Het morgenblad: volksdagblad

1488 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Februar. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11wt6x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

r jaaruanu w" di «.mttfdgg 7 Febrtian 1914 Z censtemen net nummer MET MCRGENBLÀD Aankondiginsen « § bladzijde. — pet kleinen regel fr. 0.30 | Financiëele, » * * * 1 «00| Stadsnitnws, per grooten regel » 2.001 Reclaaien, » » * * 1-001 Begraienisbericht, * 5.00 I VOUCSDAGBX^JD Aïle tnededeeîmgen te zendôri aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Ant^erpea Men schryft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : Q67'. — AANKONDIGINGEN ; &31-& „mtmm«mu i ■■ ■ i—«m i m ■ 11 mm—1, A&Qsuiemenïen : fi Een }aar, 8 fr. — 9 maanden, S fr. a 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. § BUITENLAND, het port te buiten. ——o—wcrcur—IfrlIllliH I II I ——I —É Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C". «0/ftce de Pu* bltcite. 35. ïlieuwtraat. te Brussei. Recht in zijn eigen oog * Op 31 Deeember 1911 wasen er i de lagere gemeeaitescholen 514.651 eerlingea. Daze kositen aa,n de open-we schatkiet 67.98 FRANK PER SOOFD (Annales* page 649.) • Op denzelfden dation waren er in s mK&deibare schoiesn v<am Staat, ge-eente atJienseuffis, enz. 35.798 leer-agen, die bebben gekost 8.232.708 ank, oî 230 FRANK PER HOOFD. "In het jaar 1912-1913 (budget ïii) zijn de gewone uitgaven voor 3 twee Staatsuni versi teiten geschat p twee millioen 822.756 fraak, dus 121 FRANK PER HOOFD. 0 Die yeelbeteekenende oijfers vinden rjg in Vooruit. die zoo goed is | 't oogspringende letberteekeiis te tebrnjkea, opdat het o-ns niet moch-e omtenappen wai ieder leser'ing van set offiieieel lagjer, m:di<Mlbaar en l)pj-er onderwijs aan het lard zoo wai kost. JDeiik, lieve confire tor,voor 9we nauwgezette oplec endihieâd, doch pwas waarachtig overbo<Ug,wij zou-feri er niet over gekeken hebbon. fVoor Vooruit beteekenen die B'fers natuurlijk nies aadsrs an bet v-erschîl van ketgeeîi een prt'ng der lagere scholen en een perimg van het mâàëelibaar en hoo-er onderwijs aan don Staat kost ; ar verschil namelijk van beL werk-Bnskixid en van het burgeiskind. pij zu'len onzen rooden oonÉrater tevoudig overlaïtn aan zdjiie vo;:ks-feerij, wa.nt op dat stuk lijdt hii se eene ongeneesbare kwaal d e ieo -weieene AMBTSM1SV QRAjJjNG «et, m. a. w. dat hij, opgaa.nc^ in m aimr -an zijn ambt, niet ganscb f- waarheid weët te ondefreeh-eiden. ïfeioops moeien wij bam ea'hter jb® opmerben dat het roâMelbaar fi zelfs het hooger ond'esrwijs vaai Isn Staat ni et precies gansch nitslui-fc tet aandeel is van de rijkeanans-pfeen, vooral niet bet midd îlbaar p&œers, gezdi Ans-eelo zeïf, <de pn die met ijzeren arm Voor-It's ongelnkkige slaven drijît, hii !$ heeft een drieta.l .iaren middel-pr onderwijs genoten, en raieite-#iû zegt hij steeds een werknaans-^ te zijn. En in Anseele's geval tafeeren er velen, omdat het offi-■4 ffiiddelbaar onderwijs, aan wie ■ volgen wil n'ete kost, vermi s | telaetingschuldigen, dat betalen1 voor iedereen. De kafljolfeken krtn-nen echter in msefttal de gevallan h.unne kindoren aan dat onderwijs niet toeverirouwen, omdat bet door-gaans door&pekt is van offïcieele nen-traHteit en k>ensche of vrij pos.ige on-godsdienstigheid. Hetzeilide geidt voor bet lager onderwâj6 der groote ste-cien ! En hier spreken Vooruit's cii-{ers in bnnne volïe brntaliteit Zij zijn de mting van een sckreeuwend oni-eebt in tweeërlei opzicht, vraar V o o r n i t de reehten van heft volk steedB heeft mdskend en bas reden : Wij, belastingbeïalers (katliolieken en andersgezinden) betalen dus voor elken leerling der officieete lagere sebool : 67,98 fr. ; voor elken leerling van het oifieieel œidde baar onderwijs, 230 frank ; voor elken leerling van het officieal hooger onderwijs, 1227 frank. We&nu, Vooruit weet in gernoe. de dat wij, kaêboiîeken, onze kin-deren aan geen antigodsdiesieffcig onderwijs kunnen noch roogen toe\^er-trouwen, dat wij nochtans de over-groote meerderbeid nitrrsaken van de be>astingbetalers, en dat wij dus betalen voor een onderwijs waar wij geen mit kunnen uittrekken. Waarom helpt Vooruit ons dan niet, aïs hij het onrecbt wrektai wil, oid al de scholen op golii ken voet te éte'len voor de ioelagen ? Wa^rom moeten wi' eene tweede maal ons onderwijs befaîen ? De arme katho-iieke kmderen, zijn toch ook wers-manskihderen zoowel ala die der ftociaîisien. WsWôâ bekàSnpt hij orïë op dat gebied met, al de barduekkig-heid van zijn wrange z-iel ? Omdgt de roode Moniteur een volksvleier maiar geen volksvriend is, en in den grond den godsdienst wil aibreken. Tweadens, waa.rom. helpt hij ons met om het onderwijs. ovar ganseb de meet, vam îaag tôt hoo.% te verv laar&schen voor het Vlaara-sebe vo!k, dat slechts in en door een degelijk onderwijs in zijneMoe-dertaal zijne voile eigenwaaide Iran herwinnen, en ten voile oi>etaan n;t z.ijne onverdiende ond«rgescb ;kths:cl ! Vooruit heeft hier eens te meer zijnen vinger recht in zijn eigen oog ges'oken ! W. HKLDGEBEURTEKISSEH £ Het poUtiek ieven in Engelaod aadeniig van de nieuwe zittin^ Rovendigi de Eagelscbe politiek reeds ■Kbaâr, soiirijft de Ivondenscbe corree gieM van de N. R. Ct. is aJlerlei belangrijk nieuws. ■«gens de "Daily Ghromcld" zal mï Afiquith op den openingsdag eeï ■««■uig aiieggoii n-opons Home Rul< ■feri"81' "^an Protestan^scbe min L/J ' znllen d«j verst streIi,.oiLde waar KT verschaît. Ulster zal ii go als onderwijs, benoenrmgen, emz., r y de godedienst cen ro1! kan spe-B onafh ank el i;, ke positie iniiem»n. fck. u, "ey's formule Home Rule in fen « za' dus verwezenlijkt wor-L' " aar van uitsluitog buiten lerland eprake zii'u-aito0 is trouwens geheel m over-nmmg me^ ultsprakeu van miois-I ?? v^n Redmond in den laatsten • e alien voel wilden toegeven, be-« -i, Men ^eet.dat Sir Ediv. Uinii tu . juiet ate een onveir- ' ïani \ nMnl®UID 11 geste^d en dat «ieunt UDJCllistisciie pax-tij hemdaar- 1 ,weet Nicbolson in de * Daily hef w t9,rleeie"' dat de regeering if i;,, tln ^ zitting ew nieuwe on-iohll,' j zal .y°orsteIlen, die aan de 1 ,oi » r Noticonformisten een lieei li»J tfgelD0<,t koinen. De Noncon-i,/~ f'Jn nog even ver als in 1906, kd înf , eral<> Pftrtij steeds heeft fillg hehoeft™ t<mmvû dringend her- ^andaag spredrt Lloyd George te V-J>derweS heeft hij dsteren ai °® eçn paar woortlen le zeggen, terwijl de trein stopte. Maar naar zijne rede van vanavond ziet hee.l het por li;ieke Engeland met groote ^erwachting uit. Hij zal waarschijnlijk spreken over een zeer netelige kwestie : de l>elasûng . van grond. De Schoiten stejlen daar een ! bijzonder belang in en de unionistisehe | bladoA hebben veel ophef gemaakt van de geduiige verdaging der vergadering, waar-i'H zij "een teeken zien, dat de kanselier het over de nchtiog waarin hfj zich zou utilaten, nog niet eens was. | Sir E. Grey, zegde in eene rede te Manchester : De tijd zal nog eens komen, maar dan niet tijdens ons geslacht, dat zoodra er in Europa tusschen twee landen oorlog aitbreekt, de andere landen toeijlen om den oorlog te dempen, zonder dat er aan de zuiverheid van hun oogmerken meer getwijfeld zal worden dan wanneex buren aanspoeden om een brand te blus-schen. Maar zoover zijn we nog niet. Door tijdens de twee Balkanoorlogen vre-de ondfT zich zelf te bewaren, hebben de groote mogendbeden den grootst moge-lijken dienst aan Europa bewezen. ©F TUS BâÂN Een bezet Lord Strathcona, die over drie weken te Londen overieden is, heeft het volgead ' testaient aehtergela+en : 1. Aan zijne dochter lady Strathcona 500 millioen fr.; i 2. aan zijne andere erfgename® 12,500,000 s frank; 3. aan het koninklijk college van i Montréal ; 4. aan het koninklijb Victoria-liospitaal te Montréal 2,500,000 fr.; 5. é aan de Taie University van de Cormec- f ticut 2 millioen 500,000 ; 6. het oVerige t 1.750,000 koitrt aan ecgelsehe. weidadig-lieidswerken te goed- En zeggen dat lord s Strathcona ate ëewvoïtd'ige bareeîbeslfcnde 1 begomneE is. De Paus en prins Napoîeon Orrmidnîellijk na de geboorbe van den nieuwen prins Ixmis-Napolecm, zond X. HL Paus Pius X, zijnen zegen aan de oudors. Nu heeft de H. Vader,als herin-nering, den kleinen prins een» gouden medaite doen toekomen. De derde Vredesconfefentie Naar uit New-York wordt gemeld, zsi stasitsaeeretaris Bryan voorstellen de derde Vnefieskonferie vôôr Juni 1916 in Den Haag bije® te roepen. Sociaiïstische zeden Te Schaerbeek is de katholieke strij-der, heer Nestor Laude, met drij kogcls neerges&hoten door een anti-clericaal. De soeialisten zeggen : 't Is een krank-zinnige die het deed. Zondag avond is de katholieke propa-gandist De G.., van Gent, door een so-oialistisohen apache mishandeld en ge-wond. De G... heeft den aanvaller, met behjjlp van verscheidene lieden, aango-houden en naar het policiebureel ge-hracht. Daar is tegen den socialistischen propagandist een proces-verbaal opge-maakt.Prlnselllke gift Ter gelegeàiheid van de geboorte van hun zoon, hebben de prins en de prin-ses Vîctor-Napoleon 10,000 fr. gezonden aan heer Rudelle, oud-kainerlid, van Pa-rijs. Me som is beetemd om mtgedeeld te worden aan de armen van Pari j s wi«r huâshonden vergroot is. Goede maatregeî De miïxtsïer van spoorwegieai is van zin in zijn département een nieirrçen maetregel in te voeren, die zeer voor-deelig zal zijn voor den dienst.Vooirtaan zou bet parsoaoe.l van d«n uiibatângs-dienst aangeworven worA'ii tsusschen de agenten, die door het ambt dat zij 1»-kleedeo volkoinen <»]) de hoogte zijn der mooilijkibedon van gezegden dieoet. ' Studentenîanddap te Aatwerpeit De SfodentenLaocMag, die Zaterdag «n Zondag door de studeerende jcigd te Ant-werpen wordt gohoirdea, zal talrijk worden bijgewcond. De feesfeitûng wordt gehouden in den "Ka'thôîieke Kring", ten kwart vôor 12 ure. Daar zal het woord worden gevoerd door ho0gjeiaraia<r VAiest, Juliaan Db, Vriendt, oiidr^olketvenpgenwoiortîiger en Dr Frans Vain Gauweiaert. De ontvaaagrt der oud-hoogffadesEten zaïl pîaats bebben in de KociTiklîjke Harmonie, ten 5 are. Bekwaamheidsexaman voor bet onderwijs la de Huishoudkunde én de Hu ishoud werken Bij besMt des heerem ministers van Nijverheid en Arbeid, vangen deze proe-ven dit jaar aan op 14 April a. s., in de aangenomen Bo^maalschool van O. Lu Vrouw Waver. Zij mogen naar verkiezen in de Nederlansche ot in de Fransche tiaal afgelegd worden. De aanvragen tôt deelnetning moeten vôôr 1 Meert a. s-, aan voornoemden mi-nister gericht worden. Het getal deelne-mers is op hoogstens 60 bepaaJd ; zij nioeten bij hunne aankomet te O. L. Vrouw Waver een inschrijvingsrecbt van 10 frank betalen, en kunnen tegen 2,50 fr. daags koet en inwoon ter normaalschool genieten. Onafhankelljk Betrefckeûi,ife de mSsd'aden der vrijxnet-seîaars in Congo, echrijft de "Peuple" : " Het akkoord d«r rechterzijde is ge-slagen op dem rug der amktenaars, die onafhankelijk genoeg zijn om vrijmetse-la-irs te weseai en staat genoeg om de misbruiken ten liste der katholieke mie-sionarissen aan te klagen." De elaafsche dief en verklîkker, ten d'ienste van geheinreinnige misdaaSgere tegen weWoeners der mensehheid, is dus de onafhankelijke, volgens den "Peuple"! Ziekte van heer baron de Broqueville Heer de Broqueville ïs sinds enkele dageai onderhevig aan de "griep", eene aanstekende verkoudlieid. Thats Se hij aan de beterhand en beeft reeds eenige urem zijne kamer mogen verlaten. Dood eener eeuwelinge Woensdag siîerf in het godshuis te I i-mages vrouw Catherina Peyrot, dîe den gezegenden ouiderdom van 108 jarr bé-reikt had. T'e eeuwelinge was tôt op het taatste oogenbfâk in bet voile bezit harer *rerstandvermogens. Het AativriimetselaarsbJad Het geïllustreerd maandschrift van den ' Anti-vrij metselaarstiond " van de maamd Januari, is hsast uitslnitend toegewijd tan de Hollandsche Logebroeders. Het ichrift is echter zeer belangwekkend, ook "oor ons Vlamingen. Er komen ook zeer lezenswaardige lie- 1 ïohouwingen in voor over de ondervra- < fing Brunet, in de Belgischo Kamer, fce- : revende de missionarissen. : Wij zetten onze lezers, a«n zich te i ibonneeren aan dit tijdsohrift. Daarvoor 1 tôbben zij zich te wenden tôt het Secre- 1 ariaat, jde. Staesartstraat, 131, Bruseeî. 11 —g——nwa—wa—■—ia—BB—■———— Zout dat uit den grond opspuit Te -Filipoehti bij Moreni, (Rumenië) al-waar men groote hoeveelheden petroleum heeft gevonden, is uit een bron een groote masaa kokend zout water gespoten. Tien kiloineter in het rond was het ge-luid hoorbaar. De grond is 500 meter om den geyser met een dikke zootlaag bedekt. ( De burgeroorlog in Mexico De Mexioaansche bladen noemen de intrekking van het verbod van uitvoer van i wapenen uit de V ereemgde Staten, eene j misdaad en zeggen dat président Wilson • nu eindelijk het masker heeft afgelegd, ■ en openJijk optreedt als kampioen der opetandelingon en als vijaind van vrede ■ en or de. ( Htîerta heoft zich gehaast te verklaren dat hij geen voorzorgsonaatregeden denkt te nemen en de Amerikanen even voor-komend zal blijven behandelen als te- ( voren. \ Aan de voornaamste Amerikaansche en ; Enropeesche bladen heeft hij een tele-gram gezonden waarin hij hen uitnoo- ' digt barichtgevers naar Mexico te zen-den, om zich op de hoogte te stallen van hetgeen er werkelijk omgaat. De re- 1 geeringstroepen zijn thans 50.000 man sterk en zullen weldra 100.000 man tel- \ len. Bovendien besohikt de regeering > over 3S.OOO nran ongeregelde troepeni ( ~ LEGER NIEUWS ; Dé voedîng der soldaten ( De regeering boeft 525.(X)0 kilos argon- j tijnsch vleesch besteM, voor de voeding der soldaten. 't Is maar eene kleïne hoe- veslheid, als men weet dat er verleden t jaar jn het leger rond de zes millioen ] kilos vleesen verbmikt werden. De re- i geeiring bee't gezorgd dat er te Antwer- ; pen reusachtige nieuwe ijskassen zijn < om ei- overgToote hoeveelheden vleesch te knnnen laewai-en. Men vorzekart dat, i tijdens de aanstaande besprekirig van het i budget van landbonw, men de doetaa- > tigste mïddeèan zal onderzoetoen, voor dnn invosr van wreecKi vleeeeh voor d» < voiksvoeding. i Oeïogenstraft f De tijding van het aanstaande aftre- den van generaal de Oeuninck, hoofd { van den generalen 6taf van het Bel- gisch leger. wordt uit ambtelij ke bran f gelogensfraft. i i ■ ... ■ CONQONIEUWS i De slaapziekte * De slaapziakte woedt nog altijd te Ood- { Kasongo (Mauiema) , te Lukulu (TJrua) l en te Maria^Moba. Op andere plaateen is er eene merkbare verbetering waar te nemen ; de missie van M-pala, die op het punt was garsch uitgeroeid te worden £ door den geeseL, begint te herleven. Dat < is te dankein aan de mission irisseo, die 1 onverpoosd ieveren aan het uitvoeren van r gezo<ndniaking®werken. Te Mpala hebbon 1 zij 25 bectaren rietgewas verni ^ld ; op c den oever dier Tanganyka en langsbeen z de Lufukorivier ziet men thans uitgestrek-te laindci-ijeni, in weelderigen blœi. » S ARBEIDSNIEUWS £ De «itsluitingen in het r bouwvak în Engeland De stakers of udtgeslotenen bij het bouw. vak, te Lopd-ei, krijgen geen ondersteu-niî%- voor werkHooshekl krachtens de 1 verzekerkwïswet. Zoo besliste het cte be- ,r trok'ren ambteraaar ern bevestigdte het ean " bof van scheïdsrechters. 0 De "Westminster Gazette" stihreef dat beide p^rtij en een lasigdurigeîn etrijd ver- wacbten. f — » « d ffond het Parlement De mijnwerkerspensioenen De bijzondere com missie van don Se- 0 naat, aangesteld oan het wetsontweerp op ] de mijnwerteîrspensioeuen te ondorzooke.i e is_ bijeon geweest. îaen l».=pirak vooral de „ cïjr<*rs, ineegedeeld door het minalsfe^rie van ° nijverheid en arbeid. De cominissie zal e Wnnea veerlien dagen nog eeno laatste h zitting houden om het verslag van heer s< de GheUmck te bespreteen. Dat verslag I is zeer uitgiehreid en geeft voliedigem uit- g lef: over de financieele gevolgen van hot weteontwerp. ^ Landbouw en openbare werken ^ De middenafdceling, gelast met het on- „ ierzoek over het budget van landbouw h ;n openbare werken, hisld hare laatete rittîng. Heer Raemdonck gaf lezing van j, ■ijn verslag en der antwoorden van den ninister op de vragen door de afdee- R ing gestgld. De verslag-gever keurt. do v jerinrk-îitmg goed van. bel. koius -van hi >ruggen en wegen. le! Parlement K&MEm Zitting van Vrijdag, 6 Februari Î914. Heer ticholiaert opent om 2 ure de zît ing. NEERLEGGING VAN EEM WE7ISQNTVTE5RP Heer RENKl'N, mdnister van Oolonteo egt heti wetsontwerp neer, de overeen :omst goedkeurende tuasohen de coloci -*an Oongo en de ijzerenwe^maatsohapi)» Mayumbé. Het oodsrzoek van dit ontwerp Word ^erzonden naar de middenafeieelnig vai le begrooiing van Cokmiën. SGHOOLWET De Kamer zet de beepreking voortovti le amendementen der heeren Féron, Van lervelde, Daens «n oonsoorrien, aan he irtikel 28. Heer C. HUYSMIANS steuirt het amen tement Féron. Hij verklaart zich twijfelzuchtig wa )etroft de bowering dai de Regeering ge îoeg gewapend is tegen de roisbruiken Heer POULLET. — Dit débat is on jehoord lang gerekt, maar er vloeii eee jemeenzaam gedaoht uit voort, dai di iegeering wil bijtredeji. (Zeer well Kaki sn aan de uiterste linkerzijde.) Willcn wij de uitdrukking "wijsgeerig" m godsdienstige betwistingen* met aan îeimen, 't is omdat wij vreezen dat nei len. tokst zou aanwenden om het vrij o» lerwijs onzijdig te maken. De rede «si îeer Anseele wettigde mdjne vrees in ds apzicht. Het is klaar dat wij t'akkoord eijn on e erkennon dat de persoonlijke aanval en in het onderwijs niet mogen gedrrir vorfen. De Regeering eteft dus voor di tlgemeen gedaobt te bevesiigen m do voi ;endo fomanul: " Do laatete zin van ^art. 6 desr wa "an 20 September 1884 'en van 15 Sep-ember 1895, z.al gowijzigd worden aàs rolgt: " H'ij (de onderwqzer) zaî tijdens sâjï indei'wij • verzaken aan ailen aanval i» ;en pètstiam of tegen de godsdienstàg* >vert»igingen vac de familiën wier ten leren hem zijn toevertrouwd-." Heer VANDERVELDE. - Waaroro«W lenvoudig gezegd: "overtuiging"? Heer POTjLLET. —9 Omdat ailes wal langaat de gewetensvrijheid vo&onieg pordt gewaarborgd door art. 6. Den dag, dat gij misbruiken znk bmJ-;en waartegen de minister oatcaehtig is, al het nog tijd genoeg zijn om vewîaj e gaan. Heesr DEMBLQN verdedsgt op sqim «urt, en lang, het in bespreking zjjnde anendeanent. ORDEMORS Heer 'T K1NT houdt staan hetgee» Wj| lezegd heeft over de propaganda, welfefl oor leerlingen der gemeentescholen van îrussel in den laatsten kiesetrijd ge-laakt werd. Aan de kiesbureelen atousden ueisies, met een band rond den allouer en waarop men leze® kosy "Redt oa-e scholen". Heer Jacqmaân heeft over dît Mt jeeen en minsten uitleg aan de onderw^MW evraagd. Heer LEMDÎWIER. -h Wij haâfea M echt dergelijke propaganda door csxz* inderen te doen maken.De echepen mo«st ich daar niet in mengea. (Hevig venei echte.) HET DEBAT WOKDT HEKNOMW j Heer FERON stelt vast dat ait de «M-jggingen. verstrekt door den heer rat-ister, blijkt dat het art. 6 toepaamlfîk s op al de scholen die toeîagoë raQenc ntvangen. Heer POULLET en daarna heer WOBS-'E, verklaren dat het onmogelijk te do anmerkingen van de sprekers der erzijde bij te treden, (Ùiiroepdngea aaa e linkerzijde.) PERSOONL3JK FEFF JTeer TERWAGNE verlangt bet ver het tusschengeval Lemonnier-*» Kint D!E A OORZ11TER. — Verschoonine» k g-eef het woord voor eene ordemotie n verzoek n het nullement te eerbiedi-en.Heer TERWAGNE. —-i Dan weasch fie îne ordemotie te doen. Heer Lemorwâer eeft verzet aangeteekend tegen de ke» 5hu!d1gingen die hier uitgebracht rjjrt eer t Kint heeft bekend dat dit reflet ewettigd was. (Uitroeprngea rechte.) Niettegensfaande heeft de recbterzÇd* ?n schijn deze verklaringen te beecho». en als! zijnde behouden. Ik houd er ïri een soortgelijk verzet aan te teeke-Sn tegen de woorden uitgesproken door ?er de Jonghe d'Ardoye, betrekkelijk itdeelingen van politieke vlugschriltea in ? scholen van Antwerpen. Heer DE JONGHE D'ARDOYE. -h icht u tôt .de volksvertegenwoordigiere m Antwerpen, dSe het ieât bevestjgd ibbcn. Heer TERWA<®vR. -— Htet -Is waar dM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume