Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1342 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 06 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7nb2k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 7. Maart 1917. HEREAZHALS UJ orc)t uerspreic) en uerzoodeo aan ai de sotôaten u&n hef ifonton RUÎIEHSBÛLS ûi<? fiuo a^res opoeuen ûoor de EJnLMBilâ ftfmoezenier Jnualiedeate S-'f^Dreôse en E.H. OCHI^olniâ fîfmogzeniep 6e Linie-Réginoent, IVe l5°° ,î5efQi5cr) Le^er . Aan al onze Vrienden 'nen Zaligen Paschen Durven. Geen grooter volk dan liet onze ! Geen moc-diger en heldhaftiger soldaten dan de onze ! Nooit, sedert de werell bestaat klom één volk zoo hoog' in de achting, in de bewondering der andere volkeren,dan liet onze ! Sedert 4 Oogst 1914 is Belg zijn synoniem van eerlijk man, die ailes opoffert en aile lijden aanvaardt voor het handhaven van h et reclil en liet gegeven woord ! 't Is België toch, 'l kleine Relgië welke van den berg den steen deed neerrollen welke liet reusachtig standbeeld zal verbrijzelen ! Die roem,die glorie omkranst il allen, beste jongens ! Weest fier ! Soms wordt die achting op aandoenlijke wijze genit. Ik kreeg over enkele dagen, n'en brief uit China, en de sehrij-ver vertelde aaarin dat liij op zekeren dag aan één Q'root yetal chineezen vertelde wat Beleië o o O had gedaan en geleden voor net reclit. Na de voordracht, stond een der chineezen recht en vertolkte zijne gevoelensmet deze eenvoudige, maar diepgevoelde woorden die ons moeten aan 't harle gaan : «Wij zonden willen vechten voor de Kleine Belgen ! » Is dat niet schoon ? En voelen wij ons niet fier Belg te zijn ! Gij hebt voor de vrijheid gestreden en de vrijheid gewonnen ten koste van uw bloed. Maar maakt ge genoeg' gebruik van nwe per-soonlijke vrijheid wanneer het geld uwe diepe gevoelens le uiten ? In soldatenmiddens lieer-schen maar al te dikwijls eene zekere lafheid en eene zekere boosheid. Bde lafheid bestaat in het vaandel zijner over-tniging in de broekzak te steken. Uit mensche-1 ijk opzicht,ni t schrik van een «haantje vooruit,» van een losbol lmilt men mee met den wolf. Et wordt vuile praat verteld ; men weet dat bel slecht is.... en toch doet men mee, uit scbrili van nitgelachen le worden ! lemand die niets van den godsdient kent, spot er mee, spot met de jongens die bidden, die deMisbijwonen, en... men bloost over bel geloof zijner moeder ! Ik zou toch eens willen zien wie mij zou beletten eerbaar te zijn in mijne woorden en daden... wie mij zou lieletten Christen menscli te zijn, zoo ik wil ! Moest een Muselman in 't midden van 't kantonnement komen knielen, zijn armen naar 't Ooslen uitsieken, en zoo zijn «Allah» aan-roepen..., niemand zou met hem spotten, hoort ge, niemand! Maar zoodraeen christene jongen het kruisteeken maakt of ter kerke gaat om wat te bidden voor vader en moeder en wat troost te gaan zoeken bij zijn God, dan krijgenandere jongens die gedoopt zijn en hunne Eerste Communie deden, pi jn in den buik, en een sjiot-lach een schelchvoord komt seffens den roeke-looze slraffen die liever gaat neerknielen voor het Lieve-Yrouwebeeld dan zich le gaan ver-beeslen met vuile vrouwen l'tls 'nen kattenkop,. n'en pilaarbijter,'nen kazakkeerder,'nen sukke-laar, n'en onnoozele ! Neen, 'lis een jongen die durft ! Trekt het hemd los der spotters en mis-schien vindt ge een medalie of 'nen scapulier op liun borst..., leest den laatsten brief die ze over lang van moeder of vrouw ontvingen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume