Het nieuws van de week: kristen volksblad

1740 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 17 Dezember. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Konsultiert 08 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x921c1vm3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede jaar — 46e Kunamer 6 CeBtiemen ■jn,>Lxn*-~7r+wnu xTMrawiroi roi MUAtV .- r«V HWTWtW^WSii: 1 Zondag 17 December 1916 ii 'ii1 y IIII'I (^miiniiMi" na<iMMww iaiiitnMwinirnrirfWi?irfi^i'^fB"wr^'t's'fc?i|E>!'""aHMM|"MMMtM'ww|>*MMij HET NIEUWS VAN DE WEEK Kristen Algemeen en Letterkundig VOLKSBLAD Brieven, pakken en al wat het blad betreft, ge-lieve men te sturen, vôôr Dinsdag avond, aan Het Niettws van de Week, Ninove Straat, 21, Halle. Medewerkers, buiten de redaktie, blijven verantwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekende stukken worden niet opgenomea. Bestuur en Opstel : HALLE, 21, Ninove Straat. AANKONDIQINQEN : Kleine annonskens, de 3 regels, 75 cenliemen.— Verkoo-pingen en handelsreklamen, prijzen volgens dttur en grootte.—Ailes in te zenden tegen Donderdag morgend. TIJDWIJZER Zondag 17 December, derde van den Ad-rent. « Gaudete. » « Verheugt u in den Heer, h aile tijden; ik herzeghet : Verneugt u. Dat îwe zoetheid door aile menschen gekend veze. De Heer is nabij. Bekommert u met liets, maar laat in aile gelegenheden uwe >enoodigdheden aan God kennen door uwe ;ebeden eil smeekingen. » (Intrede der Mis.) Evangelie : De Joden zenden priesters en eviten naar Joannes den Dooper om te ver-temen wie hij is. Maandag x8 December, H. Begga, weduwe îertogin van Brabant, eerste abdis van An-ienne, in 694 gestorven. Dochter van'Pepijn ;an Landen, hofmeester van Austrasië, îuwde ze Audegise, en werd de moeder van ?epijn van Herstal. Woensdag 20 December, Quatertemper. julden Mis in den vroegen morgend. Donderdag 21 December, H. Thomas, een 1er twaalf apostelen, visscher van Galilea. Hij volgde Jésus gedurende de drie jaren ïijner prediking en betoonde Hem groote jetrouwheid. Nochtans geloofde hij niet dat Jésus verrezen was wanneer zijne collegas hem verhaalden hoe Jésus hun verschenen was op den dag zijner opstanding. Acht da-gen daarna, zegt het Evangelie van den H. Joannes, verscheen Jésus opnieuw aan de1 apostelen. Hij zegde tôt Thomas : «Leg uwen vmger in de wonden mijner handen en uwe hand in die mijner zijde, en wees niet ongelopvig maar gcloovic,» Thomas ant-ïvoordde : «Mijn Hc=r en mijn (.tocI. » Volgens de overlevering predikte Thomas het woord Gods bij de Parthen en tôt in Indië; hij stierf de marteldood te Calamina. ZELFOPVOEDING Er wordt dikwijls gesproken van zelfon-,derricht, doelende op personen die het geluk niet hadden regelmatig een onderwijs te vol-gen en zich zelven moesten behelpen. Niet zelden wordt er bestatigd, dat zulke personen beter geleerd zijn dan anderen, die nog-tans lange jaren op school zijn geweest. Wij kunncn hetzelfde bestatigen betrek-kelijk de opvoeding. Het gebeurt dikwijls dat zoogezegd goed opgevoede personen, hoege-naamd geene opvoeding schijnen te hebben, of althans minder goed opgevoed blijken te zijn dan lieden, die in geen midden van op-voedkundigen hebben geleefd, maar door zelfopvoeding zich als deftige lieden doen gelden. Wanneer onderwijs of opvoeding te wen-schen laten, wordt de schuld maar al te dikwijls op ouders en onderwijzers gelegd, ter-wijl de ware schuld moet gezocht worden in de omgevingdier personen, buiten de school en het huisgezin. Goed opgevoede, zelfs ver-fijnd opgevoede lieden, blijken soms in den gewonen omgang die opvoeding te hebben verleerd. Zij meenen blijkbaar dat aan hen ailes is toegelaten : zij overtreden de minste i-egels der wellevendheid. Vreugde vervangen zij doorgaans door dwaasheid en ruwheid, gees-, tigheid door <• trivialiteit » of platheid, dikwijls door nog iets ergers, dat tôt ontstich-ting dient van velen. Tegenover die ontaarden kan men niet ge-aoeg het goed gedrag en de wellevendheid bewonderen soms van eenvoudige arbeiders of minvermogenden, die door zelfopvoeding gelijk door zelfonderricht, uitstekende leden der samenleving zijn. Beschaving en opvoeding maken een ge-,heel uit, dat de men&chelijke waardigheid aanzienlijk doet stijgen. Bij velen is de beschaving slechts een soort vernis dat hunne handelingen bedekt. De zelfopvoeding en het zelfonderricht .zijn steviger gegrondvest. Ontdaan van ge-maakte manieren en waanwijsheid, komen zij des te beter voor door hunne natuurlijke eenvoudigheid. Hier geldt het spreekwoord Willen is kun-nen, want het zelfonderricht zoowel als de zelfopvoedingvraagt een vaste wil, om dooi eigen middelen en door eigen krachten toi het doel te komen. Buiten de kracht en overtuiging is er 00k »og openhartigheid noodigtot zelfopvoeding Waar anderen de geveinsdheid en sluwheic als een bewijs van verstand en verfijnde op> voeding doen gelden, daar kent de minden ma a enkel openhartigheid en rechtzinnig-heid.School en huisgezin kunnen en moeten op dit gebied veel invloed uitoefenen ; dat is hunne zending en 00k hun doel. Want het is van het hoogste belang dat ons volk zich niet alleen ontwikkele op onderwijsgebied, maar 00k op dit der beschaving en wellevendheid. Het Vlaamsch Heelal. • ■ ■ ^ x»m « «âme-»» Oud, en toch Nieuw Onlangs doorbladerdc ik eenige oude boc-ken, en daar meteens ralt mijn 00g op 'n ge-dicht van Pater Poirters (1605-1674). Vol belangstelling en voldoening las ik het en ik wil 't U zelfs mededeelen. Ge zult me mis-schien opwerpen : « 't Is oud vuil, ge discht ons n'ouwen rommel op >. Doch ik zal u ant-woorden met den wijze : « Er is niets nieuws onder de zon », of met een andere geleerde : « Oude geschiedenis is immer nieuwe waar-heid ». (Ik heb den oorspronkelijken tekst behou-des).* * * Den creft die sat op strandt, en sagh sijn jonghskens kruipen, En sagh haar slimmen gang, en sagh haer vreemde stuipen ; Hij sey : « Hoe gaede soo ? wel, kinders, dit gaet slecht ; Niet éen van al-te-mael, niet éen en gaeter recht : 't Waerjschande dat men 't sagb, /.VUiVV.; — J,-'.- ' ' Gh'en weet niet waer ghy gaet, ghy sout wel vemandt stooten. Foev ! dat en mag niet syn, . ! dat is een vùyl manier. Sa, fraeykens, gaet eens recht, . ofpackt u stracks van hier, »! Sv sevden al-te-mael, en met geWisse l'eden :| « Lief vaerken, gaet eens voor, * thoont hoe wV ifiOeten treden. »j De! 11 oûde 11 gast die kroop, en op syn alder-bestf En als meri h "Wel besagh, 't was ergher als de rest.| Is 't dat ghy mv nû' Yraegt ■vvat dit al is te segghen|! Ik neem de vrvheid aan, "ick wil 't u uit gaen legghen.| Ghy, vader, svt den creft, dat cont ghy wel verstaen | Het jonghsken is het kint, dat ghy leert cjuaelyck gaeni. Hoe dick en hoort men niet, de ouders sich beklaeghenp Dat naer hun straf verbodt de kinders niet en vragen î De moeder roept en tiert, den vader bruyscht er opi En niet-te-min den soon, blyft eenen harden kop|; De woorden syn voor niet, de slaegen gaen verloren | Wat kan u soontjen min ? ghy doet het hem te voren.I ... Het voor-doen leert soo veel ; want soo de oude songheii Dit siet men aile daegh, soo pypen ooek de jonghen.l ... Ghy wetet selver wel, en siet het in u huys Al wat van katten komt, is happigh naer de muya Joost De Wagenaer. !; WETENSWAARDIBHEDEN_ HEW-ÏOSS Amerika mag er fier op zijn, de^ grootstli stad der wereld te bezitten : New-York ! Jaarlijks worden ermeer kinderen geborei { dan in menige staat van Amerika. Daar wo nen 674,721 Ieren, 723,333 Duitschers 306,422 Oostenrijkers en 735,445 Russen. | De openbare schuld van New-York ovei treft met 8 en drie vierde milliarden frank de schuld van gansch Amerika, en is zes kee ren zoo groot als deze van Boston, Philade! phia en Chicago — drie andere groote stedé dei Vereenigde-Staten — te samen. De onderaardsche waterleidingen hebbe 1 eene lengte van bijna vijf millioen meter e L de watervergaarbakken hebben een inhou : van 510 milliard liters. Men telt er 10,674 politieagenten. De brandweerdienst kost jaarlijks 50 millioen ! Dagelijks gaan er 290,000 personen in en uit. leder hall" uur wordt een maatschappij gestickt en aile drie kwartier een ontbonden! In 1915 zijn er 150,000 kinders geboren. 38,008 fabrieken met een gezamenlijk kapi-taal van 10 milliard brengen jaarlijks roor 15 milliard voor. 4,968.680 personen bezigen dagelijks de de vervoermiddelen. De stad telt 198 hoven, 1500 spijshuizen, 250 schouwburgen en 1525 kerken. De scholen hebben een berolking van j 802,755 kinderen en 20,063 onderwijzers, 102 hospitalen met 21,858 bedden zijn met de ziekenzorg gelast. 31 postbureelen verzenden brieven en drukwerk : een van die bureelen, ontving verleden jaar meer dan 15 millioen trank ! Echt amerikaans ! t^^^îBi^ASCT«Bi«ia^<ai3aBaaawiEg»^^ nimjMarjiMU'i Trnwu ■ IMB» FLOJSTD DJEJST OOFLLO& Be kanoanen der Onderzeeërs. De moderne onderzeebooten voeren, zoo-als onlangs in het Kanaal ten nadeele van een koopvaarder bleek, 00k geschut, een veel zekerder en goedkooper wapen dan tor-pedo's. Zij zijn vooral tegen koopvaarders of doelen te land hruikbaar, en bovendien nog dienstig voor het in den grond bdren van drijvtnde mijnen. Het is 00k mogelijk hen in bijna vertikale positie te brengen, ter bestrijding van lucht- '"'îvrup]) neèit Iwe'e typën van versciiinenu kaliber ontworpen. Het lichte kanon van 3.7 cm., blijft aan dek, 00k als de boot duikt, de weerstand bij de vaart is geringer door zijne kleine afmetingen, het voetstuk heeft dezelfde doorsnede als een lens, om dierj , Weenstand no» te vçrminderen, Het zwaardere kaitbèi', Vàiî 7.5 ciïk, kan jn flçt sçhip neergelaten worden, door voet-stuK 61! ytiurmOlld om een horizontale onder het dek gelcgen as neer te draaien. Door verwerking wordt de benoodigde kracht tôt een minimum teruggebracht, zoodat in eenige minuten de bergplaats geopëlid en het kanon opgesteld kan worden. De berging gaat nog sneller. Dit laatste geschut is in ^.taat een torpedoboot in den grond te boren. Roesten van dit g'eschut is zooveel moge-lijk beperkt door het gebruik van een soort nikkelstaai, dat weinig vatbaar hiervoor is, ——-O- CMK » De Kleine Scheepsjongen Mager als een meisje en niet veel hooger dan een bot, kwam hij zich aanme.'den aan boord van de « Titan » die Liverpool verliet. Niemand was met hem toen men hem in-schreef, niemand... en hij ging op 12 jarigen ouderdom, leven op de wijde zee, als een vlindertje verioren op de zeevlakte... Men had hem zijn nieuwe kleeding aangetrokken, blauw hemd, zwart mutseke met roode fran-jen, wollen kousen, een lederen broek met een l'iem rond zijne heupen gesnoerd. En hij was toch zoo liel, de jongen met zijn groote triestige blauwe oogen in zijn bleek gelaat, en met zulk schoon blond haar. Het land verdween... aan de voor- en ach-tersteven bleef alleen water zichtbaar, woe-lig, het schip wiegelend als een notendopje, schrikkelijk voor dien knaap die dit voor de eeiste maal zag. Een nacht riep een angstige stem hem uit zijn droom : « Op ! op, allen op dek ». Ai de koppen keken op, en ze hoorden den zeewind vervaarlijk huilen in 't zeil, Yoor-bode van den vreeselijken storm. Alhoewel onnoodig om den strijd tegen het tempeest, moesten 00k de scheepsjongens op de been. Hard zou het werk zijn. — Men begon met een schenk jenever. «Grog, 0-0» riep de officier en de matrozen stapten één voor één voorbij, eerst de-oudsten, dan de rest, zelfs de scheepsjongens, en ledigden het glas dat aanstonds gevuld werd voor den volgenden. Wanneer de kleine jongen, bevende in 't geweld van den storm, bijkwam, aarzelde hij, dan opeens, bezon zich. Het glas met alkohol gevuld, werd hem voorgezet, bru-taal. En hij met zijne zachte kinderstem : « Verschooning. Ile drink liever niet ». Wat zegt ge, ongelukkig jonk... rien de ) matroos en in één dronk ledigdc hij het glas. Niemand bekommerde zich verder om den kleinen scheepsjongen. De oceaan werd immer woester. Kalm, manhaftig werd er gekampt met den storm, tôt het schip een overwonneling scheen. Bij het intreden in de luisterpost, trok de ruwe zeemande* kleine vôôr den ka-pitein : — « Kapitein, hier is een koppige die niet drinken vvou straks. — Uw naam... morde de kapitein, — Jack. — Ge moet leeren genever drinken, als ge een echte matroos worden wilt. — Verschooning, kapitein, ik drink liever niet. De kapitein was er de man niet naar, zijne bevelen te laten tegenstribbelen. Men geve hem de koord ! De matroos grin-nikte, hij nam een eind koord en zijn zware beulenhand sloeg als met een zweep op de schouders van 'tjongske. Bij iedere zweepslagschotendetranenhem in de oogen, in de blauwe oogen... — En nu, vroeg de kapitein, zult ge drinken of niet ? — Verschooning, kapitein, ik drink liever niet. — Ah, muilezels-kop, boven, kruip in den grooten mast, ge kunt daar den nacht door-brengen, op!.. De kleine lceek droevig naar den mast, maar hij gehoorzaamde en klom de koordlad-ders op. Akelige nacht ! Op die hoogte was het wiegelen van het schip vreeselijk, het scheen erger om erger te worden. Bij 't morgenkrieken, wandelend op het dek, dacht de kapitein plots aan deix.s£±iefi.ps--jongen.— aattiooN ou, livjur... riep hij. Geen antwoord. — Kom af, hoor ? Niets Een matroos klom boven en vond het kind hal| vervroreo. In zijn angst in de zee te viliien. had de scheepsjongen zijn twee malsche armpjëS Om den màst geslagen. De matroos had aile moëite .hem los te krijgen, hij bracht hem op dek, mèii vvreef zijne lede-maten tôt hij het bewustzijn wedefkreeg; Aanstonds bood de kapitein hem een groot glas rhum aan. — En nu, mijn jongen, drink. — Verschooning, kapitein, ik drink lievei' niet. — Ik wil niet dat men mij wedersta.Gezult dit uitdrinken, alvorens het minste te et^n. — Maak u niet gram, ik ga u het waarom zeggen van mijne weigering. We waren zoo gelukkig vroeger thuis, tôt vader begon te drinken. Hij gafons geen geld meer om brood te koopen, een dag heeft men ons huis verkocht en al wat er in was, en... ziet ge — dat brak het hart van moeder-ke. Vooraleer te sterven, riep ze mij, aan hare sponde: « Jack, ge weet wat de drank gedaan heeft aan vaderke. Ge zult me vandaag belo-ven, mijn jongen, nooit àlkohol te drinken. Ik zou u willen bevrijd zien van die plaag die uw vaders's verderf was ». — O, meneer de kapitein, zoudt ge willen dat ik de belofte aan moeder gedaan^ brak, de belofte aan een stervende ? Ik kan niet, ik wil niet. De kapitein was aangedaan, een traan blonk in zijn 00g. Hij prangde de jongen in zijne armen en zeide : «Neen, mijn dappere jongen, wees uwe belofte getrouw en wanneer iemand u wil doen drinken, kombij mij, ik zalu beschermen. En, om uw straf te herstellen, ziehier een biljet waarmee ge doet wat ge wilt — en hij reikte de kleine een bankbiljet — en zich keerende tôt de zeerobben, morde hij tus-schen de tanden : « Tracht dien jongen te verzorgen, hoor, dat's eenman... eenman...» Aan de alkoholisten wenschen wij de wils-kracht van dezen jongen held, opdat menige familie weer terugvinde de groote vrede, de eer, en het huiselijk geluk ! Ten voordeele van de oorlogsweezen vaM gansch België is eene groote liefdadig-heidsbeweging op touw gezet, waaraan naar zijne beste krachten deelneemt. Er is eene lijst v£in giften, waarop niet minder dan 7 maal bijdragen van 25,000 frank opgenomen zijn. Het goede werk der oorlogsweezen heeft 00k een openbaren oproep tôt aile be-stuursinrichtingen voornamelijk tôt de ge-meentebesturen van Brussel gedaan. In zijn antwoord heeft de waarnemende burge-meester van Brussel aangemerkt dat bij uitzoadering en met het 00g op het doel dat het werk beoogt hij er niets tegen had dat men met de inzamellijst bij de ondtrgeschik-te* Yan zijn bestwur zou rondgaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van de week: kristen volksblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Halle von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume