Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht

2591 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 Mai. Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hh6c24r895/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

MEINUMMER Door de censuur toegelaten Nr 715 — i5 5/18 HetkantonHflRCHT ondende uiapens Opsteller : Aalm. JOZ. CASTEELS, Z. 30 - T. A. Kosteloos toegezonden naai- onze Soidaten van 't kantors HAACKT MEIMAAND Meimaand, maand van Maria. Dat was zoo van oudsher ; daartegen vermag heden ten dage geen ourlogsgeweld ; dai zal nog waarzija waaneer de zoete vredexterug onder de rnenscheu zai heerschen. Wat al innige en verfrisschende gevoelens roept ;:ij ons met te binnen. 't Was of een machtige geest de koude aarde een tooversap ha ingejaagd en uit hare verste-ven ieden een nieuw leven desd opspringen. De Mei was gekomen, de Lente vierde vreugd ! De Meiboom werd uitgehaald, van zijn wm-terstof oatdaan, gekleurd en opgesierd en met kletcerend muziek en onder 't dansen enjoeien der kleuters baacrecht gcplant en stevi , vast-gestampt.De L. Vr.-Kapellekens onder de breede lin-dec langsheei de wegen kregen een versche verflaag, de Hemelmoeaer ter eere. En in onze kerken troonde haar minnelijk beeld achter een vertoon der schoonste planten en bloemen uit de schoonste noven van 't dorp aangebracht, waarboven een pracht van opgesmukte kaarsen hunne pinkelende lichtjes blijde dansend lieten kaetteren. — Hoe deugdeiijk aan dat zoete verieden zijn hart eens terug op te warmen. In die kmderlijke hulde der christene harten, ligt de hooge waardeering van het ongeëvenaard voorrecht der uitgekozene Vrouw bestemd tôt het goddelijke moederschap. De Meimaand in hare schuldelooze natuurreinheid was wel waar-dig de Onbevlekte Moeder-Maîgd toegewijd te worden. * * * We beleven tegenwoordig schroomelijke tij-den ; onaoodig daarover uit te wijden. Heel de werelddoening ligt 't onderste boven geworpen. Het zedelijk bewustzijn is bij velen heelemaal verstompt geraakt. Men heeit hen zoovele dwaasheden en onzin over 't leven opgesolferd dat ze er de kluts bij verloren hebben. Deugd, def igheid, zielenschoonheid hebben voor hen geene beteekenis meer. Welnu, terwijl gesnoefde wijsneuzen en schurftige praatmakers htm ver-derfelijk en vies venijn uitstorten, is het noodig te gedenken dat we tôt een edelere soort men-sc.hen behoorea. Gelukkiglijk schieten op dien vuilhoop welke deze oorlog achterna sleept nog schoone zielenbloemen op, diedoo" detijdsom-standigheden gesterkt werden én hinne wortels dieper in de deugd hebben vastgezet naar gelang de storm hen heviger aangreep. Uit den smelt- w—i«iim»i—mai mi m i i , i n i m , i i , iimmimi '11111 kroes vloeit gezuiverd metaal. — Ah, voorzeker staat de weield tegenwoordig niet m het teeken der heîligheid, maar onaer het vuil dat boven-drijft is er een henzame gistmg waar te nemen die hoop brengt vour de toekomst en op gepasten tijd ;.i,ls een weidoende deesem het werelddeeg zal doortrekken en doen zwelleri. De mensch w ikt, maar God beschikt ! Tegenover de dooder.de -w ulpsche wereldleer vol lagen spot voor deugd en vrouweneerbied stellen wij onze oude, duch immer frissche en levendb^rcnde christen moraalpraal, opstraling van het eeuwige goddelijke Wezen, en als haar schoonste perel de Onbevlekte zuivere, npoit volprezeneMoeder-Maagd, Maria. Nu meer nog dan ooit moet haar lelieblanke beela in eere gebracht worden. Zij is de Ster der zee waar-heen wij te midden der branding met betrouw-volle blikken blijven opkijken. Zij is het min-zame moederbeeld dat beschermend over hare trouwe kioderen, aan 't ouderlijk dsk ontrukt, blijft waken. Mocht ge dat begrijpen, mijn vrien-den, en er uw leven naar schikken. Wat zou 't uwe moeders thuis toch troosten en gerust stellen, zij die voorzeker dagelijks Maria's hulp over u afsmeeken, en Haar toch zoo dringend vragen dat, moet uw lichaam getroffen worden uwe ziel toch moge ongedeerd blijven. Denkt ge daar nog wei eens op, beste jocgens uit: het Haachtsche, of zijn er ook onder u die heulen met die wslgelijke onnoozelaars die denken dat ze daarvoor te groot geworden zijn. — Wel die beklagen we zeer, want ware helden en groote mannen zijn geene weerzinwekkende gewelde-naars, maar wel sterke karakters die het vermo-gen zelfs te midden van het ruwe, soms onmen-schelijk krijgsgedoe een edele zelfs wel een kin-derlijke-goede inborst te behouden. In onseerste nummer hebt ge kunnen lezen dat in 1916 HaacKt alleen 416 bedevaarders naar Scherpenheuvel zondt, terwijl men in vre-destijd maar amper tôt 25o geraakte. Zijn die cijleis niet sprekend en is zulks niet troostend ? En daarneven brengen wij de duizende en nog duizende onzer Yzerhelden die de « Onbevlekte Ontvangenis » te Lourdes reeds hunne hulde zijn gaan aanbieden, en aan de grot achter onze driekleur geschaard uit hunne sterke borsten het « Ave Maria» laten klinken dat de bergtoppen er van galmen. Die daarvan de ontroerde getuig^n waren, zullen dat nooit vergeten. Ja, ons volk is Maria nog getrouw en ten spijt van die 't benijdt, blijft het kinderlijk vertrouwend onder hare hoede geschaard ! J.C.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Le Havre von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume