Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

625556 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 14 November. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 02 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0k711/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZB XX IR, E E L voor Aankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement 2.50 fr. het jaar Het blad wordt ookwekelijk teliuis besteld aan S oentiemen ■ ■■«■III lllllllllll I — Mil■ ■——■TU I : — G&l LLUSTR EERDE BUREEL : LANGE GAÇIG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. 1 —mm—————i , s 11 1 AANKONDIGINGEN I (op voorhand betaalbaar) i 4ebladz., den regel 0.30 Financieele aank. » 1.00 Reklaam onder de Irubriek OVER ALLES » 1.00 Begrafenisbericht >. 5.00 Uitgiften (overeen te komen) I ■ c Dit nurnmer bestaat uitZES BLÂDZIJDEI DADEN EN ZAKEM I. Tentoonstelling Hoeven en landelijke Wonîngen Wij liebben voor heden het genoegen a eerste deel dezer wekelijksche rubriek et nieuws aan te kondigen, dat getuigenis gee van den moed onzer gegoede medèburgei kunstenaars en geleerde mannen om de to komst wakker en hoopvol in te zien, en a; de herleving van ons volk en zijn bestaa zoowel als aan de schoonheid van het te lie bouwen land te denken en te werken. Eene tentoonstelling, voor doel hebbeni documenten te verzamelen, die er kunnen t bijdragen den heropbouw van de door oc logsfeiten vernielde dorpen te bevorderen, z plaats hebben te Antwerpen, op 22 Janus 1916. Ziedaar het groot nieuws hetwelk wij t doelen, en dat wij nader toelichten. De ontwerpers en aangeduide uitvoerde zijn : Namens de Koninklijke Maatschappij a Bouwmeeslers van Antwerpen : Walter v< Kuyok, d.d. Voorzitter,ondervoorzitter ; Frai Blockx, d.d. Schrijver. Namens den Kring voor Bouwkunde : Jol van Beurden, Voorzitter ; I'ol Berger, Schr ver. Namens de Provinciale Commissie lot 1 ( fraaiing van het Landelijk Leven : Graaf Baillet-Latour, Voorzitter ; Anatole de Co< de Rameyen, afgevaardigd Bestuurlid ; A. Bom, Schrijver. De Koninklijke Maatschappij der Bou-meesters van Antwerpen en de Kring vo Bouwkunde, wenschende hunne medewi king te verleenen aan den heropbouw der do den oorlog vernietigde landelijke gebouw in de provincie Antwerpen, willefide dat c wederopbouw geschiede, niet alleen volge de regels der gezondheidsleer, maar ook n de grootst mogelijke kunstliefde, hebben 1 sloten, met de medewerking der provincie - Commissie tôt verfraaiing van het landeli leven der provincie Antwerpen, de docume ten te verzamelen welke op aanschouwelij wijze het publiek kunnen inlichten over ( hoogst belangrijk vraagpunt. 'Door die documeutatiê Wordt versiîaau 1» Teekeningen, schetsen, opmetingen, pl tos, enz., van verdwenen of nog bestaan landelijke gebouwen welke een kunstkaraki bezitten. 2° Photos of andere reproducties van ls delijke gebouwen zooals zij thans bestaan welke geen enkel aan te prijzen karakter ae bieden. 3° Studiën en bouwkundige ontwerpen vc herop te bouwen hoeven, landelijke won gen en dorpen. De verzamelde documenten zullen het voi werp uitmaken eener publieke tentoanstelli welke zal gehouden worden te Antwerpen, beginnen van 22 Januari 1916 in het lok; van het Koninklijke Kunstverbond (Cer Royal Artistique), Arenbergstraat, Antwerpi Het geldt hier eenen plicht waaraan e medeburger, die daartoe de noodige bekwaa heid bezit, zich moeilijk kan onttrekken wij zijn er dan ook van overtuigd dat ontwerpers op de welwillende en hoog; schatte medewerking zullen kunnen reker van al wie er toe bijdragen kan. Wij zullen in opvolgende artikels wekeli. het programma van deze heilvolle onder; ming behandelen, om alzoq het publiek i voile in te lichten over deze tentoonstellii die geroejDen is tôt veel goeds en nuttigs. II. Boter, aardappelen en vet De verhooging der prijzen van de noodza lijkste levensmiddelen, wij noemen aard; pelen, boter en vet, gaat volop zijn gang. De boter klom tôt 5 fr. 60 de kilo en bij p tikulieren vroeg men zelfs tôt 6 frank ! Het vet is slechts verkrijgbaar aan 4 fr. kilo en wij zijn zeker dat op het oogenb dat ons blad verschijnt het in prijs met boter zal kampen. De aardappelen zijn moeilijk te bekon aan 12 en 13 fr. de honderd kilo, en het geweten dat de landbouwers het grootste d van den aardappeloogst inhouden, om de p zen nog te doen klimmen. Wij laten voor heden de andere levensn delen onbesproken ; om ons alleen bezig houden met de drie noodzakelijkste. Voor het grootste deel der families zijn drie besproken waren thans nog onkoopbai boter en vet al zeker. Een overgroot deel werkende bevolking eet geen boter meer, 1 geen nog altijd beter is dan een snee br< met vervalschte boter. Daar het vet nog goedkooper was dan boter, zijn er die hun brood met vet best ken, doch nu de werkmansboter, zooals vet genoemd wordt, ook in prijs aan stijgen is, zal het voor lien ook niet m mogelijk zijn vet op hun brood te strijkei En wat zullen ze nu met de aardappe doen ? Met wat zullen ze deze bereiden ? Ze kunnen nog « pétàten met kazakkc eten ; aardappelen met schillen en al gel: den op het deksel. En zoo wordt volk bestolen door gewetenlooze lian laars en andere soort van kerels, die or straft sinds maanden daarin voortgaan. Ziehier wat een in-woner van Limb schrijft over de handelwijze van die laagl tige menschen. « De prijs der boter verhoogt hier van w » tôt week : hij is reeds geklommen tôt fr. I » den kilo ; een nooit gekenden prijs alh » Maar men vergete niet dat onze provi » afgeloopen wordt door opkoopers van ai » dere provincies die koopen het is gelijk aa J » welke prijzen, wetende in de groote stede 1 « des lands toch genoeg te zullen winnen o » de boter. Het zijn deze"personen die de pri » zen van boter, aardappelen, eiëren en ve » opjagen. Zij beweren aankoopen te doe » voor het Duitsche leger, wat van het eersl » tôt het laatste woord leugen is. Ailes wat z « opkoopen wordt naar het binnenland ve: » zonden, waar zij de markt maken en lu » volk de winsten van hiinnen- woekerhandi doen betalen. » Ziedaar de waarheid der handelingen va ls de uitbuiters des volks in hunne wreed ,n naaktheid aangeklaagd, door een persoon di f[ lien dagelijks ter plaats aan 't werk ziet. Sj Kan of mag dat blijv;en voortgaan ? e! De Minister van Binnenlandsche zaken va in Frankrijk heeft in het Parlement een wet: n, ontwerp tôt vaststelling der prijzen van d r! levensmiddelen nedergelegd. Andere maatri gelen worden genomen om de opjagerij de }e prijzen van eetwaren dadelijk te beletten. je Wij liebben hier geen parlement meer oi r_ eene wet tegen den woekerhandel in de noo( al zakelijke voedingswaren voor het verdr.uk! ri volk te doen stemmen. Doch wij hebben i ons arsenaal van wetten en politiereglemei e- ten er genoeg om dien wraakroependen haï del tegen te gaaïi en de prijzen voor leven; rs middelen te regel'en. Wij vragen dat men die wetten en regli er menten toepasse, dat de bevoegde rechterlijk in en bestuurlijke overheden zouden handele ik en alzoo het belang van het volk zouden ve: dedigen. m Het is tijd, meer dan tijd dat er gehandel j. worde tegen de handelsschuimerij in ee waren. t- • L. lo ANTWERPEN IN OORLOGSTIJD v- XIX. or !r- 't Is Vrijdag geworden. or Vleesch komt et bij ons niet meer in hui: -n Vet ook niet. Wij eten droog brood en g< lie bruiken met ons allen per dag een ha ns vierendeel boter à 38 centiem, deze bote iët dient dan voor wat saus en in de groente >e- bij de pataten. ?e Alleen eten wij 's avonds nog eens wari eten 't is te zeggen, het overschot van 's noer n" en dan wat mosselen, of 'n boestering of ke gezoden lammeken-zoet met 'n snee broc er bij. Doch- Vi iïdaes : visch hetzij stokvisch. c wel schelvisch, kabeljouwskoppen oi piauij kens, wanneer ze niet te duur zijn. ,e Alzoo zijn wij van vleesch vischeters gi worden wat mij persoonlijk verheugt. Wan ofschoon in de huidige dagverdeeling c n" lange.poozen tusschen de etensuren de a en beidzame mensch dwingt grootére hoevee n~ heden langzaam verteerbaar voedsel of wel vleesch te verorberen, kan dit vleesc 01 door visch vervangen worden. 11 We v.'illen hier nu geen wetenschappeli betoog houden over de meerwaarde v; „ vleesch of visch als voedingsmiddel, ma; fp toch kunnen wij met zekerheid Zeggen dat "j de huidige tijdsomstandigheden iederen ve ïl baat zou vinden met de vleeschschotel ; 0 vervangen door visch. en Maar m- De visch wordt al bijna even duuf e en kostbaar als het vleesch en dit niettege de staande de invoer uit Holland slechts wein rC. vertraging en evenmin weinig prijsverhoogii 'en ondergaat. 't Is voor het moment niet aan mil het h( iks en waarom er over te zeggen. 'k Weet d le- ook hier de prijzen door schurkachtige ui ,en buiters worden omhoog gejaagd. 'k Zou oc ig, hier het in aile landen gebruikte —. Gc strafife kunnen toepassen, doch ik schi er niets mee op en 'k moet nu toch verscl haring l5, ingelegde haring 20 tôt 25, gerook 25 tôt 35. Spekbokking 35 tôt 5o, schol v; 20 tôt 5o, en rog, kabeljouw en schelvisi ke dubbel betalen ; zelfs de paling die er dit ja tp. overvloedig was en is wordt duurder verkocl 'k Vraag mij ai' : waarom ? en 'k mag er ni ar op antwoorden. 'k Mag niet en 'k kan niet, want ik zou d; de een paar uren moeten filosofeeren en 'k hoi lik. me r,u liever op met den vischmarchand i de meer in 't bizonder met de vischvrouw. Wie heeft niet { len hoord « ze heeft e 's R?*? tor|g gelijk 'n visi eel >Tsi\ " ' ^"n waarh< L'ij- er 'n SezeS' y' \\ ' ^00 raP en ra(^' 2 id t ^ \ "\ gevat en slim, zoo b te L J». taal en veranderli / H' \ zoo spottend en s de riI castisch, zoo gemi 11 ' Mx* l\wW delijk of kwaadaar^ ■*er als een vischwijf h; iet ® t woord weet te zegg >od fat, ^ | kan niet een leurs JS! ■ °f verkooper dit. V de JÉfjl, Il 1 weet de charlatan rij- fpww '* g camelot spitsvond het M heden te zeggen ; \ het ® - > j I S komt de leurster r fS y j) hB groensels het visch\ i. " | i-JB nabij, maar klapp len .en lachen of schelc gelijk Mie Mossel,m ]] „ men y;njt 2e ra- De aristokracie van het leur- en sjachi 3lis volk bestaat uit de vischverkoopsters, wel de- zijn verdeeld in soorten. ge- De groothandelaren in visch, die soi schatten verdienen, bespreken we niet, 1 urg zijn de gentlemen De vischhandelaren c lar- een winkel hebben in de drukke straten er slechts één maal per week donderda eek avonds en vnjdagsmorgens 'r. groote dru! >,20 over den toog hebben, die hun lasten, e ier. dikwijls hooge huishuur en tevens een go icie bestaan brengt, die menschen laten we o i- al leven, want zij verschillen in opvo'eding e n doen en laten niet van een beenhouwer c n kruidenier. 1> Maar dan. Dan krijgen we de tiepen. I" Eerst hebben we de « vuile jeannette >: e Ge komt ze in de groote vlaamsche stede: n in de volkswijken overal tegen. Hoort ! Mosselen, mossullll ! Ziet daar staat ze stil. In den bak van d ,j vuile stootkar ligt een leeggeschudde za^ ,j met mosselen uit de zeeuwsche wateren. A seffens komen er eenige volksvrouwen on n den handwagen staan, en terwijl Mie Mosse met 'n rappe handigheid de schelpen van eei splijt en de soms nog levende mosselen e uit in 'n kommetje mosterd en azijnwate werpt of aan de kalanten reikt, staan d< webbels niet stil, wordt er geklapt en gesjou 11 weld. Hoe of die menschen zôô mosselei kunnen eten. ik begriio het mii niet. Neen dan verkies ik te gaan bij Jan Friet, waa: _ 1 ik op oud-vlaamsche wijze door schoon Ma ! rieke, die mij doet denken aan den Spaan 1 schen tijd, wordt bediend. De mosselen ziji proper gewasschen en nagezieh, geen krab bekens ol modderzand zit er meer in, ze ziji warm. de selder en ajuin smaakt er goed bij 'k eet er 'n snee brood io wat mis ik nu he . witte brood) en vijf^cens friet bij, en dai ''m daarna, wat smaakt me de gersten heerlijk y Helaas, die tijd is lang voorbij, mijn platt ;r beurs kan die geringe weelde van 'n hal n frankske zelfs niet meer verdragen.Zoo hoor gij duizenden en mij klagen, waar we toc] niets mëe winnen, integendeel moed en hoo] mee verliezen, die we juist, nu de winter zici zoo vroeg doet gevoelen meer dan ander rï moeten behouden. Flink zijn, zij de leuze Wilt ge een voorbeeld — Gaat naar de visch . markt. Daar sta'at ze het echte tiepe va; vicrhwijf Raar voArf", 'pre vonden hun be h ^ * zeke Schol ken k om te verkoe .n pen. Ge moe " eens een c doen of ge koopen wilt, goed uw oogen e ,n ooren open zetten, ge zult wanneer ge hen n n_ weet te doen, gelijk van Aarschot of 'n Pie j„ Janssens in uw familiekring leute en joli. ,g brengen. 'k Zou u hier staaltjes van kunne vertellen, inaar de plaats ontbreekt me e ook, — 'k heb liever dat u ter plaatse gaa; Doch ik waarschuw u ; gaat geen derd t_ maal ter markt zonder iets te koopen, war >]< de visch wij ven kennen u reeds, o wee, g ,d zult er lieve benamingen aan uw adres vei et nemen. îe Vooral de jongere, gelijk Treezeke Scho te zijn niet malsch met de tong. Zijn ze eenma; m de veertig genaderd en zijn de oudste va ;h het half ol heel dozijn hunner kinderen in d ar affaire, a mai, dan « moet g' is komme » da it. worden ze Fien Kabeljauw. Werken minde: J®! Schelden en foeteren, en gaan hun « sja: grijn » met een « bestje » verdrinken. njf Allemaal zijn ze zoo niet, o neen, het me' )en rendeel heeit wat weggelegd, 'n duit vo< len den ouden dag is bewaard geworden. :en De eigenaardige kenmerken van de; volkssoort zijn : dat het vischwijf struise »r- van lijf en leden is, zij zelf en heur kroo ke gezond en straf zijn, sterk van spieren ( tong zijn. De meisjes trouwen vroeg en v; ns de jongens gaan er veel varen of.... zijn h [ej wammessen. lie De halve trouwring van het vischwijf en meestentijds 'n lamme goedzak, heeit ni gs veel te zeggen, is de knecht die mag sjo ;te wen en dragen of de commissies doen. en Eenmaal getrouwd, zijn ze niet meer mod ed of weeldeziek, ze eten er goed van, bekoi ok meren zich om niets. Foeteren wel op di il Spanjool, Fransoos, Keeskop, Djek of Du; if al naar gelang de volksmond foetert, ma; in den grond van hun hart vegen ze aile aan ailes hun botten, wanneer ze maar m< weinig doen, veel verdienen ! 'k Denk zoo, dat er zoo nog al veel mer schen ook in andere standen worden gevoi den, gij ook niet ? LARI. j De vervalsching der eetwaren 1 De lezers zullen in liet nurnmer van verledë i Zondag den brief gelezen hebben, ons door den bec r D. Van der Ileyden, algemeene voorzitter van de r « Middenstandsbond De Klein e Burger » gesebrevei ; In bedoelden brief deed schrijver ons kennen . 1° cl. - genoemde Bond pogingen aangewend heeft bij lie i Bureel voor den Gezondheidsdienst der stad Antwei , pen om in gezamentJijke werking tegen het vei valschen der eetwaren in te gaan ; 2° dat de afg( vaardigden van den Middenstandsbond bij he « Baadgevend Komiteit voor den Middenstand de Intercommunale Kommissie » den ven'sch nederge legd hebben « de toestand der Kleine Burgers en d vervalsching der eetwaren » te bespreken ; 3° da de achtbare algemeene voorzitter in genoemde Korr missie persoonlijk de zaak ingeleid heeft en doei uitschijnen dat in abnormale tijdeh als nu er vo: gens de toestandeîi diende opgetreden tegen de vei valsching der eetwaren. Verder Vernamen wij nog door zijn schrijven da de « Intercommunale Commissie » naar middelei heeft gezocht om de vervalsching der eetwaren t bestrijden, en eindelijk dat door den voorzitter var den « Vrijen Burgersbond » aangedrongen werd or het naziclit der eetwaren meer uit te breiden, waai over in eene volgende zitting der Kommissie zal ge sproken worden. Wij bèdanken den voorzitter van den Midder r standsbond voor de moeite, welke bij zich getroos - heeft dit ailes ter onzer kennis te brengen, en lie - doet ons genoegen vast te stellen dat er toch « g< i poogd » is de vervalschlngen te bestrijden. Jamme - toch dat het tôt nu bij « pogen » gebleven is, alho< i wel « doortastend handelen » niet gedaan wer ; zooals te Brussel, te Gent en elders. t Jammer ook te moeten vaststellen dat er niets g< i daan is tegen den woekerhandel, welke door « zeker • tijdelijke occasie- en oorlogswinkeliers » — zooa] î schrijver zich uitdrukt — maar toch ook door liai f delaars en groepen oorlogskooplieden gedrève t wordt, en die de « markt maken » voor den verkoo i « in 't klein en in 't groot » van levensmiddeler ) In de hoofdstad is daar weeral tegen opgekomen. i De « Bond tegen vervalsching der Eetwaren » drij 3 daar zijn programma door, treedt in naarn der \e: . bruikers zelf op ; doet verdachte levensmiddelen aai - slagen, leidt de klachten bij het parket in, kooi i eetwaren en doet ze-« dadelijk » scheikundig onde - zoeken, en komt tôt eene spoedigere ôplossing, da . gaan. i De Bond der hoofdstad heeft zijn tijd niet ve i speeld aan schrijvén en wrijven ; nocli aan wachte - op zittingen die aile maanden eens plaats hebbei - waar de zaak vijf maal aan de dagorde moet korrie - om tôt eene oplossing te geraken en nog een pa; - maanden moet gewacht worden naar de uitvoerinj t Neen, te Brussel we'rd zooals men zegt, den sti< l dadelijk bij de liorens gepakt, en de rechtbanke - hebben niet gewacht, wie plichtig bevonden wer< t te veroordeelen. f Ziedaar een paar bemerkingen, welke wij or 3 veroorloven te maken op het schrijven van den hee s D. Van der Heyden. i Wij voegen er den wensch bij dat de Middei > standsbond « De Kleine Burger », in samenwerkin ^ met den i Vrijen Burgersbond » en bijzondere d dadelijk aan 't werk zou gaan om den strijd aan t vatten tegen het kwaad hetwelk meer en meer ui ^ breiding neemt en het volk bitter doet lijden. n L n e ONZE WERKEN g Werk der Aardappelschil Weet ge, brave lezeressen van de » Geïllustreei de Zondagsgazet », en gij allen moeders en doch ter I die de aardappelschillen voor dit werk vergaart < j schenkt, dat dit reeds eene zulke groote uitbreidii genomen heeft, dat een legertje van werkloo; e mannen er aan gebezigd worden en hun brood ve dienen voor vrouw en kinderen ? Het is niet om r geloovrn, maar wij stelden het vast in de boekho ' ding op het bureel Vlaamsche Kaai 83', dat er w kelijks rond de 1100 fr. aan loon betaald wordt Er worden bij het Werk der Groene Sterre 72 pe sonen gebezigd om met 24 wagens de schillen i andere keukenafval bij de bevolking af te haie deze te zuiveren en te bereiden tôt veevoedsel i het ailes ten gelde te maken. Hetzalieder verwonderen te vernemen dat wekelijks zoowat 80 tôt 90 duizend kilo schilb verzameld worden in de magazijnen der auikerraf neerderij der heeren Van Stappen, Gebroeders, • die kosteloos hunne gebouwen daar voor afstonde Daar worden de schillen gedroogd en gemalen tôt veevoeder bereid. Men moet daar eens gaan zien hoeveel buite lieden daar met hunne karren » (pieu » houden o de gemalen patatbloem of ongemalen schillen op ; koopen voor hun vee. De boekhonding getuigt van eene maandelijksc opbrengst van rond de 6000 frank on eeiie uitga van rond de 4500 frank.Het bankhuisboek vermel een bezit van 3325 fr. reservefonds ! En welk is nu het doel van het » Werk der Aai ?- appelschil.. De Groene Sterre .», als samenwerke de maatschappij, wettelijk ingsricht en bevestige 3" Wij zegden het reeds : een deel onzer bra >r menschen aan de werkeloosheid onttrekken en do werken hun brood laten verdienen. Verder aan :e families van gesneuvelde soldaten en aan de Inval ;h den steun en hulp te verleenen. Aldus wordt er a st de families wekelijks, naar gelang zij gelniw ;n ongehuwd en kinderen hebben, 10, 15 en 18 m gegeven. Is zulks niet schoon en ieders medewerki waardig ? Geen wonder dat het » Werk der Aai is appelschil » bij het Nationaal Komiteit voor Ht et en Voeding aanmoediging vindt. H" Wij vernamen ook nog dat nieuwe plannen uitbreiding van hulpverleening aan de door d e- oorlog geteisterde personen en families zullen v n- gewerkt worden. Want de beheerders van 1 ;n » Werk der Aardappelschil - willen voor ailes, ( :s degenen die zij helpen, het verleende geld door s werken verdienen, wel te verstaan voor die het n kunnen, opdat alzoo den onderstand in verdiend :t loon hen toekome, hetgeen deftiger is. Het aantal geholpen invalieden beloopt thans 42 ; - deze afdeeling wordt door den heer Tack bestuurd. i- Een tweede niagazijn is thans geopend in de Deurnestraat. Practisch aangelegd zooals de beheerders zijn, - hebben zij reeds eene ziekenkas gesticht onder hun personeel! Er blijft ons nog de namen te noemen van de n nederige volksmannen, die op korten tijd zulke r groote uitbreiding aan hunne heilzame onderneming u hebben kunnen bewerken, het zijn : voorzitter : i J. Borré : toezichter : Henri Verwimpt ; kommis-t sarissen : Jan Welters, vader, J. Welters en P. J. t Welters, zonen ; .Jos. Tapk, Verhofstadt, A. Van Husloos en Dieltjens. » Dat het werk bloeie en gedijë », die wensch 7λ1 ioHQT O-rtûdllQi'fifr motio/ili ! ! f ^ c V.Q „.j ^ t . Voor 't Kind van den Soldaat t Gestort op het bureel der « Zondagsgazet n Partij biljard gespeeld bij den Heer L. P. Deurne i met twee vrienden 4.05 Werk van St. Niklaas (Rood Kruis) Gestort op het bureel der « Zondagsgazet » ( Overschotje zeep S. 0.T5 , Jan de Garçon 0.50 Bus S. i 25 NU IS DE TIJD WEER DAAR De dagen zijn kort, donker en.koud. Zware nevelen, grijze mistën omhullen straten, hui-t zen, boomen, velden. Bladeren vallen. Geen t zonnestraal dringt door de eindelooze som-1 berheid. Eenfonig-traag glijden dé herfstda-r gen voorbij. Nu is de tijd weer daar... de tijd van rust, :i stilte en ingetogenheid. Nu nemen weer aan-vang, de urenlange verpoozingen in den hoek : van den liaard, luisterend naar 't plassen van e den regen, 't loeien van den wind, of droef-s geestig. jpijmerend over het verledene... en i het tegen woord ige. Langzaam, onmerkbaar n als een schaduw daalt de Allerzielenstemming [i over ons neer. i Den ganschen zomer door liebben wij gear-beid, geleefd, gehoopt. Zonnelicht en natuur-t racht beurden onze gemoederen op. Overal ron,dom ons was kleur en geur en melodij i en leven. Haast, dachten wij, zou ook de ,t staatkundige gezichteinder opklaren... Udele hoop ! Op de nijverigheid en bedrij-u vigheid van het schoone jaargefijde is de de Itonden daar van somberheid en eenzaani-lieid. Nevelen omhullen onzen geest en het ri lot onzes vaderlands. Geen lichtstraal dringt j door de duisternis. u Een jaar geleden, rond dit tijdstip, begon ! het zoete woord « vrede « in onze ooren te , klinken, eerst stil, schuchter en met lange 'r tussohenpoozen, dan luider, dringender en u menigvuldiger. De winden fluisterden het i voort, van streek tôt streek ; de vogelen zon-' gen het in 't loover ; het sohitterde ons in de verte tegen met gouden stralenkrans als een r zonsopgang. 1, « Vrede », wonderklank ! hemelmuziek ! Hoe vurig smachten millioenen lijdende zielen l naar u ! Hoe innig zij t gij dag aan dag afge-" smeekt geworden in kerken en huisgezinnen ! n Vrede, die het diepgeschokt Europa de rust e weergeven en aan een onmenschelijken broe-derkrijg een einde stellen moet ! Doch een jaar is vervlogen en de wereld-vrede kwam niet tôt stand. Dagen, weken, " maanden hebben wij gewacht en getracht naar de vervulling van onzen zielswensch. Nu is de tijd weer daar... de tijd van stilte, ingetogenheid en ootmoedige smeeking. Dat zij opnieuw hemelwaarts rijzen, de aandoenlijke verzuchtingen van moeders, echtgenooten en 5' kinderen ! Dat het eindelijk verhoord worde, in het roerend gebed van den Vredepaus : f « Beziel regeerders en volken met zacht-f moedige gevoelens, maak een einde aan de verdeeldheid, die de volken uiteenrijt en geef dat de menschen elkaar den kus des vredes a" schenken.» Dra zal de wintervorst over het aardrijk ' heerschen ; stormen zullen woecten ; koû en r" ontbering zullen het mensehdom teisteren ; >n de natuur, naakt en- doodsch, zal als een a' schouwtooneel van wanhoop en verdelging m wezen. Doch op den woesfen winter volgt de lieve lente. Ach ! mocht dan eindelijk de tijd 3r weer daar zijn... de tijd van vrêe, rust, orde, in broederlijkheid en welvaart ! î- H. OVER ALLES. W V L.I I rt L. L_ — Men meldt ons het a. s. huwelijk van den heer Alfons Sels, grilfier van het Vredegerecht te ™ Borgerhout, met Mejuffer E. Kessels, onzer stad. — Op 12 November 191 2 werd heer advo-le kaat Paul Segers, volksvertegenwoordiger voor pc het arrondissement Antwerpen, benoemd tôt mi-dt nister van Zeewezen, waaraan dit van Post-, Telegraaf- en Telefoonwezen werd toegevoegd. d- — De Spoorwegmaatschappij van Pensyl-n- vanie, (Ver. Staten) heeft beslist in aile statiën l ? fonografen van groote gehalte te plaatsen, die ve door eene electrieksche kracht, voor het vertrek, or aile noodige verwittigingen voor de reizigers de zullen uitroepen. e~ — De heer Burgemeester roept de aandacht a,n zijner medeburgers op de mededeeling, welke de . ' Bevelhebber der Duitsche bezetting van Antwer-:r" pen hem deed toekomen, meldende dat bepaalde terreinen in de nabijheid van de hangars voor ng vliegtoestellen op de oefeningsplein, ten dienste ,(1- zijn der bevolking voor turnoefeningen, op de ilp uren dat er geene militaire oefeningen plaats hebben. Bedoelde terreinen zijn met graszoden ;ot bedekt ; de andere plaatsen zijn verboden. Men en mag uit oorzake van het gevaar voor mannen en it- paarden geen flesschen noch glazen brengen, iet evenmin drank verkoopen. Men mag er ook den lat grond niet omwoelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume