Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1217 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j97x1r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 7. Maart 1917. HEREnZHALS Wordt uenspreit) en verzorx)en a&n ai De 5ofô&.ten u&nftet hanton BEKEJ1SRifi!L2) ûie fiun après opoeuen Ooor c)e EJUMUOiîS ftfmoezenier Jauftltederite S-'fîÔreôse en fcJHl. EV£HI^»oS Pifmoezenier 6eLinie-Régiment, iv* 15°." ,peTQ[5cP3 Leger Aan al onze Vrienden oen Zaligen Paschen Durven. Geen grooter volk dan het onze ! Geen raoc-diger en heldhaftiger soldaten dan de onze ! Nooit, sedert de werelt bestaat klom één volk zoo hoogin de achting, in de bewondering der andere volkeren,dan het onze ! Sedert 4 Oogst 1914 is Belg zijn synoniem van eerlijk man, die ailes opoffert en aile lijden aanvaardt voor het handhaven van het recht en het gegeven woord ! 't Is België tocli, 't kleine België welke van den herg den steen deed neerrollen welke het reusaclitig standbeeld zal verbrijzelen ! Die roem,die glorie omkranst il allen, heste jongens ! Weest fier ! Soms wordt die achting op aandoenlijke wijze geuit. Ik kreeg over e'nkele dagen, n'en brief nit China, en de schrij-ver vertelde daarin dat hij op zekeren dag aan één groot getal chineezen vertelde wat België had gedaan en geleden voor het recht. Na de voordracht, s tond een der chineezen recht en vertolkte zijne gevoelensmet deze eenvoudige, maar diepgevoelde woorden die ons moeten aan 'I harte gaan : «Wij zonden willen vechten voor de Kleine Belgen ! » Is dat niet schoon ? En voelen wij ons niet fier Belg te zijn ! Gij hebt voor de vrijheid gestreden en de vrijheid gewonnen ten kosie van nw bloed. Maar maakt ge genoeg gebruik van nwe per-soonlijke vrijheid wanneer het geld uwe diepe gevoeiens te uiten ? In soldatenmiddens heer-schen maar al te dikwijls eene zekere lafheid en eene zekere boosheid. Die laft-veid bestaat in het vaandel zijncr over-tuiging in de broekzak te steken. Uit mensche-I i jj k opzich t, ni t schrik van een «haantje vooruit,» \««n een losbol huilt men mee met den wolf. Er wordt vuile praat verteld ; men weet dat bel sleclit is.... en toeh doet men mee, nit schrik van nitgelachen te worden ! Iemand die niets van den godsdient kent, spot er mee, spot mel de jongens die bidden, die de Misbijwonen, en... men bloost over het geloof zijner moeder ! 1k zon toch eens willen zien wie mij zou beletten eerbaar te zijn in mijne woorden en daden... wie mij zon beletten Christen mensch te zijn, zoo ik wil ! Moest een Mnselman in 't midden van 't kantonnement komen knielen, zijn annen naar 't Oosten nitsteken,en zoo zijn «Allah» aan-roepen..., niemand zon met hem spotten, hoort ge, niemand! Maar zoodraeen christene jongen het kruistgeken maakt o!" ter kerke gaat om wat te bidden voor vader en moeder en wat troost te gaan zoeken hij zijn God, dan krijgen andere jongens die gedoojjt zijn en hunne Eerste Communie deden, pijn in den buik, en eenspot-lach een scheldwoord komt seffens den roeke-looze stratfen die liever gaat neerknielen voor het Lieve-Vrouwebeeld dan zich te gaan ver-beesten met vuile vrouwen ! "t Is 'nen kattenkop, n'en pilaarbijter,'nen kazakkeerder,'nen sukke-laar, n'en onnoozele ! Neen, 'tis een jongen die durft ! Trekt het hemd los der spotters en nnis-schien vindt ge een medalie of 'nen scapulier op hun borst..., leest den laatsten brief die ze over lang van moeder of vrouw ontvingen !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume