Het nieuws van den dag

780 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 23 Januar. Het nieuws van den dag. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cz3222sf2d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dsriigsîe Jaargârig Rr 20 2 centiemen per riummër iBW^VU*1 -jauni tm.m BH..M «iiu^^.rajmnir«aE^A-g«- ,■jiic'^3-.;'-vaïv7'■■*. Vrijdag 23 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementens WBMid«n A franfc * Pmjaar. 8 frank, Toor lolMd » • S1 — tut du «nier» landen van het postverbond » . 80 — BESTUUFt EN OPSTEl i Zandstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jàn HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN ! G»vraagd# en aangeboden plaatsen. 4° bladz., per kleine regel .. ÎO a. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. ld„ 's Zondags . .. ....40 c. voor 2 groote regels. ,, . , .. Ieitren regel meer : 30 c. in de week; - bladz., per regel . fr. en 3fr. 40 c. 's Zondags. Reeliteriij ke lierstell., pr regel 2 fr. I Lasterta.a.1 lin de bespreking der Schoolwet, die nu schijnt Htflaan op haar ei'nde te loopen, hopan wij dat de Bbeialen en socialisten, al ware het maar uit _eer-Kk; sehaamte, ons niet me® zullen baschuldigen Hja het land te verdeelen, er d© « zèdelijke eenheid s K België, zooals zij zeggen, te willen. verbreken. H{a woord a zedelijk » klinkt vreemd op de lippen ■ hen, die den eanigen grondslag van aile goede Heden gedurig 'aanvallen en Grod uit de school willen ■ Inde drie maanden, die de Kamer noodig gehad Bieeiî om de ean en twintig eersjte artikels der wet Hesfemd te krijgen, hebben wij dikwijls die laster-Haal gehoord, en ons dunkt dat men die leugenaa-rs Kiet kart en goed genoeg op hunne plaats geaet Heeft. Hoe is het inderdaad mogelijk? In België, Helijk de Koning nog op Nieuwjaar zeer wel aan Ma sénateurs voorhield. rust ons zelfstandig nationaal HUaan op de grondwet en de instellingen, die onze ■oorvaders van 1830 ons nagelaten hebben, het is ■ t< zeggen. in zake von onderwijs, op de vrijhedd, die ^■{drukkelijk in het artikel 17 der grondwet uit-^fcreerdigd staat. Bijgevolg aile schikkingen, die op Hie vrijheid voortbouwen, steunen op vasten grond ; H zijn een stap vooruifc op den goeden weg ; en Herœits onze vijanden van « zedelijke eenheid » dur-Hm spreken ; welnu ! wij zoeken en vinden ze in hefc ^Eshteinnig eerbiedigen van eenieders vrijheid. Wij ^Kllen ran geen dwang, die de kinders uit de armen ^Binner ouders rukfc, om ze aan meesters zonder ga-Hof. in scholen zonder G-od, over te leverea. Ziin Her verbliade ouders, die zullis trillen tloen, zq hebben Ber'de inacht toe en zijn vrij ; maar wrj ook, wij zijn Kii en willen vrij blijven. ■Het is juist die vrijheid. die als hoofdprinciep H^ldt in de wèt van M. Poullet: daar ligt haro ^Kocte verdienste,. en om die reden moet ein zal ze ^pstemd worden. Hoe durven de roode en bla.uwe ^■steraars echter bewereu dat eene schoolwet van ^■rijkeid en reoh tveerdigheid het land verdeelt en Htiiri' « zedelijke eenheid » krenkt ? Met hunne eeu-■ïge dwangpolitiek droomen zij van verdrukking der ^fctholieke ouders, en van een razenden strijd tegen ■i godsdienst en tegen de zielen onzer kinders: ■ ishetdaar de eenheid, die zij teoogen ? En bestaat Hoor hen de vrijheid alleen in de mSclit om anderen I k kwellenî ■Het zou ons genoegen doen, indien hunne aigene ^Biillgheid bij de egrst© gelegenheid eens in de Kamer hwmen neus gewreven werd. Aan Jterels die Hpn akeligen klassenstrijd aanprediken, het volk in ^pilgewettigde werkstakingen uithongeren, en zelf on-Hdet malkaar vechten lijk kat en hond, past het hoe-Bger?aaid niet zulke taal to vceren ! ■ Vt'ij weten ten anderen zeer wel aan wie zij hunnen ^fcerlijken las ter ontleend hebben: hq'komt regel-Becht uit Frankrijk, waar de logemannen met al ^Biiuae valsche spreuken de zaak zoo ver gedreven ^■bben dat de kerk- en kloostergoederen gestolen ^B|£' en da.t er sehier geen ka-tholieke scholen meer ^■staan. De katholieken hebben daar al de plichten, ■iiar geen rechten: en di't heat « de zedelijke e-en- » des lands bevorderen. Spijtig genoeg ! bij onze ■aiderburen is dat hatelgk spel gelukt: maar bij pakt het niet 1 ■ V,ïj ver?taan ton anderen. zeer wel ho© het plan ■ de; Loge ineen zit, en hoe feitelijk de godsdienst-^Jten van Prankrijk te werk gegaan zijn. Eerst B*® het onder voorwendsel van gewetensvrijheid ten ^■octdeele der protestanten en ongeloovig-en, dat ?,ij H?® cateohismusles in de officielle gestichten afschaf- — Maar, zeiden zij, gij moogt zelf zooveel ■ îeholen stichten als gij vvilt ; en de priesters zijn ^Kjd vrij van binnen en buiten de kerk het cbris- ■ felijk onderricht aan de kinders te geven. Bovendien ^•1 liët officieél onderwijs wel onzijdig, maar toeh I CF zedelijk zijn. Dit was een eerste stap^ iets in den MM van. lietgeen Piet Van Humbeeck, omzaliger ^■dachtenis, in 1879 bij ons heeft willen inplanten. ^■De tweede stap was de algeheele « verwerèldlij- » van hét officieel onderwijs : van onzijdig ais was, werd het vlakaf ongodsdienstig, en God niet alleen dood gezwegen maaj: ook openlijk ^■joochend en aangei^and. De lekkere kexels, die in ^■'ke scholen opgegroéid zijn, vormen nu het. leger ■^r jeugdige misdadigers, die Frankrijk met ont-^^ttmg slaan en nieuwe bsteugelingswetten vereischt ,en- Ook bij ons, in de straken waar de blauwen de rooden de overmacht hebben, bejinnen zckere ^P'cieele scholen op dat bedorven fransch patroon I te trekken. op dit cogenblik zijn de fransebe logemannen ^W?women me|. eenheid » van het ^■"j^en na de officieele scholen bedorven en onc-^P^-Siend te hebben, schaften zij de vrije klooster-K10ietl af, en zij jaagden de kioosterorden buiten Ht ^snzen, omdat ' zij de jsugd in een anderen zin, ^■^olgens Gods gebod, durfden opvoeden. De laster, ^^sitnede onze b_4gische kinderbedervers nu scher-mtS ,Wer<^ ^ Frankrijk op aile tonen uitgeba-^KnQ: een kind christelijk opvoeden werd aanzien ■ în Ta aanslaS teg®11 4 eenheid » van het. land 1 I d - "! sl°tsom was dat schier al de fransche kin- ■ mct geweld ouder de handen van ongeloovige I vit ô^',er9' van j°n?s aan den verderfelijken in- ■ hti"v!-Van ^et ongeloof ten prooi va-lien! Het is I b ,™.eonze verwaande vijanden nu ook in België V tllHankr^ ^oen zij nu n0o een vierden stap. Het un mers van zelfs dat de katholieke ouders I uit panZV akelige dwingelandij opgekomen zijn I s«iVatS'0 ,P.ond-9rzo>ek is h.:t ook gLbleken dat de ■ dw i---6! r^en als schoolboeken in de handen •'erS. SestoPt werden, en dat de meesters I èelcoî m SRnooJ. Propaganda maakten voor het on-K bèderf So?1^3ds_ nog voor het verlagendste zede-I tlvjt'/'i e katholieke huisvaders hebben er zicb rerz§t; zooals hunne pliçht hun voor-i Ifeakriii, J* t0n ^ galo^treaî Oalaâg$ zijn <?r ia - ']«. dwaagwettea gestéïad, om ds go&sâi8»st« hatende of wereldlijke scholen tegen hunne veront-weerdigde klachtea t-e «beschermen» : voortaan 'mo-gen de ouders geen woord meer medespreken in het opvoeden hunner kinders ; zij moeten de slechte boe-ken in hunne handen la.ten, indien zij geen strenge straf willen oploopen; en den ongeloavjgen onder-wgzer moeten zij vrij laten in het stelsalmatig en ongenadig bederven der jeugd. De laatste sporen der vrijheid vân onderwijs zullen weldra ia Prankrijk voor goed verdwenen zijn. Het is daar dat men ons in België ook leiden wil: wanneer zal iemand in het openbaar het mas-ker van die kerels aftrekken, om ze aan al de ouders, die hunne kinders lief hebben, te toonen gelijk zij zijn? In België willen wij van dat fransch bederf niet; en God zij dank, de vrijmetselaars zijn hier geen meester. Onze lezers weten hoe wij de zeer gematigde schoolwet van M. Poullet beoordeelen. Nevens al-lerbeste schikkingen ten voordeele van het onderwijs en van de onderwijzers, staan er zekere be-palingen, die wij beter zouden gewenscht hebben. In haar geheel nochtans is de wet goed, omdat zij op de grondwet steunt, het vrij onderwijs er-kent en het uit de officieele toelagen niet meer buitensluit. Op den weg der gelijkheid en der rechtveerdigheid is het een groote stap vooruit; en daaxom wenschen wij dat de katholieke Ka-merheeren na eens duchtig onze verstokte gods-diensthaters aan de kaak gesteld te hebben, hunnen kostelijken tijd in geen ijdele kijverijen laten verspillen. Het besta antwoord op aile lastertaal, en het eenig© dat zij verdienen, is het dadelijk stemmen der vret die verre van verdeeldhoid te verwekken, iedexeens vrijheid eerbiedigt en tesi voile waarborgt. In de kiezing van Mei aanstaan-de, zal het land die kranige handelwijze volmon-dig- gcedkeuren. HIER EN DAAR jftoninkUjlkô gastea. — Do koning en do koningin van De.;nemarken zijn van zin, in da rryiand mei aun-staande, eenige> dagen te Brussel t© komen doorbrea-gen. Ze zullen do gasten zijn van ons vorsteaipaar, en in het koninklrjk paleis verblijven. De naïateîîscliap van Leopold II. — De gavol-m&chtigden der' prinsessen en de schlildeischers ivabb&n wc-iensdag avond, ten 6 ure, eeno samenkomst gehad in het hctél van den mmister van justicie te Brussel. M. Carton do Wia,rt wooncle het onderhaud bg, dat Vf or doel had - een dofinitie-X okkoord te sluitm ovor' rte nalatenscha.p van wijlen Leopold II. De voorgest.elde overeenkomst luidt dat prinses Louise voor haa.r deel 51/2 millioen zal krijgen; daarvan zal ze een millioen mogen behouden, terwijl het overige aan hare schuld-eischers gaat. Daarmede zal nu die dreevigo zaak ein-delijk vereffend zijn. Vaa talon gesproken. — De alwetënde « Soir » lachfc met do Vlamingen die beweren da,b er te Brussel vlaamscb, gespreken wordt. Nooit, zegt hat franschdoHe bla.d, is de Daarollen-brabbeltaal der brusselaars vlaamsch geweest. Al de kmderen vallesn uit die lucht als ze in de schcol in het vlaamsch aangesproken wordenî Zou de « Soir » mi=sokien durven beweren dat het marollen-fransoh der brnsselaaxs de echte fransch© taal is'.' Eene zaak is ze-ker: ais de opstellers van de « Soir » zooveel van het vlaamsch kenden als de brusselaars, dan zouden ze toch besefl'en dat die taal dubbel en dik de hunne weerd is. Op den spoorwag1. — 't- Betert niet op den ipoorweg, wel integendeel. Donderdag morgend warea er weer reizigerstreinen die vertragingen hadden, verschillend tusseken de 30 en 50 mimiten en meer. Niet a.lleen is zulks te betreuren voor de reizigers, maar ook voor het treinenpersoneel dat reeds overlast is en het nog meer wordt- Hopen wij dat het spoorwegbestuur niet langer uitstellen zal om doelmatige en dringende ver-beteringen in te voeren. Eriefwisseîing1. — Te Schaarbeek denken de over-heden ook al dat hunne gemeente eene voorstad is van Parijs. In znne zitting ran woensdag avond heeft de gemeenteraad beslist dat de fra,nsche taal zal gebezigd worden voor da briefwisseling met de krijgsoverheden. Zoo houden de franskiljons de Vlamingen, die de over-groote meerderneid der bevolking uitmaken, voor den aspi De eenlieid in de libérais païtij. — Kensehetsend is het oordeel van een liberâal tijdschrift over de eenheid in ae Olauwe partg. « Sinda de stemrning der evenredige verfegenwoordiging, zonderen de libérais volksvertegenwcordigers zich meer en meer af van het kiezerskorps. Vandaar het gebrek aan aile nationale inrichting der partij, en de vermanigvumiging der vrije vraagstutken, die oorzaak zijn dat er bijna. zoovele liberale partijen zijn als volksvertegenwoordigers. Tel-kens er in de Kamer eene kwestie op^eworpen wordt, stemmen de liberaien een oppervlakkig dagorde, dat niets beteekent en niets ialicudfc. Ze denken dat ze daarmede ailes gedaan hebben wab van hun gevergd Tscrdt. Zij verloochenen het parlenientarism, cia,t wil da.t de mandatarissen hunne daden schikken naar den wil uitgedrukt door het kiezerskorps. » Een tegenstrever zoù het gedxag der liberale volks-vertegenwoordigers niet beter kunnen afteekenen. De liberaien kennen elkander en mo-sten dan ook uiet vrea-zen er nevens ta slaan. De kiezers, die volgea3 de hekentanis zelf vaa liberaien, daox hunne mandatarissen voor den gek gehouden werden, zullen zicii wel wachten nog hunne stem op die mannea uit ta bren-gen.Vergadering van burgîmsestei's. — Woenidag na-middag hebben de burgemeesters van heel de brus-selsche omgsving eene samenkomst gehad, onder net voorzittersciiap mn M. Max, burgeaieeoter van Brussel. Eerst hield men zich bezig met het vraagstuk der deelneming van de belgische steden aan de stedelijke internationale tentoonstelling van Lyon. De deelneming ; is reeds ges>,eind door Brussel, Luik, Antwerpen en Gent; ook de gemeenten Elsene en St-Jooôfc-t:n-Noode neb-ben hunne bijtreding verzekerd. De andere gemeenten zijn uitgenoodigd zoo spoedig , mogelijk eene beslissing te nemen. De vergidering braoht daama eenparig een wensch uit tôt stichting eener intercommunale mutuaii-teltinrichting. Vei-der besliste men dat de gemeenten de pogingen moeten steunen van den Bond tegen de pnzgdeiijke uustaUingeo. Tea flotte tegxnak Jtwestb vat het taa&di&rteîîiKsl, «St m4Ht99Ît wSahe bïîpftdél» toffiwî^iî' % In da Nationale Bank. — Een nieuws dat door de handelaars met genoegen zal vernomen worden, is dat de Nationale Bank hot discompto. dat tôt hiertoe 5 p. h. was, verminderd heeft op 4 1/2 p. h. De Bank volgt daarin het voorbeeld van Engeland en van Duiisch-land, waar men ook verminderd heeft. Prîjs van îtome, — De prijs van Bomo voor do bouwkunst. zal plaats hebben te Antwerpen, in den loop der maand mei. Er zijn een 25tal mededingers : van G-ent, Brussel, Antwerpen en" Luik. v — Praat voor de gaaien. — 'fc Is niet alleen in « Vooruit », te Gent-, dat men met cijfers kan goochelen, ook de brusselsche roodjes hebben er een handja van. « Enfin », ze mogen wel iets kunnen. Op heel ernstigen toon vextelt de « Peuple » dat er rond de 200.000 personen deel namen aan de socialistische betooging ran 15 a.ugusti 1911, te Brussel. De « overprajohtigo^ » algemeene werkstaking van april 1913, zegt de pooh-hans, vereenigde 400,000 deelnemers. Hij voegt er even-wel niet bij hoeveel keeren het. glas vergrooi. waardoor hij 41 die deelnemers zag. iVIen kan van nu af reeds cordeelen, bluft de « Peuple » verder, hoe%'eel _hand-teekens er zullen inkomen voor de grondwetsherzienjng en algemeen stemrecht. Hefc blad is overtuigd dat de gaaien die zrjne preza lazen niet kunnen oordeelen, anders immers zou het ze niet zulken zeever in pakskes als geesteskost opdisschen. De verstandige menschen met gezond oordeel, die zijn overtuigd dat de rooden niet alleen bluffen, maar aartsleug-enaars zijn. Diaarom ook gelooven zij niemendalle meer ran ailes wat za uit-kramen.Sckaatseiisijdsx'g. — De liefhebbers van schaatsen-rijden, te Brassai, zijn in den hoogsten hemel. Gisteren, donderdag, was Ter-ICamerenbosch 's avonds elektr.'sch verlicht tôt 11 ure, zoodat men op den vflver rijdea kon gelijk in volien dag. 't Zal zoo ajle dagen zqn. zoolang de vorst aanhoudt. Iadringers. — Het hoofdorgaan der belgische socialisten zegt dat de « commis-voyageurs »> jn handteekens zich overal, in al de huizen, zullen aanbieden. <! Ze zullen gaan van woning tôt woning, van verdiep tôt verdiep, van deur tot deur, om de laatste hinderpalen tôt de herziening te verbrijzelen. » We verwfëtlgen nog-maals onze lezer3 tegen het bezoek dier haaidteeken-taedelaars. Als die kerels denken dat ze het recht hebben zoo maar ongevraagd overal binnen te dringen, dan heeft men ook het recht ze ongenadig af te wijzen en des-noods buiten te werpen. Dus : overal de deur dichtge-slagen voor den neus der roodo woônstschenders. Tegen de verwerelcftijkers. — Men weet dat de liberale en socialistisohe gemeenteraadsleden van Antwerpen een wensch stemden ten voordeele der ver-wereldlijking van de gast-huizen. Die stemming heeft in de stad eene groote verontweerdiging verwekt, en elken dag nog wordt er krachtdadig geprotesteerd tegen de hatelijke inziohten der verwereldiijkers. Het Verbond der Beroepsvereenigingen van Antwerpen, komt nu ook hovig protest aan te teekenen, in naam der werk-liedènbevolking, die zij alleen het slachtoffer zal zijn der verwereldlijking van de gasthuizen. Het vraagt dat er onder de werklieden een referendum zou ingerioht worden nopens de stemming der meerderheid van den gemeenteraad. Men moet weten dat het Verbond der Beroepsvereenigingen van Antwerpen een der maohtigste arbeidersinriehtingen is. De kartellisten kunnen, uit die protestatie, dus weer eens zien hoe zij het volk met zich hebben 1 UST DEN VREEMDB IlV KTEDEnZ,A.JSm De groot-hertogin van Lvtsemburg. — Aangaande het verblijf der groot-hertogin in Den Haag wordt vernomen dat Hare Boorluchtige Hoogheid woensdag voor-middag de mis gehoord heeft in de katholieke kerk der Parkstraat. Ten 11 ure ontving zij het bezoek van de koniagin-me'eder met wie zij eene wandeling per koets in de stad gedaan heeft, en een bezoek aan het Mauritsmuseum bra,cht. Bond den middag heeft de groot-hertogin met koningin Wilhelmina per auto de omstreken van de Residentiestad bezocht, en vervolgens een schaat-senrijdersfeest, te I^eiden, bijgewoond. liV JiFiJLN K.F11JK. Eene mijnwerkersbetooging. — Het Oud-syndikaat. der mijnwerkers van den Pas-de-Calais hebben woensdag avond besloten den zondag 1 februari te Lens eene betooging in te richten om van het Parlement de stemming te eischen van de wet waarbij een ouderdoms-pensioen van 2 frauk per dag aan de oude mijnwerkers, ea 1 frank aan hunne weduwen toegekend wordt. 11-7 EJSTGELA.NI> De schipbreak van d© « A 7 ». —- Woensdag nanjiddag, ten 4 1/2 ure-, heeft een torpedoweerder der engelschê vloot het gezonken onderzeescli sehip « A. 7 teruggevonden ; het ligt op eene diepte van 33 vademen. Een andere torpedoweerder zal ter plaats blijven, en donderdag morgend, bij zonopgang, zijn de werken voor het ophalen van de « A. 7 », met zijn dertien slacht-offers, begonnen. De onderzeesche boot ligt anderhalve mijl van de plaats waar men ze verzwolgen dacht. Werkstaking te Londen. — De kooidragars en de voerlieden van Londen, 7 tot 10,000 in getal, hebben woensdag den arbeid gestaakt. Meer dan 200 kolen-dépôts zijn door deze staking getroffen. De werkstakers vragea opslag van loon. IN ITALIE De prias von Wisd ta Rome — Donderdag heeft het duitsch gezantschap te Rome be.ieht on.vaugen dat de prins von Wied, tijdens zijne reis naar Albanie, langs Borne zal komen, waar hij een bezoe^ zal b-eug:n aan den koning en aaa den Paus. Hij zal vervolgens te Bari sclieep gaaa. XN PERZIE Woeïing'sn te Téhéran. — Eene talrijke menigte, erootendeels samengesteld uit gepensionneerden van d.CD Staat, heer't woensdag eene woelige hetooging gehouden vt-or de woning van den algemeenen schatmeester. Momard, te Téhéran. De betoogers, die de onmiddel-lijke b^taling van de pensiosnen eischten, werden door de gendarmerie uiteen gedreven. IN FOUTUGA.L Nieuwe werkstakingen. — De metaalbewerkers vao Lissabon hebben woensdag den arbeid gestaakt, en ver-scheidene andere ambachten hebben zich bij deze staking aangesloten. Het getal werkloozen groeit bestendig aan. Op de openbaro plan-tsen van Lissabon krioelt het van werklieden. die hunne fabiïeken verlaten hebben ais ketooffljK vas ^olidailteit mçt de s; }ç>rwegbediMrtl,eH, 4a. eenif# gtakiu^, tàm# a-i-feid IN TZrnKIJE Een eisch van Italië. — De italiaansche gezant,_ te Ccnstantinopel, heeft mondelings de turksche regeering aangemaand dat zij de turksche troepen, die zich nog in Oyrenaïka bevinden, zou terugroepen, en zich ,a!zt» gedragen naar do bepalingen van het. traktaati van' Lausanne, da.t een einde gesteld heeft. aan den ita-liaansch-turkschen oorlog. IN SERVIE De serviscli-bulgaarsche gresis. — De sclieids-rechterlijke uitspraak in het geschil dati nopens de af-bakening der servisoh-bulgaarsche grens opgerezen was, had woensdag te Belgrado plaats. Het- betwist grondge-bied zal in twee gelijke deelen verdeeld worden, en Bulgarie en Servie zullen ieder de kelft krijgen. Daar-mec is de twist gedaan. XN JLL23A.NIË Iszst pacha. — Izzet pacha., na aile deelneming gelooebend te hebben aan den mislukten aanslag van Vallona, heeft woensdag zijn masker àfgelegd en ver-klaard dat hij zijn ontslag als fcurksehen ministier- van ccrlog gegeven heeft om zqne vrijheid van haudelen1 terug te hebben, e.n dat hij bereid is de kroon van; Albanie te aianveerden ! '« Een groot getal albaneezen, voegtle hij erbij, heb« hen mij het gezag aangeboden, dat ik aannemen zal, dcfch aan de volgende voorwaarden: 1. Indien al de albaneesch© part^en mij als vorst aanveerden ; 2. Indien al de mogcndhede'n mijne troonbeklimming goed-keuren. » Spi-ekend over den prins von Wied zëgdo- Izzet pal-chœ : « De prins waagfc nogal veel misschien, indien ha in Albanie ontscheepit, gezien den opgehitsten toes'taîMï der gemoederon tusschen de musulmansche albaaeescha bevolking. » Dat ailes is nieti zeer geruststellendê XN MEJC1CO Eene bedreiging. — Ds oproerlingen Hebben aan de Interoceaaic Raîlw'ay. Company laten weten dat zij de spoorwegbruggen bij middel van dynamiet zal ver-nielen, indien deze spoonvegmaatschappij het verzen» den van pétrel niet staakt. IN 2VXD-A.FR1IIA. De toestand. — Er is een nieuw uitvoerend ko-, aiteit van het Verbond der Ambachten, te Johannesburg tot stand gekomen. Dit komiteit heeft geheime ver» gaderingen geii-ouden en besloten aan de tramwaybe-dienden te vragen ,dat zij den arbeid zouden staken, en d© werklieden, die den arbeid hernomen hebben,, aan te manen tôt eene nieuwe staking'.' Het komiteit vraagt ook het heffen van den staat van beleg en de. terug in vrijheidstelling van de aangebouden socialistisohe opruiërs, als voorwaarden tot het openen van onderhandelingen aangaande do werkvoorwaarden. Al deze YjÉfen «n eischen zijn donderdag op een fiasco afgeîoopèh. De werkataking steïft overal s'tilaan uit, en donderdag werd de algemeene werkstaking, te Johannesburg, geëindigd verklaard. _____ * Binnenlaeclscli Mieuws 13raband Brusseî. — Wij hebben over een paar dagen hefc avontuur meegedeeld dat eene jonge rentenierster over-komen was. Deae had zich verloofd met « graaf » Barthélémy do Villa., een spa.njaard, die haar zekeren dag op behendigo wijze den sleutel wist af te nemen vaa eenen koffertort, dien zij in eene bank der Konings-straat bad. Toen zij eenige dagen later den koffertort opende vond zij dezen ledig. Na een onderzoek harer weerden heeft de bestolene kunnen bestatigen da.t de verdwenen titels eene weerde bezaten van 25,000 fr. Hefc parket heeft de zaak in handen en heeft de persoons-besehrijving van den zoogezegden graaf in aile richtingea gestuurd. De kamer va.n inbeschuldigingstelling heeft woensdag voor de tweede maa.1 de uitspraak verbroken van de raadskamer die de invrijlieidstelling bevolen had van Dubois en mej. Vervoort-, bestuurders der Bank van Hal. Beide betichten blijven bijgevolg aans;ehouden. Woensdag morgend moesfc het huwelij'k plaats hebben -van een meisje der Eietwarenstraat met een genaamden H..., wonende August Lambiottestraat. Toea bet uur om zich naar het stadhuis te begeven aange-hroken was en de rijtuigen reeds voor het huis wacht-ten, bestatigde men dat H... nçg niet tioegekomen was. Men wachtte nog eenige minufcen, doch de jongeling kwam maar niet. ESndeïijk werd er gebeld. lîet was een1 kommissionaris die eenen brief bracht ra.n den verloofde. In dezen beief verklaarde H... aan den vader van het meisje dat nij ailes rijpelijk o.verwogen had en tôt het be-sluit was geikomen nog eenige jaren te wachten al-vorens te trouwen. De rqtuigen werden fceruggezonden. het feestmaal werd afgezegd en de gewezen verloofd® naar a.lle duivels verwenscht. 's Namiddags wachtte den mislukten schoonvader nog eenige andere teleurstelling. Hij ging het appartement afzeggen, dat in de Verboeckhavenstraat gehuurd was en hij praohtig bemeubeld had. Men oordeele over zijne> verslagenheid toen hij vernam dat H... al de meubels had weggehaald en in eene verkoopzaal uit het center der stad verkocht had. Onnoodig te zeggen dat hij die gelegenheid om zich te wreken niet liet voorbijgaaffl en op staanden voet bij de policie eene klacht indiende tegen H... —— Woensdag avond heeft er brand gewoed op hefc tweede verdiep van een huis der Vandenbrandenstraat, bewoond door eenen kleermaker. De pompiers snelden bij het eer3te noodsein toe en gelukten erin ua eenige minuten werkens het vuur te overmeesteren. Dank de ieverige opsporingen.der policie was men erin gelukt den pelsmantel, over eenige dagen ten nadeele van een advokaat der Begsntlei gestolen, terug te vinden. Deze werd ontdekt bij eenen opkooper der Blaesstraafc. Thans is de polioie erin gelukt den dief bij de lurvea te va.tten. Het is een duitscher, Fritz S..., 27 jaar oud> wonende Spaarzaamheidstraat. Een koffiehuisbediende, Frans Thienpont, reed donderdag morgend, op den hoek der Kruidtuinlaan ea Noordlaan met zijn rijwiel tegen het gaanpad en stuikta ten gronde. Hij werd erg gewond aan het hoofd, de armen en de beenen. Eene dame van Luxemburg, op doorreis te Brussel, bevond zich donderdag morgend in de wachtzaal der Noordstatie. Zij begaf 'zich op zeker oogenblik naar de drankzaal en liet hare valies op de bank staan. Toen zij terugkwam was de valies, voor rond do 3,000 frank juweelen bevattend, verdwenen; Een koppel, in dienst in esn handelshuis irit hèt center der stad, huurde over aeht dagen een appartement in een huis der Hydrauliekstraat. Toen men don-denda-g -op hunrte kamer kwa.m, best.a(igde -rue» <5at beiden 's aaichts vçrtrokkea warea ea al wat draag-hmt Wiw" itaddsf aeegeaoia«n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume