Het morgenblad: volksdagblad

2214 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 22 Mai. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 19 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/639k35nf7k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7® Jaargang. N" 13b vrijdag 22 sn Zalerdar. 23 f?1ei 1914 <£ cemtemea net nummer HET MORGENBLAD f"" "'iïœîîikosBi'âgâîigesî s 14« bladzijde. — per kleincn re^el fr. 0.30 S Finar.ciëele, » » » » 1 .GO S Stadsnkaws, per grooten regel » 2.00 1 Rectemen, » » » » 1.00 | Begrïfaaisbericbt, » 5.00 VOI.gSDAGBIL.AI3 ^.Ije mededeclingen te zenden aan M. J. BAI.ÎPS, Bestuurder, Nationalestra&t, 54, Autwerj'ëï Meu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefooiï : OPSTELRAAD : Q3T. — AAKKONDIGINGEN : HfeosjsîemeeîSeiî : j Een jaar, S fr. — 9 maanden, 8 fr. ï_6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. j BUITENLAND, het port te buiten. pœrcic^B&xsxaaxyjFaEszr^aaœzan^jeyazuiErîsSEaiaBBnzKreBeeBe Aanhondiginçan iccrden ook ontvangen. door M. J. LÉBEGVE et C. "OJTiçe de Pu* blicite, 35, hiewictraut, te Bncssel. EEN AANBLIK OP DE REVUE l'raeHig was de schouwing onzer troe-pen. Tolgens eenieders oorde&I, bad men ze ncg nooit zoo schoon, zoo kranig, zoo irijgshaftig gezien! Een Duitscher, die dichtbij ons den doortoeht stond te bewotderen, gaf onbewimpeld zijne ver-baaiflg te kennen met Iran geëikte woord : "Grossarlig" ! • Het "défilé" voor de twee koningen zou gebeuren aan het kmispunt van de SLbgellaan (Boulevard de Grar.de Ceinture) en de Siat-MichiolslaaQ (Boulevaid Saint-Michel) . ieeds eene mir vôôr de aankamst c"er Vf.rsten, was ganscli de omtrek zwart vm volk. zcodat de policie aile moeite bad om de orde te handhaven. Eincîeiijk: de klaroenen schallen in de Terte ! Daar zijn de vorsten: "Heil De-aemarken ! Heil Albert ! " is de mach-âge kreet die ailes overweldigt! Grootsch an vol maiesteit komen beide koningen aangereden, in de laan, die is een ko-nialclijke baan; en het volk, het Belgi-eche volk, dat gez'egd wordt te zijn zonder geestdrift in zake patriotisme, is niet te weerhouden; het ijlen over perken en bloembeddcn, breekt den afstandsgordel der politîe, trotseert de bonkige lijven der paarden, en daar staat het voor den koning van Denemarken en voor zijn eigen koning Albert, in bonté wemeling dooreen, mannen en vrouwen, oud en jong, rijk en arra; en in een zelfde ge-baar gaat, nevens hoeden en klakken, omlioog de bloote arm der werkersvrouw, die van den arbeid een stond is wegge-loopen, en de fijn-gesierde hand der voorname dame, en maehtig weergakot opnieuw de kreet: "Heil Denemarken ! Heil Albert ! " En beide vorsten moeten een oogenblik hun paard staande houden om het volk geen letsel te doen; .hun Seyoig moet een omweg maken, en een bhjde nionkel speelt om Albert's lip'pen. Waaxachtig, tcooveel geestdTift hadden wii van ons volk niet wrwacht 1 De Diiit* eoher, nevens ons, tad het "sehanda-lig" aldus de orde te durven verbrelien. Hij moest ecbter, met ons, bekennen, dat het Belgische volk zijriç vorsten niet een-voudig eerbiedigt — "amblshalve", zoo-als in DHiitscbland — maar daarenbo-1 yen oprecht en spontaan liefheeft. De orde, een oogenblik onderbroken, *7as eohter aldra hersteld, en het "défilé" der troepen geschiedde in volkomen j krijgstucht, tegenover de beide vorsten,' die statig en pal op hunn© paarden- bit ven gezeten. Kogelrecht gingen de linietroepen; kr; nig en lenig onze jagers; fiink de prael tige grenadiers ; machtig-zwaar de ka-noi niers; en het "défilé" ->verd gesloten doc eene ^rigo "charge" der gidseii ©n lai siers, met dansende lansen, onder c krijgshaftigo tonen der militaire muziel Veel bijval genoten ook de "mitraillei s:ten" en "caissons", met honden bespai ne»; de schoone dieren schenen als b vrnst te zijn van hunne waardigheid, e marcheerden recht vooruit, zonder de kop om eenig geluid om te wenden. Ee cehtrr is een oogenblik weerspannig g weest. Toen, namelijk, aan de brug Woluwe de vorsten de troepen in scboi wing namen, moest-em ook de honden hu toi betalen en flink, rechtop zitten, a. militaire groet; een der honden wilde h: on: den duivel niet doen, en zijn so daat en gebieder, na de scliooruïte en zoe ste Tvoor<}en te hebben gebruikt, moa het opgeven met de weijùge vleiende ui drukking: "Loop naar de maaii, républ kein ! " Dit zij in 't voorbijgaan gi zegd, en komen wij, om te sl-uiten, ti ru^ tôt het "défilé", dat werkelijk iedo: eens bewO'ndering heeft afgedwongen.Va een ernstigen vreemdeling, die meer "ri vue's" in zijn "groot" land heeft bijgi woood, hoorden wij zeggch: "De Belg sche troepen hebben iets lenijrs, iets w gedwongen, dat echter niets hindert aa de tacht, maar dat onze troepen missel Men ziet dat zij een vrij volk zijn." Een vrij volk ! Met dat woord sluite wij. "Vrij" wiîlen wij steeds blijven, e daarom hebben wij ons schoon, sterk e geordend leger noodig. De "oorlog" d "krijg", dat woord brandt onder onz pen,"'on:dat hij is een geesel, eene -am voor het menschdom,. en geve God d£ wij er van gespaard biijven; doch, zoe lang op aarde menschen wonen. zulk hier kwade driften ontstaan, en deze vcj weldeen onvermijdelljk twisten. En h( beete middel om oas te vrijwaren en de oorlog af te weren, is te toonen, dat wi: alhoewel een klein^ toch een onverschrol; ken volk zijn, dat eterk door eigenbe wustzijn, bereid is om zijn plicht m< onverzetbaren moed te volbrengen, e daarom begroeten wij de "revue", die d blootieggino; is onzer krachten, met de: dubbolen kreet: "Heil ons land! Heil on leger ! " nwmi trnrv?wn3 I WEfiELDCEBtURTEfilSSEH De Franschen en de Spanjaarden in fearocco De Fransche mLoister van oorlog,Xou-| Sens, die korj; geleden in Marocco" was, iheoft aan een Fariiger blad ©Tige . de-uedeelîngen gedaan over de iong^te beurtenissen in Maroc, 0. De fcinister neett m de ecrste plaats verklnar'tl, dat het niet niogelijk was géweest.den ijarseh naar lazza uit te stellen. Generaaïl.iau-jey bevond, zich tegenover fanatieke.on-«uigzanie, en steeds mecr dreigendestâm-men. De positie der Fransche tipepen «'as nu juist zeer goed. Het oogtoblik was gunstig, doodat versche inlanjsche tioe^on. de Frarsche krijgsmaclït Wer- cew^flit Als r,len ceaife° maanden h.a^> z oud eu de vijandci\;ke P^n t Z'°h, bc'cr '«bbcu kuuuei) Va-door ipi 7ii 6 gG'aaxbjker gevrorden /-An, te FroiJcl^n -gcmeolltl ïebbc-n. dat , ^ruasenen aar-zelden. De l.e:.r Nck- 9® ver^Iaarde verder, dat het vo >rt sehrijden der Fransehcn niet' zo-'A ™fn opgomcm hadden, het zcide^ V'TU' e troepen mt de rc<.0deriand rnt ,;V ffÔ C° n?^'Us ::al î"aken. Frank-njk heeft namelijk uUstekende zwartc troepen tor beschikking. Die sv.art" 'rce-pon bhjKon steeds meer goede sollateu te zijn, as men ze maar weet to 1 n-grijpen en te leiden. "e Âoo hç*e-t Frankrijk in de zwarlc troe-pea een groole "rererve" aan mau. Bchappen, waardoor het miss chien zelfs mogelijk -/al zijn een aântal Fraiiêchë soldats uit Marocco na.n- het moeder-tand terug te zenden. Over do vûrdere opérât!'>n, die een gevolg zcudrn 7,*â 'aa den marsch naar Tazza, bijv. bot tôt 'Marakesch doordringon der Fransche treopen, zeido do minister, d.:u œen niet verder moet gnan dan de onista^-dighedcn r.otcdig ?îak«n en dat zoo'ets us s ledits la'er kan komen. Ook in de Spaanscfi© Kamer kwam Marocco tcn Wde. De voor/.it.cr van S m^isterraad verklaarde dat er nog crn-mfc011 san.J°edael;t \7ordcn ce:i b'ur-W, ' ioîv; r®1Qel!t te benoeraen zoolang ^MSÉie.jpiet YotteOig In olk„ geval kan er niet gedacht worden d< taak, die S-panje in Noor'delijk Maîoccc te vorvullen heoft-, slapper op te vatlen Oe crîsis in Peru Het wordt nu in Peru een dwaao boel Men weet reedî, dat er thans twee pre sldenien zijn, die als zoodanig erken ning eischen. De kansen van genoraa Benavides, die vrijwel op het legen -sehijnt te kunuen rekenen, staaa voor alsnog het beot; maar daarentogen is — voor zoover dat van hieruit te be ( oordeelen valt — het recht aan d,cr kar.t van den ex-vico-prosid'(Snt Leguia, \aar wij reeds hebben gemeld, hoefl deze in e^na proclamatie tôt het volt voor zich de erkenniug als prosîden! opgeSischt. De loden der Congrss-meor-derhe'd: die te zij non huize waron bij-eeageKomoa, hadden liem den esd als prcsldent afgenen-en; en 'Maanda§ mor gen is :e Lima een manifést asn lie! volk verselienen, de ondorteekciiing dra-gende van 121 senatoren en afgevaa.r-digden. Dat is een grondwet;elij;ce meer-derhokl. In genoemd manifest werd aan de nat'e mededeeiing gedaan van l<e-guia'& ambtsaanvaa.rding. Fet gofcd reclit van Leguia om het présidé .itloal liewinc \e voeren, benist cp de fepaling dos \ro-ndwet, dat bij o ïts'te'tenis van den jit'ssident, de vice-presidont rechtcrs in de s p'-aats treedt. En de vorige pre-skient is or niet meor; een s aatsgreep veWijcerde hem van het bewind. Leguia, die teen juist in liet tailen-lan<\ vertocfde. kcerdo naar Lima terug om het be'.viud te aa,nvaa.r-den Doch Benavides was hem al vocr gc.v eest. msOdBs"" Eoae rijke Amcrikaansche is gisleren mergen in den trcbi van Ferouse ver-moord. Meiï ontdekté het Iijkin desta-lie van Arozzo lloï slachtoffer liee-t H. Flavol-kî. In liaar bezit vor.d men een inniTigsbrief van 200 pond. Bij het vcfftrck uit F'oronUP, is een O'iibelcenr.c in den reiswagen gsàrongen en heeft de onge.lukkige een revoiver-sehot in het hoofd gelost. „Pc moo^dea^ar ,war4t ppgezçoht- Het Parlement OE 3 Zittingen van Vrijdag, 22 Mei 1914 1 (Morgenzitting). :• Voorzitter : heer 't Kint de Boden-beke.l* De behearende diensten van 't leger, \ i- de bevordering der officiers, de gren- zen van Austruweel, Ecckeren en Ant- , r werpen, de vergoeding aan de policie-i" coanmissarissen, openbaar ministerie aan e de policierechtbanken. Al deze wetsont-" werpen worden gestemd. i. BEGROO'TlîsG VAN BUITENLAND s- Mgr K.EESEX protesteert tegen de aan-vallen in de wercldpers tegen den Paus. n Hcer VANDEKMOLBN vraagt de her-n vorming van het consulair personeel. Heer LAFONTA1NE bepleit de verbe- 0 teringen van het intemationaal verkeer ten voordeele van den vrede. r] Heer CATEAUX klaagt over de rech-® ton die het ingevoerde paarpshaar tref-; fen. Heer STEURS kritikeert de manier waarop onze diplomaten in don vreemde 1 werken. , J Heer DAVIGN.O'N antwoordt aan de ( vorige sprekers en haalt de maatregelen : j. aan die genomen zijn ; hij kondigt eene internationale overeenkomst aan, om de : n stekskens met wit fosfoor te verbieden. ». Do begrooting van buitenland werdt < >. aangenomen. ! l- besgherming van den - 1 '■ NI J vebheidseigendom , n , Heer DE RO verdedigt het ontwcrp en ( doet uitsehijnen dat het overeenkomt met j n de wensehen in de internationale con- ! n gressen. f d De artikelen worden gestemd alsôok die i 0 der overeenkomst met Rusland voor de i e letterkundige beschermi tg. 1 P BEGR00T1NG VAN N1JVERHE1D 1 EN ARBEID : _ ; a Heer LAFO^TAINE dringi aan ten ( gunste van het vesrbod van het werk in t fosfoor en lbodwit. i n Heeren C0PP1ETERS en C0U1LLER t zouden de toelagen der mutualiteiten wil- 1 - len zien verhoogen. > (Heer HUBERT antwoordt aan de ver- 1 st schillende redenaars en deelt mee dat de ' a ontwerpen die hem zijn gevraagd, ter j e studie liggen. - 1 a De artikelen van de begrooting worden ( s aangenomen. ( DEGROOT1NG VAN SPOORWEGEN i i Heer CQU1LL1ER zou eene piouwe i klasseering der staties willen zien in-voeren.Heer LAF0NTA1NE zou eene nieuwe bijeenkomst der postconferencie willen en ; vraagt de frankeerir.g der brieven voor ] den "vreemde aan 15 centiemen. Heer STEURS vraagt dat de interna- I ' tionale treinen stilhouden te Bergen. i Heer SEGERS antwoordt aan de vori- i (*c sprekers ; hij is in onderhandoling met den minister van financiën, opdat : het douanononderzoék der internationale ! ' treinen te Brussel moge geschiedûn. Wat de verlaging van het posttarief op 1 15 centiemcn betreft, deze maatregel zou 1 5 miilioen doen verliezen. De artikelen .worden aangenomen en de zitdng geheven te 12 ure 35. ( NAM3DDAGZ1TT1NG Voorzitter : Heer de Favereau. ZONDAGRUST 1 Bospreking' van het wetsontwerp, wij-zigende artikel 2 der wet van 17 Juli , 19U5. Heer GOBLET D'ALVIELLA is voor 1 een dag rust .#p de weet-:, maar hij . protesteert omdat zulks des Zondags moet zijn. Hoer 11ALLAUX steunt het amendement van heer Goblet d'Alviella. Heer CLAEY8-BOUUAERT verdedigt 1 den tekst der regeoring. Heer HUBERT vcrklaart dat het amen- : dément, door iieer Goblet voorgebracht, niet ontva.nkeli.ik is. Hcer GOBLKr iierhaalt ziine resds geuite opmerkingen. Het ontwerp, met den tekst der Kamer, wordt cestemd met 05 stemmen tegen 11 en 10 onthoudingen. DE ARBEID VOOR VROUWEN EN KLNDEREN Heer CATTEAU beweert dat dit ort-wero op hccl lichtzinnige wiizo werd onderzocht. I-Icer HUBERT lieht het ontwerp na-der toe. Het wordt bcpaald aangenomen met 75 3temmcii tegen 4 en 2 onthoudingen. ORDEMOTlES Heer VANDENPEEREBOOM stelt voor ,j.er vaqdaag _iaede gedaaa te malien. 1 Heer OOPPIETERS steunt. | Heer L1GY zou wiilen dat het ont- | iverp voor de stichting der gemeente Songnée-Remouchamps seffens werde gestemd.De stemming wordt echter verdaagd. De Senaat stemt bij zitten en staan de sntwerpen, in de morgenzitting bespro-ien. , De begrooting van Spoorwegen wordt ;oedgekourd, na opmerkingen over zelf- L jeheer van heer 1 Hanrez. De Senaat gaat voor onbepaalden tijd a liteen. DESetfOQLWE T Donderdag, 1 i Mei, keurde de Senaat de Sehoolwet goed ; Dinsdag, 19 Mei, on-3erteekende Z. M. Koning Albert de wet, 1 waardocr ze kracht van uitvoering be- 1 komt. Het "Staatsblad" van Donderdag,21 1 Mei, kondigt de wet af. Leve de Koning ! s Leve iriiifister Poullet ! Leve de Katholieke Regeering ! " Oe Engslsche esgenwaarda ^ Mo schrijft een Londensche correspon- ti lent, heeft onlangs een gevoeligen slag L »eleden., door het benoemen van een Ame- i -ikaan, als algemeen bestuurder van de 'Great Eastern Railway Cy". Het was a log zoo erg niet geweëst, indien ze hem îadden benoemd, met het voorwendsel, j )in nieuw bloed in de irraatechappij te j <rijgen, zooals vreemdelingen hier wor- len benoemd, als bestuurders van aller- ^ lande maafeehappijen, alleen, omdat ze j oevallig op het oogenbïik der benoeming le geschikie perscon zijn. Op eene ver- ^ ;adering der gezamenilijke spoorwegwer- . cers is dan ook do vorige week ten ;tren,gsto geprotesteerd tegen de lasterlij- J io aantijgingen van den hoo'dbestuurder ' 1er Great Eastern Railway Cy". Lord 3toud Hamilton, teen hij opeialijk bc- c yeerde, dat er onder aile bedienden en t 100g gesalarieerde pensonen der maa-t- a sohappij, .g.een een persoon was, i-n staat >m bestuurder der îijn fe wordeff. 1 Zonder twijîel was dit een hàrde slag ï n het gezicht vaa den Engelechman, die \ och zich zel! alzoô verbeeldt; van een \ jetere stof gemaakt te zijn dan zijn con- d raters van het vasteland. Als het hem i ïchter leert, om in het vervolg barder s ;n meer nauwgezet te werken, meer be- ang te stellen in zijn werk, mirader ver- j icelding te hebben, niet te veel _ sport op t len voorgrond te zetten, dan is dit in- x ïident een goede les voor hem geweest, l ■n voor de Engelsche spoorwegbedienden „ n het bijzonder. j: Keîzer Juan-Chi-kai ï c Een correspondent te Peking van het i Sxchange Nieuwsagentsehap, meddt, dat 5 îet van kracht worden van de Chinee- ;che grondwet, op 1 Mei, waarsehijnlijk i- ot uiislag zal hebben, dat daarmee een j îieuwe keizer-dynastde gesticht is name- g ijk do dynastie van keizer Yuan-clii-kai. j, Vaut Yuan is îeitelijk reeds thans kei- ■;or in ailes, behalve dan in naam. Bij (- îem berust de hoogste macht; en hij is j egenover niemand aansprakelijk. Al wat . îij voor het oogenMik wenscht. is, dat le groote leeningspiannen van China, zul-en slagen, want hij heeft geld noodig ^ocr zijn leger. • Voorts meldt deze zelfde correspondent, 1 lat de overheden in China een sttrenge ^ ;ensuur oefenen, om te voorkomen, dat 1 n het buitenland bekend worde, wat er c t'oorvait in de provineie C-hensi, waar c le roovcrsbcnden van den Witten Wolf s >perceren. De zaken schijnen daar niet goed te g raan. \ ksers j Wieîfjjders geferaeSsi £ Een snelschrift uit Plaisance meldt dat :ijdens eene velokoers vaji 100 kilome-ers, van Milan naar Plaisance, een paard .n eenen liooiwagen gospannen, ver- ^ schrikte, door het gerucht van eene mo- c :ocyclette. Het paard spr&ng te midden ^ ;ciier talrijke groep wiclrijders. Vijf hunner zijn erg gewond. Mexico en de Ver.-Staten ; Volgens berichton uit Juarez, zegt ge- A ncraal Villa in zijn rapport ovc het re- 1 vecht te'Baredo, dat de fédérale généra,ils Miguel Alvarez en lnglia Munoz c gedood wérden. In het geveeht van Zerthude v^erden Den genoraal on 32 o'ficicren van zijn staf krijgegevangèn gemaakt en terscht. gesteid. ^ # Generaal Huorta heoft verklaard dat iij de Mexicaanschç afgevaardigden mac-h-igt zijn ontslag aan te biedou zco dit loodjg is_p© de .crisis op ..te lossexu.-- -il Kaklanken van den Balkan-Oolog SX De oorzaken van den tweeden oorlog, en oorlog om Macedonië, worden dui-elijk ontvouwd. Het verslag wijst op e inbeeldingon, die Bulgaren, zoowel ls Serviërs en Grieken zich hadden ge-ormd over de Nationaliteiten in Miaee-onië. Elk van die volken verwaehtte ver de grens menschen van zijn ras, an zijne taal en zijnen godsdienst, te inden. In waarheid vonden zij een ver-^ard mengsel van onderscheidene soor-:n Slaven, min of meer met andere asson vermongd, zoodat de overwin-aars, nadat zij mot gejuich waren bin-engehaald. alras, in plaats van als be-rijders, als vreemde ovorheerschers be-chouwd werden, even weinig begoerens-.■aardig en zeker niet verdraa-gzaméi an de vroegere. Het tweede hoofdstuk (Grieken en Bul-aren) , het derde (Turken en Serviërs) , n het vierde, (de oorlog en de natio-aliteiten), gewijd aan de velerlei bui-însporighedon, door de oorlogvoerenden egaan, zullen ongehvijfeld den diepsten adruk op de openbare meening maken. Zooals gezegd, heeft de commissie niet chteraf een verslaa; van den oorlog -wil-m geven, veel minder ophefmaking wil-sn doen door beschrijving van gruwe-în.Maar toen de leden met eigen oogea e verbrande dorpen zagen, de verwoes-? stedon en de verminkte lijken, toen ij de krijgsgevangenen, de soldaten,de 'luehtelingen, bij Saloniea gekampeerd, on ondervragen, toen zij de brieven an de soldaten kon lezen, gevonden in :ùnne buitgemaakte bagage, de aantee-eningen, besteand voor de consuls _ of npartijdige vreemdelmgèn, drong zich le wa.'irheid, in al hare vreoselrj-kheid. an haar op. Niet, dat ailes waar was, wat de op efmakende teiegrammen in de dagblad-ers hadden gemeld, een groot aantal gru-relen zijn gobleken door de oorlog-oerendem te zijn verzonnen of over-reven, -om hun eigen schanddaden eto unne tegenstanders tegenover de be-chaaffle wereld te schandvlekken. Zoo heeft de commissie de bisechop-en van Doiran, Kawalla en Seres, in loeiende gezondheid aangetroffen, ter-rijl 'do GTieksche bladen een nauwkeu-ig verhaal van hunne vermoording ge-even hadden. Bijna in aile gevallen leek het getal der slach-toffers, der ver-rande huizen en der afgeperste geld-ommen, te hoog aangcgeven. Menig orlogscorrespondent heeft de gruwelen n zijTie telegrammea overdreven om do andacht op zijn persoon te ve'atigen. In dit opzicht heeft de commissie,door et gebeurde tôt zijne werkelijke aîme-i_ng terug te brengen, en sleehts feiten ie zon-neklaar bewezen zijn, op te tee-enen, een nûltig critisch work verricht. Maar al heeft zij de berichten, tij-ens de krijgsbedrijven over de gruwe-en afgokondigd, verzacht, nochtans is e gctuigenis van de commissie verplet-jrend.Er is gezegd, dat, om de wedorgadft 3 vinden van een oorlog als die in de wintigste eeuw op den Balkan is ge-oerd, men zou moeten teruggaan tôt n den donkersten tijd van de middel-euwen. De commissie vindt deze uit-rukking nog niet sterk genoeg, eij preekt van de veroveringstochten der Lssyriërs, van de eeuwen dat het gere-;eld geveeht, met zijne onvermijdelijke rreedheid, werd gevolgd door de wal-;elijke buitensporigheden, die do be-chaafde volken al sedert eeuwen uit de 'orlogvoering hebben weten te banuen. lthans tôt geringe afmetingen weten U eperken : de stelselmatige slachting vas e vreemde volkeren, de mishandelingcij ■an de krijgsgevangenen, het afmakerj ■an do ni'et-strijdenden. brandstichting n mishandeling van vrouwen, ja zelfs -an zieltogende kinderen. Doze- vreeseli.jke hoofdstukken, waarin teen enkel feit staat vermeld, dat niet ioor de talrijke bewijsstukken aan hît indo van het" bock wordt gestaafd.kun-len niet worden samengevat, maar moe-on worden gelezen. Zij vormen eeï reeselijk dossier van de internationale riisdadigheid in de twintigste eeuw. De commissie tracht deze monsterachti ;a ontketening van heestachtigheid t« erklaren. De eerste Balkanoorlog, zegt ij, wicrp een eouwenoude verhouding an m^eslors en slaven ondersteboven. ran slaven, die tegen hunne meesters pstftan en over hen zegevieren, is gcer ;rootrroodigheid te verwacliton. De Baîkangruwelen zijn aanvankelijk rraakoeTemngen ceweest over eene. lang-[urige onderdrukking. fn den beginne Ferden de -gruw&ien ook sleohts,bjj„

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume