Het morgenblad: volksdagblad

366 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 Juni. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n29p26rb1f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7eJaargang. N° !5ï (fniifÎAn L lu M à £ fk 2 l cenuemen net n un mer HET MORGENBLAD 0gaÊÊg:saasaeaagBeKmataaamBKBmmamÊcaaBaammssamtmsaamsaB3m &0nk©KslisIatgeîi s 4e bladzijde, — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » * » » 1.00 Stadsnieuws, pet grooien regel » 2.00 Reclamen, » » * 1.00 Begrafenisbericht, » 5.00 VOLgSDAGBUAE, AU© saededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalesti'aat, 54, Autwcrpon Mea schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Teîefoon: OPSTELRAAD : BG'7. — AANKONDIGiNGEN : £314 j—p»B—rMm* rfv muimu^ju—s—n—a—a——Ea» 8 flfeoanemenfen : | Een jaar, S fr. — 9 raaanden, S fr. 16 raaanden, « fr. — 3 maanden, S fr. g BUITENLAND, het port te buiten. Aankcmdigingen wcrden ook ontvangen door M. 1. LE BEGUE et C". "Office de Pu* bhcite, 35, Nieuiciraat te Brussc.l. De verleekte jeugd y.r zijn van die gazefcteôbeiichtjee, wel ke wij onverschillig lezen, zonder te be ■laerken, hoc zij ons iets ontzettend melden. . Dezen dag, schrijft de Parijzer brieï wisaelaar van " Do Maasbode ', las il iets uit Briord, een dorpje in het de parlement Ain. Er is daar eene verledk te school, zeifs, waar, in strijd met di wet, jongens en meisjes dooreenzitton. In deae sciiooi werden herstellingei uitgovoerd en daarbij kwam een Ghris tu&beeld va.n gips voor den dag, waar tnede de Jcieintjee dien dag speelden heel niet oneerbiedig, eerder op een, ai, wij het zoo noemen mogen, godvruohti ge wijze. Des avonds, wanneer de school uit gaat, bezitten de kleintjes nog fruit Ghris rasbeeld. Een grooter meisje doet he feeeld nederleggen aan den voet vaai he imssiefcruis, langs d'en zoom van dei Weg geplant. Daâr maken de grootejon gens der sehool etr zioh weeefàr v&n.D< eene werpt den andere den Christus toe ôe een zet den ander aan i>ni het beek te breken. Tôt één ektdelijk de bealteni van den Zaligmaker tegen het voetstul van het missiekruis te pletter werpt... Wanaeer Maurice Barrés eeine irieuwi Uiigave van zijn " La grande pitié des I^çlises de France " het licht zai do ai sien, verzuime hij niet, een hoofdstuik tf ngjjden a>an de bar bar en van Briord. Deze kknderen, die nog ter school gaa: •hezitten zelfs niets meer van den in&tine tieven sçhroom, die de meesie onver echilligen- nog huivexen doet bij een< aanraking met het hoilige. Men zoude aog eene zekere speeiscfrheid, eene ze \ete onweteadiheid voor hen kunnei doen pleiten, v/anneer het bericht nie: nitdrukkolijk vermeldde, dat een van hei het kruisbeeid tegen het voestuk snieet. " pour montrer qu'il n'avait pas peui du Bon Dieu ", om te laten zien dat hij niet bang was voor dengoede-n God..., Xeen, neen, deze jeugdige barbaren zijn na verwant aan de dienstknechter van Oaïphas uit; den Goddelijken lij-deu&nacht. En missichien kunnen vooi de dienstkinechten viîn Caïpnas nog meei verontschuldigingen gelden dan voor de barbaarsche knapen vain Briord. De eer-Bien toch hadden m«sschien niet voel ge hoord van Ohristus' prediking, althans er niets van begrepen, en was het hur ook' niet moeilijk iets te bogrijpen var de zending van den Christus, nu deze veroordeeld werd door hun hoogepries. ter, naar wien zij geleerd hadden op te ïien in eerbied, omdat hij het dichtst bij Jehovah stond ? De barbaren van Brio.rd bespotten den Christus na de eeuwen vas. zegepraal, van wonder on verheerlijking. Toen zij den Oliristus smaadden en zijne beélte-ais stuk wierpen, versmaaddon zij toeu niet de grootheid, de glorie, de verheer-• Mjking van -hun land ? Vorloochendoi iij toen niet hçel de grootscîio historié van hun land, waarover, nftar den wi] van Sinte Jeanne, de Christus als Ko-ning regeert ? Het is waar, dat op de verleekta staaSssehool van die historié weinig wordt gerept. De geschiedenis fcegint daar in 1789. Doch wat moet er opgroeien uit zulU ©Mi geslacht ? Wat moet er worden uit znlke jeugdige barbaren ? En hebben wij niet gelijk met te zeggen, dat zulk «en eenvoudig g^zettenberichtje iets ost-aettends bevat ? # * * Een ander. , Or» Aftn rlpr nïr-l-ic.o van Ti. < - bosch van Saint-Oloud word een jon? - student gevonden. Dood. Een kogel dooj 3 het hooïd had een eindo gem&akt aai zijn leven. Hij had een testament nage ■ -laten, een geestelijk testament altl^ans ; geschreven op een stuk papier, opge • vouwen en in den zak gestopt. En or • dat stuik pa|>ier de eakcle woorden. ; > " Het leven js bespotteîijk en een ver standjg menscfr moet den moed heb'031 t 2iich te dooden. " Een onderzoek verachaîte licht omti'cn - fret teyen van den student. Voel viel ei , niet van te vertellen. Onze student was s een arm student, die, om het noodig* ■ igeLd te bekomen voor de. studie, eei ?post van toezâchter in eene ondsrwijs ■ iarichting had aanvaard. Zijn leven was - eentenHg, doefr duizenaen leven zoo.Hij ; was er zelfs volstrekt niet slechter aar t -toe dan de rueestesn in de jaren van he-i nroeiiijke begin, eerder b ^anneer he: • hart maar jong is, Het Joven kan "Ve i eens pijnigen, doch het is hier, de zoï , lacht over de huizen en in de tu in or l geuart de Meïdoom. Wanneer het ïiari 3 maar joag is... Doch ok \ras bij den student niet he geval '/Ain hart was oud en vsrdroogd ; toen hij werkolîjk te leven acn-vmg. i ffaarom ? i Wanneer wij deze varaag willen béant i woorden, d«n zien wij het verband tus-schen dit " gemengde beorichtje " en do: j omirent de Kruissohending te Briord. Want de student was, wat de jeugdige barbaren van Briord ztillan ?ijn:eeu ■ stuur- en roerlooze o-p de levensze«.Hij : miste het kompas en het stuur, welko d - bark veilig geleiden : God en Eeuwig-i hoid. Missehien ^ad hii zijn geloof vejlorer door eene verleekte o-pvoeding,niiss(-.hier later door hoovaardij dtes geestes,waar-van iedfer woord van zijn " geestelijk testament " getuigt. I-n ieder geval, had bij ooék de absurditeit beproefd, televei zonder God en Eeawigheid. Hij heeft het niet gekund. Ook de barbaren van Briord zullen het niet kunnen te leven, werkfelij.k te leven, (met te " ve-geteeren " of te wentelen in het slijk) zonder' God en Eeuwiglieid. Met God eu met de gedachte aan de Eoirwigheid.kar het wel eens donker zijn op ons pad. doch onze oogen zien altijd nog hei hooge Licht, wonkend van den Berg dei Verheerlijking. t>och zonder God en zonder de gedachte aan de EeuWigheid, is er sleehts absurde, het lodige, het niets. En de koele logica van den zelfmooïde-naar : " Het leven is bespottelij'k en een vers'ta^îdig mensch moet den icoed heb- ben zich te dooden. " * 5fe * In de kerk van Briord had op den Zondag, volgend op de bedrovan heilig-schenii.is, eene plecfatîgheid van eerhea--stel plaats. De opkomst, zoo wordt ons gemeîd, was grooter dan gewoonlijk en de indxuk der plechtighcid op de aan-wezige katholieken zeer groot. Doch wat moeten wij doen om eer-herstel te brengen voor de ontzaglijke heiligscihennis, bedsreven door de soha^-rei; van wetgevers, gelearden, sehrijvers en kunetenaars, die dit voJk dag aan dag voortstuwen op den weg naar de verleeking en het ongodisme ? Moet er niet één kreet opgaan uit de rijen van het Ghristenvolk, dat zich omgeven ziet door zujken grooton nood ? " Parce, Domine "... Spaar, Hoer.spaar uw volk. ©P BââM Een portret vaa kojiiîîgin Maria-Hendrik! De Eamer bezit reeds eenigen tijd he portret in olieverf van koning Leopok 'II. Het bureel heeft thans beslist ooî het portret van v/ijien koningin Maria Hendrika te iaten maken, op dezelide afmeting, 2 m. 50 groot. Dit porîrot zal in de drinkzaal dei Kamer als tegonhanger van dit vai Leopokt 11 bovestigd worden. Het is besteld aan den schiider Eené Stevene, Espéranto 'Het 6de Belgiseh Esperanto-congres lieoft dit jaar zijne zittingen gehouden te Mechelen, op 31 Mei. De Facultcit der Wetenschappen aan de Universiteit van Lima (Peru) heeft met elgetneenb stenimen Dr Zamenhof, den echepper van Espéranto, als eerelid ge-tozen. i De Handelsacademie van Weerion heeft, lengevolge van een besluit van den alge-®eenen opziencr der Weensche schoîen, :een verplichtenden teorgang van Espe-moto geqneni? voor al hare, leerlinsen. Brouwersbelangen De crisis welke ten huidigen dage de br o invr er ij ni j v erheid ce doorworstelen lieefl 1 wordt 'natuurlijk onder' de belanghebben-^ den drïïlc besp-roken. I Mon zegt dat er voetstappen zullen aangewecd worden bij de regeering op-1 dat er biizondere rekening zou gehou-1 den worden van de belangen der nationale broiîwersnijverhcid, bij de ver-îaieuwing van het handelsverdrag met • Duntschland, die eeriang moet plaats : hebbon. Viîlkaanuitbàrsting De Mount. Lassen„ in CaliforiUf\ die tôt nu toe voor een uitgedqoféen vulkaan werd gehouden, is piotseling in werking getreden. Er heeft zich een nieuwe krater ge-vormd; wairuit dichte rookv/oliîen opstij-gen. Op eon afstand van drie nrijlsn ia een regen van asch neergecalleii. De nieuwe Jcrater, moet 50 voet door-snede hebben. Die uitbarsting was eerg-feteren zeer hevig, doch moet sindsdion -tôt - bedaren «ijn gekomep- Vergoading bij wsitepralen Heer-an Dubois, algemeene eecretstris, > en Wodon, bestuurder in het ministerie, van nijveriieid en arbeid, vertrekken ; heden naar Den Haag. Zij gaan er on- . ■ derhandelen tôt het siuifRi eener o-ver-L_'eenkomst, bestemd tôt het oplossen diar . moeilijkheden, voortspruitend uit de we- derkeerige toepaesing der BeJgische en . Nederlandsch® wetten op de vergoeding i bij werkongeval'lan. Die moeilijkheden komen, ander andere, wo-Oj: bij onder-. nemingen, die verder strekken dan de i grenzen, zooals de apoorweg-on,de sohijv .perij, en ook als er werklieden van. een ; nij-verhoieteigesticbt voorioopig in den ' * ■ vreomde aorboidenv» Overoankomsten in den aàrd ats deze ' : voor wolke er onderba» ttel aig e n gaa.n» , aangekiioopt worden, zjjai reeds gesio tsn met Frankrijk, Luxemhurg en : i DuiisoWand. De Naderlandsolie aSgo-vaardigden op de vergadering in Den i Haag, zullen ten getale zijn, van vijf, ; waar ander de algemeene bestuurder der Kij IssveTzokeringabanlt en ee»i leeretar 1 van interaationaal rechr aa-n de tloo- ■' i, gesohool van Utrech.t. De vertegoiiwoor- ' digers van bekle landac zullen Viijdag :i , morgant' ontvangen wordfen, door heer. Ti-.oab, minister van nijverbeid en han-j -, dei, die de conferencie val instellea. "! Een nakiank van de zaak der Autobandleîesi Bauzy door een geheii^zinnig rewoîa-erscSioi geSrof?en Een man, van wie er vecl gesproken 1 werd in de zaak der auto-bandieteri, de soïdé-verk'ooper Gauey, in wiens huis Bon.not den policie-overste Jouin neer-echoot, is Dinsdag avond door een gé-heitiîziuaiig revolverschot getroffen. Dte zaak koml zee.r gd'krîriizittœg voor,. , en het schijm, vast te staan dat Gpwrzy het slaohtoffer geworden is. van-eene wraa<k van anarchieten. Op 26 Februari 1913 werd Gauzy in het procès der auto-bandieten veroordeeld tôt 18 mraanden gevaag, en — daar bij voorloopige hechtenis gedaan had, —. in de m&and Juli lt>13 in vrij-heid gesteld. Hij woonde toen opnieuw te Ivry. De policie werd Dinsdag avond ver-wittigd dat men in een verloren koîfie-huds " Oafé des trois Marches ", te Ivry " drie refvolversohoten gelioord had. Kort daarop vluchtten drie mannen weg. Aan de policie antwooidde echter de liouder van het koffiehuis, dat er vol-sirekt niets voorgovallen wae. Een uur later vroeg Gauzy, zijne op-name in het gasthuis " L'Hôpital de la Pit# Hij had eene gevaarlijke kogel-wonde in den buik, en moest aanstonds goopereerd worden. Hij beweert door een onbekende te zijn aangerand, die een re-volverschot op hem ioste. De policie is ervan ovsrtuigd dat het drama in het Oafé des trois Marches " voorviel, en dat Gauzy en den koffiehuishouder er veel meer van weten. dan ze zeggen willen. Voîgens latere berichten-is de toestand • van Gauzy wanhopig. Europa onder de wapens In een artikel : Europa onder de wa pens bespreekt de militaire medewerkei van de Times den wedstrijd in oorlogs toerustingen, waarin naar zijn meeninj; Duitschland de leiding heeft. Het Duit sche léger zal 't volgend jaar een vre dessterkte hebben van 870,000 man en ds • reserves, die elk jaar grooter worden zullen, als de jongste iegeruitbreidii)^ heeft doorgewerkt, 5,400,000 man bedra-gen.r.'rankrijk heeft al het mogeiijke go' daan om daartegeuover zijn militaire po-sitie te handhaven. De dekkingstroepeE aan de Duitsche grens zijn thans inder-daad voldoende dm olken overval hel hoofd te bieden en de getalsterkte van het Fransche léger, ofschoon nog aan-; merkelijk lager dan die van het Duitsche. is door de wet op ûen driejarigen dienst-ï plicht aanmerkelijk toegenomen. Rusland zal binnen af zien bar en tijd in tijd van vrede over 1,700.000 man kunnen beschiklcen, Oostenrijk-Hongaaûë en Italie breidon hun loger en vloot uit, de Balkanstaten, Spatije, Zweden, Neder-land en België gaan zich eveneens op-offeringen op militair gobied opleggen. Alleen Engeland bïij-ft, wat zijn land-macht betreft, werkeloos. Dat gaat niet, oordeelt de schrfiver. " Wij raogen er niet op rekenen, de voordeeleij van een entente met groote militaire raogendheden te blijven genieten — de handhaving.van den vrede is niet het geringste dier voôr-deelen —■ als wij ons daarvoor geen op-olïeriiigeu willen getroosten." lin 10UDLAK0 >zal binaeniiort weer velen het hooî op hol brengen. De spoorwe^lijn door het Amous .aebied nadert hare voltooiing. ffaai schijnlijk wordt, zij dezen Zomer no, in gebruik geaiomen. Door den aanlo, van deze lijn is een uitgesfcrekit gebie bereikbaair gemaakt. Het land, dat te: deele g.renst aan de zone varn het eeti wige ijs, ie zoo rijk aan goud, dat i Sint-Peterslmrg en Moscow zich than een groote schare avorrturiers en ge lukzoekers vlàar jnaafctfom in het Amoui gebied goud te gaan zoeken.Het leve: te er weliswaar niet geheel gflvaarloos want het Mimaat is mooa"dend. Boveii dien zijn rnooid en doodslag a<an d orde van den dag ; het gebeurt betrek kçJ i.; k heel vaak, da.fc er kleine colo ^nisaties gevonden worden, waar aile be woners vermoand zijn. De Winiers zij: in Azie's N'.-O. hoek bijna niet te ove: leven en s Zomaers is de hit te va] dien aard, dat aile FJora versebroeit ei een voukje voldoende is, om uitgeeitred: ,to woudon weg te brandon. Voor te-nd bouw is fret terrein ten eenea malèon gieschifet Het zal d-aarom eon goudlmn. eerste kias worden. De nieuwe ©ta* Alecsejewsk ziet er nog zeer primitic •uit. Het vorige jaar leverde het giebi® 20 mirilioen roebel goud. Een ander pro ,dukt is de Ameai-rzata, de zoogenaamd keta, die uit den Ssillen Oceaan hier heen komt om kuit te schietem. Aan d oevers van de rivrer lîgt de visol voor het scheppem. De roode keta-ka \iaar, die ter pteats betoald wordt me 2 e;t. per pond, brengt in St-Petersimrj minstens 80 cent op. Ook de visseheri zal na voltooiing dler spoorlijn zich pai goed jcuîHJen oatwikkelen en kan mil licenen opbrengen. [ Kesii EMmsfstooneelspt! In een terugblik op de betrekkingen va t Eduard VU te Parijs, maakt het alon verspre-ide Lorudensehe tijdechrift " Me dern Society " meâding van het te nog toe onbekende feit, dat de vorig koning van Engeland, voor ongeveer 3 jaar, toen nog «prins van" Wales, in Saj dou's " Fedora" als partner van Sara Bernhardt opgetreden js. Over deze e<a efce en eenige poging van den prins oi als tooneelspeier eenig succès te verwei ven„ verhaalde Sarah Bernhardt voo eenigen tijd, dat zij zelve de aanleiden de oorza-ak van dit optreden was. D nog steeds zeer levendige en mededeel zaïce toofteedspeelstier is nu wel onuil puttelijk in het verzinnen van n-ieuw. reklasmmiddelen, doch in dit gieval wi] len we het navolgende biatorietje aan»; men, ais waar gebeurd, daar1 fret, wan neer het ook niet waar is, tooh niet kw< lijk genomen zou worden. Op eenen Herfstavond van ht-t jaa: 1883 of '84, zoo verhaalt Saxah Bern hardi, was de prins, geduxende eene op voering van Sardou's "Fedora", op he tooneel, gekomen, en had haar zijn© hoog ste bo\vondering betuigd voor haar uit nemend spel In den ioop van fret ge sprek, nrnakte hij haar ook zijn vei'Lan gen kenbaar «on zelf ook eens voor lie vo»tlicht te kunnen verschijnen. Seder zijne kradsiieid had hij dezen wenscl gekoesterd, zonder dat deze oott in~ver vulling was gegaan. Alleen bij liefheb berij-opvoeringen, in den sohouwburf van een zijner sloten, was hij wel ooi opgetreden, ' doch dit had hem steeds meer afgestooten dan verheugd. Snel be siaton, verzooht Sarah Bernhardt der prins, in de eerstvolgende Opvoering: vai "Fedora", welke over eenige dagen zot plaats herbes, te willen, optreden in d< roi van Wladimir. Om den begeesterdea: prins in de geiegenheid te stollen zicl met zijne roi vercrouwd te maken, meld-de zij zich ziek, tôt de prins, dic-ondei hare loiding ijverig studeerde, zijne roi eenigsizins meester was. Geen der aan. wezigen vermoedde bij de opvoering,,dal de prins van Wales voor W-ladimir speel-de.'Naar Sarah Bernhardt verzokert, heeft de prins door zijne voorname frotiding en de natuurlijkheid van zijn gelaat de roi ititstokend vertolkt, hoewel hij geen aanleg voor het tooneel bezat. Misdaad In een arruzatig1 vorblijf te Albert (Fr.) woont Marie Defontaine. Zij was eertijds in eon gasthuis opgenomen, maar verkoos ellendig en vrij te leven. Giste-ren kwam haar 11-jarige klesnzoon een bezoek afleggen en vond de ongelukkige dood nevens haar bed liggen. De policie werd verwittigd en een dok-ter, bijgehaald, stelde vast dat de oude vrouw oerst zwaar mishandeld was om daarna versukt. Men had haar een stolc doek tôt in de keel gednwd. Een gebuur is aan gehouden. als ver-dacht de niisdatut geolaesd te hebben. Dedief der schiiderij "Jcconde' i voor de rechtbank Donderdag werd voor de rechtbank vab Florence, de zaak opgeroepen, ten laste 'y van Peruggia, die te Parijs jn de Lou-l vre, de schiiderij "Joconde" had sesto-| len. Het was in 1911 dat het msesterstuk van den beroemden schiider Léonard de Vinci uit eene der talrijke gaanderijen van de Louvre werd gestolen. Aile opzoekingea der policie waren vruchteloos ; bijzondere agonten v. erden near Londen, België en Amerika gezon-den, doch nergens een spoor der schil-' derij "Joconde". Het was op 12 -Oecember 1913 dat het ' gerucht te Parijs bliksemsnel -sefd \er-spreid, dat de schiiderij was teruggevon-den, doch nicmand geloofde zuiks, daar men reeds zoo dikwijls het gerucht had ^ verspreid. Inderdaad einde November 1913. kreeg 1 een oudheidskundige van Florence, M! 1 Gui, uit Parijs eenen brief, gcteek«nd I.eonard, die hem het ber;iohte doek tan Vinci te koop bood. De oudheidkundige koesterde argwaœn , over de echtheid der schiiderij en schrcef : daarom aan Léonard, in norsoon met de J schiiderij bij hem te komen. Op 10 December verscheen Leoaard " met het me es 1er stuk van Vinci, ten littize 3 van den oudheidkundige, waar ook de " bestuurder van het muzeum vau sch»o-e ne kunsten van Italie aanwezig was.e.is-1 ook nog twee andere kenners van mees-" terstukken. De dief opende de kist en hâatde er ? voor de hooge Italiaansche beatubte-n de ' beroemde schiiderij de " .To:onie" te 3 voorschijn. Na ze goed beschouwd te hebl»n-,v«rd de dief verzocht eenige uren -laàien te-rug te keeren ; de policie ^erd ojmdd-dellijk na zijn vertrek vsrv/Wîg3 en en-•kele stonden daa.rna werd hij) in fret' hote! waar hij was afgestapt, aangehoudeii. n Hij verklaarde te heeten Vincenzo Pe-ruggia, afkomstig van Dumena, sêliitd-er " van beroep. Kij verklaarde verder verscheidehe ma-® len in het muzeum van den Louvre te 0 hebben gewerkt en er dus goed de lig-," ging en al de plaatsen te kennen. 1 Het was den Maandag 2^ Oogst *1911, dat hij in het muzeum was teedrongon ; a de bewakers en de werklieden hadden hem zonder argwaan laten gaan. Niemand bevond zich in le nabijheid * der zaal waar de schiiderij hing en in kgften tijd, was het doek uit de omlijs-tifig gesneden en onder zijnen kiel ver-3 borgen. ! Het kostelijk doek is meer dan twee . jaren verdoken gebleven op zijne kamer, . welke hij thans te Parijs 'n de. rue de i. l'Hôpital Saint-Louis bewoonde. — - - t» .. BUITENLAND 116,'iBtsslslspsa Ben bomaajtssÊag In het dorp Steinbach, niet ver van - Frankfurt a-M., is eorgisteren een boro-t aanslag geplieegd op de woning van den i onder wij zer Hans. In den vroegen rnotr»-gen, toen ailes nog te bed la g, werdxîn de dorpsbewo/ners door een hêfvigeu knal opg/eschrikt en storniden naar buiten. Naast het huis van den ondar-wij • zer bleelc eene bom te zijn ontploft.De 30 centimeter dikke muur van het huis, was gedeeltelijk weggeslagen en abeen-brokken waren 50 M. ver wog-geslin-geird.Persoonlijke oagelvtkken kwamen niet voor. De aanislag wordt in vecband gfe-bracht met een ontslag-kwestie, waarbq de schuldigie door den dominée on den onderwijz&r werd'en aangebracht,en die heel wat stof in het dorpje had opge-jaagd.EitgeBand SploniîAge Te Portsmouch is gisteren ondear ver-denking van spionnage, een eîecbriekbe-werker aangehouden, die daar in de dokken werkza&m was. De verdachte had reads eenigen tijd de aandacht der policie getrokkesn, eai zou binnenkort naar Oostende vertrekken, vermoedelijk om daar e»n spion-rtage-agent te ontmoetem. In zijne woraing wetxten enkole bom men en boeken in beslag genomen. Denemarken Kles recbthervorming Het Deensche La-ndsting besliete gisteren met 33 tegen 31 stemmen, over te gaan tôt de bespreking eener nieuwe kias wet. De eonservatieven verlietsm de zaal.-He, emtwerp werd vervolgens eonigssâns- gt>-'Wijzigd met 33 stennnen goedgQkeurdrtEr ^ waren 33 afgovaardiijdon afYt'eî^g. '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume