Het nieuws van den dag

1747 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 12 August. Het nieuws van den dag. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6q1sf2nd1s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dertigste jaargang Nr 191 2 centismen per nummer Brasse!, Woensdsg 12 Âugostus1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN : • 2gg œaaodcn 4 Iraok. 0 Peu mai. 8 trank. Voor Hol'.and • • 11 Voor de acderi) landen van het postverbond » 30 — wgsjaas .jîasaisassgB^amggassatBBiasBaa'jcatas « UQK.'W ¥*ri1 'f il ilwfrifMltfii ■ rîr-y BESTUUR EN OPSTEL : Zaadstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DÂGBLM.O G-esticht door Jaa HUYG-HB S cuaau -«fcxstKiWMt BUREEL DSR KLEINE AANEONBÏGINGEN ; Zaadstraat, 6, Brussel TBLEFOON A 7948 imsisgimmiiSMK^^aaxmssKmaississssEsss AANKONDIGINGEN : Gevrsagdé en asngabodsn plaatsen. Geivone, per kleine regel... S0& In <le week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. y >s Zondags 40 c. voor 2 gruote regels. j... , , „ , ., 7ederm regel me r ■ 30 c. in de week ; 2 b¥z- ^ «*eJ • • 2 &• en 3 fr. 40 i. s Zondags. Recliterlijke Iierstell., prregel 2 fr. flo ri 111 f D1*c ¥ 70!®C3,Ï40f?®l /OFI ^f/C&flÉ 5Pllïflltf>Tl ÈJrvSi* %»àULi, J.IL%*JL W vi, IL^iL» ÉL& fÉJL& 4JL^iLi. i , . i Aan 00 Hsvollkifiii De toestand is ernstig, doch te jpelijk ook hoopvol. Onze dappere solda.ten, alsook hunne fransche en engelsche bondgenooten, staan moedig op hunnen posfc, tôt- don strijd gereed. Meer dan ooit mag en moet het land vertrouwen stellen in onze wapens, die reeds een grooten zegepraal te Luik behaald, en ons leger, in heldhaftigheîd en be-leid, met roem overladen Iiebben. Zij zullen weten 's lands vrijheid en onafiiankelijkheid te redden en d&n duitschen woordverbreker en tektatehschender te kastijden. En-geland en Frankrijk", getrouw aan hun. verpand woord, staan ons niach-tig ter zijde. Hoog de harten ! Laat ons het beste verwachten, en Gods zegen over ons duurbaar Vaderland en zijn wakker leger afsmeeken. Laat ons berusten in de ondoor-dringbare besluitselen der tVoorzie-nighedd.Dat onze bevolkingen kalm blijven. Wij kunnen het niet genoeg herlialen: dat ons volk toch ailes niet blindelings geloove wat het zooal door menschen, die ailes wil-len weten en niets weten, hoort ver-tellen.Dat onze bevolkingen, moesten er duitsehe soldaten in hunne gemeen-teu verschijnen, toch niet> in een oog-enblik van te begrijpen opgewon-deaheid, erop. schieten. Alleen het léger, de gendarmerie en de burger-rçach't mag oorlog voeren. Een bur-ger moet volstrekt onzijdig blijven. Dat men een voorbeeld aan de hoofdstad zienie. Te Brussel is de be-volking zoo kalm mogelijk'. Da stad, waarvan al de huizen bevlagd zijn, âet er uit alsof er geen oorlog in 't land was. De kinderen spelen in het Park en in de volkswijk'en. En ware 't niet het zicht van de bevoorru-dinpautomobielen en de autos van het Eood Kruis, die, vooral, in het westen der stad, rijden, zou men zeg-gen dafc men in voile Nationale Fees-ten is. Moge weldra het groot vader-landsche feest van het behoud van 's lands vrijheid en onafhankelijk-teid gevierd worden. Moed en kalmte, en vertrouwen op God en op de rechtveerdigheid van den oorlog dien wij tegen het aaehtige en verwaande Duitschland hebben moeten aangaan! Il 1 een telegram der douma ■ De voorzitt&r der russische Ka-®er, [de Douma, heeft aan de Kamer der volksvertegenwoordigers van België het volgend telegram gestuurd : Aan de Kamer der volksvertegenwoordigers, te Brussel. St-Petersburg, 10. — 14 ure 10. Douma van het keizerrijk, in geestdrift ontstoken door de luister-Wlo heldendaden van het dapper ^lgiseh leger in zijnen hardnekki-strijd tegen de duitsehe troepen, gelast mij de belgische Kamer mee te deelen dat gansch het russische volk bezield is met hetzelfde ver-langen om den vijand te verplette-ren, die het aangedurfd heeft den europeeschen vre.de te verbreken en de onzijdigheid van België te schen-den.In deze plechtige en gewichtige omstandigheden verzoekt de Douma, in bewondering voor den heldenmoed van het belgisch volk, de belgische Kamer ha-ren broederlijken groet te aanveerden, en vormt de rechtzm-nige wenschen, met de russische be-volking, dat de zegepraal moge toe-komen aan hen die strijden voor het Kecht en de Rechtveerdigheid. Love Z. M. koning Albert! Leva de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers ! Leve het moedig belgisch volk en zijn roemvol legér ! De voorzitter der keizerlijke Douma, (Get.) KODZIANKO. Kranig antwoord Mem se§S tlaî kosilsig Al-l3»erS lie! wlgcude zou ge-aistwoorâ Ise&'bei'a op de laaîslc feedreigliigesa vasi îseiser Wlllielîii? " De Belgeii selleia vecSiten Sot der «loos! ons liunne osiaÊliaM!celiilc° heM te verzeSceren, en, aïs lie! lïoesdlg is, zaî Ik zel! Siet gewees* ©pMemeite», Beigiëg grootë mogendiieic! Een franschman schreef aan een pnrij-zer bla,d : « Ik zou wenschen dat, na de huHo die gebracht werd aan den heldenmoed van Luik, eene andere hulde zou gebracht worden aan gansch België. Ieder-een weet, zegt de schrij'ver, dat er in de diplomatische crde een rang bestaat tus-schen do mogendlieden; de eene zijn ge-titeld als grocte mogendheid, bij wie een gezant afgeveerdigd is, de anderen, on-zijdige landen of van minder belang, bij wie de belangen der vreemde naties ver-tegenwooa^digd zijn door een «minister». Ik vraag dat de minister van Frankrijk, te Brussel, op staanden voet zou verheven worden tôt den rang van gezant ». De gevectiten rond Luik Wij laten hier in zqn geheel het bulle-tijn vC'lgen wadrin de fransche staf de ge-vecbfceoi rond Luik, van é tôt 6 augustus, afschiidert : Hot is in den nacht van 3 tôt 4 augusfcus dat do duitsehe kolommen ds grens overkwa-raen. De duitsehe ruiterij kwam den i, om 14 ure, in aanraking met de belgische voor-posten, ten oost-en van de forten. De aan.val breklde zich uit den 5 augustus Elk der duit-sche kolommen had een ver-schillig ob'jectief, door de forten van Fie-ron, Barclion en Bvegnée, die het noord-oostelijk gedeelte uitmaken, bepaald. Andere kolommen vielen het zuid-oostelijk gedeelte aa-n (forten van Bonoelles en Embourg). lo Aanval van het noord-oostelijfc gedeelte. 'a) Aanval van het fort van Fleron. — Da linker duitsehe aanvallende kolom poog-de Fleron en de tussehenruimten Fleron-Evegnée en Fleron-Ohaudfontaine in te ne-mcn. <' ' Va,n het begin af werd de aan val ver-traagd. Het terrein lag vol hinderpalen door do belgen geplaatst. Het gesohut van hot belgische voetvolk en va.n de artillerie is heel juist. Ds tegenaanvallen in de tussehenruimten zijn zeer krachtdodig. Do aanval is weldra afgevreerd. Het is weldra nog enkel een artilleriegeschut, zeer mcorddadig voor de duitschers. b) Aanval van het fort van Bai'chon. — De rechter aanvallende kolom valt aan in vorm va.n waaier. Do uitersta reehter kolom, overrompelt het fort van Earchon en rukt naar de stad. Dtach een belgische roservo-birigade doet onmiddellijk eenen tegenaanval De duitschers worden in de grootste wan-"rde teruggeslagen. Iiunne verliozen zijn zeer groot. De zware duitsehe artillerie beschiet zooveel ze maar kan het fort van Barchon, maar het geschut is slecht geregeld. De z%vo,re belgische fu-tillene vernietigt twee zroare duitsehe stuk-keu.c) Aanval van het fort van Evegnée. — Hier is het de duit3che kolom van het center die aanvalt. Dnibbele beantwoording : langvs den eenen kanfc door het geschut der forten van Fléron en Barchon: langs den anderen door een tegen aanval. De duitiche aanval woidt tegenge'nouden. Op dit oogenblik sluurt général von Em-mich een onderliandolaar, die zijne voorwaar-den stelt: Onmiddellijke overgaaf of e<>n Zeppelin zal bom men werpen op de gebouwen van den staf. Hot antwoord was spoedig klaar : het vuur der forten vordubbeMe evenals do aanval. De duitschers werdsn ti&n kilome-tetrs achfceruit gedreven. Om 19 ure gingen de belgische troepen buiten da fortenlinie en achtervo^glen de duitschers nog 1000 meters. De duitsehe af-tooht na.m toe. 2o Aanvnl van het zuid-oostolijk gedeelte: Terwijl deze feitea ïich voordeden in het voordeel der belgen in heb noord-oostel^k godcjelte, pocgden de duitsehe troepen vaa het zuid-oosten da belgische vestiugen langs den kanfc van Iïoei te overrompelen. Om 19 ure vallen zij de troepen van Bon-celles en Embourg ann. Doch hier ook was het torrein met hinderpalen bezaaid, die het voor-uitrukkeaa der duitscheïrs merkelijk vertraag-den. Da duitschers beproefden een recht-stre^kschan aanval, die mislukto. Hunna ver-liezeai zijn zeer groot. Doch de belpen waren eerst maar 1,500 man sterk. Do ^ duitschers gelukten erin in de tussehenruimten te geraken en de belgische linie trok twee lcilometers achteruit. Het was het kritisch oogonblik. Genoraal Léman aarzeldo niet. Ai de beschikbare troapen moesten oprukkon en yochben met do bajonet. Doch in do dnistexnis ontstond er eon .oogenbb'k vorwairing. Eene kleino duitsehe kolom voetvolk gelukte erin binnen te dringen. Men deed hun do policiemuts aantrekken om de belgen to bodriagen. Do officier, die hen aauvoerde, sprak engelsch en gaf hun bevel het wapen op den sobouder te dragon. Da groep trok naar do gobouwan van don staf. Dtach op 50 met-ers vaji het bureel herkenden de gendarmon de duitschers en dreven hen terug. Het was een hevig straatgevecht. De krijgsgouvornaur kon een dar forten bereikon. De duitschers werden uit de stad gedreven. Zoo liep de dag van den 5 en de volgende nacht af. Do duitsehe verliezen zijn aanzienlijk. De 0P^e€eiv&11 cijfers, 15,000 dooden en 24 ka^ nons afgenomen, worden bevestigd. Do duitsehe troepen telden 120,000 man; da b'jlgischo slochts 40,000. Do belgen hebben op praclitigo wijze hunne reserven 'wetan to ^gebruiken. De duitsehe artillerie heeft in 't algemeen de kolommen slecht gesteund. Do belgische forten hebben good stand gehouden. Na 3 uren beschoten geweest te zijn, had heb fort van Bvegnée geen enkel doode, zelfs geen enkel gekwetste. De koe-pel van het forb is on^eschonden. Om de belgen te bedriegen hadden de duitsohe vliegei-s belgische en fransche vlag-gon op hunne machienen gestoken. De duitsehe verliezen Een nederlander ûie erin gelukt is met verscheidene duitsohe officiers te apreken, heeft nogal belangrijke bestatigingen kunnen dosn. « Ik heb een tijd lang in een duitsch lsamp kunnen verblijven, zoo schrijft hij. Ik bevond mij te midden van eene duitsehe le-germacht, die reeds zeer aanzienlijke verlie-&en ondergaan had. Op heb plein, door heu-vels omriugd, stonden tàlrijke soldaten en peerden. De vrede heerschte in het kamp en men zag geene andere beweging dan die van de zware vracht wagons op de baan van Vervîers op Eysden, die door het kamp loopt. Tàlrijke soldjaten sliepen op strooi en men hadde zich in tijd van legeroefaningen ge-wiaand, zonder den augst van het echt drama dat wij beleven. Men zou gaarne de pen van een groot letterkundige bezitten om het ongeëvenaiud sohouwspel van zulk kamp onder de augustuszon weer te geven. Als ik die soldaten aansohouw, denk ik dat or reeds tàlrijke gesneuveld zijn, want hier worden schrikwekkonde cijfcrs gemeld. Men vertelfc dat gansche regimenten wegge-maaid werden tijdens den opmarscli naar Luik en men noemt eone groep van 1000 soldaten waiaronder er slechts 180 gespaard bleven. Heidenîeitaîi Tàlrijke soldaten, die uit den slag te Luik teruggekomen zijn en ook veel die er geen deel hebben aan genomen, weten allerlei hel-denfeiten te vertellen, die niet anders zijn dan bluf. ilen mag er don ook maar weinig van gelooven. De volgende feiten, welke wij aanhalen, zijn echter echt ; zij worden door officiers bevestigd. Tijdens eene schermutseling vloog een soldait dp twee uhlanen aan en bedreigde hen met de bajonet. De duitschers lieten hunne wapeçs vallen en levertlen zÎGh over. Twee andere soldaten, in den omtrek van Thienon ingekv.-artioid, hadden zionder toe-la.ting do rangea verlaten om te Thienen sigaretten te gaan koopon. Zij bevonden zicli zonder wapens, toen zij opeens twee uhlanen zagon, die van hun peerd waren gesta.pt. De duitschers sprongen met de bajonet naar do belgen toe. Een der laatsten sloeg het wapen met de hand weg en greep den duitscher bij de keel. Deze gaf zich onmiddellijk over. terwijl zijn gezel wegvluchtte. De vluehteling liep echter niet ver. Hij werd a.chtervolgti en ingeliaald. Toen de overwinners met hunne sigaretten terugkwamen in de Unies, bekwa-mon zij niet alleen vergiffenis maar werden ook toegejuicht. Te Wang h e bij Landen waren drie duit-sche officiers in een huis aan 't middagmalen, toen vier soldaten hen bemerkten. Deze laatsten kwamen het huis binnen en namen de officiers gevongen. Doch het is het voetvolk niet alleen, dat zich onderscheiden heefb. Tusschen Thienen en Hannuit ontaioetten eenige gendormen een talrijken groep uhlanen. Zij sohoten er op los en gelukten er nogal spoedig in de duitschers te dwingen zich gevangen' te geven. Niet ver van Thienon verras te een gen-darm drie uiilanen, dio van hun peerd waren gesta.pt. Zoodra do soldaten don gendarm bomeikten, vielen zij op hunne knieën, wier-pen hunne wapens weg en lieten zich gevangen nemen. Ben soldsat van het 3e lansiers, Bogaerte genaamd, vindt zijn plezier in gansch alleen voor de voorposten der duitschers te gaan wandelen. Bcmerkt hij een groep uhlanen, dan rijdt hij er heen, maakb er een of twee af en drijft de andere op de vlucht. Tôt nu toe heeft hij er reeds verscheidene gedood en vijftien gevangen genomen. Tusschen zijne slachtoffers bevindb zich een duitsehe spion. Twee duitsehe prinssn gesnouveld Tij'dens den aanval van Luilv, verleden week, kwatnen op zekor oogenblik, een aantal duitschers in de rue du Dtésert, te Seranig, met groot geweld op -een kleine groep belgische solda.ten afgedraafd. Dezen openden het vuui en schoten den aianleider van de duitschers neer. De vijand liep dan op de vlucht en lieten talrpie dooden achter. Toen men later tôt hot begraven van de lijken wilde overgaan, bestatigde men dat de gesneuvelde generaal niemand anders was dan de heerschende prins von Lippe. Zijne kœtbare ringen en gouden degen werden door een boy-soout aan den policiekommissaris van Seraing overhandigd. Na den slag eischten de duitschers het lijk van den prins op, evenals dat van zijn zoon die ook gesneuveld is. « Geeft ons maar wat eten! » Twee honderd uhlanen, voorafgsgaan van twee officiers, kwamen te Wanghe-bij-Landen twee bijeenloopende wegen afgereden. Het vorbiindingspunt v.'as afgesloten door païen met pindraad. De officiers sprongen erover, dcch de eerste rijen solda.ten vielen. De drie-en-t.w*intig soldaten, die er verborgen zaten schoten er op los en de uhlanen vluclit-ten weg. D3 officiers zetten liunnen weg voort en bevonden zich weldra voor de belgen. Dezen riapen hun toe zich over te geven, hetgeen de officiers onmiddellijk de-den. Een hunner riep zelfs : « Wij hebben geen wapens; hondt ons aan, maar geeft ons toch wat te eten en te drinken. » «Van dien vervloekten oorlog verlost» Een duitsehe officier van het voetvolk wilde te peerd voor een groep belgen heen-rijden, toen hij opeens door een schot çe-troffen werd. Hij tuimelde van zijn peerd en werd door een onzer sergeanten opgenoimen. Toen hij in 't gasthuis kwam, zegde hij dat hij dengene die hem gewond had van gan-scher harte bedankte. « Zoo zal ik toch dieu vervloekten oorlog niet meer moeten voort-zetten!» riep hij. Een duitsehe held! Een duitsehe officier bood te Luik 100 mark aan een kaporaal onzer linietroepen, indien deze hem wilde gevangen nemen. De soldaab weigerdo hefc duitsehe geld... maar nam niettemin den dapperen held gevangen! De duitscher is thans gerust; hij hoeft ziju vel niet meer te wagen. Onze dapperen Een grenadier schrijft van uit zijn kan-tonnement : « Een onzer honden is dezen morgend ge-storven. Heel de kompanie heeft geweend. Zo zijn zoo moedig, de arme beesten; bij oogenblikkan zou men zeggen dat zij weten wai» er omgaat... « Een der onzen heeft eene patroalja van vier duitsehe uhlanen tegen gehouden; hij heeft er een van gedood en de drie anderen krijgsgevangen gemaakt.. Hunne in-trada tusschen ons was eene gebeurtenis. Wij hadden meJelijden met de duitschers. « Geeft ons een stuk brood, zegden zij, en wij zullen ons geweer afgeven. » Do luifcer gijaelaars Op de muren der stad Luik heeft men heb volgend piakkaat opgehangen: STAD LÙIK Het gemeentebestuur herirmert zijne mede-burgers en al degenen, die zich op belgisch grondgebied bevinden da.t hat door de oorJogswetten volstrekt verboden is aan een burger zich aan *t is gelijk welke vijan-delijko daad over t" leveren tegen de duit-sche soldaten, dio heb land bezetten. Elk© aanrandiag door anlere pnrsonen di.n militairs in uniform, op do duitsehe troc-pon gepïeegd, stelt niet alleen degenen dio er zicli aan plichtig maken blc>ot onmiddellijk gefusiljeerd te worden, maar lokt ook nog de schrikkelijksto wraakneming uit tegen al de inwoners en bijzonderlijk tegen de iùikenaars, die door den bevelhebber des duitsehe troepen in de citadelle ajs gijzai laars weerhouden worden. Deze gijzelaars zijn: 1. Mgr Butten, bisschop van Luik:' 2. M. Kleyer, burgemeester van Luik'i 3. M. Grégoire, bestendige afgeveerdigdeV 4. M. Armand Flechet, sénateur;, 5. M. Van Zuylen, sénateur; 6. M. Edouard Peltzer, sénateur;; 7. M. Oolleaux, sénateur ; 8. M. de Ponthière, volksvertegenwoordigers 9. M- Van Hoegaerden, volksvertegenwoor-diger;10. M. Falloisa, schepene. Mgr Butte'n en M. Kleyer hebben toelating verkregen voorloopig de citadelle te Verlaten, maar blijven als gijzelaars ter beschik-king van den duitschen bevelhebber. Wij zetten al degenen, die op het grondgebied van Luik zijn, aan te zorgen dat, in het belang van al de inwoners ea' va.n degenen, die de gijzelaars zijn van net duitsch leger, geen enkele aanranding te plegen op de soldaten van dit leger. Wij herinneren ook dat, op bevel van déni goneiaal bevelhebber der duitsehe troepen, al degenen, die wapens of kaidoezen in huia hebben, ze in het provinciaa.l paleis onmiddellijk moeten afgeven .aan de overheid, op) ptiaf .van gefusiljeerd te worden. D& dienstdoende burgemeester1* ~\r Tn?xr a ttt t» Duitsehe practijken )' Een bawoner van Fouron, genaamd Ld Comte, is drie dagen met zijn huisgezin in een kelder opgesloten geweest. Het heele dorp is nu uitgesto^ven. Van morgen heeft hij',. toen de duitschers wegens het natte weer hefc kamp opbraken, heimelijk met zijn vrouw en ziin kinderen de Hollandsche grens kunnen oeçeiken en van middag kwam hij ta Maastricht aan. Hij verfceldu van de gele-den ontberingen, dan doorgestanen schrik; ailes heeft hij moeten verlaten, om zich in veiligheid te brengen. De duitschers plun-derden de woningen en wierpen zich gretig cp aile voedsel, daar blijkbaar de provian-deering in de duitsehe troepen geheel in def war is. Het groote Hert&nkamp bij Moelin-gen is heden verlaten. Aile materiaal wordtj op karren geladen, die terugtrekken in da richting van Aubel. Da duitschers zouden' daar loopgrachten maken en stellingen vooa de kanonnen, tôt dekking van den aftochtî van duitsehe troepen. De duitschers ledea kolossale verliezen: Es ist kein spasz — zeî een duitsch officier — Wir haben viela toten. (Het is geen musch, wij hebben vele dooden). Dat de duitschers honger lijden, vindeii wij overal bevestigd. Drie ambtenaren der sp&orwegen te Maastricht, werden als verdachtj van spionnagediensten te verrichten, door da duitschers bij Moulingen aangehouden en gen bracht bij den bevelhebber in het kamp. Ze werden weer vrij gela ten en door een piketl ruiterij langs een anderen weg naar de hol« landsche grens geleid. Een der ambtenaren; wilde een paard een boterham geven, dochi cen uitgehongerd officier vroeg den boter-i ham. Hij rammelde van den honger. I Een kleine jongen van 12 jaar werd to>. Bernot in het been geschoten. Zijne groot-f moeder 70 jaar, eveneens. De vader vanl hot ventje, die uit Warsage naar Bernotî gevlucht was om zijne dochter te redden, kwam uit een huis naar buiten en werd gedood. Op den weg naar Bernot, schrijft de oor-, logscorrespondent van € ,De Maesbode », dis een autorit deed in de streek, lagen overal in de boomgaarden en de greppels doode koeien naast doode paarden, doode varken^ en hier en daar gruwelijk doorschoten men-schenlijken. , Een adem des doods was over dit bloeienda land igegaan en met den trek van doodsti'ijd op de blaUw bleeke gezichten lagen hieii burgers en soldaten door elkaar. Verwon-derlijk is het gezicht. dier gesneuvelden : de één ligt kaJm naar boven te Idjken en de andere heeft het gelaat verwrongen tôt een grijns, maar vreeselijk zijn ze allen. Zoo liggen ze dan, paarden naasfc kerels en koeien en varkens. Da kippen wandelen er overhean, maar doodstil is allas en een stinklucht waait al over het landschap. In liot dorp Bernot een ijzige stilte. De huizea staan er loeg en doodsch, de vensters inge-slagen, enkele huizen aigebrand en het was «no of ik rced door een begraven stad. Hier zag ik geen unifortn, zelf3 van duitsehe soldaten, maar verderop naar Dalheim troffen we weer duitsehe posten aan en ulilanen-patrouilles, die over den weg draafden, de lanscn naar beneden gericht. In het kleine Latombo huisden nog enkele burgers. Ik zag er een paar komen aangeloopèn, de handen in do hoog te. Dat is hefc op 'fc oogenblik tôt Luik toe: do handen in de hoogto of do kogcl ! Te Dalheim vraron de bewoners grooton-deels aanwozig en ook te Argenteau was da bevolking gebleven, maar alla burgei-3 wer den afgotast en er zijn er velen gefusiljeerd; dio wapens liadden. Op don terugweg oveJ Vise moosten we den auto uit, om eerst een versperring op to raimèl;. Wo reiien nu langrf de Mnas terug naar Bernot, waar nog alt jl do lijlïàn; lagen decl j ger-loode booron. Op een hook ove* °-;n brug-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume