Het morgenblad: volksdagblad

959 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Januar. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 26 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m90391v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7e jaargany. • N° 2 Vîijoag r en xmwûay 3 januari 1914- z cetmemen net numme» HET MORGENBLAD ^""'"""fiankoiiidiS'WEen : 1 14= blatHzijde. — Per kleinen re^el tr. 0.30 ë Financicele, ' ' * I | Stadsnituws, per grooten regel » 2.00 » ] Reclamen, * " * » 1.00 8 S Begrafenisbericht, » 5.00 g VQLKSDAQBLAD Aile mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpeu M eu schrijft in op het bureel van het blad en op aile Postkantoren Teîefoon : OPSTELRAAD : 967'. — AANKONDIGLNGEN : SB14: m wii "■ » i ii i m——i Apjtonnemeirslen s Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 8 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BU1TËNLAND, het port te buitea. Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C". "Office de Pu» blicite. 35. ISieuiotraat. te Brussei. De Loge in Congo Men weet dat de godsd enstha ers van a.ie si.ig en Kleur sedert en e-len tijd hun haivje van vreugde voe-lén pqpf elen, omdat de Loge er in ge>uJ;t is deu toes and in spann ng te brengen tass. hem onze katiio ie e miss onariiss&a in Congo en een ifthoiiek minister, den heer Ken.v n. ■Gansch de z^a is een. oudig ejne kuiperij van de Loge tegan Laar jjeeuwigen vijand, dien katholieken Eo tediensf. I Ambtenaren in onze colonie, d e legelijkertijd tite.voerders. z , n in de ÈLoge, en. door onze oen en ve. worden betaa'd, weri'en er de kalhoàe-ke zendejlingen openllijk en be'eb tegien ; daar dbzem zich dliervm be-klagen, hebben de moo e ogabroe-ders het wapen gebruikt der ia-faards : den vu'.gen las er ! I Aldus was de maat ov.ergeloopen sn deden de missionarlssan een be roep op gereeht en m.n sJar. | En nu wil de Loge de roi van de acbtervolgde spelen, en heelt Dins-■ûag.,-23 Deeember, in den iSenaat ge-weeklaagd en ge^ammerd, door d m mo-nd van haren grooïmeester, graaf iGoblet d'Alvieiia. ; ' Min ster Renkin heeît daarop ge-antwoord met eene prachtige rerie-voering w élis waar, doch.. heefl aan de zaak geene eiridop.ossing gege-ven.En nie temin is het onbe.w stbaar dat de Loge in Congo den stri'd heeft aangebonden leg-en de katho-îieke missiën. , Herhalen wij enkel feiten : - Heeft cen kapitein der gîwa end macht in Cone-o, Br.'. Wangekn.e, .met dj zweep in de Land aa : de n g rs1 piet giezegd, dat het "-Onze Vader" j eelijk- stond met den gjsilen, ontuch-tigen dans aan de maan ? En Le XXe Siècle zegt diaarop : "(Kent " gij een enicelen Bri schen Wanger-" mée, 't is te zeggen een enjce.en am/bten&ar van de EngieJsohe colo-V niën, die zulks ziou aandu^rven ? " ^^dat is eene pro.estantsche regee- Ward Pater Cambier niet besohul-ddgid van de ergste îeien, en is het met aan den dag giekomen, dat ailes \alseh was ? Hoe kon eene pesohuldigingt waar n ets van was, zoo ver gaan en tôt in Europ d jor-wentelen, "sonder te worden ^ejen-gehouden ? Omdat in Congo rr/agis-traten wonen door ons geid diik be-taald, olie tegînover Pater Cambier nebben gehand^d, zooals hier de dtoms-te eai de fanatteki&te rechter dien men ui.'d/eeien kan, n'et zou dnryen handelen ttgenover dien groot-Bteii booswicht. Hesft in 1912, citoyen Vamdervelde, rate: Lennartz niet door de mod-gesleurd, toen hij hem besohul- g e een jonge negerin te hebben opgesloten en te hebben ges'agen be-»ed;en_de lenden", waa-rof het socia-.kftech blad _Le Journal de V, a r I e r ° i neerviel als een gier 51hJS «schrerf ; "Aan welk bevel keeft die ongelukkige nege- 11 ZIC^ niet w'l:en onderwerpen ? " Van zoo iets mag men ailes onder. " steLen.... " Minister Renkin kon daar toen r.iet op antwoorden ; en wel om de rue-de reaen dat hij van de zaak mets wist. En de nior.e_broedea- Vander-velde wist dat de minister METS WIST. Hoe dat . Omdat eene kopij van den besclrtudig.ngsajtt n^ar Br. . VaiKl-erveJide weird gesio.urd, alvon rens de min ster er kenn s 1 an kreeg, en ALVORENS EEN ENÂELE -E-TU1GE DOOR HET PARKET VAN STANLEYSTAD WEi'D GEHOORD. Was d e man dus besohu d gd of niet, daar bek/ommerde ci oyen Van-dervelde zich n'et om. De Loge h ad gesproken, dat was senoeg ; zij had gezegd : gij zult de missionarissen lasteren, door de niodder s.euiea ! En dat doel was bereikt ; imn.ers, het proper b.ad Le Journal de Charleroi, 'had gezegd : "van zoo iets mag men ALLES on-dersielen". En de roodé leider hrd eens te meer geposeerd a s verdedi-ger van den verdrukie. Uit het onderzoek bleek ech;er dat gansch de gesch edenis, van nailde-ken tôt den draad was uâtgievonue.i, gezogen uit den etterduim van de Loge ! Denkt gij dat ci'oyen Vanderve'de dan zijn slacllitoffer heeît m eere hersiteld ? Hoegemaan d niet.! Hij heeft laf gezwegen ! Hij moes't van de Loge. Thans is de îi^j.Vanderve:de,naar men zegt, van^^rden minister te interpolleeren oviWhet felt waarover de. procureur-gpiiferaal Detry msent te mogen klagen. Detry, z'et ge, is een hooggef laa s£e logebroeder ! Doch, citoyen, alvorens nogma'tls als vei'ded'ger van den verdrukte te wil-len speieo, zoudt gij beter doen uw slachtoffer, Pater Lennariz, d on gij door de modder hebt gesleurd, te-rag in eere te her&tellen. Dat, vergi de eenvoudige rechtvaardigheid, ci ioyen ! Doch, 't is wa-ar, de Loge steekt gebiedend den vinger op en br.'. Vandervelde moet gehoorzamen. Buig hét hoofd, fiere Sioajmber ! * jjc jJ; Wie in dit al.es het werk van de Loge niet ziet, is stekeblind. In de Senaatszitting van 23 Decemoer h<tîf1 minis'er Renkin gezegd, dat hij hel aïs eene FOUT aanzag, het feit dal te S anleystad eene vrijmeiselaarslo-ge is opgericht. Dat woord vanwege den min.ster doet ons veel genoegen Zouden wij ein'delijk mogen ver hoipein dat er eens en voorgoed paail en perk worde gestéld aain die kui-perijen van de Loge jegeœ onet m. ssionar.ssen; kuipeirijen die ter slotte tegen de beschaving zelf moe-ten keeren. Immers, wordt het evan gelie van een br.*. Wangermée, di< a^an de negers leert- dat een on'uoh-tige heidensche dans gielijk staat met helt "Onze Vader", godte'd, dan ke,erl de beschaving terug tôt de bar-baarschheid. en vo-or de barbai rsr-h-heid moet België zijn gela1 in Congc niet sfeken. W. ; OP DE BA.AN pS.to.ïSf' v~eÇ»'k™=' fien vertrnknon Vri3aa« naar Sigmarm-^ 0ln d« begrafenisplechtig- I te wonen VOn Hohenzollem bij Beheer van telegraaf en teîefoon [ ion orUW6,tarlLf V0M telefoongeeprek- wordtP toœeïSSt v^"1 bînnen het ,and ' 1914 IvSmT 611 1 Januari imel nelteu die'tf tôt Sesprecken gfooagro9p behooren, - zo'oate Vvl®ig bepa^ °P di'ie rrT frbuitentand. 1 °eePre n met hel ï sprokPn^S is /oorfean ; voor elk C"e-' kring Tan8^0!6!] ®fftand' binnen ^D°en Idingskautoor vhS ™i' °m het verl™- ( boid van g .cenl"mea per een- sMPiel£. boven 60 tôt 125 ki- lometers, 75 œnticnien en boven 125 k lometers, 1 frank. LEGEfiwems In het leger Te rekenen van 1 Ma art 1914 zuUen i de veldibattarijen van het Belgisch lege. gelijkvorniig bestaan uit vier etakken va 75 millimeters. In Duitschland bestaan de batterije uit zes stukken ; in Frankrijk evenw< slechts ait vier kanonnen, wat, naar h-sehijnt veel gamakkeiijker is vooj t rasjae verplaatsing. ÂansSag îs RHunchen 'Pe Munchen is bij een zangeres u den koninklijken sohouwburg een boi ontploft. Niema.nd werd gekv/etst, doe de W'oning gansch ovorhoop geworpei on erçr beseh.adis;d. ÇOl\GONlEUWS Aardbeving te Stanleyville In den nacht van 18 op 19 Noveiber deed zich eene geweidige aardbeving ge-voelen te Stmleyville. Het was één uur van den morgen toen de inwoners door I geweidige schokken gewekt we.-den. Het inopbou'wzrjnde paleis van den al-gemeenen ondergouvernerux leed veei eeha-de.De Aardbeving duurde bijna een îni-nuut. Wat later braiv een gewelàig on-weer over de etad los. Twaalî uren tusschen iQ\ian en dood Eene jonge vrouw van tiuil, Mary NagigiS, heeit gedurende twaalf uren, d0'0dsa,iigsten uitgestaan. Zij wandelde namelijk cp het strand, in den omtrek van Withernsea, in lorashire, toen zij plotselings bemerkte dat de zee.die aan het stijgen waiS, haar den wog naar liet vasteland alsneed. Zij zat gevangen tusschen de golven en eene hooge rots. Mot bovenme«nseh&-lijke kraehten slaagde de jonge vrouw er in de rots enkele meters op te klau-teren en een klein vlakje te vmdeix, waaa: het scliuim der golven haar bijna ona^gebroken in het gielaat zweepte. Gansch den nacht bracht zij daar door, met haar kleinen fox-terrier,die ze op de wandeling meegenomen had. Dinsda,g morgt'i nu, werd zij door een boer giazien en gered. De ongelukkige was bijna dood van uitputting. De expeditia Shackletsn Wij hebben geineld dat Sir Ernest S'hackleton eene nieuwe expeditie naar de Zuidpool inricht, welke hij in 1909 tôt op een afs*and van 150 kilome;ers nad-er-de. In deTimes s?hrijft de ontdekkings reiziger nu nader over zijn ontwerp : Ilet doel van de expcd'tie. is een slede-toeht te ondernemen dwars over let Zuid-pool-vasteland, van de Weddel-zee naar de Ro8j-zee. Deze or!.' ingstocht.waar-van de v«rtrek- en aankomstpunten meer dan 2500 kilometers van elkander liggen, is de langste ooit in poolstreken onder-nomen.■ In aardrijkekiindig oogpunt zal men eerst na die reis met juistheid de natuur van die streken kenn en en weten of zij ja of neen, deelmaken van een vasteland. Men weet bijvoorbeeld niet of eene groote vlakte langzaam afdaalt van de Pool in de riichting van de Weddel-zee, en of de groote keten van het Victoriagebergte,die zich uitstrekt tôt aan de Pool, voortloopt over het vasteland. De onidesking van zulke bergketen zou, zegt Ser Ernest Shackleton, een deT grootsta aardrij kskundige ontdekkilngen zijn van onze eeuw. De omMekkingjsrei'zigetr is ook voortie-mems zeer nauwkeurige proeiftneminigen te doen over de magnetische pool en over de afwijkingen der magneetnaald, proei-nemingen die, hoopt hij, praktische uit-slagen zuUen hebben voor de aeevaart. Beide schepen, die van de expeditie zul-len deelmaken, zullen voorzien zijn van werktuigen voor de diepzeevisscherij. Buiten de geleerden, die zich met bij-zondere werken zullen bezighouden, zal de eer van te pogen het Zuidpoolvas'.e-land over te steken, gegtind worden aan eene groep van zes man. Er moeten van beide kanten dépôts worden aangelegd de reis xnogelijk te mateen Er zullen daarom twee vaartni-gen worden gebruikt. Het eene brengt Sir Ernest Shacketon naar eene leust aan de Weddel-zee, het andere vervoert een tweede groep naar Me Murda Sond. Van uit laatstgenoemde plaats werkt men dan de Shackleton-groep tegemoet. Six Ernest hoopt den overlandtocht in vier of vijf maanden te kunnen volbrengen; maar hij zal voldoende voorraden meenemen om het twee jaren te kunnen volhouden. Onder de dingen die hij meeneemt zijn ook ele-den, gedreven door mot/or^n meti lucht-schroeven, en verder een vliegmachien. Zij nemen ook 120 honden mee. Sir Ernest Shackleton zal Engeland ver-laten toekomende jaar in den herfst. De expeditie vertrakt van Zuid-Amerika en keert terug langs Nieuw Zedand. De ont-dek'ringsreiziger zal vergezcld zijn van M. Frank Wild, die hem reeds in 1907-1909 verge7:elde en die sedert dien de.L nam aan do expeditie Mawson, alsook 1 van verschillende geleerden en zeelieden, ' die deelmaakten van zijne vorige expedi-ties.Tezelvertijde zal eene andere ngeleohe expeditie vertreklcen, die van Foster Saek-liouse, om Edward Vil land te daorzoe-ken. M. Stackhouse denkt twee jaar in de poolstreken te verblijven en zich ook te bedienen van eene vliegmachiene. Hij zal Engeland verlaten aan boord van de "Discovery", die voor de eerste expeditie ■Scott werd uitgeruet. Ontvangsten . Woensdag, 31 Deeember 1913, ter gele-genheid der vernieuwing van het jaar, j ontvirig Z. M. de Koning opvoigenlijk I het hof van verbreking, de rekenkamer, het hof van beroep, het krijgshof, den hoogeren raad voor Congo, den mijn-raad, den colonialen raad, de koninklijke academie voor wetenschappen, letterea en schoone kunsten, de koninklijke academie voor geneeskunde, d.en gouverneur en de bestuurders der nationale bank en den gouverneur en de bestuurders der alge-! meene maatschappij van België. De heeren minisiters en de groot-offi-cieren van 's konings huis waren bij de ontvangst aanwezig. Hierbij rie redeivoering uikgesproken door Z. E. cardinaal Mercier, voorzitter der koninklijke academie voor wetenschappen, lotteren en schoone kuosten, van België : Sire, De koninklijke academie van België België, draagt mij de eer op, aan Uwe Majesteit de eerbiedige betuiging van ha-re wenschen voor het heil van hare vor-sten aan te bieden, Niet uit slaafsch naleven van een ouô gebruik is het, dat zij mij deze taak toevertrouwt, dewelko mij met vreugde en trots vervult. Tweemaal, in den loop van het verle-den jaar, zag zij, met diepe ontroering, den koning persoonlijk tôt haar naderen, en door zijne doorluchtige aanwezigheid er op wijzen, dat, steeds getrouw aan de verklaring welKe 'hij bij zijne troons-bestijging heeft afgelegd, hij in het bij-zonder dezen wenscbt aan te moedigen die er zich op toeleggen " het verstande-lijK en zedelijk peil der natie te verhefien in een geest van eendracht en maatschap-pelijken vooruitgang Krachtig getuigt België van zijne eco-nomische macht ; zijn uittreUingsvermo-gen op coloniaal gebied voelt het steeds in zich grooter worden ; ten behoeve var de zuiverheid zijner liefde tôt net vader-land ie het van het grootste belang diat het beoefenen der wetenschappen, der let-teren, der kunsten, der wijsbegeerte,zijne ziel ontrukken aan bet gevaar dat te ulitBlvAteinde igawiuzupbt kan doefn o®t-staan.Een edelen plioht heeft de academie in dit opziciht te vervullen ; en voor den I vorst die als haar genadige besebermer is opgetreden, ben ile gerechtigd met na-druk te verklaren, dat zij aan dezen plioht niet te kort zal komen. Indien men zekere aangenomen kritiek gelooven mag, zouden de betoogen, dîe xnen eens acadejniscihe betoogen noemt, naar btiiten hol klinken. Doch de drie kLassen der konïnkliijke academie van België zouden gaarne de beteekenis, die spottend aan dat woord wordt gehecht, tôt eene leugen maken, en door de leefbaaffheid van hare wer-ken willen bewijzen dat zij zonder ver-toon en in voile waarheid begrijpen, wai ieder Belg, binnen zijn kring, aan zijn land en aan zijn vor&tenhuis isverechûl-digd.Sire, In onze gedachte is van Uwe Majesteit onafscheidbaar deze, die deelachtàg in al hetgeen het gemoed van haar konink-lijk gemaal beweegt, niet onverschillig kan zijn voor de instellinçen die de werk zaamheid der natie op verstandelijk gebied in beslag nemen. Yan hunnen kant, voelen de mannei van studie, die ik de eer heb hier t< vertegenwoordigen, met innige dankbaar heid, als een zoen op het voorhoofd, d< opwekkonde bestraling, vcelke de konin-gin in hare milde goedheid en hare kin deren, in hunne bekorende lieftauigheid om de koninklijke haardstedo spreiden. Gelievc de Goddelijke Voorzienigheid ti wakon over Uwe Majesteiilen en hun in het aanvangend jaar, slechts dagen t< gunnen van louter feluk. Dit is ons aller verwachtjng ei wensch. * * * Op Nieuwjaarsdag werden de ontvang sten voortgez&t en ditmaal hebben zi; een uitzonderlijk belang opgeIeverd,door dien de koning, in antwoord op de re devoeringen van de voorzitters van Se naat en Kamer, zeer bolangrijke verk.la ringen. heeft afgelegd. 's Konings redevoering in antwoord o; do gelukwenschen van den voorzitter de: Kamer vooral is beiangrijk, daags vôôi de groote koloniale beppreking. Het was liait 2 toen de lange stoe landaus, die de volksvertegonwoordigen en senators aanvoerde, aan het paleii j toekwam. ' ontvangsten hadden, evenals daaes rvAT te voren, plaats in het groote witte salon, waar de koning, de koningin en hunne kinderen zich bevonden, omringd door de heeren ministers. Het eers/t sprak baron de Favetreau, voorzitter van den Senaat. ♦ * » De Koning nam de gelegenheid te baat om eene belangsrijke redevoering uit te spreken. Als grondslag onzer politiek in Àfrika —-, zoo begon de Koning — had de wet: gever drie groote princiepen vooropge-steld : niet-bemoeïng van het moederland in de goldelijke zaken der colonie; schei-ding tusschen de administratieve en rech-terlijke bedieningen en volstrekte onaf-hankelijkheid van het gerecht ; eindelijk centralisatie van de adminlstrarieve wer-king ondeir de handen van den minister, voor het parlement verantwoorde-lijk." Gedurende vijf jaar hebben het coloniaal département en de plaatselijke overheden de wet van 1908 eerlijk en in den geest waarin zij werd opgevat, toegepast. " Vandaag heb ik voor plicht, in overeenkomst met mij ne Regeering, aan de Kamer te zeggen, steunende op de op-gedane onderving dat in het hooger belang der colonie, wijzigingen aan de Congowet zich opdringen. Mijn minister zal op tijd en stond de eer hebben, asm uwe beraadslagingen een weisontwerp, ingegeven door de praktijk «ter realiteà-ten, te onderwerpen. " iHerhaaldelijk heb ik het reeds g»-zegd : Naar het voorbeeld van aile col©-niseerende handen is het onmisbaar ter plaatse zelf eene Biegeering op te rich-ten die van den métropolitaanecben wet-gever uitdrukkelijk eene waarachiâge werkdadige macht verkrijge. De inten-6ieve voogdij welke het moederland thana doet, drukken op het plaatselijk beheer, mag niet voortâuren. Overal, op Atri-kaanechen bodem, moet eene zelfbeetu-rend© en verantwoordelijke over heid zioh doen gelden onder de leiding en liet toe-zicht van het moederland. " Met de overname van Congo hebbea» wij verplichtingen op ons genomen, aan dewelke wij niet mogen tekortkomea { het land zal oordeelen of het niet — In voile gerechtigheid ■— eomm.ige geldelijke vergoedingen schuldig ie ; of het ander-zijds met wijselijk zou handelen, in het belang zelf zijner heerschappij, met te» ■ rninste, den steun van zijn arediet te sehenken aan het grootsch werk van zoovelen zijner zonen. Grootsch werk, ja, mdjnheeren ; ik die onze colonie hebr doorreisd, ik bevestig niet zonder trots, dat zij onze bekommeringen en onze» hoogmoed waardig is. " Ik buig vol eerbied het hoofd, voor de gedachtenis van al dezen, die met fiere heldhaftigheid, met een braedend vertrouwen, met een geloof dat veredelt, van eene wilde en ondoordringbar<( streek, een land hebben gemaakt wijd ex» breed geopend aan den vooruitgaaig, be-stuurd door een verliclite Natie, van waar de menschelijke liefdadigbedd ea het godsdienstig apostelschap den mor-genstond der beschaving hebben doen stralea. " Het is aldus, Mijne Heeren, dat het wreedzame en ijverige België, fier en proutsch, zoozeer op zijne eer aie op zijnen voorspoed, getoond heeft en moor en meer zal doen blijken, dat het het Mensohdom wel heeft gediend, en dat he( den eerbied van de machtigen der we-reld waardig is. Onze plicht biijft dm ons ideaal te verheffen tôt de hoogte de®, ondernemingen welke ln Congo nog moe* ten vervuld worden. " De Kamer zal de verwachtângen der Kroon niet teleurstellen. "Wat mij betreft, ik herbaaî bet, fis heb een vast vertrouwen in de toe-komst van Midden-Atrika. Om te sluiten wijst de Koning wek sprekend op de onuitputbare rijkdotcmien, welke voorhanden tiggen in den bodem onzer Colonie. Hij drnkt er echter op , dat de besten onzer medeburgers, de "élite" van aile standen en stielen, to( onze Colonie moeten worden aangetrok* ken. " Het colonisatiewerk is een werk vu karakter, van overweging en van belang- ■ loosheid. In den begiune vooral behoeft ■ het mensehen van verkleefdheid en vao . grootmoédige zclfopoffering." Âfrikaansche Coloniën Een Amerikaansch blad ontvangt be-richt uit Berlijn dat Engeland en DuitscL t land do Afrikaansche colonie Angola van j Portugal hebben afgekocbt voor do aom j van 50 millioen frank. Beide Iijjken zullen de colonie verdeelen ondei- malkaar.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume