Het morgenblad: volksdagblad

520 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Juli. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 26 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8w3804zp82/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

/e iaargang. M0 203 Ûinsdag 28 iuii (914 2 centiemen iiei nummes HET MORGENBLAD 7îaaskoreSs®i»8îoesi g 8 4e bladzijde. — per kleinea regel il. 0.301 Financiëeîe, » » * » 1.001 Stadsnïeuws, per grooten regel » 2.001 Reclamen, » » » » 1.00 g Begrafenisbericht, » 5.00 | VOLKSDAGBLAD &îîe snededeelingea te zenden aan M." J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpoïi Men schrijlt in op het bureel van het blad en op ail© Postkantoren Telefooiï : OPSTELRAAD : QGT*. — AANKONDIGïiNGEN : S214 Akonitementen s I Een jaar, a fr. — 9 maanden, 6 fr. J <î maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 ft. BUITENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LEBEGUE et C, "Office de Pu* bhcite, 33, Nieuwtraat, te Brussci* Mutualiteiten voor bedienden —r Meer dan ooit word t aan de v; çirichting voor hediiendjen gedac Machtige vereenigingen toit men ons land, waar allerlei instaïlins van; vooruitzicht bestaan, als ziek -kaa, pensfioenkas, werkioozenk "spaarkas, p 1 a atsiLn ggco mitei t, stuc ïJaring., mz. Het voorbeeld zal op t -dere plaats ën nagevolgd worden. Heden wi'llen wij in het bij:zon( handelen over de zieken- en we: tïoozenkaseen voor bedienden. Het woord beaiende is uitersfr ri -baar",' zelîs een tramontvanger wor 'volgens den geest der wei, onder xeeksen bedienden gexalngpchikt. t)aar ziekenkas en werkloozenli in vorband met elkander zijn, is ] .'■jïoog&t wenschelij'k dat bij de a; ;Deining van de voorgesteide - lec zekere waarborgen gevxaagd Word miet enkel uit oogpunt van gezoï ■beid maar van bekwaaimheid, v ^geesteeajsï t wiickel i n g. Na de eer. jjaren der sbichfeng, dient zoozeer hoeveelheid niet in het < 'gehouden, maar wel de hoed 'ta i g h e i d . Eene maaischappij, ernstig in$ xi dit, heeft voor gewetensplickt ht ;feden, die door omsia'ndiglierïen on hankelijk van hunneu wil.eene pla; verliezen, binnen den kortst mo; .'lijkeii tijd aan eene andere bed pmg te heJpen. Daarin voorziet 1 Pîaa tsingsoo nk teit. Op die w: i ze î Juartigt men de algemeene belang der instelling, vermeerdert m&a o învioed eener Mutualiteit. Maar zsijaa het de goede plaats die in de hoofdsteden ontbreken, ■wel zijn het de lieden. die de v< eischte gesebiktheden bezitten om < betrekkCngen te vervullea ? Hoe dikwijls gebeurt het niet, c 'de eene of andeire werkl'ooze Me :nergens binnen geraakt, om de n &lufâtelijke reden dat het onderw .welk hij genoten heeft, niet voldot <de is ?' . Vele ouders verkiezen ongelukk: -Kjk riog, hunne zonen va/n aï 18 ;M tàÊl-6n ouderdom van de sdho ibamlcwi te verwijderen om ze als kl€ 'in een bureel of handeLs'hniis te kr ,5gen. Zii keuren voor hunne kteu çren den sfciel of het ambaoht vam a :der af, zij schiijnen niet te wefc€ dat door beroepsonderrioht in vi ïk. vakken nog zeer goede broodwianit ht. te vinden is. O, zij zien niet in d in door het feit hunne zorien, die rui :en opgewassen zijn om later werk vie in- meer waarde en initiafcief te leverea is, voor een lessenaar te plaatsën, z ie- in de toekomst hunne kinderen î« in- s û-k k e I a a r s brenisen. Z-uike bedienden treden toeh i icr eene Mutualiteit, waarvan zij natuu L'k- lijk al de voordeelen genieten, mai die zij ook het meest tôt latet di ïk- ii-en. # dt, Met deze gedachten te opp©ren,wi de len wij steunen op de beroeps bekwaamheid, op behoorlijk o ;as derwijs, vooraleer in Mutuallitfit< iet voor ontwikkelde bedienden aanvaai m- te worden, willen wij de taak yb en een Bestuur vergemakkelijken, doc >n, het de verzekerin-g te gev en aan ee id- lid, zonder plaats vaLlende, geoiai am Jcelij-ker eene nieuwe beirekkinf; =te kunnen bezorgen. de Inzake Ziekenkas, zijn wij voe: 3 standers van het geneesikundig oj a- derzoek vôôr de bepaalde aanriiemin van het lid, voorstander van het o] ?e- maken der jaarlijksthe statisfieken je nopens den aard der ziektegevalle] af- voorstander van eene bepaalde si; its tistiek om altoos den g e m i d d e <e- den ouderdom vam hetgi t a 1 1 e d e n te kennen. iet Vooral de gevalien van terinj j®- borstaandoening, luchtpjjpontetekinf en enz., moeten opgesomd worden.Spor en ongevalien koraen voor geldelijk vei'goeding niet in aanmerking, bi; en gevolg de football niet. Sedert har 3f- delshuizen onder hun personeel ze footbai'lboiîden stichten en steuneiL,i lie er meer dan eene maatsdh.applj, di over dien toestand te Malien beeft. lat En voeg daarbij strenger toszicl rk voor het ziekefibezoek, vingeraanw-j; it- zing voor de leden die tôt herste lis Kng hunner gezond'heid buitetn de on n- scbxijving van de maatschappij ve: blijven, alsdan za;l men de gedael ■S- ten kennen, die menig oud Mu tuai if of bezieien. >1- De MOituaiitert voor bedienden, i ■i"k immers eene instelling, waarvan aile ij- de ware beteekeais en de voile waa-i le- de moeten begrijpep. < a- Cap'o. m :—; —0 ■ • v- • * * ï e ©P ©E BA.4N Bij de Trappistsn Zooals wij reeds aankonddgden, vien en 13 Augustus a. s. de Abdij van 'estmalle een dubbel jubelfeest : het hon-erdjarig bestaan der Abdij, en het vijf-gjarig pri.istersebap van denHoogw.\a-er Ferdinandus, rustend abt._ Dbm Herman Smets, do huidige Abt, eeft gewild dat die dubbele schoone ge-eurtenis luisterrijk v/erde gevierd. De leclitigbeid begint om 9 uto 's m&rgens, i de Abdijkerk, en wordt voorgezeten oor Z. Em. Cardinaal Mercier, die meer an iemand de groote diensten ■waardeert -ejke de Abdij van V,"estmalle bewijst an K ci'k en samenleving. —-—m-- " 0nder$ijz3rsbe!a.ngen Te allea liante batraehten de onderv/ij-ers witbctaald to worden volgens den Donstandaard der nioi'uvo Befoohvet. Op it oogenblik zijn er im_mcrs_ talrijke chocimeesters, dio op 't. einde der îaand voorloopig minder zien biunenko-len dan in 1913, ' toen zij allo irimes-ers bij don heer ' ontvanger dsr reoht-treekseho belastingen oui hundoelmoch-&n gaan dor 4 millioen buitengewoon rediet. 'Dat de dienstetaten niet op veertien iagen kunnen berzien worden, begrijpt edereen ; ied&reen ook waardeert den ;oeden wiî van Minister Poullet, en zij -ie opreobte gonogenlieid voor zij ne on-terdanen en dezer famiiiën. Nu, heer Van Brussel, volksvertegen-voordiger, wn.s zoo vrij den heer mi-list&r over de uitbetaling naar den ver-Jeterden loonstandaard per brief te on-ler\Tagen, opdat, ten lo, do gemeento-jeaturon zouden weten. of z-ij hunne be-îr.ooting over 1914 al mogen wijzigen, ?i, ten 2e, _ of onze schootaeesters mo-' gen hopen, weldra het ackterstel va het vervlogen halfjaer te ontvangen. De heer minister heeft geantwoord,ds de gemeenten birtnenkort do noodige to< lagon zullen ontvangen. | — ♦- — ' Een Antwerpsche dief geknip te Gasîei-bij-Rooseodaai Zaterdag avond heeft de policie een goede vangsfc gedaan. In de haven va Willomstacl was 's inorgens de yacht d «'Latan » binnengeloopen, toehoorende aa een Antwerpschè l'amilie. In den namidda bemerkte de kapitein van de yacht dat zij knecht gevlucht was met ongcve'er 150 i; Terstond gat h y de policie liiervan kenni en de maréchaussées zochten heel het stadj af zonder eenig spoor van den dader te oii dekken. Bij bet vertrek van den tram wer de kerel ook niet gezien. De tram vertrok en onderweg, tussche Fynaart- en Stampersgat, aan een lialt( kwameen persoon, vermoeid' en met ee Viaamsch accent sprekend, op den trai gesprongen eu vroeg om een kaartje naa Roosendaal. De hoofdconducteur kree thans vermoeden dat dit wel de gevlucht seliippersknecht kon zyn en deelde zij gedacht mede aan M., van Hooydonk, ,iach opziener. Deze giug toen naas't den vreeii deling zitten on knoopte met hem een gs sprek aan ; aldra werd men goede vriendei In Gastel gokomen, waar de tram ee kwartier stilstaat, stelde Van Hoo; donk voor een pot bier te gaan drinken, li zou tracteeren. In plaats echter van hem i een drankhuis te brengen nam Van Hoo; donckheminee naar de woning Van dé veldwachter 13aarc. Deze nam terstond de kerel in voorloopige bewaring.In een eerst verhoor ontkende hij den diefstal, maar b lijfsonderzoek vond men in een geheii zàkje de gestolen 150 fr. terug. Alsdan ko liij niet langer meer ontkennen en werd d kerel ter beschikking der maréchaussée terug naar Willemstad gebraclit. """" ^ ' A—-—w- Het procès van loi Caillas; 'i: Twee van de acht brie-ven we^den du gelezen. De inhoud ervan is wel ganse ten nadeele van heer Caillaui en zijn fg tweede vrouw. Heer Caillaux spreekt e i'; in over do verschiilend-e middelen om zij , eerste echtgenoote in 't verderf te stoi ten, en vrouw Caillaux toont er haar il n ziwht^e, lage ziel en spoort heer Cai' ï, laux aan radiealer door te werken. Zo ij heer Caillaux haar raad • niet volgde,wa het alleen omdat hij bang van de ki; zing was, waarvan de uitsiag voor hei n bij lange niet zeker seheen. r. Zitting va» iiiaaiidag D© zitting is om 12 u. 10 geopend. 0.. De voorzitter geeft lezing van oon brie van Mad. Gueydan. Deze zegt, onder eed , in tegenstrijd met de bevestiging van M; Labori, dat er geen andere brieven vai " heer Qûllaux zijn: dan die welke zij over fi- handigd heeft. ;n Heer Caillaux vraagt dan het woord on verzet aan te teekenen tegen een artike n van "Figaro, betrekkelijk valsché getui ir genissen die hij zou uitgelokt hebbep. Ni haalt hij brieven, aan dio hij ontvkngoi in heeft van heer Hagey, oud opetelleé vai c" "Le Radi'Cal", en geeft zekere stukkenou te te bewijzem dat de "Figaro" met het- hon gaarsch gouvernement wilde werkem. Mr Chenu, der burgerlijko partij, vraag . dat mw terugkoma op het proceâ Cail laux. * Heer Caillaux geeft lezing vati he testament des heeren Calinette, en druk zljne verwortdering uit over het feit da , het fortuin van den oud bestuurder var - "Figaro" zoo snei vermeerderd is. 1- Dr Dioyen hekelt heîrig de handelWijz< j. van de cokters Deftet, Hartmann eœ Raymond. Verscheidene verkiaringen van dezen getuige k>kken in de zaal verzit uit 1' Madame Caillaux sehijnt geen belang te »' stellon in al hetgeen rondom haar om-gaat.e De zitting is opgeschorft. 5 Aanslag tegen ie Khedief 3 Aan den grooten ingang van de Poor e te Oonstantinopel, heeft een aan&laj tegen het leven van den onderkoninj Lt plaats gebad. De dader werd deodge schoten voor hij zijn mifidadig plan koi " volvoeren. Hij heeft geen wooird gezegd L' De gendarmerie zette de plaats vai |L den aanslag af. Eaikele oogenblikken la ter verseheaen de minister van Binnen i- landscbe Zaken de bestuurder der poli cie en verscheidene andere fonctionna rissen daar wfta>r de ellendeling Kijm s nàslukte pogir.g deed. Het geroeht doet ceti onderzoek, t« n einde de medeplichtigen te ontdekken. *' Men denkt dat het 't comiteit Jon; -Egypte is, dat de saiaenzworing op he getww stelde. Bnkele personen werden aangebouden -De dader behoort tôt de nationale Bgyp a tische partij. ] Eeiîa erge zaak ta OostenÉ ■■ Verscheidene aanhoudingan Op bevel van het parket van Brugg< - werden hier vier personen aangehou den, en twee meisjes van St Gillis J Brussel, die slechts 14 en 14 1/2 jaar oui waren. De ouders der meisjes hadden dez< vrucbteloos opgezocht gedurende verschei e dene dagen, totdat men hun verblij n te Oostende vernam. Het parket vai ® Brugge werd verwittigd dat deze jong< n. meisjes in betrekking waren met ander< q personen, en de heer procureur des Ko . nings Delescluze, alsook de onderzoeks s recbter Soener en dezes griîfier, kvva e men naar Oostende, waar zij dadelijl ■ drii kerels en de meisjes deden aanliou d den. Deze laatsten hebben ailes bekenc on de hôtels aangeduid waar zij ge Q bracht werden. :i Een vierde persoon. een Fransehmap. 11 zekere Alfred D.., geboren in 1889, eei 'J kerel van zeer verdaclite soort, die zicl n, uitgeeft als handelsvertegenwoordiger 3 doch zelden of nooit werkt, en zelfs on n der een valschen na-am to Oostende ge -- kend was, had ook betrekkingen geha< i- met een der meisjes. Hij werd Vrijdaî namidda» door de rocliterlijke policé 1. aangebouden en voor het parket ge il bracht. Na onderlioord to zijn, werd hi; J: met do meisjes geconfronteerd en ver 'J volgens in het gevang opgesloten. Za 11 tordag werden allen onder aanhoudings ^ mamiaat en op bevel van den heer Pro a cureur des Konings naar het gevanf e van Brugge overgebraeht. Verscbeident jj gas'thofhouders zullen volgens de nieuw< n wet op de beseherming der kindshoii n, insgelijks met l\et gerecht af to reke e nen hebben. De twee moisjos wcrdei s door hunne ouders afgehaald. Do poli -cie zet haar onderzoek voort. '• yerwaeht • nçsr^ aanhqudingen.' . Oostenrijksch-Servisch conflict J W W S s _ Te Weenen 1 De bladen Zondag morgen te Weone; verschijnende bevatten zeer kalm gosteld ajrjk&len aïtikelen waar uit het groot vertrouwen blijkt in het goede recht va; E Oosteorijk. De geestdrift allerwege in de stad lae ' geen twijfel over het gevoelen des volk ! inzake de tuchtiging welke men Servi . wil toodienen. De toestanden moeten g« zuiverd wordon, er moet een echte war t vrede tôt stand komen, niet vergald doc [ Servisehe kuiperijen. Deze oorlog scbrijft de "Zeit" zal ove t het lot van Oostenrijk-Hongarië en de Ba: i kans beslissen, misschien zelfs over da t van gansch Euxopa; over net lot vai ( Oostenryk-Hongaxië alleen wanneer me; . ons alleen laat mot Servie, over dat vai de Balkans, zoo een balkanstaat ziohisnc t het gesehil bemoeit, over het lot va: . Europa zoo Rusland tusschenkomt. Ben ander blad is van oordeel dat Oos : tenrijk Servië vrijmoedig een hand hee) ; toegestoken, doch Servië dat genaar mis S prijzend heeft afgewezen en geen wa&i borgen van goed gebuurschap beef; wiiiej geveo. , Niet wij zijn de feeststoorders,doet wet: een ander blad opmerken, liiaar wel dii Servisehe oificieren, die na de uoord ol hun VTOegeren koning, oppermaehtig ge worden zijn en van verovenugen droo xuen, vooral aa den geiukkigon afloop vai de Balkanoorlog. Ze droomen nu!-aneei Groot-Serviu, dat zioh uitstrokken nioe tôt in OoBlenvrijk-Hongarië.- Die verove ringsgeest is een gevaar voor > 'ostfcnrijk dat daarom niets van zijn eisshen ka?i la ten vallen. Er kan dus goen kwestie ziji t noch van bemiddeling, noeb van selieids 5 gerecht. De Pan-Slavische propaganda i, J gesteund op het gedacht dat Oosienrijk Hongarie goen zelfbotrouwen liezit ei zijne vredeeiieftle sleohts /wakheM ver bergt. Die begooeheling moet een eicd< neanen. Oostenrijk-Hongarië neemt maatregele: Het 3e legorkorps bezet Slavonië.Troe pen kampeeren in al de dorpen tusschei Semlin (roebtovcr Belgrado) Cbamproni vo en Provice. Oorlogsschepen liggen o? i stroom gereed om voor Belgrado te ver schijnen. , Ook liggen 22 Oostenrijksche schepen û \ de monding van den Cattaro.Al de brug gen van de ijzerenwegen worden doo: militaixen bewaakt en op de grenzen ii ! aile verkeor op den spoorweg stilgeleg* tenzij voor militaire doeleinden. Ook in geldclîjk opzicht heeft Oosten xijk.-Hongarjti moatragelen genomen. E S sehijnt eene eerste soin van 300 millioei kronen noodig te zijn. De beurs te Weenen is voor drie dagei ) -gesloten. De Servisehe opperbevelhebber in | Hongarië De Servisehe opperbevelhebber, generaa » Putnik, werd te Budapest vastgehouden ' Militaire voorschriften zeggen dat in he E geval er vijandelijkheden dreigen, officie j ren van een vijandelijk land kunnen aange . houden worden wanneer men hen oi s Oostenrijksch-Hongaarsch gebied ontmoet . Generaal Putnik werd met al de voor komendheid aan zijn rang versehuldigi tôt aan het militair casino van Budapes : geleid, waar hij met de meeste hoffelijk heid ontvangen werd. Putnik zal zijn reii E naar Servië mogen voortzetten. Betoogingen Zaterdag avond grepen grootsche pa ■ triotische betoogingen plaats to Agrajn.D menigte liep door de straten onder d kreten: "I.eve Croatie ! Wegmot Servië ! De betoogingen duuxden tôt in den nacht Zondag hielden Slavische studenten t Parijs eene betooging voor het Oosten rijksôh gezantschap. Zij hadden een Oos tenrijkseh vlaig bij dat zij wilden in brani steken. Agenten snelden toe en joegen di betoogers uiteen en gingon tôt enket aanhoudin^en over. Zoodra de Fransche regeering op d. hoogte van dit incident was gesteld heef zij haar innigst spijt bij den Oostenrijk schen gezant uitgedrukt. De houdieg van het officieele Ftalië Do Italiaansche regeering heeft aan d< Oostenrijkâch-Hongaarsche regeering ver klaard dat in het gebouxlijk conflict tus schen Oostenrijk-Hongarië en Servië, Ita lie eene vriendscbappelijke houding za aannemen, beantwoordend aan de bepa ,J'Jing^n'.,TifHi,-het .bondgçnootsohap. IHIB W * Czaar eq Kaiser i Telegrammeu bevestigen dat ue ozaaî a en de keizer van Duitschland persoonjijk"''"^ s druk telegrammen wisselen en men daar i gunstige uitslagen van verwacht. 't Belet niet dat Rusland heelemaal doei ,t alsof 't oorlog wordt. De legerkorpsen 3 van Odessa en Kiew zijn geiaobiliseerd S en de manœuvers zijn voor een onbe- - paalden tijd uitgesteld. e Grootheirtog Nicolas Nieolaietwiteh is r opperbevelhebber over al de legerkorpsen b^noemd. r De pers gaat voort met betoogen da* Rusland zijn Slavische broeders in Servis t niet in den steek mag laten. Rusland ia i bereid, sehrijft de "Novoia Wremia" aile i beslissende verantwoordellijkheden te ne-i men welke de gebeurtenissen mogen mee-t brengen. De Oostenrijksche diplomoten i mogen zeker zijn dat de kleinm&king vao Servië welke zij droomen, nooit gebeuren - zal. Vredesgeztnd heeft Rusland voetstap-t pen aangewend om het conflict te voor- - men, doch de uitdagende houding van - Oostenrijk doodt aile hoop. God straffe i hen die beginnen. Deze zin vindt men in verschillige Rua-: sisebe bladen weer. ^ De diplcmaten aan 't werk Zondag hebben de Fransche g-ezantefl - von Jagow eene samenkomst gebad D« i stemrnmg gisteron avond, te Beorlijn,waB i minder pessimisteseli. t Te St-Potereburg iieaît minister Sasv - noff een lang onderhorai gebad metrfleo , Oostenrijlischen geza®t. Een eeniggzins boopvol teeken js, dat i de oorlog nog altijd niet verklaard iB, - zaolang dit niet gebeurt, is er altijd i nog kans dat iets gevonden worde oa» - een eonfliet op te lasaen dat dreigt i Europa te vuur en te zwaard te zetteo. De Fransolie pers waarechuwt tegen > eene paniek welke tôt onherstelbare â*-den zou kunnen leiden. Niet alleen mag a men hopen dat een conflict, waaxin de gTOote mogendheden door de bepalingen " van hunne bondgenootschappen z oud en 1 meègerukt worden, niet nitbreken zai, " doch er bestaan zelîs nog eenige rede-' nen om te gelooven dat het afbrekeo " der betrekkingen tusschen Oostenrijk en Servië • op geen gewapend conflict zal 1 uifairaaioQ. De onderliandelingen op 48 tixen aaiu : gegaan, zijn niet gesloten ; ze worden 5 voortgezet. Zeker, de toestand is ernetig, ' doch zoo hij geen ©pfimism toelaat dsrt helachelijk zou zijn, hij bxengt even-" min een pessimiem mede, dat maar zou r gerechtveerdigd zijn indien de regeering 1 en de volkeren hunne koelbloedigheid verliezen. » • Er wordt kooxtsig onderhandeW in-oBe kanselarijen. Het personeel van het Russiscb gozeunt-schap te Londen, en de gezant zeU , hebben gistei-en hun poet niet verlateai. In dèn morgen hebben de Fransche ; zaakgelastigden en de gezant van Servië ' er een bezook gobracht. Ook andere di-plomaten zijn er bijeen gekomen. Meo oordeelt er dat er nog een keeren van ' verstandhouding te vinden is. De tijd welke Oostenrijk-Hongarië aan " zijne militaire voorbereidaelen beateedt, ; zal Servië toelaten nog eenige wijzigin-' gon aan zijn antwoord te brengen. " Te Parijs hebben do gey.aut vaa 3 Duitschland en do d.d. Fransche eersta minister eene nieuwe bijeenkomst gehad, om te zien wat de mogendheden kunneo . doen tôt het behoud van den vrede. 3 Te Rome onderbandelem de gezant vao 3 Frankxijk, en de voorzitter van den Ita- ■ liaansehon ministerraad. Hoewel den ernst van don toestand erkennende, b®. 1 houdt men or zeker optimisin ; Te St-Petersburg heerscht groote be» . drijvigheid op het ministerie van Bui-j tenlandsclie Zaken on van Oorlog. De ; keizer is voortdurend in verbinding met 3 de ministeriee. Minister Sa&zonoJ heeft zioh gis'teren nog naar Kxasnoïe Sels 3 bij de Ozaar begeven. Sir heerscht i kalmte. Het "Berliner Tageblatt" rernoemt «ij officieole bron dat de nit,gondheden be-sprekingen houden om het conflict te beperken- Monténégro mobifiseert Volgens bericfcten uit Oottiaije heieB«e - Kroonrnad, gehouden OTider vaojyMae-1 scliap^ des konings, tôt de algesneee© ■ ^ mobilisatLe bfploten. Zetnrdag en 7km-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume