Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

542 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 April. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 03 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2dd04/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

JlÉcûtaTE-ROEIS v —E^fiontstraat 39, (Zuid) belgische huiskolen Anthraciet & Machienkolen allerbeste kwaliteit aan M AT I G E prijzen Verzorgde bestellingen bir.nen de 24 uren Aanbevolen Grove Huiskolen 80 °/0 gewaarborgd. , ————— m aAPr"1915 GBILLU^REE^^ 8 Oentiemu I m —■irrm——m—■uwmn m m n-wTir^«irinTrTnirrjT an 11 imifc irr-m s M BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEfl ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Papierhandel m BOUOHERIJ = 22 = HOPLAND, ântwerptn DRUKWERK BOEKBINDERIJ Godsdienstige Voorwerpen I DE BINNENKANALEN Perspectief van de Sleutelbrug Vlamlngbrug Uroene Kaai Sleutelbrug- en Speelmansreie Herberg " DE KOEVOET waar men de schuitjes huurt voor het watertochtje op de Reien Vlamingbrug Bij den ingang der groote voûte van het muséum Qruuthuuse Meebrug en Paardenbrugje in de verte TE RRUGGE Johannes Bomusemusbrug Augustinebrug Speelmansreie Leeuwenbrùg nen aer grootste aantrekkeli]kheden van Brugge zijn ongetwijfeld de menigvuldige kanalen, welke, gevormd door de Reye en de z'ijarmen der stadswallen, dateerende uit de XI" eeuw.de stad in aile richtingendoorkruisen. Omzoomd door verschillende kaaien, monu-menfen en boomen, die zich weerspiegelen in de stille wateren, geven zij ons allerprachtigste panoramas te aanschouwen. Veel aantrekkelijkheid hebben deze binnen-wateren nog bijgewonnen, toen men in 1911 de gelegenheid openstelde om ze met roei- en motorbootjes af te varen en af te zien, hetgeen dan ook een geweldigen bijval verwierf. In 1911 maakten niet minder dan tien duizend personen zoo'n boottochtje, terwijl in 1912, niettegenstaande er geheel den tijd een echt hondenweer heeft geheerscht, dit cijfer nog werd overschreden. Deze bijval getuigt dat deze kanalen groote waarde hebben en dat het van groot beiang is om ze ongeschonden te bewaren en in stand te houden. Fracntige zicnten vertoonen zich aan net bewonderende oog van den waterreiziger. Nu vaart men onder boogvormige steenen brug-gen, dan tusschen hooge holklinkende muren ; nu onder een dak van Iooveren en bladeren, dan voorbij de geheimzinnige blankheid eener groote zwaan. Altijd zijn de zichten afwisse-lend, nooit hetzelfde, immer schilderachtig, zonder weerga. — En, zegde een jager, die al zijne avonturen aan 't vertellen was, daar zag ik eene vlucht patrijzen. Snel greep ik mijn geweer en begon te schieten, ping, pang, poeng, tien, twintig maal achtereen.... — Moest gij dan uw geweer niet herladen ? vroeg een zijner toehoorders. — Och, daar gaf ik mij den tijd niet toe ! klonk het antwoord. — Als gij mij het jawoord niet geeft, geliefde, dan dwingt gij mij eenen stap te doen, die ons voor eeuwig scheiden zou. — En dat ware ?... vroeg het meisje verschrikt. — Wel, dan zoudt gij mij dwingen met een ander meisje te trouwen. EENE iOEDIGE VROUW Sclietsje uit het leven der gouddelvers. « Goud, meneer Dorn ? » vroeg de hupsche jonge vrouw achter den lessenaar. « Geraden, als altijd ! » antwoordde de l'armer, die juist het kleine banklokaal was binnengetreden en een chèque had gepresen-teerd. De bank bevond zich in eene der drukste straten van M., eene middelmatig groote stad in het verre Westen, in het land der goudgravers. « Zeg eens, mrs. Mohr, is u geheel alleen hier ? » « Ja, mijn man is naar A. gereden. » « En is u niet bang ? » « Bang ? » vroeg zij hem verwonderd met hare groote bruine oogen aanziend. « Neen, bang ben ik nooit. » « Waar is Springer, uw boekhouder ? » « Die is gaan eten. » « Nu, hoor eens mrs. Mohr, ik vind het ucei uuvuurzicnug, aat men u zoo aueen iaat met het vele goud enandere zaken van waar- v de, die in uw keldergewelt liggen, » merkte de farmer hoofdschuddend op, terwijl hij v naar de valdeur in den bodem wees. « Hebt rr a niet gehoord, dat de « Duivelstroep » in den « 3mtrek den boel zeer onveilig maakt ? » Mrs. Mohr haalde minachtend de schou- ri ders op. « Die?— Och laten die maar komen l h [k zal ze wel ontvangen. Ik kan schieten als d de beste, dat heb ik van Fred geleerd. Bo-yendien is Mina in de keuken. Die neemt het g1 egen twee mannen op en is een oogenblik v ian mijne zijde, als ik om hulp roep. » g1 u En als u die minuut niettot uw beschikking tieb, wat dan ?» w Zij lachte vergenoegd. « Ik ken geen vrees n mr. Dorn. — Ziezoo, daar is uw goud ; wees zoo goed het na te tellen. Hoe gaat het bij u I< thuis ? Ailes gezond en wel ?» z « Dank u, dank u, uitstekend. En nu, t'ga ri u goed, mrs. Mohr. En niet vergeten, vrouw-tje : opgepast, opgepast ! » I ivaie reiKie nera ue nanu en kuiklc nein riendelijk toe. Toen ging hij heen. Toen Fred Mohr des avonds thuis kwam, ;rtelde zijne vrouw hem het gesprek, dat zij iet Dorn had gehad, en lachte om diens aarschuwing. Sedert het bezoek van den farmer waren nu :eds verscheidene weken verloopen en men ad van het roofzuchtig gespuis, waarvan 2ze had gesproken, niets pieer gehoord. n Kate, zeide Fred op zekeren dag, « zoudt ; me vandaag voor een paar uren willen ;rvangen ? Ik moet noodzakelijk voor eeni-;n tijd de stad uit. » « Zeker man, antwoordde mrs Mohr. u Gij eet wel, dat ik gaarne uw werk hier over-eem. » Toen haar man was weggereden, ging !ate met een vroolijk hart aan het werk, no opgeruimd en welgemoed, als was er van jovers of ander tuig nooit sprake geweest. Zij schreef ijverig, zonder rond te zien. >aar sloeg het in de verte een uur.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume