den kaapschen haas, is in Engeland een sport- en pronkdier, in Frankrijk en hier een slachtdier. Lari. KINEMA-ZOOLOGIE PROGRAMMA : Zondag 21 November van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuur 1. Stuk voor Groot Orgel (toccata) Joz. Callaerts 2. De Zwemvogels (gekleurde film) 3. Samson en Dalila C. Saint-Saêns (fantazie op het zangspel) 4. Op genade der Golven (drama in 2 deelen) 5. Faust (bloemlezing uit het zangspel) Ch. Gounod 6. Het leven in den Ranch (Amerikaansche-film) 7. Rubenscantate (lste deel) Peter Benoit 8. Onesime heeft de dieren lief (klucht) 9. Oe Schandvlek (groot drama in 3 deelen) Tusschen het 2de en 3de deel « Godsdienstige marche » voor orgel Ch. Gounod 10. Het Angélus der Zee G. Goublier 11. De Bloedzweer (kluchttpel in 2 deelen, met den Heer Levesque in den hoofdrol) Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo ; Pietei Saenen, le viool ; Emile Dingemans, le viool Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, cello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin orgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. DURE LEVENSMIDDELEN De prijsverhooging van aardappelen, boter, vet vleesch en ook van andere noodzakelijke waren on in 't leven te blijvan, gaat aanhoudend voort. Iedert week brengt nieuwe verhooging ; dat zal aldus blij ven gaan indien er geen paal en perk wordt gestelc aan die woekerij. Wij ontvangen volgenden brief : Heer Uitgever der « Zondagsgazet », Mag ik u nogmaals om een plaatsje in uw veel geiezen blad verzoeken voor cle opname van onder staande regelen ? Sedert 38 Oktober is de prijzenlijst der eetwarer door de Brusselsche policie vastgesteld als volgt : Koffie 3 fr. ; chicorei 0.70 ; witte suiker 0.90 bruine 0.95 ; zout 0.08 ; peper 5 fr. ; rijst 1.55 ; erw ten, gepletterd, 1.50 ; ongepletterd, 1.45 ; boonen 1.40 vermicelle 2.20 ; soda 0.14 ; zeep 1.70 ; brood 0.40 olijfolie 3.75 ; het vleesch, per beest gekocht kost os, 1.40 de kilo; stier 1.30; koei 1.20; kalf 1.55 schaap 1.65 ; varken 2.50 ; gezouten varkenvleescl 3.75 ; gerookt 4.25 ; spek 3.50. Stokvisch 0.60 de kilo ; gezouten visch 1.20. Aardappelen 10 fr. ; wortelen 0.20 ; ajuin 0.35 boter 5.10 ; eieren 0.21 het stuk ; 't is waarlijk aile maal voor niet ! De inwoners der hoofdstad vinden deze prijzer nog al « gepeperd ». Wat zouden zij zeggen, moes ten zij weten wat wij hier te Antwerpen betalen bij voorbeeld : spek 4.60 tôt 5.00 fr. ; boter 5.80 fr. aardappelen 13 fr. ; suiker 1.00 fr. ; enz ? En wi< weet waarmee het zal eindigen als men de geweten looze volksuitbuiters vrij spel blijft laten I Ik herliaal de vraag, welke ik reeds in mijn vori gen brief stelde : « Kan men in Antwerpen evenal: in andere plaatsen geen paal en perk steilen aar het opjagen van de prijzen der voedingsmiddelen ? ) Wie geeft mij hier een bevredigend antwoord op ' Heer Uitgever, het spreekwoord zegt dat men or eenen nagel moet kloppen en blijven kloppen, wi; men hem in het bout doen dringen. Welaan, dai uw geëerd blad kloppe en blijve kloppen op der nagel der volksuithongering ; wellicht bereiken wi; alzoo het gewenschte doel. In elk geval dienen er dringende maatregeler genomen te worden, want de verontwaardiging dei bevolking stijgt met den dag en reeds grepen be treurenswaardige tooneelen op onze markten plaats Met dank voor de opname van bovenstaande, blij: ik uw getrouwe lezer. De « Zondagsgazet » zal haren plicht blijven vervul len en den strijd tegen woekerhandel en verval sching van levensmiddelen voortzetten. XXX Het gemeentebestuur van Brussel heeft, gezien d< duurte der boter het voornemen uitgedrukt een< groote partij vet op te koopen in Amerika, en he in de magazijnen van het Voedingskomiteit te latei verkoopen aan lage prijzen. De onderhandelingei voor den aankoop zijn begonnen. xxx Te Gent is de heer Anseele, schepen, in onderhan deling met de Duitsche overheid, om tôt eene over eenkomst te geraken voor den verkoop van aardap pelen, boter, vet en andere levensmiddelen voor he publiek. De aardappelen zouden niet boven de 8 fr mogen verkocht worden in 't groot en niet mee ckin 12 centiemen in 't klein. xxx Men beweert dat om de duurte der aardappelei tegen te gaan de « Commission for Relief in Bel gium », een aankoop van 15000 ton aardappelen pe maand heeft gedaan om op de verschillende marl< ten des lands verkocht te worden. Het is het al doende middel om de woekeraars in aardappelei « een beentje te zetten », en ze met hunne aankoc pen te doen zitten. Was de burgerwacht wettelijk opgeroepen in 1914? De rechtbank te Brussel besliste ontkennend liiero en dit gelijkvormig aan het advies van den hee . Richard, substituut, M. Van den W..., verweerde in het geding, waarvan kwestie, legde besluitsele neder ; de rechtbank vragende de niet-aanvankelijl heid van den aanleg uit te spreken, op grond de wet van 4 Augustus 1914, welke voorschrijft ail vervolgingen gedurende den oorlog te staken tege de burgers die onder de wapens staan, en hij de: tijds lid der burgerwacht zijnde, van het voorde< der aangehaalde wet moet genieten. Ziehier de beweegredenen door het vonnis an.ngi haald, hetwelk geveld is door de heeren Havau: voorzitter, Drumé en De Moor, rechters. « Aangezien de verweerder besluitselen heeft m dergelegd tôt de niet-ontvankelijk-verklaring van lu aangelegd procès tegen hem, en steunt op de W< van 4 Oogst 1914, welke voorschrijft aile burge: lijke en andere vervolgingen tegen personen di onder de wapens staan, te staken ; aangezien h beweert in de maand Augustus 1914 onder de wî [ pMis geweest te zijn en verplicht was na den val van Antwerpen het bezette land te moeten ont-vluchten ; « Maar aangezien uit Se stukken van het procès, zoowel als uit de verklaringen van verweerder gegeven in de pleidooi, blijkt, dat de verdediger deel maakte van de burgerwacht ; « Aangezien dat, om deze reden, die opwerping als niet-gegrond moet aanzien worden, daar feite-lijk geen wet de burgerwacht gemobiliseerd hoeft ; « Aangezien eene wet nochtans noodig is om te mobiliseeren, (Grondwet, art. 123) en, diensvol-gens, om aan de leden der burgerwacht de lioeda-nigheid van rnilitair te kunnen verleenen, hoeda-niglieid krachtens dewelke gemobiliseerde wachten wettelijk verplicht zijn onder de vaandels te blijven ; Om deze redenen : gehoord M. Richard, substituut van den prokureur des Konings, in zijn advies, ver-werpt op de eensluidende besluitselen van het open-baar ministerie, de vraag van den verweerder, houdt dus de zaak op de roi om te pleiten en voor-behondt de kwest.iA der knstP.n UIT BORGERHOUT Evenals in andere plaatsen heeft men in Borger-hout geoordeeld — en met overschot van gelijk, meenen wij — dat er geene reden bestaat om tijdens den oorlog de gemeentewerken stil te leggen. De gewone onderhoudswerken geschieden dan ook als vroeger en nieuwe, regelmatig gestemde werken worden even regelmatig uitgevoerd. Zoo doende blijft de openbare wegenis in goeden st-aat, de ver-fraaiing onzer gemeente gaat haren gang en tal-rijke werklieden, die anders wellicht door het wel-dadigheidsbureel zouden moeten geholpen worden, verdienen op ordentelijke wijze hun brood. Dat ailes is van overwegend belang. Onder het nuttige sedert de laatste maanden op Borgerhout's grondgebied verriclit, stippen wij eerst en vooral met voldoening aan de demping der vuile vliet bezijden de Drijhoekstraat van af de herberg-speelhof Hippodrome tôt aan de Steenenbrug. Een breed voetpad in koolassche heeft nu de plaats ingenomen dier modderriool wier stinkende uitwa-semingen in den zomer de bewoners van den omtrek en de duizende wandelaars op weg naar 't Mestput-teke, 't Rozenhof, d'Exter en andere speelhoven deden walgen. Vermelden wij ook het aanleggen van nieuwe stoepen bezijden de Turnhoutsche baan waar deze de vestinggracht overschrijdt ; verder de herkassei-ing en de vernieuwing der gaanpaden in de Helm-en Veldstraten, het zuiveren der riolen in de Groen-, Zavel-, Schapen-, Kistenmakers-, Beek-, Hof- en andere straten, de heropknapping vcyi den voorgevel van 't oud gemeentehuis (thans de Muziekschool), ■het grasuitsteken op de openbare plaatsen, enz. Men verontschuldige ons zoo wij onvrijwillig een werk van belang vergaten te melden. Ook de Maatschappij der elektrieke trams laat hier evenals in de stad de gewone onderhoudswerken verrichten. Verder zijn de herstellingswerken der kerk van O. L. Vrouw-ter-Sneeuw voltrokken en het : leelijk getimmerte dat maanden lang dit mooi got-hisch gebouw omsloot, is verdwenen. 't Ware te wenschen geweest dat talrijke bijzon-deren dit officiëel initiatief hadden nagevolgd. In Borgerhout evenals elders zijn huizen van begoede burgers genoeg die eens door schilders, schaliedek-kers, londgiet^rs, en7-, onder handen zondon hebben moeten genomen worden ; wie weet hoe groot noodig de kuisch van sommige kelders en zolders zou geweest zijn en wat een deugd een flinke kalkbor-stel aan de muren van veel onder- en bovenaardsclie ; plaatsen zou gedaan hebben I Dat ailes hadde met betrekkelijk weinig kosten kunnen geschieden ; het ; getal werkloozen en de lasten der openbare liefda-; digheid zouden een gevoelige vermindering onder-; gaan hebben. Nu staat de winter voor de deur en : van werk verschaffen door bijzonderen kan geene spraak meer zijn. Een bescheiden wenk aan de be-voegde overheid : het standbeeld van generaal Car-not, vôôr de kerk van O. L. Vrouw-ter-Sneeuw begint ; er deerlijk gehavend uit te zien. Zou er geene moge-lijkheid bestaan het wat te doen heropknappen ? — Het oud kerkhof tegen de Drijhoekstraat is door-gaans een modderpoel of ligt met lkoopen afval en ' vuilnis bedekt. Daar het waarschijnlijk nog in lan- gen tijd niet zal bebouwd worden, zou men er geen ^ ; speelplein met boompjes en struikgewas kunnen : van maken in den aard van het Stuivenbergplein ? xxx Wie uwer, Sinjoren, wist dat wij in ons reuzen-i dorp eene straat hadden zonder huizen en toch bewoond ? Wie het niet gelooven wil, kome maar eens zien naar de nieuwe straat, korts voor liet, uitbreken 1 van den oorlog geopend, om de Prins- en Hofstraten met elkander te verbinden. De nieuwe straat (nog zonder naam) is uitsluitelijk bewoond door foorrei-zigers, welke aldaar in hunne wagens huizen. Heeft men er al eens op nagedacht hoe deerlijk de foorlieden door den oorlog in hun stoffelijke belangen zijn gekrenkt geworden ?.. Toen de krijg uitbrak, stond de Carnotplaats — wij, Borgerhoute-naars, zeggen gemeenlijk Het Laar — vol kramen, barakken, molens en tenten, want het was juist ker-mis geweest. Daar van den stond af aile vermake-' lijkheden in België opgeschorst waren, zagen de ongelukkige foorkramers hun bedrijf stilgelegd en vonden zich verplicht, bij gebrek aan uitweg, ter plaats te blijven. Weken lang, zelfs nog na de be-scliieting dei- stelling Antwerpen, bood de Carnot-' plaats alzoo het uitzicht eener bestendige foor aan. Tijdens de beschieting viel eene bom te midden van het plein, doodde een paard, richtte wat stoffelijke schade aan en veroorzaakte een geweldige paniek. ' Langzamerhand verhuisde de eene foorwagen na : den andere en einde November van verleden jaar t was de plaats weer gansch ledig. J XXX In dezen tijd van arbeidsstilstand en droeve ver-veling is ook in onze gemeente het lezend publiek aanzienlijk vermeerderd. Boeken, dagbladen, tijd- - schriften worden tegenwoordig als 't ware verslon- - den. Bij gebrek aan een gemeentelijke boekerij zijn de t leesgrage Borgerhoutenaars en -naarsters gedwon-. gen hunnen toevlucht te nemen tôt private •biblio-r theken. Het toeval voerde ons onlangs in een gebouw (gewezen werkmanswoning) der Leopoldstraat, alwaar Davidsfonds en Katholieice WerkmanskrIRG gezamentlijk eene boekerij hebben ingericht. Twee-î maal per week — 's Zondags en 's Maandags — - steilen eenige personen van goeden wil zich gedu-r rende een paar uren belangloos ten dienste van het - publiek voor het uitleenen van boeken. Is het lokaai redelijk primitief, aan goede, dege-î lijke lektuur is gelukkiglijk geen gebrek en de lief- - hebbers weten er een deugdelijk gebruik van te maken. Wat meer orde en vooral wat meer stilt© van wege het jeugdige publiek zou echter — dun-kens ons — aan den goeden gang der werkzaam-heden niet schaden, maar integendeel de taak van het bestuur fel vergemakkelijken. Evnstige lieden beklaagden zich in onze tegenwoordigheid omdat zij vreesden, uit hoofde van het gerucht en gedrang, van het bezoek aan de bibliotheek te zullen moetc afzien. 't Ware levendig te wenschen dat er in dien P toestand verholpen wierde. r Bericht aan wie het aangaat. r ^ xxx De Bleekhof, die zulke belangrijke roi heeft ge-r speeld in de geschiedenis van Borgerhout, is niet e aan zijn eerste gedaanteverwisseling. Na eerst tôt n bouwgrond bestemd te zijn geweest (enkele nieuwe woningen zijn inderdaad ter plaatse opgerezen) il werd dit uitgestrekt terrein in het voorjaar aan de behoeftige werkloozen in bruikleen geschonken voor »- het telen van aardappelen en groenten. Spoedig :, hadden vlijtige arbeiders, puin en vuilnis opge-ruimd, den grond omgespit, bemest, bezaaid en be-plant en mochten dan ook den ganschen zomer met ;t welgevallen van de vruchten van hun zweet genie-:t ten. Nu is de Bleekhof herschapen in eenen moestuin. e Zoo ver het oog reikt, niets dan koolen, rapen, sa-j vooien, prei en selderij. Zelfs de beddingen der l- beken waarin eens de knappe bleeksters hun lïjn-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume