Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

582070 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 Dezember. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/319s17th3r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

5 December 191 i 5 CBNTIEMBN Tweede Jaargang Nr 3 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Eureel : HOPLATS1D 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het jaar P AMILIEBL AD Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. « 1.00 rubriek 0VER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 pit nummer bestaat lilZES BLADZIJDEN daden en zakeh I. Stedelijke belastingen Ev is veel spraak over nieuwe belastingen ûet verwondert ons niet en het moet nie «and verwonderen dat de heer Schepen var Lmcie en zijne Gollegas van het Gollegt niar aiiddelen uitzien om het aldus te rege L dit wij — zooals de moeders zich uit Jnikkeu « het hoofd ordentelijk kunnei tfchthouden ». 0m te leven moet er kunnen gekookt wor den en o£ dit laatste nu met of tegen goestinj Mçchiedjr het ko9t toch hetzelfde geld. • Overigens...wij meenen zelter te zijn nie Upd te ontmoeten die tegen het invoerei eener nieuwe belasting zal opkomen. De Sin air is van aard te praktisch man, om ti tnorre& wanneer het algemeen belang in '.Aldus heeft het Sohepencollege een vooraf puindelijk onderzoek gedaan betrekkelijk d' Hfinieuwing der toelating om stedelijke be Iriingen, vervallende op 31 December 19ie lemogen innen. Dit onderzoek, geopend vai 5 iot 12 October 11. heeft geene bezwarei uitgelokt. 31 Het betrof de « Stedelijke opcentiemen O] de belastingen op inkomsten en winsten ver wezentlijkt in de Vennootschappen bij aari deelen. Qïl ■" De verordeixing. dezer belastingen is doo den heer Schepen Cools aan den Raad al volgt voorgedragen : «Art. 1. — In 't voordeeî der Stad Anl werpen zullen te beginnen van 1 Januari 191 en voor eèn tennijn eindigende 31 Decembe 1916, vijftig (50) opcentiemen geheven worde: op, de belasting op de wezenlijke inkomste: m winsten, ter uitsluiting van het gedeelt der belasting dat betrekking heeft op de ir leresten, premiën en loten van obligatiën c jp de winsten verwezenlijkt in afzonderlijk instellingen gelegen in het buitenland of i le kolonie. . Indùuv nnp.hta.ns. rip. nn.hren£rst der Qncer tiemën zooals deze hier boven aangeduid wei jen, lager is dan het zuiver bedrag der b( astingen voor 1912 op dezelfde grondslage leheven, zal het cijfer van rechtswege Vei îoogd worden om het te kort komende aan 1 ■ullen. Zoo noodig, zullen bijvoeglijke bela: ingen ingevoerd worden bij wijze van ve: leeling, om in het verschil te voorzien. Ever <rel zal de meerdere opbrengst der opcentii nen waarvan spraak, terugbetaald worde un degenen die de tegenwoordige belastin rerschuldigd zijn, in verhouding van h< tvederzijdsch bedrag hunner belasting. «Degenen die opcentiemen verschuldig zijn op de Staatsbelasting op de wezenlijk inkomsten en winsten zullen 'gebeurlijk een rermindering bekomen op hunne bijzondei jelastingen op de stoompaarden, de geheel rtakte, de werklieden, enz., voor zooveel z langeslagen zijn op de roi van hooger gi nelde opcentiemen. » Art. 3. — Deze opcentiemen zullen doc le ontvangers der belastingen geïnd worde ;elijktijdig met de belastingen van den Sta; if afzonderlijk. » Art. 3. — Tegenwoordige verordening z< .an de goedkeuring der hoogere overheid oi lerworpen worden. » Art. 4. — Deze beraadslaging vernietij n vervangt deze door den Raad gestemd i :ittingen van 1 Maart en 24 September 1915. Zooals men ziet zal deze belasting van ti "u.çwerkende kracht zijn. De raad heeft met algemeene stemmen d: ipeentiemen gestemd. Wij zullen binnen eenige dagen wellicht c oordracht hooren van den heer Cools ov< len geldelijken toestand en de middele loodig om het huishouden der stad te reg sn met de bijkomende onverwachte verplicl ingen. Ook heeft de Provincieraad Dinsdag verg lerd om den geldelijken toestand der provii ie te regelen. Daarover zullen wij in een vo end nummer spreken. II. 'entoonstellingen van Hoeven e Landelijke Woningen Nog 7 Zondagen scheiden ons van des elangrijke tentoonsteHing, welke, zooals me reet, geopend wordt op Zondag 22 Janua 016, in de zalen van den Ivon. Kunstkrinj irenbergstraat. Wij hebben in vorige nummers van or >lad beurtelings afgekondigd : de samenste ing van het uitvoerend bureel, het doel e le groepeering der documenten dezer tei oonstelling. Ten einde de belan£rijkheid e iet nut dezer vaderlandslievende ondern ring des te meer te doen blijken, willen w ieden beginnen met de afkondiging der •fdeelingen der Tentoonstelling, aldus z; sder zich een beter of juister denkbeeld kui en geven van het nut en ook van het hei ame doel dat de verdienstelijke ondernemei r mede beoogen. PROGRAMMA I De Woning bevat gewoonlijk : euken-woonkamer, 15 tôt 20 vierkante mi ters. elder met kelderkamer daarboven (opki mer), p hét vgxdiep twee slaapkamers onder dak en kleine zolder. Afwaschplaats met pomp, schouw en fornuis. Stal voor varken, stal voor geit, kiekenhok, konijnenhok en bergplaats voor hofgerief en voor kolen, enz. De trap mag geplaatst worden in de woonka-mer of in afzonderlijke trapplaats naar keuze. De ontwerpen zullen opgevat worden voor afzonderlijke woningen of voor groepen van 2, 3 of 4 woningen. PROGRAMMA II Het Woonhuis bevat gewoonlijk : Eene ruime kamer dienende als keuken en woonplaats. t Achterkeuken dienende als stalkeuken, ook , ■ moes genaamd, waarin watersteen met ^ dubbele pomp, fornuis, bakoven, enz. Trap naar keuze, gemak en kelder. , Drie slaapplaatsen waarvan er eene boven den kelder mag gevonden worden (opka-mer) ; graan en zaadzolder, zolder voor het huishouden. De Hoeve bevat gewoonlijk : Stal voor twee stuks hoornvee met hooizolder daarboven, met verkenshok, plaats voor kalf en geit en voederplaats, kiekenhok. > Schuur van eenen dorschvloer voorzien. Wa-j. terput, regenbak en put voor drekstoffen. Overdekte mestput zooveel mogelijk in de na-bijheid van den stal. j De ontwerpen moeten een landelijk karakter " hebben van den grootsten eenvoud. Voor het overige wordt volkomen vrijheid aan j de ontwerpers gelaten. Bij de ontwerpen zal eene kçrtbondige be-schrijving met bestek gevoegd worden. 5 De ontwerpen zullen bevatten : plan van ge- lijkvloers en van 't verdiep. " Voorgevel, zijgevel, achtergevel en doorsnede. Schaal en uitvoering der teekeningen naar keuze. In het volgend nummer deelen wij programma III en IV mede. Voor afmetingen van stal, ligplaats der die-- ren, enz., kunnen belanghebbenden mededee-j! ling vragen van die inlichtingen aan het bu-1 reel, Graanmarkt, 13, Antwerpen. L. i 0 —l.l. ——.Il I . I m f De personen, die regelmatig de e « Zondagsgazet » wenschen thuis te n ontvangen aan 5 centiemen, zijn . verzocht naam en adres optegeven aan het bureel. n 5 ANTWERPEN IN 00RL0GSTIJD XXII. I- >- De lange winteravonden zijn aangebroken. 't Is n nu de tijd om te vertellen. Kom, kleine kleuters, g kom rond vader of moedor in do donkere kampr, «t waar slechts het dansend licht uit den warmte gevende stoofgloed schadnwen spookt, die aan de d vertelsels in uw verbeelding leven bijbrengen. e Luistert naar die schoone verhaaltjes, die uwe e ziel verrijken met goedheid en moreelè deugden. g O, ouders denkt aan kindervreugde, maar ook aan e heel de menschelijkheid van het menschdom. Want ij bedenk dat men in de jeugd de groote mensch -- kweekt. Bedenk dat des zomers het kind in de vrije natuur het grootsche en schoone der schepping kan r leeren, maar dat het de winteravonden zijn die n geest en hart moeten verrijken, door Uw toedoen, tt met kennis en zieleadel. 't Is immers in den winter ook dat wij zoovele dagen hebben die ons herinneren aan edele menschen uit vroeger tijden. Vooreerst hebben we nu al Sint Nikolaas. 'k Vertel u er niets van, 'k zeg u ook niets van al de spekulàciepoppen, het suikergoed n en de massepijn, die ge dit jaar wel overal, maar » toch veel minder dan in vroegere vredesjaren in de î- winkels ziet te koop gesteld ; 'k spreek u ook niet van het ontvangen van haï f verwachte surprieskens. e Neen, van dat ailes verhaal ik u niets, maar wel van een oud gebruik, dat ook al in het verleden e zinkt. Dat nu nog alleen door arme kinderen in ;r sommige volksbuurten in het leven wordt gehouden n Het is : het in groepje van deur tôt deur gaan 3- dreunen, van altijd.dat ééne wijsje. I Sinter Klaas goed heilig man ! Die zooveel mij geven kan, Geef mij lekkernijen, 'k Zal dan nooit meer schreien, Geef mij een fraai prentenboek en voor zus een krentenkoek. 3- Sinter Klaas goed heilig man ! Die van ailes geven kan, i- Leg wat in mijn schoentje 'k Geef dan Mte een zoentje. 't Geef de braven in hun blok en de stouten met uw stok. En wanneer gjj dan in later jaren, die woorden als een deun op hoort dreunen, denkt dan aan dezen tijd. Maar bedenk dan ook dat er veel kwaad, maar, o gelukkig ! nog heel veel, ja veel meer goed gedaan werd. Uit dat heel vele dat ik weet, zal iku iets van het weldoende Antwerpen vertellen. XXX Zij is een oud vrouwtje. Oppervlakkig gezien heeft zij houding, kleeding er alaat van 'n toover-heks. In de kracht van haar luven, omringd door man en kinderen was zij welgesteld en spraakzaam Thans is zij sedert jaren ga. s 'i alleen op aarde. Ziekten en tegenslag hebben ' ;.ar ailes doen verlie-zen bebalve harefier- en deftigheid en eene iijfrente van 1 frank 40 per dag. Eerst verdiende zij nog wat met naaien, toen werd het gezicht slecht en de handen stijf. Toen ging zij de straat op, 's morgens heel vroeg. De menschen in het Leemstraatkwartier zagen haar dan van aile soort afval vergaren — uit de groote huizen viel ook nog wel eens wat af — zij zeide « merci » — meer niet, sprak nooit, zocht, thuis komende, ailes uit, verkocht of gebruikte of ver brandde het vergaarde. Zoo ' wam zij door hetoude veelbewogen leven en en.... deed dan nog goed in de buurt van arme workmenschen waar zij woonde, en menig kind von^ troost, plezier, 'n pop of een mannekensblad in het schootje van « ons moederke ».— Eenige weken geleden kv ;rn oud moederke niet meer buiten. Zii had aan niemand onderstand gevraagd, maar 't ongewone grijze brood had zij meer weggegeven dan verbi aikt, zij was dus zwak ker geworden en kon zoo . «g niet meer op straat blijven. Dat werd door een brave man vernomen en eu brengt diens dochtertje elken dag wat soep, sneetjes witte brood en no wel eens wat anders aan « ons moederke » dat mij zoo dikwijls aan de | sprookjes van mijn grootmoederke deed denken. Zij zijn twee bejaarde menschen, ze wonen in hun eigen buis dat dicht bij de Carnotstraat staat. Zij zijn niet rijk maar kunnen zonder veel verteer er toch komen Het bovenhuis hebben zij sedert jaren verhuurd aan een gezin met 3 nog schoolgaande kinderen waarvan de vader, voor dezen oorlog. bij een scheepvaartmaatschappij in betrekking was. Sedert 16 maanden is er niets verdiend, de spaar centen verteerd en thans heerschte er onder een uiterlijke schijn van welstand, droefheid, zorg, kommer en al de weeën van bedekte armoe. Dit komt een vriend van den kuize ter oore die er weer met een ander over spreekt en zoo komt het aan de weet van de twee oudjes en van mij, doch nu wordt de geschiedenis een wonderverhaal. Luister : Wij hebben in onze oude veste eene vereeniging van brave weldoeners. Deze weldadigheidskring de Union Philanthropique van Antwerpen heeft zich sedert den oorlog hoofdzakelijk gewijd aan het helpen van schamele armen. Sedert 1 November 1914 zi,jn door deze maat-schappij reeds uitgedeeld een 6000 brooden. 10.000 kgr. aardappelen, 1000 kgr. vle^sch, 'n 100 kgr. spek, 300 halve stokvisschen. 300 kgr. confiture, over'de 200 hectoliters kolen, 3500 eieren, dan nog suiker, erwten, rijst. enz , al wat maar voedzaam en wel van pas komt in menig thans behoeftig gezin. Hoe het uitdeelen geschiedt. willen we nu niet vertellen, doch het gebeurt op een zeer kiesche wijze die weigering buitensluit en toch doeltreffend is. Zoo was ik in hetbezit gekomen van een aantal kaarten ter leniging in nood, maar dewelke mij hebben doen gevoelen en beseflen de beteekenis van « Geven is zaliger dan ontvangen •». En vselk een weldoende trilling moet er niet in het gemoed omgaan van de leden der Union Philanthropique en allen die dezen weldadigheidskring steunen,wanneer zij denken aan de vreugde bij hen die 't lot niet gunstig was, maar nu een zonneschijn ontvingen Want hoort. We treden de woning binnen van een man die uit de goede burgerij afkomstig, een vaste post had van 100 frank per maand, maar ook sinds Augustus 14 niets meer verdiende. Man en vrouw waren ook te wel opgebracht om onderstand te vragen en hij — geen huishuur op behoevende te breiigen — verdiende met losse werkzaamheden, dan dit, morgen niets, dan weer wat anders, toch nog een schamel stukje brood. Doch de menschen teerden uit. 'k Stap binnen, 'k zie de vrouw mf-t beschreide oogen, 'k zie dat er iets gebeurd is, 'k vraag en de man, wel wetemd dat hij mij vertrou-wen kan, biecht en vertelt me. — « Mijnheer, nooit ben ik slecht geweest. God weet het en daarom heeft Ons Heer mij bewaard. 'k Heb willen stelen, 'k ben zwak geweest, doch 'k lijd gebrek, mijn vrouw verzwakt bij den dag, ik kon het niet aau-zien. 'k Heb vroeger in 'n huis gewoond 'k Dacht dat de menschen er rijk waren. Ik had nog den sleutel van het huis, 'k ben er 's nachts binnen gegaan. Ik was juist den trap op, 'k hoor van boven iemand naar beneden komen, 'k dring mij in den schaduw van het portaaltje voor de annexe op de overloop van den trap. 'k Zie mijn oude huisbaas van vroeger, 'k zie hem de bougie op de traptree nederzetten en voor de deur van den huurling van 't eerste een grooten boerenblok waar hij toen een pakske instopte. Toen ging [de brave mensch, ja, mijnheer 'n brave mensch, 'k had het niet gépeinsd, Dp zijn bloote voeten stil weer naar zijn mansarde waar hij slaapt. 'k Was kurieus, 'k haal de klomp, ja stil wat verder, neem het pakske, maar ben zoo nieuws-^ierig eerst het briefke te lezen wat er bij ligt, er 'k lees.... « Waarde heer !.... voor uw St Niklaas, Wij hebben vernomen in welk een toestand gi. zij t, gij zijt brave menschen, gij hebt u van ailes ontdaan om ons toch maar te kunnen betalen, doel hier is de halve huur van de verloopen oorlogsmaan den terug en voor de rest zoolang de oorlog duur moet gij geen huur meer betalen .. dan stond e: nog meer, maar toen kon ik van zulke menschen die dus even slecht er aan toe waren dan ik, doel niet gaan stelen. En ziet nu komt u weer reddinj brengen » Zoo ben ik deze wondergeschiedenis ter oor gekomen. Zoo loont het goede steeds het goede. Och menschen blijft — en doet toch goed — 't i vroege winter. Lari. Het speelgoed en de opvcedîni •t. _ .[j . | • if? Binnenkoi't zullen de kinderen lioogtij vit ren : Sint Niklaas, Kërstmis en Nieuwjaa zullen zich snel opvolgen en de kinderen di « zoetjes » waren, zien vol blijde verwachtin; die dagen tegemoet, waarop hun zooveel lek kers en speelgoed bedeeld wordt. Het speelgoed speelt een voorname roi il een kinderleven, en zou steeds met veel zor; door de ouders moeten uitgekozen worden Dit gebeurt echter meestal niet en om hie verandering in te brengen, zouden wij we even willen doen uitschijnen het verband da er bestaat tusschen het speelgoed en de op voeding. De opvoeding van het kind begint of zoi moeten beginnen, op het oogenblik dat he voor 't eerst zijne blikken in het leven zendt Het speelgoed heeft een belangrijk deel ii deze eerste opvoeding. Men heeft er nooit ge noeg aan gedacht. Men schijnt te vergeten da een wichtje van slechts enkele maandei hoort, ziet, vergelijkt, indrukken opdoet, ei dat het speelgoed de eerste opvoeder is vai zijne zinnen : den tastzin, het gezicht, he gehoor. En op welk oogenblik ? Op het beslis send oogenblik van het leven, waarop di indrukken eene levendigheid, eene scherpte eene diepte hebben, die ze nimmermeer heb ben zullen, want de gewoonte zal deze eersti fijngevoeligheid verstompen. Wanneer mei dit betwijfelen zou, hoeft men Sttechts he aantal denkbeelden te vergelijken die he kind zich eigen maakt van af zijne geboort tôt zijn vijfde of zesde jaar, met de kennis sen die hei de volgende jaren opdoet. Hebt ge reeds den scherpen opmerkings geest van een kindje nagegaan ? Wanneer he zijn speelgoed stuk maakt, is het dan nie om te ontdekken wat zijne pop de oogen doe sluiten of wat zijn schaapje blaten doet? He zoekt het waarom, het hoe. Wanneer ze spelen, is het dan niet dat zi zich gedreven voelen ailes te onderzoeken ailes te leeren kennen ? Wanneer ze me hunne kleine vingertjes ailes grijpen, aile betasten, onderzoeken zij den omtrek, dei vorm der dingen; wanneer hunne oogjes aile nakijken, trachten zij te begrijpen de ruimtt de kleuren, de bewegingen. Het spel is d natuurlijke oefening hunner voortvarendheic het is de natuurlijke ontwikkeling van hu: innerlijk leven, het is de eerste vonk van hu: verstand en van hunnen wil. Denk even na op de instinkten, de begrip pen, de gevoelens, welke door het spel bij he* kind ontwikkeld worden. Zoo denkt het zich hooger dan zijn poppetje, het ondekt zich rechten van groote menschen ; het dringt «.an zijn pop zijn eigen wil op, het vertrouwt haar zijne geheimen toe, het schenkt haar zijn vertrouwen. Op die wijze ontwikkelt het het instinkt zijncr persoonlijkheid. Ook hei instinkt van het maatschappelijk gevoel : het kind heeft eene natuurlijke behoefte aan een wezen dat het bemint en iederen dag tprug-vindt, dien onafscheidbaren vriend aan wien het zijne vreugden en zijne smarte» vertellen zal, zal wellicht zijne pop zijn of zijn karton-nen hobbelpaardje, aan wie het leven toe-denkt, beweging, initiatief, verantwoordelijk-heid, want het berispt, beloont, streelt, slaat en oefent zich in hét bepalen van goed en kwaad. Later zal het spel in hem ontwikkelen het gevoel van eigenwaarde, want bij de behen-digheidsspelen bestaat de voldoening in de overwinning te behalen, wat voor gevolg hebben zal dat ook op school hij er naar streven zal zijne makkérs te overvleugelen. En zal ook bij het spèl het kind geen vrijen teugel geven aan zijne verbeelding? Niemand betwijfelt het. Wanneer het spel nu voor kinderëti zoo'n enrstig « werk » is, waarom zou er dan inder-daad niet meer nagedacht worden door de 1 ouders bij de keuze van het speelgoed? J. J. Rousseau had gel i j k toen hij er zich over verontwaardigde dat men aan kindertjes een paljas gaf, die op een monster geleek en ' schrille, valsche toonen uitstiet. Waarom deze schreeuwende kleuren, deze afwezigheid van 1 esthctischen zin. Wij drukken den wensch > uit dat vele ouders dit mogen overwegen en zij er zullen van afzien aan de kindertjes s speelgoed te geven die onbevallig, leelijk en van slechten smaak getuigen, om hunne voor-keur te hechten aan speelgoed dat den ont-s wakenden geest van het kind voorbereidt tôt de kunst, de harmonie, het ideaal en d« schoonlieid. ;j K8NEi^lA-ZOOLOG9E PROGRAMMA : Zondag 5 December van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuur 1. Toccata voor Groot Orgel Alph. Mailly Z. Miss America (tooneelspel) 3. De Papieren des Dooden (drama in 3 deelen) Amerikaansche film 14. Madame Butterfly G. Puccini (frtntazie op het zangspelj 5. De hoofdplaats van het Kanton (tooneelspel in 2 deelen) 6 Nedprlandsche dansen W. F. Siep 7. De Rewaakster van het Vuur (Sensaiie- drama in 5 deelen) Zondag 12 December, voor de iste maal in België : « DE PEREL »>, kunst film in 3 deelen, met de beroemde tooneelspeelster Hedda Vernon in de hoofdrol. Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool solo; Pitter Saenen. le viool ; Emile Dingemans, le viool ; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, cello soio ; Flor Gilleir. basviool ; Willem De Latin, orgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. OVER ALLES — Met was verleden week, 23 November, r de vijf en twintigste verjaardag dat Koningin 3 Wilhelmina derNederlanden over hare lahdgenooten y regeert. Gezien de tijdsomstandigheden, is aile open- baar feestbetoon belet geworden. doch bij teiugkeer van het normaal leven zal dit jubelfeest met te meer ! hartelijkheid berdacht worden. ? — Eene schilderij van Henriette Ronner : « Kattenspel », is door de Nederlandsche Regeering L' aangekocht voor 2500 gulden. I — Twee lijnen van ons t/ramwaynet zijn niet in gebruik hernomen smds de Duitsche bezet-ting ; nr 12, der Nijverheidslei naar de Statie-Waas, en nr 14, der Zuidstatie naar Berchem. De andere ! lijnen worden gebezigd. doch er rijden minder rij- tuigen dan in normale tijden. J Als antwoord aan M. D. P. X. — Op 21 November werd in het Vaticaan te fe Rome de 62e verjaardag gveierd van Z. H. Paus i Benedictus XV, in de wereld Giacomo délia Chîesa, i geboren te Pegli-bij-Genua, zoon van markies Giu-i seppe délia Chiesa en van markiezin Giovana t Migliozati. Kardmalen en Gezanten van alte landen - zijn den 258" opvolger van den H. Petrus hunne î gelukwenschen gaan aanbieden. — Uit het vertoog van het cblleige aan den Gemeenteraad blijkt dat de belasting op de openbare Vermaken in 1914 — van Januajù tôt begin der | maand Augustus — de somme opgebracht hoeft van fr. 27,212,70 c. Op die ruim 7 maanden werden er 899 posten voor deze belasting geind en ingeschre-ven. In dien langen lijst ziet men zoo wel de « Kon. Harmonie », de « Kon. Kunstkring en Sarah Bern-hardt vermeld. als de •• Lustige Pikkers », « Hebben is Hebben » en « De Styven Uil »♦. De hoogst f aangeslagen is de " Société Anv. du Pôle Nord ». k die vertooningen (revues) gaf in de « Scala » en 10 k duizend frank belasting betaalde. — Zondagdienst der Apothekers. Zondag • 5 Dec. zijn de volgende apotheken den gan- schen dag open. Al de andere slechts tôt 1 uur. { Th. Cuypers, Keizerstraat, 41 ; R. Sfcx, Anker-3 rui, 24 ; C. Gillis, Oude Koormniarkt, 73 ; R.Van ! Gool, Vleminckxveld, 46 ; G. Eckermans, Lange 3 Beeldekensstraat, 119; E. Machiels, Carnotstraat, 158 ; A. Burghgraeve, Van Wezembeke-3 straat, 36; G. Van de Vorst, Mechelschesteenweg, 179 ; L. Alewaerts, Lozanastraat, 06 ; A. J. j Hendrix, Brederodestraat, 63. i Berchem : E. De Bock, Statiestraat, 126 ; J. Boghemans, De Lescluzestraat, 72. Borgerhout : Is. Theyskens, Langstraat, 96.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume