Het nieuws van den dag

829 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Januar. Het nieuws van den dag. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ng4gm82z73/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derlïjsle Jaarjanj Mr 18 T-yTIffr ... -y - ..ta—ifwni— i r-n ri 2 centiemen per nummer Woensriag 21 Januari (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen | Jjg maanien 4 Irait *" 0 Pa» 8 ira»* jloJlaud ... * — jMr te mûer# Ianden van ket postverbood » . SO — BESTUUR EN OPSTEL J Zandsti'aat, 16 TELEFOON 171 DAG BLAD Gesticht door Jan HTJYGHB BURESL DER KLEINE AANKONDÎGDJSEN Zandstraat, 6 telefcon 794S AANKONDIGINGEN : Gevpaapde su aangsbodan plaaissn. 4e bladz., per kleine resel ..33 s. In de week. . 60 c. 'sZondags. 75 o. Id„ 's Zondass 40 e. voor 2 groote regels. ' . ledêron regel meer : 30 c. in de week ; Dlaaz., per regel 2 fr. en 3 ir. 40 c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., ppregel 2 fr. Een opstandeling , {H ÇX L»IJ UU OXC4 IVUiUUUL " J ^ ~ ^ - w | ten vergeet on tagen de kerkelijke overheid in opstand komt, dan is het feest bij de godsdienstliaters ran aile kleur: liberalen, radikalen, sociaiisten, doen I allen oui het meesc tiimue axmcn breed open om hem te onthalen, en welkom te wensclien. Zij liebben gelijk, want een weerspannige, die zijne verbind-teBissea ostrouw wordt, is bij hen te huis, juist gelijk Judas te huis was bij de Phaxizeërs, die Christus Ban het kruis hebben doen nagelen. Ds verraders van aile tijden trekken op malkaàr gelijk twee drug-pels water. In België hebben wij dit spektakel al gezien: hetzelfde geval komt nu in het noorden van J?rank-lijk te gebeuroa met een zekerea priester Lemire, die als afgeveerdigde van Hazebroack in ds fransche Kiimer zetelt. Sedert eeaige dagen heeft bij de be-lofte van gehoorzaamheid, die hij b'j zijne priester-ttijding Qlgelegd had, onder de voeten getrapt; en tegea zijnen wettigen overste, Mgr Chaxost, bisschop van Rijssel, is hij in vollen opstand. Op staanden voet is hij er, van wege al de Loge-mannen van PrankrijJi, met uitbundige lorbetuigm-gen vcor beloond; en dinsdag, 13 januari, werd hij zelfs door de godsdienathatende meerderheid der fransche Kamer tôt ondervoorzitter gekozen. Over zolkeu Judaspenning echijnt hij zelfs schaamte te gevoelen, daar hij maandag zijn ontslag gegeven heeft van het ambt dat hij te danken had aan den franschen « Biok s, dvoevige eer, die voor liera eene welverdiende straf was. Een priester, dio de gunsteling wordt der ergste kerkvervolgers, is laag gevallen, en hij onte«rt zijn geejt:-lijk kieed. Dit is de waarheid aitijd en overal, zooals wij in België sedert lang weten : wij vœgen erbij dat priester Lemire,' als kandidaat tôt het ondervoorzitter-sctiap der Kamer met een zekeren citojen Augagneur op dezelf.de lijst stond: die Augagneur heeft zicb ia de fransche kolonie van Madagascar berueht genwakt door zijnen razenden haat tegen godsdienst en zendelingen ! De vrijmetselaars zijn overal de-zelfde ; en de verdwaalde priester Lemire zit in een jammerlijk gezelachap. Lemire is geen onbakende bij ons : te Parijs ver-tegenwoordigt hij immers onze naaste zuiderburen vaa Fransch-Vlaanderan ; en de dagbladen, die door heia ingegeven werden, hielden zieh wel eens bezig met onze belgisohe politiek en meendeji ons ook raad te mogeh toestareu. Hét gcbiurt inderdaad dat eeaigs fransche welweters, die eilaas 1 hun eigen hnd ia den diepsten afgrond hebijen laton vaLen, iiuunen zeg laten hooren over de katholieke partij ia België, en ons met ongevraagden raad over-; stelpea, Zij meenen dat eeuige ronkende redevoc-riagçn ovei demokratie al de vraagstukken oplossen, 0a bisden ons eene hulp die wij bost missen kunnen. Sedert SO jaar zijn de katholieken aan het bestuur des lapds, en zij hebbén klaar getoond dat zij, zon-der «itheemsche bijspringers, alleen in staat zijn om den goeden weg te Wnden. Ooze voorbaelden pjn in Prankrijk niçt te zoeken: priester Lemire is et vroeral het bewijs van. Zieliier nu hoe de ongelukkige gekomeii is tôt eeaen openen opstand te^en zijnen bïsschop Mgr Charost, opstand waarin hij voîhardt, daar hij wei-gert zich uit de politiek terug te trekken. Sedert 20 jaçir dat hij in de kamer zetelt, heeft hij zieh teenemaal afgescheiden van de katholieke afgeveerdigden, en liij boft met zijne onafhanke-lijkheid, die hem bij geen enkele politieke groep lieeft doen aansluiten. Om de waarheid te zeggen, <lit is slechts eene manier van spreken, want de fransche Kamerheeren heeten hem vlakaf den « gees-| teiijken aalmoezenier van den Blok », omdat het de kerkvervolgers van den vrijmetselaarsblok is, dat hij zijne vrienden gezocht en gevonden heeit. i!et aile waarheid heeft zijn bisschop moeten zeggen dat priester Lemire met dien « blok » der lin-kerzijde samengeheuld heeft. In plaats van te ver-staaa dat een katholieke, en bijzonderlijk een priester, geheel zijn leven door de christene waarheid ffloet laten leiden, schoen hij te meenen dat het «P&iibaar leven' van een Kamerlid niemendalle te îiea heeft met de plichten van een priester; en zooals wederom zijn bisschop met een dxoavig spijt heeft Eioeteu bestatigen, hij regelde zijne openbare han-[ delwijze, nieC naar de princiepen van het Bvangelie, naar de ergste dwalingen die de fransche j lÊVolutioiiairen in voege gebracht hebben, en die ûe Paua van Rome meer dan eens veroordeeld heeft. «tester Lemire heait, als afgeveerdigde, we.nlg goed en veel kwaad gedaan. Spijtig genosgl aile bis-sohoppelijke vermaningen boi.sten op zijne onbreok-bare koppigheid af; en aleoo is het nil tôt het I U!terste gekomen. ; la mei aanstaande moet het Kamerkiezing in iraukrijt zijn. î<a hem vruchteloos met goedaar-"igheid al zijne dwalingen voor oogen gelegd, en gevraagd en gesmeekt te hebben van voortaan te wlllen atzien van aile kandidatuur, die in het [ yer|6dtne zullie ongelukkige gevolgen medegesleept f heeft de bisschop vaiï Pajsel, Mgr Charost, zijn '■tibod in hei openba&r moeten afkondigen. Priester | U-mire kreeg tijd tôt donderdag, 15 januari, om I te ondtrwerpon en om te belooven geen kan-! ?!. meer te zij a ia de aanstaande kiezing. Wilde J niet gehe-orzamen, dan wierd hij opgeschorst \ aile priesterlijk ambt, en hij mocht geen mis ; laser' lezen. i ■ui Plaats van zijne plichtea getrouw te blijven, heeft 0JIU'U'e ^d.^sftarrig den gesteldea dag laten voorbij v3?' 611 hij is au in het openbaax wederspannig tegen ^ o kerkehito overheid. Hij is in opstand tegen b.s-iop en i'aus: en hij beseft niet dat de bijvàl, dien 1 bij de ergste vijajidea der Kerk bekcmt, niet 'l„n Z1^?e rtrsdouli)ke voidiensien te wijten is,- niaar V|ieennjk aaji het verraad dat hij gepleegd heelt. I "r lv eea .f^Wspênning, meer niet. ûif,a eu pok in België, zouden onze gods- ■ustha.teuiie vgaoden au .wiliea doen gelooveu dat l.emire aoor zijnen bisscnop gestratt is om zijnp politieke overtuigingen, omdat hij de republiek voor-staat, en de belangen van het volk verdedigt, enz. Dit is valsch ! priester Lemire is, gelijk anderen die in een soortgelijk geval zijn, gestraft, omdat hij zijne belofte van gehoorzaamheid niet naleeft, en de kerkelijke tucht in den wind slaat. Hooveerdige weerspamiiglieid past aan geen priester, die uit-drukkelijke onderdaniglieid b.loofd heeft ! Boven-dien, als de bisschop hem verboden heeft voortaaD nog eene kandidatuur voor de Kamer te aanveerden, had hij overschot van gelijk : een priester die met den ongodsdienstigen vrijmetselaarsblok samengaat en er de aalmoezenier van geheeten wordt, verwekt een schandaai dat ophouden moet. Priester Lemire wordt niet getroffen om zijne politieke gedachten: hij mag, lijk iedereen, republikein zijn; en het is genoeg geweten dat Paus Léo XIII zelf al de fransche katholieken aangespoord heeft om den repu-blikeinschen regeeringsvorm die bij onze zuiderburen nu al 44 jaar bestaat, rechtzinnig aan te kleven. Aile regeermgsvormen zijn immers goed, als zij goed toegepast worden, en zij zijn slecht als er slechte staatslieden aan het hoofd staan. Priester Lemire is ook niet gestraft om zijne volksliefde; en voor-waar, in zake van volksliefde heeft de Heilige Kerk van niemand lessen te ontvangen. Lemire is een droomer, die zieh voor zijn ongeluk door valsche volksbedriegers heeft laten verschalken; en die zelfde kere'ls hebben hem nu verraderlijk op den allerslechtsten weg ran den opstand gebracht, Daar-om, en daarom alleen, is hij nu door de bisschop-pelijke overheid getroffen geweest. jloe lang zallen zijne nieuwe vrienden hem getrouw blijvoa? Zooals het aitijd gaat, de bij val zal duren even lang als het schandaai zelf; dan zal voor hem de bittere tijd der ontgooclieling aan-breken.. Zal het dan echter niet te laat beklaagd zijnî ^ ■ HIER EN DAAR Da Honiiig. — Sommige dagbladen komen nu a: met ds benoeming van dôu koniag tôt eere-kolonel van het 27e regmient ooHonrijkscli-hougaaMch voetvolk. Die be-noeiuing clagtrekent reeds van over drie jaar, en de bladen die z? nu meedeelen hebben heel eenvoudig in de oude doos gescharreld. Kr werd ook door sommige bladen gemeld dat de koninklijke familie in £ebruari eecige dagen te Oodtende zal doorbrengea. Dat nieuws is totaal uit de lueht gegre.pen. Te Oostende. — De herstellingswerken der koninklijke villa ziia vQieiadigd. In het oud p^leis der Lauge-strpat is mea nu volop aan den arbeid; al de plaaken-vloeren, do deuren en de vensters worden vervangen, de stooiaveiwarming en het elektriek lieht worden ge-plaatst, kortom, uien is bezig van het oud gebouw een heel nieuw te maken. De werken zullen tegen den zorner geëindigd ?ijn. De uitvoering or van bewijst dat de koninklijke tamilie meer en meer zin krijgt in het ver-blijf aan de zee, en dat zg er dezen zomer ruimschoots zal vaa génie ten. Ds groot-hertogia vaa ijosemburg. — De groot-hertegin ilaria-Adeiueid van Luxemburg, die een officieel bezoe^î gaat brengen aan de koningin van Nederland, in Den Haag, is dinsdag België doorgereisd. Bij hare aankomst in de stalie der Leopoldswijk, ten: Il ure 23, deed de jonge vorstin zieh onmiddellijk naar de Zuid-statie voeren, en vertrok er met den trein van 12 ure 33 naar hare bestemming. Liegen, m"aar.u — Citoyen Vandervelde verteldd zon-dag in eene meeting, te Doornik, dat de socialistische partij niet. tegen deu godsdienst is, rnaar wel tegen heu ciie het gwisdienstig gevoelen uit klassepabelaug uit-baten. Iîenige maanden geleden sprak d^zeiide citoyen heel anders in eene meeting te Brussel. Hij drong er bij de socialistische werklieden op aan dat zij hunne kinderen uit de godsdienstlessen in de ofticieele sclio-ien zouden weghouden. We zegden het al dikwijls : de sociaiisten kn^en hunne taal naar gelang de omstan,-digheden. in leugen en bedrog hebben zij noch aooit hunne meescers gevoinden. * De liberala linkorzijda. — Dinsdag, v66r de Ka-merzitting, vergaderde de liberale linkerzijde. Het on-derzoèk over oe wijzigingen, voor te steileu aaa de Seiioolwet, werd voortgezel. ■Uithreidiag. — De verzendingen van België naar .Engeiand zijn m vijf jaaj o.m zoo te zeggen verduboeld. De beigische en engeische spoorwegbesturen heouen »ia.n ook wijiigingen gebracht aan de tarieven voor de koup-waxenverzendingen. Do overeenkomst tussohen de twee besturen is voiledigd en de verzenders zullen er veel bij wmnen. Spaansche bedrisgers. — De spaansche sohatten-bclovers laten weer vaa zioh hooren. Verscheidene per-sonen te Brussel en elders ontvingen dezer dagen brio-ven van den zoegezegden gevangene, die het derde eener furtuin van SUO,UOO fr. wil afstaan aan den per-soon die hom te Madrid wil ter hulp komen. Herhaal-delijk reeds verwittigden we onze lezers tegen die be-dritgerq. Nu de scheimon opnieuw het land met himne brieven begmnen te overstroomen, herhalen we nogmaals onze waarschuwing. Dat nieuiand zieh late beet nemeu I Winst. — De « Waarueid », van Gent-, zegt dat 4 Vooruit 2 kan goochelen met cijters geiigk de krim-mers met ankers en zonnen, of mot het spel der da-io kaarten. « Vooruit » beweert da.t er in lb jaar 4,437,235,29 frank uitgedoeld werd cils winst. op het brood alleen; voor het laatste jaar werd er 44/,i)4'J, 10 fr. verdeeid. Is dat winst 7 vraagt de « Waarheid », en het laat er op volgen: « Iioegenaamd nietl Dat is enkel wat de klan-ten te veel beiaalden voor hunne kaartjes. Van de winst krijgen de leden geen centiem, en dit wordt biwezen door den bilan van a Vooruit » zelf. De ieden betalen hun hrood 0,25 fr. ; wat zij voor hunne kaartjes meer geven is om te sparen. Eike bakker zou zieh aan dezelfde voorwaardeiv gaarne bereid verklaren evenveel terug te geven aa dne maanden. De man zou met dat geld « cp voorhand » goede zaken doen. » De « Waarheid j staaft zijne gezegden met een bilan, dat hij zieh heeft weten %an te schaffen, en dat vollediger is als dit van ,« Vûoruit s zelf. Het blad komt tôt het be3luit dat er van do eigenlijke winst niemendal aan de leden uitgedeeid wordt. We gelooven dat heel gemakkelijk, want de verstandige mensohen hebben daar nooit aan getwjjfeld. 't sleciits de dutsen die zieh laten in slaap wiegen met de belofte van een deel ia de winst-, waaxvajp, ze nooit eea roodea duit ziea- Vervolg op het voorgaande. — In sommigi socialistische cooperatieven gebeurt de zoogezegde » winst-verdeeling a als volgt: Als de mensctien met hunne bn.odkaartjes komen om het te veel belaalde geld terug te vragen, wordt er hun meegedeeid dat zij zieh dlaarvoor in de roode winkels koopwaren moeteu aan-sehaffen. Het meerendeel doet zulks natuurlijk met tegenzin, doch daar er niets anders opzit, gehoorzamen ze toch. Ge zoudt nu denken dat die menschen do koopwaren mogen kiezen welke ze het grootst noo-dig hebben? Ge zrjt er wel mede 1 Ze worden verplicht aan te nemen wat hun opgedrongen wordt, zooniet, niemendalle ! Op die manier geraken de rooden gemakkelijk af van ailes waar ze anders geen weg meer mede wisten. Met hun « eigen » centen mogen de ledeD dier sccialistische cooperatieven in hunne s eigene » winkels nog niet mm c eigen » goesting doenl En dan dient er nog gezegd te worden dat al wat men die menschen opsolfert, minder handelsweerde heeft clan zo er moeten voor betalen. 't Geeft dan ook geen won-der da.t er in het meerendeel der sooiaiistisciie imd-dens eene diepe misnoegdheid heerscht, en dat de par- , tijvergaderingen soms in boksma.tchen ontaarden. Terug uit Congo. — De stoomboot Anversville t is dinsdag mergend, ten 9 ure, uit Congo te Antwerpeo aangekomen, met 38 passaglers van eerste en 28 vap tweede klas. Te La Palice waren er 14 passagiers ont-scheept. De overtocht is niet gunstig geweest. Zes leden der bemarming waren ziek; een hunner leed aan zins-verbqstering, tengevolge van een zonnesteek. Boj de aankomst te Antwerpen werd de genaamde Marten, p-olicieofiicier in Congo, door de agenten der rè<^hterlijke brigade aar.gehouden. flij is in Congo tôt verscheidene jaren gevang vtroordeela, onder betichting van erge inishandelmgen op vcrscheidene inboorlingen. Hij heet't heroep aangeteekenu en zal nu in België gevonnisd worden. Tussehen de terugkcerenden bevonden zieh de E. P. De Coninck, Brooder P. Van Zaebroeck, der Christelijke Scholen, de Eerw. Zusters Ursania en Saletia, Prancis-kanerssen, en de Eerw. Zuster Ursula, der oi"de van O.-L.-Vrouw. Naar Coag'o. — Een twaalftal oostendsche visschers vertrekken naar Conjo. Zij zijn er aangeworven voor de sttiomvisschpisslo^p, die ouder het bevel staat van ka-pitein Arsène Blondé. De 2 werkliedenpartij >. — De sociaiisten van Iioei-Borgworm hebljen hunne kandidaten aarigeduid voor ' de aanstaande Kamerkiezingen. Op de lijst staan: twee 1 advoka-ten, een dagbladscliryver, citoyen Hubm, die van 1 volksvertegenwooraiger en spuwer zijn stiel gemaakt heeft, een ingenieur en... een wexkmen. En dat noemt ' zieh de « vverkliedenpartij 1 t> UIT DEN VREEMDE IN NEIDERIjA-ND Tussehen voi'btinnen. — Koningin Wilhelmina heeft [ maandag, door de tusschenkomst van den nederland-schen gezant- te Brussel, aan de groot-hertogin van ! Lusembarg het groot-iint der Orde van den N'eder- iaiidschen Leeuw doen overhandigen. ' Denzelfden uag is graal de Viiiiers, als bijzonderen gezant, naar lien Haag gekomen en heeft, nametis de . groot-hertogin van Lu.\emburg, aan koningin Wilhel-I mina het groot-lint der Orde vaa den Eiken-Kroon ge-sebonkea.^ IN FRA.IQ K.R1J1C < M, Veaizolo3 te Parijs. — De grieksche kolonie ; van Parijs iieext maandag avond een groot banket ge-geven, ter eere vaa M. Venizelos, eersien minister van Uriekenland Bij het nagerecht heeft M. Venizelos eene groute redevoering uilgesproken, waarin hij de griekscha > kolonie geluk wensclite over de groot-e dignsten dio [ zij, tiidens de Balkanoorlogen, aan het vaderiand be- wezen heeit. Hij drukte ook eena groote genegenheid ( uit voor Prankrijk, dat sinds 100 jaar geene gelrgennoid heeft laten voorbijgaan om te bewijzen dat het een > rechtzinnige vriend van Griekenland is. M. Poincaré en de duitsche gazant. — De voor-i zitter der fransche republiek heeft uinsdag avond, bij den . duitschen gezant te Parijs, baron von Schon, een diner, i te zijner eere gegeven, bijgewoond. IN FORTTJGA.Z, De stakmg. — Te Lissabon hernemen de spoorweg-bedienden trapsgewijze den arbeid. Maandag konden ; reeds eenige treinen zonder hinder rijden. Ej de aankomst van den Zuid-Expres, tussehen M'agnaldo en Pam-pilhoza, bestatigde men dat de spoorlijn en het inate-: rieel gesaboteeid wai'en. ZJV JE^TJSIjA-Nx) l De zegening van de Ko va. — Miandag had te Smt-Petersbuig, in de tegenwoordigheid van den czaar, de [ gro-ot-hertogen, de ministers en de loden van het di-plcmatisciie korps, de jaarlijksche piechtigheid plaats der zegening van het water van de Neva. 1JST DM, VEtRE&NXG&E, STA.TEN Nog eene stakmg. — Het treinverkeer op de lijnen " van den Delaware-Hudsonspoorweg ligt stil, ten gevolge 3 cener staking van 5,000 bsdienden en werklieden-, ver-oorzaakt door het afdanken van twee huaaer makkers. I IN J. XJB.^IJH e ïii het leger. — De minister ■van oorlog heeft s. eene dagorde afgekondigd, waarbij de officiers bevel krijgen regehnatig hunne godsdienstigo plichten te ver-, vuiien en hun uniform niet te dragen ia Jiot'liehuizen of andere openbare vergaderplaatsen. a IN SERVIE ® Eene nieuwe partij. — Maandag vergaderde te Bel- ' gi-ado een groep politieke mannen buiten de t-hans bo-staande politieke groepen, en _ sticlitten eene nieuwe P behoudggfzinde paitij. M. Parie, de leider van den " groep, verklaai-de dat er eene verandering in de tegen-woordige buitenlandsche politiek moet komen, die alleen a bestaat in het aankleven van do russische staatkunde. a De redenaar drong aan op de noodzakelijkheid voor de r servische politiek van haren steun bij het Drie-Vcrbond e te zeeken, en vooral van de vTiendsehappelijke betrek- p kingen met Oostenrijk-Hongarië heraan te knoopen. Do ^ verklaringen vaa M, Parie werden geestdriftig toege-juicht.j IN A.L.BA.NIE i De internationale kommissie. — Oostonrijk en t Italie weigeren troepen naar Albanie te zenden. De 0 internationale kommissie vraagt dat er ten minste 500 n mansehappen, van het garnizoen van Scutari, in de n richting van Ti.ana. zouden gezonden worden. Te Brin-Q disi liggen twoe italiaansche oorlogsche'pen vertrekken? 1 eereed" voor 't geva-1 dat de toestand ia Albanie erger sou w'orden. De leden der internationale toezichtkom«( missie oordeelen dat zoolang Essad pacha meester vaa Durazzo zal blijven, zij het bewind van Albanie niet doel« matig in handen kunnen nemen. Er wordt nu aan! Essad pacha gevraagd dat hij vrije baan zou maken 't is te zeggen zieh terngtrekken. Er bestaat niet veel kans dat Essad pacha daarin toestemmen zal. De toestand wordt als gevaarlijk geoordeeld. Evenxvei wordt verzekerd 3at de prias von Wied, mogelijk deze maand nog, naar Albanie zal komen. Wat er ook van zij men is het een3 »m te bekennen dat de invloed van Essad pacha mot iag tôt dag snel aangroeit. Il\ MEXICO Opstand. — De indianen van den Staat Puebla zijri in opstand gekomen en liebben zieh bij de gxondwet-teiijken of oproerlingen aaagesloten. ENG-EZ.SCH-INDIE Eea policieopziener vermoard. — Een opziener der veiligheidspoiieie werd maandag avond te Calcutta ia i'olle slraat dood gesenoten. De talrijke voorbijgangers, lie de moord zagen plegen, hebben den moerdenaa» Ijat-en vluchten. Deze werd lia eene lange achtervolging, xangehouden door een ordonnancieofficier vaa den og-siener.IN DTJITSOH. A-FRIX-A. De toestaad ia 't Zuid-Westea. — KommanSanê Kurd Schwabo heeft do duitsche regeering op de hoogte jebracht van con groot gevaar dat Duitschlands kolo-liën in het Zuid-Westen van Afrika bodreigt. Al de inboorlingen zouden er tôt den opstand gereed zijn; zij souden Duitschland veel spel kunnen leveren, daar da koloniën reeds bedreigd worden, ten Noorden door dt> Bassoutos en ten zuiden door de Hottentotten. Kominan-jant Kurd Schwabe meent dat Duitschiand veel meer soldaten zou moeten naar Zuid-West-Afrika zendea eu er voortaan geene inboorlingen meer inlijven. IN ZTJ 1D-A.ER1K.A. Eene bom. — De ontploffing eener bom in de ma-chienenzaal eener mijn van Johannesburg, heeft geene schade aangericht. Al de werklieden dezer mijn hebbea bevel gekregen het kwartier te verlaten dat hun door de maatschappij, op dezes vergunning, als verbiijfplaats teeKestaan was. I^og eene aanlioudmg. — Het syndikaat der werklieden van de Bouvvnijverneid, te Pretoria, heeft gewei-gerd den arbeid te hernemen; zijn sekretaris is aange« houden. » — ttionenSaiidscb I^iîeuvvs 33ralban& BrusseL — Een stoker van den ijzereaweg, Coekel-bergs, wonende Pleinstraat te Leuven, ontmoette zondag nabij het Maison du Peuple, een kerel, die hem aan-spra'k en meetrok naar çenc naburige faerberg. Daar betaaide de onbekende hem een glas en stelde hem voor een belangrijken slag te wagen. Een trein, die weerden vervoerde tussehen België en Nederland, moest geplun-derd worden. De stoker moest de lokomotief bescha-digea en den machinist een slaapdrank ingeven om de vier medeplichtigen raa den geheimzinnigen kerel toe te laten den trein te plunderen. De onbekende verzocht den kerel zieh op gesteld uur en gesteiden dag in eene herberg, rechtover de Middenstatie te Antwerpen. Het parket" zoekt den kerel ieverig op, want men denkt dat hij in den diefstal van 351,030 mark in den Eoergoa van den trein nr 666, Brussel-Herbesthal, moet betrok-ken zijn. Ten gevolge van eeno bouwfeil der schouw, ont> stond er maandag avond brand in een winkel vaa ver* lichtingstoestellen der Cellebroedersstraat. De pompiers snelden bij het eerste noodsein toe en gelukten eria aa twintig minuten werkens het vuur te overmeesterea. Een genaamde Jules D..., wonende Uaaendrijver- straat. kwam dinsdag mergend mot zijn kamion van d® Eeodersplaats de Havenlei opgereden, t-oen zijn gespaa opeens gevat werd door eenen tram. D... werd tea gevolge van den schok ten gronde geslingerd en nogal erg gewond aan het hoofd. Na in eene naburige woning de eerste zorgen ontvangen te hebben werd hij naar zijne woning gevœrd. Wat de kamion betreft, deze nogal erg beschadigd. 'lSvee vrouwen, wier verdachte doenwijze de aan« dacht van het personeel hadden opgewekt, werden dins« dag namiddag op heeterdaad van diefstal betrapt ia eenen grooten winkel der Nieuwstraat. De twee dieveg-gen werden aangehouden en naar het policiebureel geleid, waar zij in 't bezit werden gevonden van evne groote hoeveelheid gestolen goed. Het zijn twee di©' veggen van beroep, wonende de eene in de Montse» ratstraa-t, de andere in do Kadijzenstraat-, Proces-verbaal werd ten hunnen laste opgemaakfe. Een kommissionaris, Frans Dsvos, 65 jaar oud, wonende St-Laureinsstraat, kwam dinsdag morgend metl eene stootkar door de Congresstraat, toen hij geyab en omgeworpen werd door eenen tram. De ouderling die. eene hloedende wonde bekomen had aan het voor-hoofd en van hevige inwendige pijnen kloeg, werd naaF 't gasthuis overgebracht. Mad. V..., 71 jaar oud, wonende Vandenbrandeni- straat, 69, wilde dinsdag morgend, rond 8 ure, da Hopstraat overstappen, toen zij verrast en omvergevvorpea werd door eenen auto-tasi. De ouderlinge werd erg gewond opgenomen en naar 't gasthuis overgebracht. Ettei'Kîaek. — Maandag avond, rond 6 ure, ontstona er brand in de schoeninai:erii van M. Thiry, Etterbeek-schen st een weg. Het vuur dreigde eene bliksemsuella uitbreiding te nemen; doeb geiuiikig kwamen de pompiers nogal spoedig ter plaats. Deze slaagden erin na 40 minuten werkens den Drand te overmeesteren. Eea gTcot deel van het werkkuis is in asch gelegd. Da brand zo-u moeten toegesenreven worden aan het ont-ploffen eener petrollamp. Lasken. — Dinsdag morgend, rond 11 ure, brak er brand uit bij den herbergier Jan Schram, De Wandt-straat, cp den Heysei. Het vuur begon in den zoider.-Bij de a'ankomst cter pompiers it-ond het bovenste cleel van het huis in laaic viarn. De meubels konden gered worden. Na cen uur werkens was de brand overmeesterd» He thuis is ûjna gansch vernield. Bhuniatiïm en i-.e.ralgi6-B worden genezea door da Cacnets William. Leost in de aankondigingen de ga-tuigschrilten. Doozen van 2 en 3 fr. aile apothekea, St-Joost-ten-Koode. — Ben policieagent kwam dinsdag morgend langs de Linneusstraat en zag een kerel stnstaan voor het huis, waar mad. feauvin onlangs ver-moord weru en dat thans onbavvoond is. Do ag.nt naderde, waarop de kerel belde. « Wat moet ge hier g,an daen'! « vroe^ de policiebediendc. De aangesproken^, die geens-zins op zijn gemak was, begon te st-ottercn en werd naar het policiebureel geleid. Daar bekende hij dat. hij een gewezen nuurder was van mad. Sauvin ea van Par ils oekomen was om eenige voorwerpen, die hij hdA achtergete.tea weg te halen. Hii svi deza vooi-wcr^a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume