Het beursblad: finantieel dagblad

627 0
30 März 1910
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1910, 30 März. Het beursblad: finantieel dagblad. Konsultiert 12 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t14th8cj5g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Het Beursblad BUREELEK: 55, Oude Koornmarkt, ANTWERPEN 37, Bergstraat, BRUSSEL Trlbfoon 2S96 I'slkorammkn : Folet-Change-Anvers Rmikningbn : Wa4. Bank - Post Kr 620 opstelraad is nifit verantwo»rd«li;k roor de epgenoir.eu «aiikoKdiginireii versctiijnende «lie zaterdaeen FIIUKTIEELE DIENf-T HET BLA® WiMelkanloor en OjiMil'pre Fendira ER1VFST PCLET CH. FOLET Zcon, opvolger 88, Oude Koorrmarkt. ^RIWFRPEK Bergstrant, BFICPFL Aankondigingen volgens overeenkwrst ABONÎNEMBNTgPKIJB : BU1TENLANB . . . Fr. 7.5® BINUIKLAN» . . . » 5.00 iMchr^rirgen wcrden gencmen ep aile postkantoren van het land. BERSCHT De bureelen van tien heer Charles foJet zijn opers van 10 tôt 7 Torenuur, en 's Zaterdags van ÎO tôt 2 Tcrenuur. REDMIDDELEN Wij hebbeta reeda, m e-ejfcige artikels, geeproken ovei de eko-noniLache gevo.gen van den ooriog. Te «ôezei ^<cao«cxiiiei«a wera be^oogd, dat nierbij niet a&ocht geoordeeîd worden met ae vecbJ aic&eki door de névrosé van den lijci geslageci wordfc. en die slcchte gevoeiens van haat of sympathie kan inigevea. Hij, die Zich op bezadigde w.jze uk-•iiuiÈerwi met het ekonomische vreag»tuk bezig houd'-, raag met de poli ' ieke d-riften van het oogemibaîk geen de mms-c rekening houdiein. Vocrai o-p ck*t gebied heeK de ervardng, zoowel a1® de ge®cKi.e<,f n(i«3 ons geîeerd ciat de vijand van gister soms d'e vriend van mortgen vs. Wij abaan h er voor ©en toesfcan-d, — wij, en d)e amxieien, — en net zou onziamcige s;-iusevogeJpoia-Hi«k hee en zou wij met op uûîzaigen nem midd'eien, om te redden waf nog te recDden is. Dat moe'bn wij doen, en n te: aegenen die, verre van hun land. onder vreemden invîœd, niet over onze veuzuch 'lingeai kunnen oordteeùen. We hebbe» t'rouwens, gezien dat sommige door de regeeiàag vafn Havre ingegeven uns/'effinigen om laJtter de . ekioaiomische weWaart te doen Kerlevec, zooalc de « Lloyd Royal Belige >, vcoitsp-nzflfcenjd uit de Eko-nom ©che KonfeneniJie van Pari je, Im Framkïijk en in EngeLamd zoo heftiig zeMs door B&Lgen, Fnan-«chen en Engeisch&n w<ei»d afgekeurd dat ze reede hadld^n opgehouden te !e<ven voor diat ze cBe çelegenheid hadden om bcmjzen van letfbaarKedd «e geven. TerwiJ in Engedand Bonar Law het «telsel uifieendeetd van klekne Wniiintgen par week om in de onttoag&jikie bohoeftesi van dte Schatk-jst te voorz::en vrerd er zeJfs !m onsijd'îge laindtefi gesproken over de V/jj'ze, waarop de oorlog-voeren-de staten de schacDeverigoedlingen zuill^en beiale.n, voojral die vergood eigen cfce vers chu Ml gxî zijn om »chad'e .oegebrech't aan openbare en private eri-gendommen. ïramers, men mag zeggen diaï bi^na «iemand nog denikt ûan het s^'eleel van schadeveT-gioedSm.g te betaîteci door den overwonnene aan den overwicmaar. Het s een Zr/iteersch blsd dat de vraa'j sielî, en er '.even6 tiracht op te asitV/ooaxien. Eerstten® za) het geen gemakkeîàjke taak z.jn, cie schade te scha&en weBte aaai opejvbare en prôvafte eigenniommen wend toegebracht ; warnî hier fifiemt nog on-dterzocht door voie dfe schadte bcïToîk-kemd werd, en of hij. die er cair.ispria3cd5jk incet roor gesteM worden, cXaartioe jyedreven wt'r! dioor eeffi duwdieltijk algeteeikenid mifrtteiiT dtoeî. ^Vamt heeJ amdiers zou het er toegaaai wanneer de schaoe toegebcrachit werd Lengevolge vain een gevoe-lten vain haat of vain wmaic. Het Z-witcersch Hatd stellt voor, cèpi atWftn ender-ftifDg de aarhgeri-chte schaA* zoucîeai ver^-oedbn. Mae^r hœ za de ve:»Geeàaai-g der echuiid tussclien d)e verschû'teawie bejtenigihebbeii<ie Sfc».)en gcciaian wor-detn? Door het maifcen van eein « wetreiIcSbaaikibrief-]e », cia.- noodzajkei'j^cr'wijze zijn geJdjikwaajdtg .ov caseo hebtben zou m eeoi cp te rich^en « -wereitd-bank >. Daa^bij zouden de vcnandeiâtn^eB van deai wiasel voosr het werelidlbenkbriefje niet meer in aarunenking komen, zoedat men voor een bank-brriefje vatn î 000 fr. lin Duirtschiaiid &Q0 Mk zou be» taien, in Erugeland 40 p>ond steflJin®, in Ho^kund 475 goiLiden, enz. ZijeJiier cLan vender d-e redbneerùig van het Zwk&erach bbad, d)at — vrij omvoonzich itg naar het otns toeschijnt, — het in-oaeso m kliinikecicLe mimi dai tôt dekk, fng dîenj?n moe. op tu/mr dg {en h en •dend va®î®telt. Verondlcr&teîid dat de WereLdfcamk voor 300 m:i jard b-cefjes zou ui^gefven, -wa&rvan de zoogenaam-de geJ ïjkwaarde of dekking 60 m^.jard zou btrdsra gen — wai aivast in gooitd zeeï moeili-jk zou fce verwezenli-j3ç©n zijn. Er zouden /dus 240 miiVjarrd "" ter be£chi?<ck »ng vain die besik bîijven, welike genoeg zouden opbrengen tôt delgmg, b«nnen de twaaif of vijftiien jaar, in kapitaaî en imtoest, van de hond^rd mil'jerd "welike men naar scha^'^ng denkt aan schad'evergoe^ng te moeten betaèeci. He' idée :a verîokkend, maar het zai! wel mœi-îi$k zû'jn om te verwecenîlijken. Zelfs in vredest'ijd wanneer de voikeren in vriendschap leefden zou een soortgeîi'jke ondteraiemkvg ban-ge Janejn vooiaf-œaande^cjike otond-ie heb^b&n gekœt. Wat wa) het dan nu zij.n, d^aî de Ejitenf*e haar onwniikbaffe» \viî îe keninen geeft om door ekonomisch e wodçy-verge>îd',mgi&ma^pe»gelten haar vijamdien '.-eci onder te brenigen ? CH?1 meem)'. noohtans met weg da/t, hoe zeer een voonetel thaens cok eet» iitop e rnoge schijnen in die uitVoeringr. me® het gTondiç- onderzoeken mag, omdat voor groote kwalten ook groo^e mid'delen cftienae aange^vend. Trouwens, !n onzijdfcige ian-dîetn wen^t tlha<n« nesair opîoesin^en ix»' gezien, cfce zeker het bespreken waard zijn, en, in fe Ce, op dienoehWen gron<d l>erusien. Gcs*tek}, dat die "vvereJdlhandtel h ad door tns8clî©nih-on>st van een of meer wereWui^wiese-fengehuczen, gevesiÀgd fei ewkeîle der neu/ïïiaîe îfin-d)en, zooals ïe Amsiterdiam of te Benn. Zoo iedeor îaaitd tat het fcidmratschap dtaajrvan werd tocgela-ten, na eftor**ifcg vain eeai 25e3cer bedrag im goud lot vereffenrjn-g van nadte-r cn^stane schuicîen, dan zou een gTondsla® veAregesi wor»dsn zooaJe besîaat bij dte zooigenaamude Fedecnal Reserve Bcunik t« Nl©uw-Yoi3v. Wie zich schuMw? maiken zou aan ^chentdKimg vajn dte intennBtkwiaîte hantdeîewet voor dat were-Hverbond, zou zich bîooVteRen acas de ca^ukkeilBpike, ffr^eKveriken-d e 9-raf, dfet aJfe ujtvvis-, solÉmgven voor zijn haindel worden nagelaten. Het idtee is niet nieuw, want voor het tôt sfiand-komen van een uii'w eseîrnçîscenÏEraJe bee^ond het pîan reeds voor het u<tëbrelùen van den oorlog. Maar t-oan bàeek het »og geen nooazaikelQjkheid, wait het nu wél zal zijn. De eenige opwerpi/njT fe, dat een tnou>veiiooze regteeTinjg iingeval van oorlog imachtfien zou het goudldepos'i*o te haïrent te be-machti^éai. Maatr waneneer aife natoën tôt depewi-<Jo's hebben xneegeweAt. dan zaJ ook eîîce oo.der h"ar de ' .l'iw^aEi'baajheid wilien wae;borgen,en e-dei vTOuwbreiiik zou meî een ond-uldbaar zv/are bo^'-^ worden be^raft. Velen zuJilen van meening zijn. dat dit ailles slechîs her<seji.scîîimm«g wezen kan, vooral daar heelgt bakerden he; er op aan leggen, in plaats van v©rzoenân.g îe behartâgen, de wereîd te er-deeien in vijandrige kampen die tegenover eKkaair a'ïejrh snc^e straimaa-tregelen b&denke - Die stemmkng ander somm ige der oorlogvoerende pajiîijem kasi echt-ecr sliech"a van korten duur zijn, en, heiî. weze hier met nadiruk herhaa'td, ze kan niet op ekoDonaosch gebied blâiven heerschen. En, daa«rerrboven. zoo e#r geen verzoenende oploeeing word'l gezccht, wat zal er dan m de plaals wot-d'e« gesbekî? Er mœt noodizakelijkerwijze een oogeniW'iôc ltomen waarop de haai verstterft om plae.ts Le maken x^oor den vol^len gezonden han-dte- snaiijvear d ten we v66r den oorLog hebben ge-kend, en dis alfltee», wanneer hij vredeîiievend is. dte weWaart kan weerbrenygen en Êuiopa redden van deoa oiudbcgang. G. P- BÛÎTEiiLllP EliGELASD De banfeen Hambno, Rothschild en Schroeder zoo-wiel als die Ltoydsb-aink en de Lxjiïdieai Co.un.ty Westminsterbanik, richten tik eôgen bewegmg een oruder-steuniingBiiomiiieJt op ornri de imtiresteTi dter Engelechie bezkters va» Rvsssische &taats-en staxiciee niagen te vrjjwafren. V'£RE£Stl&D£ STAT£K Het voorsetet aan de Entente De Venae^iÉgdt-Stabetn hebben tôt hier-■boe aan die GeaJffieerden 4.679.000.000 ge-leeind. Dearviàn heeft men geleend aan Engeiatiid 2.250:000.000, aan Frankrijk 1 mîiijard 440.060.000, aain itaSë 550.000.000 aan Ru«îemd 325.000.000 aain België, 93 miljioen 400.000, aan Cuba 15.000.000 en aian Serwe 6.000.000 doBaïis. Volgens eeon Rexrterberichit mi t Washïny-ton hebben de V e reenigde -State n aan Cuba 15 rmljoen Dcîîars geleend als on-dersteuaiânig voor hunsne oorlogsvooTberei-dîmgen. fingeiaiid heeft een worschot mn 200 rnàfjoieri'dofflairs geikiregesi. De « Temps » me4dt : De Vereenigde-Sfcaten vejrhoogden de inUtiesten der voor-sdhotibefn aian de geaMselendieïi op 5 p. h. Rene ReuteraarvkoTicKgmg zegt dat men aan België eien nieuv/ vooischot va.n 1.120.000 dollars heeft toegesfcuan. / -ail -, . 11 ' — ■ 1 1 — - 1 l~j -= ■— : ^ 7J« jaacgang. — N' 9 15 centicmen het nuirmer Zaterdag 30 Mairt 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het beursblad: finantieel dagblad gehört zu der Kategorie Financieel-economische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1912 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume