Het Belgisch volk

648 0
29 Dezember 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 Dezember. Het Belgisch volk. Konsultiert 02 Oktober 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz82564/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 1. 5 Centiemeii Dinsdag 29 December 1914. HET BELGISCH VOLK bbstuurder A. François-Fol UIEUWSBLAD Versehiinende den Dinsdaa. Dondefdaa en Zatefdaa Van iedere utcek. à Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden » Bureel : Kaatsspel, 3, (bii de St. Niklaaskerk) VEURNE. — ODen van 9 tôt 12 ure 's niorgens en van 2 tôt 4 ure 's namiddags. Zij wilden wat was recht En wonnen wat zij wilden Dia woordsn staan geschreven in het koek der geschiedenis, waar er spraak is van het fiere Vlaamsche volk, en Vorsten en Koningen hebben de waarheid dier woorden moeten getuigen. J*, ons volk heeft sedert eeuwen heen met hardnekkigheid gestreden voor recht en vrijheid. Yreemde dwingelandij hebben wij nooit kunman verduren. Aile overheersehing hebben de Belgen immer van de schou-ders geschud. flet Vlaamsclie volk was ynmer een cdeimoedig volk ; een volk • dat den fieren kop rechte omhoog houdt en slechts den knie buigt foor God. Zoo was het volk van vroeger, en zoo is het volk van heden. Nu nog strijden wij tôt der dood voor recht en vrijheid, en nu nog zijn wij vast hesloten, nooit het vreemde juk te zullen dragen. En nogthans sedert vier maanden en half lijden wij a lien door dien verschrik-kolijken oorlog, de eer.e meer, de andere min. Onze jongens vallenop liet slagveld. Velen zijn weggerukt van huis en erve en liebben slechts de kleederen kunnen red-den die zij op het liji dragen. Voor velen staat de armoede aan de deur. Familiele-«len zijn van mâlkaar gescheiden en ver-aemen niets meer van maikaar... Hoe droevig ! Doch, nlettegen^taande dit ailes klopt ons hart voort van ware Vaderlandsliefde. Het spijt ons niet het zwaard in de hani te hebbengenomen om aan den Pruis den weg te versperren. Het spijt ons niet aan gansch de wereld te hebben getoond, dat wij ons gegeren woord willen getrouw blijren en onzen plicht van onafhankelijke natie willen vervullen. Zekerlîjk, wij verlangen naar den vrede ; maar het moet een vrede zijn vol eer, een vrede die aan eene fiere natie past. Intusschentijd strijden wij voort aan d( aijde onzer hondgenooten. Hoelangdie strijdnog zal duren weet niemand. Doch wij hebben het genoegen enden troost te'mogen vaststellen, dat het krachtig offensief van onzen machtigen tefen»trever varbrijzeld is en dat onze hondgenooten steeds in macht toenemen, terwijl Duitschlands beste krachten reeds verspild zijn. De toekonast mogen wij gerust te ge-Iroet zien, en het lijdt geenen twijfel,onze kinderen en onze nakomelingen zullen op hunne beurt van ons mogen zeggen : « Zij wilden wat was recht En wonnen wat zij wilden ». De neûerlaag der Turken in Àrmeiia Den 20 December hebben er in de richting van Van gevechten plaats gehad, die veor de Turken eene schoone nederlaag uitmaken. Z\j hebben vele dooden en gekwetsten. De Russtn hebben dan vijand achtervolgd en ^zij hebben de Turken een veldkanon met500 obussen ontn»men. In Polen Op den linkeroever van de Yistule hebben de Duitschers den 21" dezer hevige aanvallen gedaan ; doch deze zijn door de Russen afgeslagen, met groote verlie-zen voor den vijand. De Russen hebben eenen tegenaanval gedaan in den omtrek van Bzoura. Daar hebben de. Duitschers vele dooden en nsgen mitrailleuzen moeten achterlaten. Officieele Mededeelinsren. Van aan de 20e tôt de Leie zijn wij vooruitgegaan in de Duinen en voor Lombaertzyde hebben wij een aanval afgestooten. Te Zwartelen, ten zuiden van Yperen, hebben wij een groep huizen afgenomen en den vijand kunnen verdrijven tôt op de zuiderlijke gren-zen van dit dorp, niettegenstaande een geweldigDuitsch kanongeschùt Ilct Belgisch leger heeft afdëelingen gedreven op den recbter oever van den Yzer, ten ztiden van Diksuiuide. In de streek van Arras, w*s aile bewerking onmogelijk uifoorzaak van den mist. Ten Oosten en ten 2L-0. van Amiens,1 nabij Lassigny kanonaâhval. In de streek van de Aisne, hebben de zouaven gedurende heel den dag, meesterlijk verschillige aanvallen afgcweerd en zijn meester gebleven van de Duitsche loopgraehten, den 21nons ontnomen. In Champagne, hebben wij onze veroveringen van gisteren versterkt in de streek van Greonne en van Reims. 11 ure. Ten N. van de Leie heeft de vijand de baan van Yperen, Komen en Langemarck geweldig beschoten zonder nogthans^een ecliten aanval te wagen. In den omtrek van Skowronno hebben de Goslenrijkers liun overgegeven ten getalle van 1.000 waaronder 18 offleieren, toen de Russen op het puni, waren eenen aanval te doen met de bajonnet. In de omstreken van Ryglice, werd eene Oostenrijksche divisie op de vlucht gedreven. Er bleven 1500 dooden op het slagveld. Langsden kant der Russen Hevig gevecht rondCracovie De Russen maken 4.000 krijgsgevangenen. De gevechten in den omtrek van Prasnysz wordennog immer voort-gezet.De Duitschers hebben liunneaanvallen op het front hernomen bij IIow-Lovicz. Zij werden met groote verliezen achteruitgedreven. Ten Zuiden van Gracovie werd er onlangs een hevig gevecht gele-verd. Dan hebben de Russen vier kanonnen en zeven mitrailleuzen genomen en 4.000 krijgsgevangenen gemaakt. In de Garpathen, niet ver van de rivier Dounaietz,'trachten talrijke Oo#tenrijksche legermachten het offensief te nemen. De Duitschers hebben 400.000 mannen verloren in Polen. Tijdens de gevechten in Polen, ora den vooruitgang der Russen te-gen te houden hebben de Duitschers zeer groote verli«zen onder-gaan. Men schat op 400.000 het ge-tal soldaten die dood, gekwetst ot krijsgevangenen zijn. De inneming van Lodï — die van weinig belang is — isdus ver van eenen zegenpraal te mogen genecrad worden. De ïooruitgançj der Russen in Oost-Pruisen Men leest in den "Petit Parisien" dat de politieagenten van Mlava en Gsekhanotf hunnen dienst hebben moeten hernemen. Deze veran-dering is-toe te schrij ven aan het achteruitdrijven der Draitseinri in het Koord-Westen van Polen. Dit achteruitdrijven is gevolgd geweest van eenen nieuwen Russischen aanval inOost-Pruisen. Het " su®,, der Russen op de grenzen m Pruizen en is Galicie In den omtrek van Mlava hebben de Duitschers moeten achteruitwij-ken. In Galicie werd het Oosten-rijksch offensief verijdeld en de gevechten zijn geeindigd ten ivoor-deele der Russen, Een der Oostenrijksche legeraf-deelingen van den omtrek van Doukla werd in wanorde achteruitgedreven, bij middel van eenen aanval met de bajonnet. De Oostenrijkers hebben op het slagveld 500 dooden achtergelaten, waaronder 10 offleieren, en de Russen hebben 1.000 krijgsgevangenen gemaakt. De zegepraal der Serben Groote oorlogsbuit Wij lvzen in de « Matin » dat tijdens den laatsten veldslag de Oostenrijkers 60.000 mannen verloren hebben in dooden en gekwetsten, en 8.000 krijgsgevangenen. Daarenboven hebben de Serben den volgenden huit gemaakt; 3 vaandels, 126 kanonnen, 29 mortiers, 50 mitrailleuzen, 362 wagens met amunitie of schietvoorraad, 2,700 paarden, 3 ambulance» en 32 veldkeukens. Nadat de Oostanrijkers Belgrado ontruimd hadden, hebben de Serben zich nog meester gemaakt van 4 vaandels, 150 kanonnen en mitrailleuzen, 1,200 paarden, i5o wagens der intendantie en lSo.ooogeweren. EEHE HEDERLAAS Z0NDE8 WEERSÀ De overwining der Serben is waar-lijk zonder weerga in de geschiedenis. De brokkelingan van het Oostenrijksche leger zijn teruggekeerd zonder kanonnen, zonder wapens, zonder niets meer. Men zegt dat Duitschland zijne olti-cieren en zijne generaals uit het Oostearijksche leger zal terugtrek- ken 0111 ae van de schande esacr nieuwe uederlaag te vrijwaren. Men kondigt 00k aan dat Oosten-rijkeën nieuwen généralissime zal benoemen. De toestand. l)agen volgen elkander op zonder dat er groote veranderingen gebeu-ren. Als wij vandaag eenen stmp achteruitgaan, morgen gaan wij er txcee vooruit, Het is waar dat de vooruitgang traag is, doch er is vooruitgang. Het is 00k - zeker dat de vijand ongerust wordt, derwijl zijne poginpeh om vooruit te komen, verbrijzeld worden. De laatste mededeehngen melden ons, dat wij door de medewerking der Engelsche vloot terrein gevson-nen hebben in de richting van Sint Joris en Lombaertzijde en de duin nen langs den kant vàn Middel-kerke.Ten Zuiden van Zillebeke hebben wij 00k eenirje loopgraehten inge-nomen.Te Ieperen is de strijd hevig geweest en om zij nen spvjtuit tedruk-ken omdat hij niet kon vooruit-komen. heeft de vijand zipi beha-gen genomen, in het hospitaal van Ieperen te bombardeeren. De vijand heeft nog eens Arras gebombardeerd, maar is er niet in gelukt vooruit te komen, niettegen-staande zijne hevige aanvallen. In den omtrek van Perthes-les Hurlus, en tusschen de Argonne et Meuse, hebben wij verscheidene loopgraehten veroverd. Men ziet dat van af de Noordzee tôt aan den Ëlzas, de Duitschers aan het krachtig offensief (ftr bond-genooten niet kunnen wederstaan. Ons offensief in Vlaandefen. Volgens de getuigenis van eenen correspondent van den «Daily Express* gaat het offensief in Vlaanderen traagzaam vooruit. Door het geschut der hondgenooten zijn de Duitschers verplicht achteruit te trekke». Het is 00k waar dat het offensief der verbondene legers groote moeilijkheden ontmoet tussclien Middelkerke en Oosten-de, waar de duinen zeer versterkt zijn-Overal, achter de duinen, in het kreupel-hout en op de daksn der huizon zijn er mitrailleuzen verborgen. Doch wanneer de bondgenooten de vaart van Oost.cnde naar Brugge zullen overgeschreden zijn, zullen zij langs de zeekust nog grooter versterkingen ont-moeten. Indcrdaad, de duinen zijn daar nog hooger en breeder en d® Duitschers hebben daar van hunne loopgraehten, echte forteressen gemaakt voorzien van mitrailleuzen. Eene andere verdedigings-linie is* gemaakt van af de vaart van Scheepdonck, ten INoorden van Mtlde-(fhem ; die linit gaat tôt aan Deinze en neemt dan de richting van Audenarde-Brussel.Deze verdedigingslijn duidt aan dat de Duitschers zich in Vlaanderen voet voor vQet zullen vordedigen. De sted^n en de 4orpen, die zij zullen moeten door^pkken, zullen dus 00k het zoo versctîrikkelijkc bombardement moeten ondergaan. In v«l« tor«ns hebben zij v«rk«nninj;-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Belgisch volk gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Veurne von 1914 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume